загрузка...
загрузка...
На головну

приклад 2

Дивіться також:
 1. A. Зразкові тестові завдання
 2. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
 3. I. Приклад рішення задачі.
 4. V. Приклади ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ
 5. V. Співвідношення змісту стандартів і зразкових програм
 6. А2. Приклад завдання на курсове проектування
 7. Абсолютні і відносні величини в статистиці. Приклади розв'язання задач
 8. Автоматичне проектування на прикладі простого ТП
 9. Акт управлінський - вчинок або дія суб'єкта управління, що містять керуючий вплив (наприклад, прийняття рішення, оголошення подяки або стягнення і т. П.).
 10. Алгоритм рішення типового прикладу
 11. Аналіз ефективності капітальних вкладень на прикладі
 12. Аналітична форма звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів (приклад)

Розрахувати, який об'єм 3 н H2SO4 слід додати до 1 л 0,6 нH2SO4, Щоб отримати 1,5 н розчин?

Рішення:

Вирішивши отримане рівняння, отримаємо V= 600 мл.

Додаток 4

Розрахунки при визначенні результатів титриметрического аналізу

Хімічні елементи та їхні сполуки реагують між собою в суворо визначених масових кількостях, що відповідають їхнім хімічним еквівалентів. Для двох стехіометрично реагуючих речовин справедливо співвідношення:

 або  (6)

Співвідношення (6) являє собою наслідок закону еквівалентів і є основним розрахунковим рівнянням титриметрического аналізу.

Метод окремих наважок. При титриметричному визначенні цим методом навішування речовини розчиняють в невеликому довільному обсязі розчинника і проводять титрування всього розчину. Знаючи обсяг, V(В), і нормальну концентрацію робочого розчину, СН(В), витраченого на реакцію взаємодії з обумовленою речовиною, можна визначити зміст визначається компонента m (A) за формулою:

 , (Г) (7)

Метод піпетування. Зазвичай в титриметричному аналізі навішення аналізованого речовини розчиняють в мірній колбі певного обсягу (Vзаг.) І для титрування беруть не весь розчин, а тільки частина його (Va), Аліквоту. Тому формула для розрахунку маси визначається речовини має вигляд:

 , (Г) (8)

Для знаходження процентного вмісту слід врахувати масу навішування m:

 (9)

приклад. Наважку 0,1936 г залізної руди перевели в розчин, відновили залізо до Fe (II) ідовелі обсяг розчину до 100 мл. Обчислити масову частку Fe (II) в руді, якщо на титрування 10 мл отриманого розчину в кислому середовищі витрачено 8,75 мл 0,02н розчину K2Cr2O7.

Рішення. При титруванні заліза (П) розчином K2Cr2O7 в кислому середовищі протікає окислювально-відновна реакція, яка в іонному вигляді виглядає наступним чином:

6Fe2+ + Cr2O72 + 14H+  6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

З урахуванням полуреакции

Fe2+ - 1e ® Fe3+

знаходимо фактор еквівалентності f(Fe2+) = 1 і обчислюємо молярну масу еквівалента заліза:

Ме(Fe2+) =f •М(Fe2+) = 55,85 ? 1 = 55,85 г / моль- екв

Потім розраховуємо масу заліза (П) в розчині і процентний вміст заліза в руді:

г

способи титрування

У титриметричному аналізі розрізняють пряме, зворотне і непряме титрування.

пряме титрування. Пряме титрування засноване на тому, що до певного обсягу визначається компонента по краплях доливають з бюретки стандартний розчин реагенту (титранту). Закінчення реакції дізнаються по зміні забарвлення індикатора або іншим способом. Знаючи концентрацію розчину титранту і його кількість, витрачений на реакцію з обумовленою речовиною, можна легко обчислити вміст речовини (формули 7,8).

Зворотне титрування. Цей прийом полягає в тому, що до певного обсягу розчину визначається компонента доливають точно виміряний об'єм стандартного розчину D, взятий в надлишку. Надлишок яке не увійшло до реакцію стандартного розчину D оттітровивают стандартним розчином B (титрантом).

Приклад 2. При визначенні змісту CaO в зразку крейди навішення в 0,1500 г обробили 50,00 мл 0,0999 М HCI, залишок кислоти відтитрували 10,00 мл NaOH (K= 1,01). Обчислити масову частку CaO в зразку крейди.

Рішення:

CaO + хат. 2HCI = CaCI2 + H2O + ост. HCI

ост. HCI + NaOH = NaCl + H2O

З умови задачі видно, що визначення CaO проводилося методом зворотного титрування. Тому для розрахунку маси CaO в зразку крейди вибираємо формулу (6.3.3):

непряме титрування. У деяких випадках вдаються до особливого прийому титрування, званому непрямим, або титруванням заступника. Сутність його полягає в тому, що до певного обсягу аналізованого розчину додають будь-якої допоміжний реагент, що реагує з визначальним компонентом з виділенням еквівалентної кількості нової речовини (заступника), яке оттітровивают розчином титранту.

Наприклад, K2Cr2O7определяют шляхом додавання до його розчину KI і H2SO4. Що виділився в результаті реакції I2 (заступник) титрують розчином титранту Na2S2O3. При цьому протікають наступні реакції:

Знаючи кількість титранту Na2S2O3, витрачений на реакцію з I2, кількість якого еквівалентна кількості K2Cr2O7, неважко обчислити зміст дихромата калію в уже згадуваному розчині:

.


ЗМІСТ

ГЛАВА 1. ХРОМАТОГРАФИЯ.................................................................................................................................... 3

Введение........................................................................................................................................................................ 3

1. Сутність хроматографии................................................................................................................................... 4

2. Класифікація хроматографічних методов............................................................................................. 5

питання для самоконтроля............................................................................................................................ 8

3. Ионообменная хроматография........................................................................................................................... 9

3.1. обмінна ємність ионитов........................................................................................................................ 10

3.2. Класифікація ионитов............................................................................................................................. 11

3.3. Практичне застосування іонообмінної хроматографії .............................................. ............... 12

питання для самоконтроля.......................................................................................................................... 12

4. Площинна хроматография............................................................................................................................ 13

4.1. тонкошарова хроматография................................................................................................................. 13

4.2. паперова хроматография......................................................................................................................... 16

питання для самоконтроля.......................................................................................................................... 18

5. Газова хроматография..................................................................................................................................... 18

5.1. Газотвердофазная хроматорафия........................................................................................................... 19

5.2. газожидкостная хроматография............................................................................................................. 20

5.3. Апаратурнеоформлення газової хроматографії .............................................. .......................... 21

5.3.1. Основні вузли газового хроматографа......................................................................................... 22

5.3.2. Детекторы............................................................................................................................................... 24

питання для самоконтроля.......................................................................................................................... 25

5.4. Характеристики удерживания.................................................................................................................. 26

5. 5. Теоретичні уявлення в газовой.............................................................................................. 28

хроматографии..................................................................................................................................................... 28

5.5.1. Теорія еквівалентних теоретичних тарілок .............................................. ............................. 28

5.5.2. кінетична теория........................................................................................................................... 29

5.5.3. Оцінка ефективності, селективності і розділової ............................................ ........... 31

здатності хроматографических колонок............................................................................................ 31

питання для самоконтроля.......................................................................................................................... 32

5.6. якісний анализ................................................................................................................................. 32

5.7. кількісний анализ............................................................................................................................. 34

5.8. Практичне застосування газової хроматографии........................................................................... 36

питання для самоконтроля.......................................................................................................................... 37

6. Рідинна колоночная хроматография..................................................................................................... 38

6.1. адсорбційна хроматография.............................................................................................................. 38

6.2. розподільна хроматография....................................................................................................... 40

6.3. Ексклюзіонная хроматография............................................................................................................... 41

6.4. особливості рідинних хроматографов........................................................................................... 42

питання для самоконтроля.......................................................................................................................... 43

ЛИТЕРАТУРА............................................................................................................................................................ 64

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧНІ РАБОТЫ.................................................................................................................... 45

газожидкостная хроматография............................................................................................................ 45

Робота 1. Визначення якісного складу суміші на основі ......................................... ............. 45

характеристик удерживания........................................................................................................................ 45

Характеристики удерживания.............................................................................................................................. 45

Робота 2. Визначення кількісного складу ............................................ ..................................... 48

багатокомпонентної смеси............................................................................................................................ 48

Робота 3. Визначення критеріїв разделения........................................................................................ 50

іонообмінних ХРОМАТОГРАФИЯ........................................................................................................... 52

Робота 1. Визначення змісту в розчині нейтральних солей ......................................... ...... 52

Робота 2. Визначення динамічної обмінної ємності катіоніту .......................................... ... 53

Робота 3. Визначення іонів нікелю та цинку в суміші ........................................ .................................. 55

з використанням поділу їх на анионите........................................................................................ 55

тонкошарових ХРОМАТОГРАФИЯ............................................................................................................ 56

Робота 1. Поділ і виявлення галогенидов............................................................................... 56

ПАПЕРОВА ХРОМАТОГРАФИЯ...................................................................................................................... 59

Робота 1. Поділ заліза (III) і міді (II) ..................................... .................................................. ... 59

Робота 2. Поділ суміші аминокислот................................................................................................ 61

ЛИТЕРАТУРА................................................................................................................................................................ 65

ДОДАТОК 1........................................................................................................................................................... 64

РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ............................................................................................................................. 65

газова хроматография................................................................................................................................. 65

ионообменная хроматография.................................................................................................................... 66

площинна хроматография....................................................................................................................... 68

ДОДАТОК 2........................................................................................................................................................... 69

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦИИ................................................................................................. 69

ДОДАТОК 3........................................................................................................................................................... 73

РОЗРАХУНКИ ЗА ЧАС ПРИГОТУВАННЯ РАСТВОРОВ......................................................................................... 73

ДОДАТОК 4........................................................................................................................................................... 75

РОЗРАХУНКИ ЗА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ титриметричний аналіз ................... 75

ОГЛАВЛЕНИЕ............................................................................................................................................................... 78


навчальне видання

Тетяна Михайлівна Гіндулліна

Надія Михайлівна Дубова

Виконання роботи «-- попередня | наступна --» Хроматографічні методи АНАЛІЗУ
загрузка...
© om.net.ua