загрузка...
загрузка...
На головну

Управління інформаційно-комунікативними процесами в системі соціального захисту населення

Дивіться також:
 1. C 5 № 11192. Які організми в екосистемі замикають кругообіг речовин, розкладаючи органічні речовини?
 2. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
 3. I. Місце ОФСБ в системі загальної (національної) безпеки РФ.
 4. IV. Теорія соціальної ідентичності.
 5. IV. Керування виробництвом
 6. TV в системі ЗМІ. Основні тенденції розвитку в умовах ринку.
 7. V. Виплати, передбачені законом РФ «Про соціальний захист громадян, які піддалися радіації на Чорнобильській АЕС»
 8. X. Управління суспільним розвитком.
 9. А. Державне управління в Росії. посилення самодержавства
 10. Абсолютна і відносна частка підприємства на ринку як показник його соціальної значущості і ефективності.
 11. Автомат захисту від перенапруги АЗП-8М
 12. Автоматизація функцій в соціальній роботі

Експерти вважають, що система соціального захисту населення в Росії стала повноправним учасником інформаційного простору країни. Об'єктивно це сприяло значному підвищенню попиту на системи інформаційної підтримки та методики їх ефективного використання. У зв'язку з цим, прогнозується посилення уваги до формування баз даних, орієнтованих на конкретну людину, груп людей по соціально-демографічною ознакою, що стає, безумовно виправданим в контексті процесів інституалізації та розвитку соціальної сфери в Російській Федерації.

Крім того, що орієнтовані на особистість масиви даних найбільш ефективні в якості інформаційної підтримки цільових соціальних програм, вони не замінні при аналізі варіантів підвищення ефективності капіталовкладень в соціальну сферу. Разом з тим, цілком очевидно, що інформаційні системи і бази даних, пов'язані, зокрема, з питаннями надання соціальних преференцій, створюють лише фрагмент загального інформаційного простору соціальної сфери і не можуть забезпечити повної реалізації закладеного в них потенціалу при відриві від інших інформаційних ресурсів держави .

Як показує аналіз регіонального досвіду, переваг у вирішенні проблем оптимізації інформаційно-комунікативної взаємодії в системі соціального захисту домоглися ті регіональні органи влади, які здійснювали впровадження нових інформаційно-комунікативних технологій планомірно, на основі аналізу потреб отримувачів соціальних послуг, обліку завдань, що стоять перед системою соціального захисту і можливостей їх задоволення.

У зв'язку з цим пильної уваги заслуговує узагальнення та аналіз досвіду ряду північних регіонів, в яких в силу значної віддаленості територіальних органів та установ соцзахисту проблема забезпечення ефективного інформаційно-комунікативної взаємодії стояла особливо гостро.

На позитивну оцінку в цьому плані заслуговує досвід Тюменської і Томській областей.

Так, в Томській області підготовча робота до надання державних послуг в електронному вигляді розпочалася в 2008 р і здійснювалася в кілька етапів [4].

В рамках I і II етапів на регіональному порталі Томської області Томської області заявникам була надана можливість ознайомитися з описом кожної послуги, з переліком нормативних правових актів, що регламентують надання послуги, з адміністративним регламентом, з переліком необхідних документів, що пред'являються заявником. Громадянам також надавалась можливість роздрукувати бланк заяви та заповнити його за пропонованим зразком.

Для реалізації другого етапу в 22 нормативних правових акта Томської області, що регулюють надання соціальних послуг в системі соціального захисту населення, були внесені зміни, що встановлюють право громадян використовувати розміщені на Порталі бланки заяв.

Таким чином, I і II етапи переходу до надання державних послуг в електронному вигляді були повністю реалізовані.

Наступний (III) етап був присвячений вирішенню такої значущої проблеми як забезпечення міжвідомчої інформаційної взаємодії та організації надання державних послуг в режимі «одного вікна». Для реалізації завдань цього етапу наказом департаменту соціального захисту населення була створена робоча група, визначено відповідальних осіб за переклад державних послуг в електронну форму в департаменті і в кожному підвідомчому закладі. У департаменті і в центрах соціальної підтримки населення призначені оператори облікової системи - відповідальні за прийом і реєстрацію електронних документів, взаємодія з заявниками за допомогою порталів державних послуг.

Далі департамент соціального захисту населення провів аналіз наданих державних послуг, на основі якого були виділені 20 послуг з елементами міжвідомчої інформаційної взаємодії. На кожну таку послугу розроблена технологічна карта міжвідомчої взаємодії, що представляє собою документ, в якому відображені загальні відомості про послугу, наведено вичерпний перелік необхідних для її надання документів та відомостей, які подаються як особисто заявником, так і підлягають запитом за допомогою міжвідомчої інформаційної взаємодії. Технологічна карта також містить докладний опис кожного запиту, в якому вказано склад відомостей, встановлені терміни для направлення запиту та отримання відповіді, визначений спосіб обміну інформацією. В ході розробки технологічної карти було встановлено, що кількість міжвідомчих запитів по кожній з 20 послуг коливається від двох до 17. Відповідно, на цю кількість скорочується пакет документів, що подаються заявником.

У числі пріоритетних партнерів міжвідомчої інформаційної взаємодії були визначені Росреестр, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, федеральні силові відомства, податкова і міграційна служби, органи виконавчої влади Томської області (ЗАГС, департамент праці та зайнятості) і органи місцевого самоврядування [5].

В ході організаційних заходів також проводився аналіз регіональних нормативних правових актів, адміністративних регламентів. Всі вони були приведені у відповідність до вимог Федерального закону «Про організацію надання державних послуг і муніципальних послуг». Крім того, були підготовлені зміни в нормативні правові акти, що передбачають порядок міжвідомчої інформаційної взаємодії в процесі надання державних послуг, норми щодо встановлення юридичної значимості документів, одержуваних по електронних каналах зв'язку.

В подальшому департамент соціального захисту населення Томської області сконцентрував увагу на проведенні комплексного реінжинірингу процесу надання державних послуг [6]. Підвищенню результативності роботи в цьому напрямку багато в чому сприяє створення інформаційно-технологічного центру Томської області. У структуру даної установи входять чотири профільних відділу - відділи розробки та впровадження програмного забезпечення, технічний відділ і відділ інформаційних технологій. Перші два відділи займаються створенням і впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення, а останні - супроводом процесу інформаційно-комунікативної взаємодії [7].

Аналогічні заходи з підготовки до надання державних послуг в електронному вигляді проводилися департаментом соціального розвитку Тюменської області. Тут з метою підвищення ефективності в цьому напрямку була створена спеціальна структура - Державне казенне установі «Центр інформаційних технологій Тюменської області» (далі - ЦКУ «ЦІТ ТО»), яке є регіональним оператором системи міжвідомчої інформаційної взаємодії для надання державних і муніципальних послуг в електронному вигляді (СМЕВ). Крім того, ЦКУ «ЦІТ ТО» є уповноваженою організацією Тюменської області з організації випуску універсальних електронних карт [8].

У Республіці Башкортостан, де до теперішнього часу підготовчі роботи до переведення державних і муніципальних послуг в електронну форму в основному вже завершено регіональне міністерство праці та соціального захисту концентрує увагу на оптимізації інформаційних Інтернет-ресурсів. Основними з них є офіційний сайт Мінпраці РБ і Інформаційний портал зайнятості населення Мінпраці РБ. Примітно, що функціонування інформаційних ресурсів супроводжується аналітичною роботою, ведеться щомісячний моніторинг активності їх роботи - аналізується кількість переглядів і відвідувачів всіх сайтів, кількість розміщених новин установами кількість наданих послуг з інформування певного кола осіб за допомогою електронних інформаційних терміналів. На основі результатів моніторингу складаються рейтинги установ і приймаються рішення щодо подальшого розвитку ресурсів [9].

У більшості суб'єктів РФ в процесі інформації системи соціального захисту вирішувалася проблема створення регістрів соціальних послуг. Образно всю систему регістрів можна представити у вигляді якоїсь загальної моделі російської матрьошки, де верхня і більша її оболонка - це майбутніх державний регістр населення конкретної території, формалізований, як правило, за паспортними даними кожного громадянина, що перебуває в даному регістрі. Наступні всередині оболонки - це спеціальні регістри, так, наприклад, соціальний регістр населення; всередині якого може бути регістр інвалідів; всередині даного регістра - регістр технічних засобів реабілітації та т. д.

Очевидно, що інформаційні поля цих регістрів не тільки взаємно доповнюють один одного, але і часом взаємно перетинаються. У зв'язку з цим виникає питання з'єднання за заданим форматом в одному місці інформації з перерахованих вище регістрів, скажімо, в регістрі (соціальному регістрі) населення суб'єкта Федерації. Дана проблема вже практично вирішена в більшості суб'єктів Російської Федерації, в тому числі, в Московській області. З урахуванням наявного досвіду, представляється доцільним жорстко прив'язати дані всіх регістрів за типами і рівнями, так як кожен з них вирішує свої завдання. Головна проблема полягає в тому, щоб домогтися актуалізації, цілісності та достовірності даних різних напрямків на рівні, як місцевої громади (в муніципальних утвореннях), так і на рівні суб'єкта Федерації. Шляхи вирішення поставлених питань безпосередньо залежать від завдань, які ставляться перед соціальним регістром населення суб'єкта Федерації і муніципального освіти. Проте, очевидно, що вирішувати їх необхідно як апаратними, так і організаційними засобами.

Обгрунтуванням всіх прийнятих рішень в підрозділах органів державної влади, що здійснюють управління соціальним захистом населення, виступають реальні запити громадян, які звертаються за наданням заходів соціальної підтримки. Це дозволяє збільшити ефективність управління. Включаючи моніторинг потреб та можливостей громадян, вироблення варіантів рішень, контроль їх виконання [10].

Адресний взаємодія органів влади з населенням через соціальні регістри населення істотно сприяє підвищенню якості прийнятих управлінських рішень.

Підтримка управлінських рішень в області соціального захисту населення є однією з ключових завдань побудови єдиного інформаційного простору для державних, муніципальних установ і населення Росії. На вирішення цього завдання спрямовано створення автоматизованих інформаційних систем ведення електронних реєстрів населення.

Дані системи забезпечують підвищення ефективності функціонування органів соціального захисту шляхом автоматизації основних видів їх діяльності, таких як:

- Облік проблемно-орієнтованих категорій населення;

- Інформаційне обслуговування населення;

- Електронний документообіг, що забезпечує прийнятий державний регламент обслуговування населення.

Систем дозволяє також забезпечити вирішення завдань обліку та організації обслуговування населення, що стоять перед органами управління соціальним захистом населення.

Цілі створення соціального регістру населення:

- Забезпечення адресності надання соціальної допомоги та оперативності обслуговування населення з питань соціального захисту;

- Визначення необхідного рівня соціальної підтримки для кожної категорії громадян; планування витрат на соціальну підтримку;

- Забезпечення раціонального використання та контролю за витрачанням коштів на надання допомоги населенню;

- Забезпечення органів державної влади оперативною та достовірною аналітичною інформацією для планування бюджетів та діяльності щодо соціальної підтримки.

Завдання ведення соціального регістру населення:

- Забезпечення органів влади та місцевого самоврядування оперативної і достовірної інформацією про кількісний та якісний склад жителів території;

- Скорочення фінансових і організаційних витрат за рахунок застосування електронних форм взаємодії з громадянами та надання соціальної допомоги по адресному принципом;

- Прискорення проходження запитів і реакції на звернення громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування;

- Формування інфраструктури системи персонального обліку населення на місцевому та регіональному рівні з можливістю інтеграції з існуючими системами обліку і зберігання інформації в єдину систему на федеральному рівні.

Використання системи дозволяє:

- Поліпшити інформаційне обслуговування громадян;

- Скоротити час на пошук і обробку інформації співробітниками;

- Забезпечити централізований контроль даних і діяльності структурних підрозділів;

- Враховувати і аналізувати запити громадян, які потребують соціальної підтримки з боку держави, а також ступінь задоволення їх потреб.

Регістрами виконуються наступні найбільш значущі функції:

- Обслуговування населення - облік і обробка запитів;

- Організація прийняття рішень про надання соціальної допомоги та заходів соціальної підтримки;

- Організація та контроль за реалізацією прийнятих рішень;

- Формування звітності по проведеним роботам;

- Підготовка статистичних відомостей, формування прогнозних оцінок по соціально-демографічного розвитку територій;

- Обмін даними з інформаційними системами суміжних відомств, в тому числі з державним регістром населення.

З огляду на специфіку діяльності органів соціального захисту населення, структурування соціального регістру необхідно здійснювати на основі розроблених кодифікатор категорій одержувачів заходів соціальної підтримки, а пріоритетність для громадян, які мають право на отримання кількох заходів соціальної підтримки, визначати на основі фінансового моніторингу.

З метою нормального функціонування соціального регістру населення, він повинен регулярно в заданому часовому форматі актуалізуватися як на рівні територіального структурного підрозділу, та й на рівні органу управління системою соціального захисту населення суб'єкта Федерації.

Досвід, накопичений в системі соціального захисту населення Московської області в створенні і функціонуванні соціальних регістрів населення, дозволяє зробити висновок про те, що грамотно побудовані персонально орієнтовані електронні бази, дозволяють значно підвищити рівень соціальної роботи з населенням [11].

У деяких регіонах впровадження автоматизованих інформаційних систем дозволяє не тільки акумулювати інформацію про одержувачів соціальних послуг, а й здійснювати аналіз ефективності діяльності соціальних установ. Показовим у цьому плані приклад створення і впровадження автоматизованої інформаційної системи установ соціального обслуговування (АІС Усон) Департаментом соціального розвитку Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. Реалізована їм програма призначена для створення інформаційного банку даних послуг установ соціального обслуговування, ведення електронних карт клієнтів установ соціального обслуговування та обліку надаваних їм послуг, ведення електронних паспортів установ соціального обслуговування.

Крім автоматизації існуючих процесів за допомогою даної системи вирішується і ряд інших важливих завдань:

- Введення і оновлення інформації про клієнтів установ соціального обслуговування;

- Організація ведення інформації про надані послуги;

- Введення і оновлення даних, що містяться в базі електронних паспортів установ соціального обслуговування населення;

- Ведення універсальних довідників і класифікаторів, централізованого оновлення даних;

- Аналіз ефективності надання послуг установами соціального обслуговування [12].

На особливу увагу заслуговує досвід реалізації міжвідомчої взаємодії регіональних органів управління соціальним захистом та інших соціальних відомств. Так, наприклад, в Ленінградській області розроблені технологічні карти міжвідомчої взаємодії на 40 державних соціальних послуг. На їх основі забезпечено інформаційну взаємодію в електронному вигляді з Пенсійним фондом, службами зайнятості, Фондом соціального страхування, організаціями житлово-комунального господарства. Мінімізації адміністративних процедур сприяє створення електронних справ на кожного одержувача соціальних виплат і заходів соціальної підтримки, автоматизація систем призначення і виплат, що дозволяє в електронному вигляді формувати рішення про призначення, виплатні документи і здійснювати зарахування виплат на рахунки, відкриті громадянами (за їх вибором) в філіях банків і поштових відділеннях протягом 3-х днів [13].

Одним з ефективних інструментів впровадження сучасних інформаційних технологи в роботу установ системи соціального захисту населення виступає організація експериментальних майданчиків. Одна з таких майданчиків створена з ініціативи Департаменту сімейної політики Міністерства праці та соціального розвитку Республіки Саха (Якутія) і Цільового фонду майбутніх поколінь Республіки Саха (Якутія) в цілях адаптації і впровадження комплексів комп'ютерних психодіагностичних технологій і корекційних програм «Еффектон Студіо» в роботу установ соціальної захисту і реабілітаційних центрів.

Реалізації даних технологій передувала велика попередня робота. За допомогою опитувальників і анкет було проведено соціальний моніторинг для формування та подання об'єктивної інформації територіальним відділам соціального захисту. На її основі здійснюється розробка довгострокових програм з надання якісної та ефективної цільової допомоги окремим громадянам і сім'ям, які проживають на підвідомчій території [14].

Позитивним аспектом даного досвіду є те, що регіональне міністерство забезпечило постійний супровід впровадження комплексу «Еффектон Студіо» компанією-розробником. Ця компанія надає всебічну інформаційну та методичну підтримку користувачам, а також проводить навчання фахівців застосування методик впроваджуваної програми.

Використовуваний в практиці соціальної роботи пакет «Еффектон Студіо» оптимізує роботу служби психологічного супроводу установ соціального захисту та реабілітаційних центрів, діяльність фахівців із соціальної роботи, психологів і соціальних педагогів та забезпечує комплексне рішення реабілітаційних завдань в консультативної, діагностичної та корекційної роботи психолога і соціального педагога.


[1] Нарусова Л. Б. Введення // Аналітичний вісник Ради Федерації Федеральних Зборів РФ. № 24 (436)

[2] Концепціяправовой інформатизації Росії: затв. указом Президента РФ від 28 червня 1993 № 966.

[3]. Марголіна Т. І. Прикамье: організація доступу до правової інформації через мережу бібліотек // Публічні центри правової, ділової та муніципальної інформації в Росії: зб. матеріалів. М .: Либерея, 2009. - С. 31-36.

[4] Панькіна І. А. Електронний уряд в органах соціального захисту населення // Соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 26.

[5] Панькіна І. А. Електронний уряд в органах соціального захисту населення // Соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 27.

[6] Панькіна І. А. Електронний уряд в органах соціального захисту населення // Соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 27.

[7] Бондаренко А. Л. Сучасні інформаційні технології в сфері соціального захисту Томської області // Соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 30-31.

[8] Іванова В. А. Електронні послуги в сфері соціального захисту населення // Соціальна робота. - 2012. - № 6. - С. 8-9.

[9] Мамедова А. Р. Інформаційні ресурси Міністерства праці та соціального захисту Республіки Башкортостан // Соціальна робота. - 2014. - № 2. - С. 44-45.

[10] Гембаренко В. І. Соціальні регістри в системі соціального захисту населення // Соціальна робота. - 2012. - № 3. - С. 21.

[11] Гембаренко В. І. Соціальні регістри в системі соціального захисту населення // Соціальна робота. - 2012. - № 3. - С. 21.

[12] Уварова І. А. Інноваційний підхід до соціального обслуговування // Соціальна робота. - 2014. - № 1. - С. 7.

[13] Філіппова Н. В. Інноваційні напрямки розвитку системи соціального захисту Ленінградської області // Соціальна робота. - 2012. - № 2. - С. 4-5.

[14] Інформаційні технології компанії «Еффектон» роблять соціальну роботу сучасніше // Соціальна робота. - 2012. - № 1. - С.15.

Нормативні правові основи реалізації інформаційно-комунікативних технологій в системі соціального захисту населення «-- попередня | наступна --» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
загрузка...
© om.net.ua