загрузка...
загрузка...
На головну

Рішення типових задач

Дивіться також:
 1. CLS 'Програма до задачі 7.1
 2. Cітуаціонние завдання
 3. I етап. Постановка задачі
 4. I. Завдання з рекурсивної формулюванням
 5. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 6. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
 7. I. Щодо забезпечення інформаційно-освітньої та виховної завдання навчальних занять
 8. I. Отримання і з'ясування завдання.
 9. I. Приклад рішення задачі.
 10. I. Вкажіть завдання криміналістики
 11. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
 12. II. Завдання, з постановки яких

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНО-практичних занять З ХІМІЇ

Тема №1:Введення, правила роботи в хімічній лабораторії. Основні закони і поняття хімії. Еквівалент. Методи очищення неорганічних сполук.

Кількість годин:1

Курс: 1

спеціальність:фармація

укладачі:

доц. Ігенбаева Б. Б.

преп. Карімова А. С.

Астана 2013 р

Тема: Введення, правила роботи в хімічній лабораторії. Основні закони і поняття хімії. Еквівалент. Методи очищення неорганічних сполук.

мета: Сформувати знання про правила роботи в хімічній лабораторії, основні закономірності хімічних процесів і використанні їх для кількісних розрахунків. Застосовувати знання при кількісних розрахунках, експериментальному визначенні еквівалентної маси металу.

Завдання навчання: студент повинен знати правила роботи в хімічній лабораторії, основні закони і поняття хімії - закон збереження речовин, закон сталості складу, закон Авогадро, хімічний еквівалент. У студента повинні бути сформовані чіткі знання про методи очищення неорганічних сполук.

Основи питання теми:

1. Основні поняття: елемент, атом, моль, молярна мас, молярний об'єм

2. Класи неорганічних сполук і їх властивості

3. Основні закони хімії: закон збереження речовин, закон сталості складу, закон Авогадро

4. Розчини, масова частка розчиненої речовини

5. Правила роботи в хімічній лабораторії

6. Ведення лабораторного заняття

7. Хімічний посуд, її види, призначення

8. Класифікація речовин за ступенем чистоти

9. Методи очищення речовин

Методи навчання і викладання:практичне заняття №1 (семінар).

Рішення типових задач

Приклад 1. При взаємодії 5,6г заліза з сіркою утворилося 8,8г сульфіду заліза. Визначити еквівалентну масу заліза, якщо еквівалентна маса сірки дорівнює 16 г / моль.

Рішення: а) знаходимо масу сірки: m S= mFeS- = 8.8-5.6 = 3.2г

б) на підставі закону еквівалентів складаємо пропорцію:

m S/ mFe = Е S/ ЕFe 3,2 / 5,6 = 16 / ЕFe

в) ЕFe = 5,6 * 16 / 3,2 = 28 г / моль

Приклад 2. Деяка кількість металу витісняє з кислоти 0,7л водню при н. у. Еквівалентна маса металу дорівнює 28 г / моль. Визначити масу металу.

Рішення: а) знаючи, що еквівалентний обсяг водню дорівнює 11,2л і використовуючи закон еквівалентів, складаємо пропорцію:

mме * Еvн2 = Еме * vн2

mме * 11,2 = 28 * 0,7 mме = 1,75г

Приклад 3. При 25?С і тиску 99,3кПа певну кількість газу займає об'єм рівний 152 мл. Знайти обсяг цього газу при нормальних умовах.

Рішення: а) використовуючи рівняння Бойля-Маріотта-Гей-Люссака, а також t?С перераховуючи на шкалу Кельвіна

Т = Т0 + T = 273 + 25 = 298К

б) Р0V0 РV 101,3 * V0 99,3 * 152

------ = ----- ------------- = --------------

Т0 Т 273 298

V0 = 136,5мл

література:

Хомченко Г. П. Посібник з хімії для вступників до ВНЗ М, 1991, с.5-25

Хомченко Г. П. Задачі і вправи з хімії для вступників до ВНЗ М, 1991, с.3-12

Глінка Л. Н. Загальна хімія Л., Хімія, 1987, с.17-25

Ахметов Н. В. Загальна та неорганічна хімія М., В. Ш., 1999, с.208-210

Глінка Л. Н. Завдання і вправи з загальної хімії Л., 1991, С.16-20

Ахметов Н. В. Лабораторні та семінарські заняття із загальної та неорганічної хімії М., В. Ш., 1999, с.5-6

Васильєва З. Г., Таперова А. А. Лабораторні роботи по загальної та неорганічної хімії Л., Хімія, 1986, с.9-27

Лекційний матеріал.

контроль:

1) Основні закони хімії: закон Авогадро, закон сталості складу, закон збереження маси і енергії

2) Основні поняття: атом, і складна речовина, моль, молярна маса, молярний об'єм

3) Класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти, основи, солі

4). Еквівалент фосфору в сполуках РСl3 і РСl5

а) однаковий б) різний

5) Молярна маса еквівалента двухосновной кислоти дорівнює 31 г / моль. Яка це кислота?

А) H2SO3 б) Н2СО3 в) H2S

6) Еквівалентний об'єм водню при н. у. дорівнює:

А) 5,6 л б) 11,2л в) 22,4 л г) 2,8 л д) 10л

7) На нейтралізацію 2,45г кислоти витрачено 2,0г натрію гідроксиду. Еквівалентна маса кислоти дорівнює (г / моль)

а) 36 б) 4,9 в) 49 г) 98 д) 9,8

8) Еквівалентна маса Н3РВ4 в реакції 2 Н3РВ4 + Са (ОН)2 = Са (Н2РВ4)2 + 2Н2Про дорівнює:

а) 98 б) 49 в) 32,7 г) 9,8 д) 4,9

9) Установіть відповідність:

1) Р0V0 РV а) закон Авогадро

------ = ----- Б) закон еквівалентів

Т0 Т в) закон збереження маси речовини

г) закон сталості складу

2) Д = М1/ М2 д) закон Бойля-Маріотта Гей-Люссака

10). При тиску 101,4кПа і температурі 90?С газ займає об'єм рівний 608 мл. Обсяг цього газу, приведений до н. у. буде рівний:

а) 235мл б) 457мл в) 304мл г) 500мл д) 160мл

11) Кисневе з'єднання хрому містить 48% кисню. Чому дорівнює еквівалентна маса хрому в цьому з'єднанні?

Відповідь: 8,7 г / моль

Астана 2013 р «-- попередня | наступна --» Рішення типових задач
загрузка...
© om.net.ua