загрузка...
загрузка...
На головну

Астана 2013 р

Дивіться також:
 1. Астана 2013 р
 2. Астана 2013 р
 3. Астана 2013 р
 4. Астана 2013 р
 5. Астана 2013 р
 6. Астана 2013 р
 7. Астана 2013 р
 8. Астана 2013 р
 9. Астана - столиця суверенної Казахстану (історія і сучасність).
 10. Астана, 2011
 11. Астана, 2011

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНО-практичних занять З ХІМІЇ

Тема №10: Елементи IB і II В - групи, їх сполуки. Хімічні властивості елементів IB і II В - групи і їх з'єднань

Кількість годин:2

Курс: 1

спеціальність:фармація

укладачі:

доц. Ігенбаева Б. Б.

преп. Карімова А. С.

Астана 2013 р

Тема:Елементи I В і II В групи, їх сполуки.

мета: Сформувати знання про загальні закономірності зміни властивостей елементів I В групи; основних елементи II В групи, їх хімічні властивості, застосування в медицині, біоролі в організмі людини.

Завдання навчання: Студент повинен знати загальні закономірності зміни властивостей елементів I В групи та основних елементи II В групи. З тудент повинен вміти застосувати знання при прогнозуванні хімічної взаємодії елементів і їх з'єднань.

Основи питання теми:

1. Загальна характеристика елементів I В групи. Комплексний характер медьсодержащих ферментів і хімізм їх дії в метаболічних реакціях.

2. Срібло. Нітрат і Галогеніди срібла. Бактерицидну дію іонів срібла і міді. Хімічні основи застосування сполук срібла в якості лікувальних препаратів ( «срібна вода», «срібна марля», колларгол, протаргол і ін.) І в фармацевтичному аналізі.

3. Загальна характеристика елементів IIВ групи. Відносні властивості елементів II В групи. Особливості будови електронних оболонок атомів.

4. Комплексні сполуки елементів II В групи, їх стійкість.

5. Окисно - відновні властивості сполук елементів II В групи.

6. Цинк. Застосування у фармації та медицині цинку і його сполук.

7. Ртуть (Hg). Особливі властивості. Хімічні основи застосування сполук ртуті і цинку в якості фармпрепаратів, їх біологічна роль.

Методи навчання і викладання:Практичне заняття №7. Лабораторне заняття №5. Лабораторні досліди, аналіз лабораторних даних і висновки

РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

приклад 1.

При розчиненні Ag, Сі в сірчаної концентрованої кислоти виділяється газ:

а) Н2 б) SO2 в) SO3 г) S

Відповідь: б) SО2. Це пояснюється тим, в ряду напрузі Ag і Сu стоять після водню, значить вони не можуть витісняти його з кислот, т. Е. Н2 не виділяється в цих реакціях. Окислювачем в цьому випадку буде S+6 . Беручи електрони, вона переходить в SО2 , Де сірка має заряд +4. SO3 не може виходити, т. к. сірка в цьому з'єднанні також як і в Н24 має заряд (+6).

Ag + 2Н24 > Ag24 + SO2+ 2Н2О

Сu + 2Н24 > СuSО4 + SO2+ 2Н2О

Приклад 2.

Продуктами взаємодії водних розчинів Сu (NO3)2 и

Na2S є: a) Cu (OH)2 б) CuOHNO3 в) CuS г) (CuOH)2S

Відповідь: а) Продуктом взаємодії тут є Cu (OH)2 т. е.

продукт повного гідролізу солі CuS. повний гідроліз

проходить завжди при змішуванні солей протилежної

типу - Cu (NO3)2 має кисле середовище, Na2S - лужну.

Приклад 3.

Яке значення рН має розчин, що містить 0,01 моль НNO2 в 1 розчину (Кд = 5,0 * 10-10)

Дано: Рішення:

Сп (HNO2) = 0,01 моль / л рН = - Ig [H+]

Кб = 5,5 * 1О-5 [h+] = ? * з або [h+] = ? * Див

---------- ? = ступінь дисоціації

K 5.5 * 10

рН розчину =? ? = ------- = ----------- =

C 10

= 5.5 * 10 = 7,4 * 10-2

+] = ? * См = 7,4 * 10-2 * 10-2 = 7,4 * 10-4 моль / л

рH = - Ig7.4 * 10-4 = -Ig 7,4 - Ig 10-4 = 4 Ig 7,4 = 4 - 0.87 = 3,13

Відповідь: рН = 3,13

Приклад 4. Покажіть двома реакціями амфотерность цинк гідроксиду.

Рішення: Амфотерность - це здатність проявляти кіслотниеі основні властивості: Zn (OH)2 підстава + Н24 > ZnS04 + 2Н2O

Zn (OH)2кіслота + 2NаOH > Na2[Zn (OH)4l

Приклад 5. Який обсяг 1 моль / л розчину NаОН потрібно для повного розчинення Zn (OH)2 масою 200 г.

m 200

Рішення: n (Zn (OH)2) = ----- = ------- = 2 моль

M 99

З рівняння видно, що на 1 моль Zn (OH)2 -> 2 моль NaOH

на 2 моль -> Х

х = 4моль

n 4

див = ----; звідси V (л) = ----- = 4Л

V 1

Відповідь: V (NaOH) = 4

література:

1. Глінка НЛ. Загальна хімія, Л., 1987

2. Ахметов Н. Д. Загальна та неорганічна хімія, М. ВШ, 1981

3. Угай Л. Л. Загальна хімія М. В. Ш., 1997.

4. Глінка Н. Л. Завдання і вправи з загальної хімії. Л ,, 1987

5. Степін Б. Д., Цвєтков А. А, Неорганічна хімія М. В. Ш, 1994, стор.

6. Оганесян Е. Т. Неорганічна хімія, М., ВШ, 1984

7. Ахметов Н. С., Азизова М. І. Лабораторні роботи та семінарські заняття із загальної та неорганічної хімії М. В. Ш, 1999.

8. Остапкевіч Н. А. Практикум з неорганічної хімії, М., В. Ш, 1987. Тапёрова А. А. Лабораторні роботи з загальної хімії Л. Хімія, 1986,

10. Лекційний матеріал

контроль:

1. В якому розчині розчиняється мідна платівка:

a) HCI б) NH4ВІН в) NaOH конц.. г) HNО3 (р)

2. Лакмус оінеет у водному розчині солі:

а) Сі (NO3)2 б) AgNO3 в) NаNO3 г) Na2CuO2

3. Який метал не розчиняється в HNO3 концентрованої

а) Сu б)Ag в) Аu г) Zn

4. Масова частка води в кристалогідраті CuS04 * 5H2O дорівнює:

а) 24% б) 64% в) 36% г) 48% д) 13%

5. Для руйнування іона [Cu (NH3)4] SO4 потрібно додати:

a) HCI б) NaOH розбити. в) CuSO4 г) Na2SO4 д) H2O

6. Яка маса осаду утворюється при змішуванні розчинів Сі (NO3)2 масою 100 г і w% = 10% і розчину До2S масою 100 г і w% = 10%.

7. Осад Сd (OH)2 розчиняється в:

а) NH4 OH (хат.) Б) H2O в) NаOH (хат.)

г) Са (OH)2 д) Na2 SO4

8. Виберіть з'єднання ртуті, зване з приставкою «суб»:

а) Нg2O б) HgCI2 в) K2 [HgI4] Г) HgO д) Hg (NO3)2

9. При гідролізі ZnCI2 утворюється сіль:

а) основна б) кисла в) середня

г) гідролізу не береться

10. Який осад утворюється при взаємодії Hg (NO3)2

з розчином NаOH:

а) Hg (OН)2 б) Hg2 (OН)2 в) HgO г) Hg2Про д) Hg

11. Вказати сіль при гідролізі якої рН <7:

а) СdCI2 б) ZnCI2 в) Cd (CH3COO)2 г) Zn (CH3COO) 2

12. Яку масу розчину солі ZnS04 з масовою часткою 10%

(Р = 1г / мл) треба взяти для отримання 200 мл 0,2Н розчину.

а) 32,2 б) 322 в) 161 г) 16,1

13. зрівняти реакцію методом електронного балансу і визначте суму коефіцієнтів:

HgCI2 + HCI + SnCI2 > Hg + H2 [SnCI6]

а) 4 б) 6 в) 5 г) 8

Астана 2013 р «-- попередня | наступна --» Астана 2013 р
загрузка...
© om.net.ua