загрузка...
загрузка...
На головну

Астана 2013 р

Дивіться також:
 1. Астана 2013 р
 2. Астана 2013 р
 3. Астана 2013 р
 4. Астана 2013 р
 5. Астана 2013 р
 6. Астана 2013 р
 7. Астана 2013 р
 8. Астана 2013 р
 9. Астана - столиця суверенної Казахстану (історія і сучасність).
 10. Астана, 2011
 11. Астана, 2011

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНО-практичних занять З ХІМІЇ

Тема №11:d-Елементи. Елементи VIB групи. Хром. Властивості хрому та його сполук. Якісні реакції на d-Елементи

Кількість годин:1

Курс: 2

спеціальність:фармація

укладачі:

доц. Ігенбаева Б. Б.

преп. Карімова А. С.

Астана 2013 р

Тема:d-елементи. Елементи VIв групи. Хром. Властивості хрому та його сполук.

мета: Сформувати знання про загальні закономірності зміни властивостей і параметрів d-елементів по ПТЕ. Систематизувати та узагальнити знання про основні характеристики d-елементів.

Завдання навчання: Студент повинен знати загальні закономірності зміни властивостей і параметрів d-елементів по ПТЕ. Студент повинен вміти застосувати знання при прогнозуванні продуктів реакції при виконанні експериментів за участю хрому.

Основи питання теми:

1. Загальна характеристика.

2. Найважливіші сполуки хрому Cr (III) і Сr (VI), зміна кислотно-основних і окисно-відновних властивостей сполук хрому зі зміною ступеня його окислення.

3. Застосування сполук хрому в фармації, біологічне значення хрому в биосистемах.

Методи навчання і викладання: Практичне заняття №8 Лабораторне заняття №6. Семінар, складання рівняння реакції. Лабораторні досліди і аналіз і лабораторних даних і висновки.

ЗРАЗКИ РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Завдання 1. У якому розчині Сг (ОН) з здатний розчиняться:

А. NH4CI В. H2Про С. Na2S D. КОН

Відповідь: Сг (ОH) 3 - Амфотерен, а це значить, що він може розчинятися як у кислотах, так і в лугах; Сг (ОН)3 + 3NаОН > Na [Cr (ОН)6].

Завдання II. При взаємодії розчинів СгСIз і Na2S утворюється з'єднання:

А. Сг2S3 В. СгОНСI2 С. Cr (OH)2 D. Сг (ОН)3

Відповідь: Д). Змішали солі протилежного типу, а це

значить, що гідроліз тієї та іншої солі піде до кінця.

 2CrCI3 + 3Na2S + HOH 2Сг (ОН)3 + 3H2S + 6NaCI (I)

Завдання 3, Яка маса осаду і який обсяг газу утворюється в реакції, якщо взяти 10 г чистої солі СгСI3 і 10г Na2S.

 дано; Рішення:

m (СгС1 3 ) = 10r Так як є інформація

про двох реагуючих речовинах.

m (Na2S) = 10г треба знайти, яке з них було в дефіциті,

т. к. від нього залежить вихід продукту.

 m (Сг (ОН) з -? М (Сг (ОH) з) = 52 + 17 * 3 = 103 r / моль

V (H3S) -? М (Na2S) = 23 * 2 + 32 = 78 г / моль

M (H2S) = 34 г / моль

М (СrСIз) = 52 + 35 * 3 = 167 г / моль

Перерахуємо в молі:

m 10

п (СгСIз) = ----- = ------- = 0,06моль

М 167

m 1О

n (Na 2 S) = ---- = ---- = 0.12моль

M 78

З рівняння (I) видно, що на 2 моль CrCl3 - 3 моль Na2S

на 0,06 моль ------- Х

m (Сг (ОН) 3 ) = М * n = 103 * 0,06 = 6,18 r осаду

з 2 моль СгСIз - 3 моль H2S

з 0,06 моль --------- Х

0,06 * 3 1,18

Х = ---------- = -------- = 0,09 моль Н 2 S

2 + 2

V (H2S) = n * Vm = 0.09 * 22,4 = 2,0 л

Відповідь: mAl (OH) 3 = 6,18 rp; V (H2S) = 2,0 л

Завдання 4. Завершіть рівняння реакції. Розставте коефіцієнти, використовуючи метод напівреакцій. Визначте еквівалент окислювача і відновника:

CrCl3 + NaBiO3 + NаОН -> Bi2О3 + ...

Рішення: 1) З рівняння випливає, що Bi з Cостояние +5 переходить в стан +3, приймає електрони, отже, є окислювачем. Забирає електрони для свого відновлення він у Cr+3. Xpoм (III), віддаючи електрони в лужному середовищі, може перейти тільки в хромат, значить другим продуктом буде Na2СгO4.

CrCI3 + NаВiO3 + NaOH Bi2O3+ Na2CrO4+

 Складаємо дві полуреакции, враховуючи, що використовуються в них все речовини, так як вони можуть існувати в розчині, а саме сильні електроліту у вигляді іонів, слабкі - у вигляді молекул.

+ 4е

 ДТ20 + 2BiО3 - > Вi2O3 + 60H - 3

-Зе

8OН - + Сr +3 > CrO42 + 4H2O 4

Відсутня кількість атомів кисню в лужному середовищі заповнюються ОН - іонами.

20 + 6ВiO3+ 14OH-+ 4Cr+3 > ЗBi2Oз+ 18ОH-+ 4CrО4-2 + 16H2О

Переходимо від іонного рівняння до молекулярного:

6NаВiOз + 4СгСI3+ 14NаОH > ЗВi2Оз+ 4Nа2СRO4+ 7H20 + 12NaСI

В першу частину рівності підставляємо відсутній продукт NaСI.

2. Визначаємо еквівалент окислювача і відновника, враховуючи, що в окисно-відновних реакціях фактор еквівалентності дорівнює одиниці, поділеній на число прийнятих або відданих електронів:

М

Е ок-ля (NaBiO3) = -----, Т. Е f = 1/4

М

Е ок-ля (СгCI3) = -------, Т. Е. F = 1/3

література:

1. Глінка НЛ. "Загальна хімія", Л., 1987, стор. 654-660

2. Ахметов ВД. "Загальна та неорганічна хімія", М. ВШ, 1981, стор. 345-360

3. Угай Л. Л. "Загальна хімія" М. В. Ш., 1997, стор. 447-456

4. Глінка Н. Л. "Завдання і вправи з загальної хімії". Л, 1987, стр.246-

5. Степін Б. Д., Цвєтков А. А, "Неорганічна хімія" М. В. Ш, 1994, стор.

6. Оганесян Е. Т. "Неорганічна хімія * ', М., ВШ, 1984, стор. 337-349

7. Ахметов Н. С., Азизова М. І. "Лабораторні роботи та семінарські заняття із загальної та неорганічної хімії" М. В. Ш, 1999, стор. 184-192

8. Остапкевіч Н. А. "Практикум з неорганічної хімії", М., В. Ш, 1987

9. Тапёрова А. А. "Лабораторні роботи з загальної хімії" Л. Хімія, 1986,

10. Лекційний матеріал.

контроль:

1. Охарактеризуйте властивості d-елементів VIв групи

2. Дайте повну характеристику зовнішнього шару атома хрому і oпределіте характеристики його cтепени окислення.

3. Як змінюються властивості гідроксидів хрому в ряду. Сг (ОН) 2 > Сr (ОH) 3 > Сr (OH)6 . Наведіть приклади, що підтверджують амфотерность хрому трігідроксіда.

4. Охарактеризуйте окислювально - відновні властивості сполук хрому, наведіть приклади pеакции переходу Сг +2 > Cr +3 > Сr +6 Покажіть взаимопереход хроматов в біхромати в залежності від середовища.

5. В якому середовищі властивості хрому (Vl) виражені Зробити висновок, використовуючи значення стандартних окисно-відновних потенціалів.

6. Де знаходять застосування хром та його сполуки в медицині і фармації?

7. При взаємодії 200 мл розчину калію біхромату в сірчанокислої середовищі з сірководнем виділилося сірки. Визначити молярну консистенцію еквівалента розчину калій біхромату

8. Який з оксидів Cr2O3 або CrO3 термодинамічно більш стійкий? ? G0 298 (Cr2O3) = -1050 КДж / моль; ? G0 298 (CrO3) = -513 КДж / моль

9. Скласти рівняння гідролізу Cr2S3 . Чому в водному розчині ця сполука нестійка?

10. Чи утворюється осад SrCrO4 , Якщо змішати рівні об'єми 0,01 розчинів SrCI2 і К2CrO4?

Астана 2013 р «-- попередня | наступна --» Астана 2013 р
загрузка...
© om.net.ua