загрузка...
загрузка...
На головну

Система показників статистики цін

Основні поняття і види цін

Ціна - грошове вираження вартості товару.

Виконує 3 функції:

1. Дає інформацію, що орієнтує дії покупців і продавців;

2. Стимулює найбільш економічний спосіб виробництва і найбільш раціональне поведінка попиту;

3. Через ціну відбувається розподіл доходів між учасниками ринкової економіки.

Основні види цін:

У макроекономіці виділяють:

1. Державні ціни;

2. Договірні ціни;

3. Світові ціни.

У мікроекономіці виділяють:

1. Оптові ціни;

2. Роздрібні ціни;

3. Ціни і тарифи на послуги населенню;

4. Кошторисна вартість;

5. Закупівельні ціни;

6. Ціни на первинному і вторинному ринку житла.

[Уч. посібник, стор. 51-52]

Індивідуальний рівень цін - це абсолютна величина ціни в грошовому вираженні за одиницю конкретного товару на ринку в конкретний момент часу.

Середній рівень цін - це узагальнюючий показник рівня цін, визначений за однорідними групами товарів в часі в просторі. Середні ціни обчислюються на певний період часу, по конкретній території.

Для конкретного товару і товарних груп з різних територій і ринків середня ціна розраховується шляхом ділення вартості товару або товарної групи на її обсяг у натуральному вираженні. При цьому використовується:

· Або середня арифметична зважена:

де р - ціна товару, q - кількість товару, d - питома вага кожного товару в загальному обсязі товарів.

· Або середня гармонійна зважена:

де р - ціна товару, s - вартість товарів.

Для розрахунку середніх цін за різні моменти часу використовуються:

· Середня хронологічна проста:

де n - число місяців або днів (моментів).

· Середня хронологічна зважена:

де ti - Період часу між i-й і (i + 1) -й датами.

Показники структури ціни:

· Питома вага складових елементів в ціні:

де х - розмір окремого елемента ціни, р - ціна.

· Коефіцієнт співвідношення оптових і роздрібних цін:

де ОЦ - оптові ціни, РЦ - роздрібні ціни.

Для оцінки інтенсивності зміни структури ціни за рахунок окремих елементів використовують:

· Коефіцієнт К. Гатеева:

де di1, di0 - Відносні показники структури ціни досліджуваних товарів або одного товару в звітному і базисному періодах відповідно.

· Коефіцієнт А. Салаї:

Коефіцієнти еластичності цін:

· Емпіричний коефіцієнт еластичності:
де - Абсолютні прирости факторної ознаки і ціни; х, р - базові значення факторної ознаки і ціни, відповідно.

· Теоретичний коефіцієнт еластичності:

де - Абсолютна зміна величини попиту на товар під впливом підвищення цін,%; - Абсолютна зміна цін,%.

o Коефіцієнт перехресної еластичності:

де pi1, pi0, pj1, pj0 - Ціни товарів i-го і j-го видів, відповідно, в поточному і базисному періодах.

Показники варіації і співвідношення цін:

o Розмах варіації цін:

де рмакс, рхв - Відповідно максимальна і мінімальна ціни на товар.

o Коефіцієнт варіації цін:

де - Середньоквадратичне відхилення ціни на товар; р - середня ціна. Якщо V> 40%, то варіація цін значна.

o Коефіцієнт співвідношень:

де ра, рб - Ціни, відповідно, досліджуваного і базового товару.

Ціна базового товару вибирається на основі його споживчої ролі або гіпотези про його вплив на ціни інших товарів.

Показники динаміки цін - індекси цін.

індекс цін - відносний показник, виражений в коефіцієнтах або відсотках, що характеризує зміну цін у часі (індекс динаміки) або у просторі (територіальний індекс).

Індивідуальні індекси цін - Індекси цін окремих товарів.

елементарні індекси (Субсідекси) представляють собою середні індекси для однорідних товарних груп, обчислені на основі індивідуальних індексів.

Для обчислення елементарних індексів цін використовують такі формули:

o Індекс цін Дюто:

де j - номер товару у товарній групі.

o Індекс цін Джевонса:

де n - усього товарів в товарній групі.

o Індекс цін Карлі:

Агрегатні (зведені) індекси являють собою зважені середні з елементарних індексів для більш високих рівнів агрегування.
 Використовуються різні способи розрахунку агрегатних індексів:

o Індекс цін Ласпейреса:

o Індекс цін Пааше:

o Середній арифметичний з індивідуальних індексів цін:

o Середній гармонійний з індивідуальних індексів цін:

o «Ідеальний» індекс Фішера:

Індекси середніх цін (Для однорідних товарів):

o Змінного складу - показує, у скільки разів змінилася середня ціна за рахунок зміни цін і структури реалізації:

o Постійного складу - показує, у скільки разів змінилася середня ціна тільки за рахунок зміни:

o Структурного зсуву - показує, у скільки разів змінилася середня ціна тільки за рахунок зміни структури реалізації:

[Уч. посібник, стор. 52-58]

показники ліквідності «-- попередня | наступна --» Індекс споживчих цін
загрузка...
© om.net.ua