загрузка...
загрузка...
На головну

Показники стану і руху основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів

Поняття і оцінка основних фондів. Баланси основних фондів.

Основні фонди - Це частина національного багатства, створених в процесі виробництва, використовується в економіці неодноразово або постійно у незмінній натурально-речовій формі, поступово - у міру зносу - переносячи свою вартість на створювані продукти і цілі.

До основних фондів належать об'єкти з терміном служби не менше одного року, а так само нематеріальне вироблені активи.

Типова класифікація матеріальних фондів: Будівлі, споруди, передавальні пристрої і т. Д.

Залежно від участі у виробничому процесі основні фонди діляться на:

-активні (Засоби праці, що безпосередньо впливають на предмет праці або контролюють процес виробництва)

-пасивні (Засоби праці, що створюють нормальні умови процесу виробництва)

Облік основних фондів ведеться в натуральному і грошовому вираженні. Одиницею обліку є елементарний об'єкт. Для обліку в грошовому вираженні використовуються наступні види оцінки основних фондів.

1. Повна відновна вартість- вартість фондів при їх введенні в експлуатацію, включаючи сукупні витрати на їх монтаж, придбання і транспортування.

2. Залишкова вартість - різниця між первісною вартістю і сумою зносу

3. Відновлювальна вартість - визначається шляхом переоцінки основних фондів

4. Балансова вартість - вартість, по якій фонди числяться в балансі підприємства.

Процес руху або відтворення основних фондів вивчається за допомогою балансів основних фондів.

Баланси основних фондів складаються:

1. За повної вартості

2. За залишкової вартості

На основі показників балансів основних фондів розраховується цілий ряд показників стану і руху основних фондів:

1. коефіцієнт оновлення

2. коефіцієнт вибуття

3. коефіцієнт зносу

4. коефіцієнт придатності

Середньорічну величину фондів можна розрахувати, як середню хронологічну на основі місячних даних або точних даних введення або вибуття фондів.

5. Фондоотдача- найбільш поширений показник економічної ефективності основних фондів, узагальнено характеризує рівень їх використання.

6. Фондоемкость- зворотний показник фондовіддачі, який визначає, скільки в середньому основних фондів в грошовому вираженні припадає на 1 руб. виробленої продукції.

7. Розмір прибутку на рубль вартості основних фондів (коефіцієнт їх ефективності) - (Визначається як відношення прибутку від реалізованої товарної продукції, отриманої на підприємстві за даний період, до середньої вартості промислово-виробничих основних фондів за той же період.

8. фондоозброєність праці- це відношення середньорічної вартості основних фондів на середньоспискову чисельність працівників.

9. вироблення среднегодовая- відношення кількості (обсягу) виробленої продукції до середньооблікової чисельності працівників.

Індексний метод аналізу дозволяє визначити рівень використання основних фондів підприємства, їх вплив на зростання ефективності виробництва.


частина V
 СТАТИСТИКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ кон'юнктури ринку

13.1. Показники ділової активності підприємств

З позиції статистичного дослідження ринкової кон'юнктури (від лат. Conjungo- з'єдную, пов'язую) критеріями ділової активності організації є широта ринків збуту продукції, включаючи наявність поставок на експорт, репутація організації, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами організації, рівень ефективності використання ресурсів організації.

До показників ділової активності підприємства відносяться наступні:

· коефіцієнт загальної оборотності капіталу

=,

де В- виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

БСР-середній за період підсумок балансу.

Коефіцієнт відображає швидкість обороту (у кількості оборотів за період) усього капіталу підприємства. Зріст означає прискорення кругообігу засобів підприємства або інфляційне зростання цін;

· коефіцієнт оборотності мобільних засобів

=,

де Зср-середня за період величина запасів і витрат по балансу;

- Середня за період величина грошових коштів, розрахунків та інших активів.

Коефіцієнт показує швидкість обороту всіх мобільних (як матеріальних, так і нематеріальних) засобів підприємства. Зростання коефіцієнта характеризується позитивно, якщо поєднується з ростом , І негативно, якщо зменшується;

· коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

=

Коефіцієнт відображає число оборотів запасів і витрат підприємства за аналізований період.

зниженнясвідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію (у випадку зменшення );

· коефіцієнт оборотності готової продукції

=,

де - Середня за період величина готової продукції.

Коеф. Показує швидкість обороту готової продукції. Зріст означає збільшення попиту на продукцію підприємства, зниження - Затоварення готовою продукцією в зв'язку зі зниженням попиту;

· коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

=,

де -середня за період дебіторська заборгованість.

Коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Якщо коеф. Розраховується по виручці від реалізації, що формується в міру оплати рахунків, зростання означає скорочення продажів в кредит. зниження в цьому випадку свідчить про збільшення обсягу кредиту, що надається;

· середній термін обороту дебіторської заборгованості

· =

Коефіцієнт характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниження коефіцієнта і навпаки;

· коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

=,

де -середня за період кредиторська заборгованість.

Показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Зростання коеф. Чи означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження коеф - зростання покупок в кредит;

· середній термін обороту кредиторської заборгованості

=

Коефіцієнт відображає середній термін повернення боргів підприємством (за винятком зобов'язань перед банками і по іншим позикам);

· фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

=,

де -середня за період величина основних засобів та інших необоротних активів за балансом.

Коеф. характеризує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною продажів, що припадає на одиницю вартості коштів;

· коефіцієнт оборотності власного капіталу

=,

де - Середня за період величина джерел власних коштів підприємства по балансу.

Коеф показує швидкість обороту власного капіталу, що для акціонерних товариств означає активність коштів, якими ризикують акціонери. Різке зростання коефіцієнта відображає підвищення рівня продажів. Істотне зниження відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів;

· коефіцієнт оборотності робочого капіталу (Net working capital turnover), раз:

NCT =

Коеф. показує, наскільки ефективно компанія використовує інвестиції в оборотний капітал і як це впливає на зростання продажів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ефективно використовується підприємством чистий оборотний капітал;

· коефіцієнт оборотності активів (Total assets turnover), раз:

ТАТ =

Коеф. характеризує ефективність використання компаній всіх наявних у розпорядженні ресурсів, незалежно від джерел їх залучення;

· коефіцієнт оборотності запасів (Stock turnover), раз:

ST =

Відображає швидкість реалізації запасів. Для розрахунку коефіцієнта в днях необхідно 365 днів розділити на значення коефіцієнта.

· коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, дн .:

СР =

Показує середнє число днів, необхідну для стягнення заборгованості.

Баланс трудових ресурсів «-- попередня | наступна --» Фінансові показники діяльності підприємств та організацій
загрузка...
© om.net.ua