загрузка...
загрузка...
На головну

Баланс трудових ресурсів

Являє собою систему статистичних показників, що включає в два взаємопов'язаних розділи:

u перший розділ містить опеньку наявності і відтворювального складу трудових ресурсів;

u другий розділ дає характеристику розподілу трудових ресурсів за сферами та видами діяльності.

9.Розділ складається по галузях і секторах економіки за даними поточної звітності відповідно до методології, рекомендованої МОП, і даними вибіркових обстежень

 
 Баланс трудових ресурсів
   джерела формування  Розподіл трудових ресурсів
   В тому числі    В тому числі
 Всього трудових ресурсів  Працездатне населення в працездатному віці  зайнято підлітків  Зайнято осіб старше працездатного віку  Всього зайнято в економіці  У галузях економіки  Учні очних відділень в працездатному віці  Незайняте працездатне населення в працездатному віці
                 

частина III
 Статистика рівня життя

Для характеристики рівня життя населення статистичні органи використовують такі показники:

-обобщающіе показники рівня життя населення;

-Показники доходів населення;

-Показники витрат і споживання населення;

-Показники диференціації населення за рівнем доходів;

-Показники соціальної сфери.

Рівень життя - Це забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами. Виділяють чотири рівні життя населення: достаток, нормальний рівень, бідність і злидні.

доходи населення - Грошові та натуральні надходження, які можуть бути використані на задоволення особистих потреб населення, обов'язкові і добровільні платежі, заощадження. Вивчення показників доходів населення дозволяє оцінити потенційну суму споживчих витрат, яка може бути забезпечена без скорочення накопичених активів. Сума всіх грошових надходжень становить номінальні грошові витрати.

Наявні грошові витрати являють собою різницю між номінальними грошовими доходами і обов'язковими платежами та внесками. Наявні доходи є джерелом для кінцевого споживання товарів і послуг і заощаджень, т. Е. Кінцевими доходами населення.

реальні доходи - Це сукупність благ, які можуть бути придбані на кінцеві доходи і заощадження населення. Величина реальних доходів залежить від величини кінцевих доходів і рівня цін на споживчі товари і послуги.

Динаміка реальних доходів характеризується індексом, який розраховується як відношення індексу реальних і номінальних доходів на індекс споживчих цін.

Крім того, реальний зміст грошових доходів (або купівельну спроможність) і їх динаміку можна виразити через товарний коефіцієнт, т. Е. Кількість товарів і послуг, яку можна придбати на номінальні грошові доходи.

ІСЦ - це індекс, що вимірює помісячну (поквартальну) динаміку цін на споживчі товари і послуги. Реєстрація цін проводиться в магазинах або інших роздрібних торгових точках. Звичайний метод полягає в розрахунку середнього значення змін цін на різні продукти за один період в порівнянні з попереднім з використанням в якості ваг середніх сум, витрачених домашніми господарствами на їх придбання. ІСЦ є офіційними статистичними показниками, складанням яких зазвичай займаються національні органи статистики, міністерства праці або центральні банки. ІСЦ публікуються в максимально короткі терміни, як правило, протягом приблизно десяти днів після закінчення чергового місяця або кварталу.

Розрахунок індексу споживчих цін здійснюється за модифікованою формулою Ласпейреса з місячної періодичністю, а також наростаючим підсумком за період з початку року. Щомісяця розраховується ІСЦ до попереднього місяця поточного року і до відповідного місяця попереднього року, до грудня попереднього року. Розрахунок індексів цін за квартал, півріччя, період з початку року проводиться ланцюговим методом, тобто. Е. Шляхом перемноження місячних індексів споживчих цін.

Індекс цін Ласпейреса показує, на скільки змінилися ціни в звітному періоді в порівнянні з базисним, але по продукції, яка була реалізована в базисному періоді, і економію (перевитрата), який можна було б отримати від зміни цін. Індекс цін Ласпейреса також показує, у скільки разів товари базисного періоду подорожчали (подешевшали) в результаті зміни цін на них у звітному періоді.

Метод розрахунку зведеного індексу цін за модифікованою формулою Ласпейреса в статистиці прийнято називати «рекурсивним методом».

Коефіцієнт або рівень бідності характеризує питому вагу бідного населення. Для цього використовують наступну формулу:

, Де: S- чисельність бідного населення;

s - чисельність всього населення

Основні показники бідності визначаються формулою, запропонованою Джеймсом Фостером (James Foster), Джоелом Грієра (Joel Greer) і Еріком Торбеке (Erik Thorbecke)

Де H - загальна чисельність обстежуваних домашніх господарств;

Q - чисельність домашніх господарств з доходами нижче прожиткового мінімуму

Z - середньодушовий величина прожиткового мінімуму для h-ого домашнього господарства, розрахована з урахуванням його біологічних потреб

Y - середньодушовий дохід h-ого домашнього господарства, що має доходи нижче прожиткового мінімуму.

Для характеристики рівня життя населення поряд зі зведеними макроекономічними показниками доходів і споживання, середніми показниками бюджетних обстежень і вибіркових обстежень доходів населення широко використовуються показники диференціації його матеріальної забезпеченості. Як статистичних характеристик варіаційного ряду розподілу використовуються: середнє значення душового доходу; медіанний дохід; модальний дохід; коефіцієнт співвідношення фондів; доцільний коефіцієнт диференціації, коефіцієнти концентрації доходів Джині.

Коефіцієнт Джині, який названо ім'ям його автора італійського економіста і статистика К. Джині (1884-1985), розраховується за формулою

де Fi, Fi-1 - частка населення в інтервалі;

Si, Si-1 - частка сумарного доходу, яка припадає на початок і кінець i-го інтервалу.

Коефіцієнт Джині змінюється в межах від 0 до 1. Чим більш рівномірно розподіляються доходи в суспільстві, тим ближче значення коефіцієнта до нуля. З ростом нерівності (концентрації) у розподілі доходів коефіцієнт наближається до одиниці.

Основним узагальнюючим показником рівня життя населення є індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Даний індекс є складовим, що включає три показники, що характеризують найбільш важливі сторони категорії рівня життя населення:

очікувана тривалість життя при народженні;

досягнутий рівень освіти;

реальний обсяг ВВП в розрахунку на душу населення (в доларах США на основі паритету купівельної спроможності).

індекс розвитку людського потенціалу розраховується як середня арифметична з індексів трьох зазначених показників. Індекс кожного показника розраховується за формулою:

де xi - фактичне значення i-го показника;

ximin, ximax - мінімальне і максимальне значення i-го показника.

Для розрахунку індексу очікуваної тривалості життя при народженні мінімальне значення приймається рівним 25 років, а максимальне - 85: розраховується як середня арифметична зважена з індексу грамотності серед дорослого населення (i21) вагою і індексу сукупності частки учнів початкових, середніх і вищих навчальних закладів (i22) вагою:

Індекс досягнутого рівня освіти

При розрахунку індексу реального обсягу ВВП на душу населення використовується порогове значення, рівне середньоособовому обсягом ВВП по світу в цілому.

Індекс реального ВВП на душу населення

де GDPpc - ВВП на душу населення при ППС в доларах США


частина IV
 Статистика національного багатства.

національне багатствоце сукупність накопичених матеріальних благ, які є плодом людської праці, землі і природних ресурсів, а так само невироблених, нематеріальних і фінансових активів країни. Склад національного багатства:

1. Нефінансові активи:

1) Вироблені активи: основні фонди; запаси матеріальних, оборотних коштів; цінності;

2) Вироблені активи:

А. нематеріальні активи, патенти, ліцензії, ноу-хау, торгові марки

Б. матеріальні активи: земля, надра, некультивованих біоресурси; водні ресурси.

2. фінансові активи: Золото, валюта, депозити, цінні папери, акції.

Національне багатство характеризує майнове становище країни, потенційні можливості подальшого її розвитку.

Відносні показники, що характеризують ринок праці «-- попередня | наступна --» Показники стану і руху основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів.
загрузка...
© om.net.ua