загрузка...
загрузка...
На головну

Ефективність управління організацією

Контрольні питання

1. Дайте коротку характеристику авторитарного стилю управління.

2. Поясніть відміну демократичного і ліберального стилів керівництва. У чому полягають їх особливості?

3. Хто є авторами і розробниками класифікації стилів в системі ГРІД?

4. Які показники використовуються при побудові класифікації стилів в системі ГРІД?

5. Дайте характеристику додаткових стилів управління в системі ГРІД (патерналізм, опортунізм, фасадізм).

У сучасній економічній літературі поняття ефективності управління трактується неоднозначно. Найчастіше ефективність управління розглядають як дієвість, результативність роботи організації.

Ефективність управління може розглядатися з двох позицій:

1. з позиції процесу - в залежності від ступеня використання ресурсів (сировини, матеріалів, основних виробничих фондів, фінансових, трудових та інших видів ресурсів)

2. з позиції результату - за ступенем реалізації (досягнення) поставлених цілей (стратегічних, соціальних, економічних)

Одним з найпоширеніших підходів до оцінки ефективності управління є її визначення за критеріями і показниками ефективності виробництва.

Правомірність такого підходу обумовлена тим, що процес управління дуже тісно пов'язаний з виробничим процесом і його кінцевими результатами. Відповідно, розгляд категорії ефективності управління неможливо у відриві від виробничої складової.

Ефективність виробництва служить одним з критеріїв ефективності управління, а зростання ефективності управління в свою чергу забезпечує і більш високий рівень ефективності виробництва.

Однак при такому підході виникає ряд проблем, пов'язаних з труднощами визначення частки ефекту, викликаного впливом чисто управлінських факторів. Оскільки виділити результати впливу системи управління практично неможливо, то і визначати ефективність управління тільки на підставі результатів виробничої діяльності було б помилково.

ДРУГИЙ підхід до оцінки ефективності управління заснований на аналізі витрат на управління і визначенні питомих показників. Пропонується розраховувати:

? сума чистого прибутку, що припадає на одиницю фонду оплати праці апарату управління,

? сума чистого прибутку, що припадає на одиницю вартості технічних засобів, що використовуються в процесі управління,

? питома вага заробітної плати працівників апарату управління в загальному ФОП працівників підприємства.

Однак орієнтація тільки на вказаний критерій призводить до думки про те, що найефективніша система управління - це відсутність будь-якої системи управління. Тоді витрати на утримання працівників апарату управління будуть мінімальні.

Т. е. Обидва розглянутих підходу відрізняються однобічністю дослідження.

Оцінку ефективності управління доцільно виконувати на основі комплексу показників, використовуючи системний підхід. Повинна бути розроблена система показників, що відображають специфіку конкретної організації, її галузеву приналежність і сферу діяльності.

До складу цієї системи показників повинні бути включені:

? фінансові показники (рентабельність, ARPU, ліквідність, платоспроможність і т. П.),

? показники, що характеризують використання ресурсів виробництва і виробничих потужностей (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і т. П.),

? показники якості продукції,

? показники, що відображають результативність і якість праці (продуктивність праці, темпи зростання продуктивності праці, відсоток виконання норм, втрати робочого часу)

? показники, що характеризують позиції підприємства на ринку.

Оскільки ефективність управління в значній мірі визначається організацією його роботи, мотивацією, соціально-психологічним кліматом, то також слід враховувати:

плинність кадрів,

? рівень кваліфікації управлінського персоналу,

? рівень трудової дисципліни.

ліберальний стиль «-- попередня | наступна --» Інструментарій планування і організації діяльності менеджера. Методи і прийоми тайм-менеджменту.
загрузка...
© om.net.ua