загрузка...
загрузка...
На головну

Комбіновані методи прийняття рішень

Метод ділової гри

Ще одним ефективним методом прийняття рішень в управлінні є ділові ігри та їх спрощена різновид - аналіз конкретних управлінських ситуацій (кейсів).

Метод ділових ігор відноситься до групи евристичних, але також може включати в себе елементи інтуїтивно-логічного аналізу і математичних методів.

Ділова гра - спрощена формалізована модель реальної управлінської ситуації. Створення ігрової моделі в реальності - досить складна і дорога задача, тому, як правило, використовується для прийняття рішень стратегічного характеру. Прикладом ділової гри може служити Global Management Challenge.

http://www.globalmanager.ru/rules_gmc.php

Global Management Challenge (GMC) - найбільше в світі імітаційна гра зі стратегічного менеджменту. Вона була заснована в Португалії в 1980 і в даний час набуло широкого поширення в 30 країнах світу. Щорічно за звання кращої команди борються понад 15 000 учасників з усього світу. Росія приєдналася до цього проекту лише в 2006 році.

В основі цієї гри лежить спеціальна комп'ютерна модель, що дозволяє імітувати процес управління компанією в умовах глобальної конкуренції. Ця модель позволяетімітіровать ринкову конкуренцію, моделює поточну економічну ситуацію, а також відтворює взаємодію різних відділів компанії (Відділів маркетинг, фінансів, управління персоналом, виробничих підрозділів, відділу продажів і інновацій).

Учасниками гри є діючі менеджери середньої та вищої ланки, кадровий резерв компаній, студенти бізнес-шкіл і університетів. Команди отримують в управління віртуальні компанії (міжнародні корпорації) з однаковими стартовими показниками. Їх завдання полягає забезпеченні найвищої ціни акцій своєї компанії в прямій конкуренції з іншими командами у своїй групі. GMC надає учасникам можливість розробити і випробувати стратегії виходу на ринки СНД, ЄС та Інтернет.

Учасники приймають рішенняв сфері маркетингу, фінансів, виробництва, логістики та збуту, ціноутворення, управління персоналом, прогнозують попит на глобальних ринках, визначають обсяг інвестицій в НДДКР, приймають рішення по оптимізації рекламного бюджету, займаються моделюванням фінансово-економічної діяльності компанії.

Комбіновані методи прийняття рішень передбачають поєднання елементів інтуїтивно-логічного аналізу проблеми, що базується на вивченні ретроспективних даних, а також внутрішніх і зовнішніх зв'язках об'єкта дослідження, з кількісною оцінкою суджень і формалізованої обробкою результатів. До даної групи методів відноситься метод аналізу ієрархії (МАІ).

Метод аналізу ієрархії є систематичною процедурою ієрархічного уявлення елементів, що визначають суть проблеми. Метод полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові і подальшій обробці послідовності суджень особи приймає рішення по парним порівнянь. В основі методу аналізу ієрархій лежать три принципи:

1. принцип декомпозиції,

2. принцип парних порівнянь,

3. принцип синтезу пріоритетів.

принцип декомпозиції

У МАІ основна мета дослідження і всі фактори, в тій чи іншій мірі впливають на досягнення поставленої мети, розподіляються за рівнями. на першому рівні завжди знаходиться одна вершина - мета проведеного дослідження. Другий рівень ієрархії складають фактори, що безпосередньо впливають на досягнення поставленої мети. На останньому рівні визначаються всі можливі альтернативи досягнення поставленої мети. Принцип декомпозиції можна представити у вигляді такої схеми:

 критерій 3
 альтернатива 3
 альтернатива 2
 Aльтернатіва 1
 критерій 2
 мета
 критерій 1

Рис.1 - Декомпозиція задачі в ієрархію.

Принцип парних порівнянь

Принцип парних порівнянь полягає в тому, що всі елементи завдання (фактори) порівнюється попарно по відношенню до впливу на загальну характеристику, тобто визначається вага або інтенсивність кожного елемента (фактора). Позначимо безліч елементів для порівняння: С1, З2 , З3 ... Зn . Ваги цих елементів позначимо, відповідно: V1, V2, V3 ... Vn.

Результати порівняння представлені у вигляді матриці парних порівнянь, яка має вигляд:

Таблиця 5 Матриця парних порівнянь

  C1 C2  ... Cn
C1 V1 / V1 V1 / V2  ... V1 / Vn
C2 V2 / V1 V2 / V2  ... V2 / Vn
 ...  ...  ...  ...  ...
Cn Vn / V1 Vn / V2  ... Vn / Vn

Якщо ваги елементів V1, V2, V3 ... Vn. заздалегідь невідомі, то порівняння проводиться з використанням суб'єктивних суджень, які оцінюються за шкалою відносної важливості.

Таблиця 6 - Шкала відносної важливості

 Інтенсивність відносної важливості  визначення
 варіанти не можна порівнювати
 рівна важливість
 помірне перевагу одного над іншим
 істотне або сильне перевага
 значну перевагу
 дуже сильне перевага
 2,4,6,8  проміжні рішення між двома сусідніми судження

Принцип синтезу пріоритетів

Принцип синтезу пріоритетів полягає в розробці глобального критерію на основі системи локальних критеріїв. Локальні критерії визначаються як вектори пріоритетів кожної матриці парних порівнянь.

Власний вектор матриці позначається А = (а1, а2, а3, ..., Аn),

де а1, а2, а3 ... аn - Значення компонент власного вектора матриці.

Розрахунок власного вектора матриці (А) виконується в наступній послідовності:

1. визначаємо середнє геометричне по кожному рядку матриці парних порівнянь,

2. складаємо елементи цього стовпчика,

3. ділимо кожен з елементів на отриману суму.

У загальному вигляді значення компонент власного вектора матриці можуть бути представлені в наступному вигляді:

...

Підсумком цих операцій буде власний вектор матриці (А). Далі необхідно визначити вектор пріоритетів Х, Який і буде показувати значимість порівнюваних елементів.

Х = (х1, х2, х3, ...., хn),

де х1, х2, х3, ...., хn - Значення компонент вектора пріоритетів

Компоненти вектора пріоритетів можуть бути визначені за наступними формулами:

,, ....

гдеSa - Сума значень компонент власного вектора матриці.

Sa = a1 + a2 + ... + An,

Далі визначається узгодженість проведених оцінок, шляхом визначення відносини узгодженості (ОС).

де ОС - відношення узгодженості,

ІС - індекс узгодженості,

СС - величина відповідна середньої випадкової узгодженості матриці такого порядку, визначається по наступній таблиці:

Таблиця 7 - Середні узгодженості випадкових матриць. [2]

 Розмір матриці  Випадкова узгодженість
 1,2
 0,58
 0,9
 1,12
 1,24
 1,32
 1,41
 1,45
 1,49

Індекс узгодженості може бути визначений за такою формулою:

,

де n - число порівнюваних елементів,

?max - Розрахункова величина.

Для розрахунку ?max визначається сума по кожному колонку матриці, яка множиться на відповідну компоненту вектора пріоритетів. Умовно це можна представити в наступному вигляді:

?1 * х1 + ?2 * х2 + ?3 * х3 + ... + ?N * хn = ?max,

де ?1, ?2, ?3, ... ?N - сума елементів відповідних стовпців матриці. Отримані значення вектора пріоритетів (Х) є систему локальних критеріїв, на основі яких розраховується глобальний пріоритет альтернативи по кожному варіанту.

,

Рjг (I) - пріоритет j - ой альтернативи по i - ому критерію,

b (i) - пріоритет або значимість i - ого критерію.

Область застосування МАІ дуже широка. Він може бути використаний для вирішення завдань:

 стратегічного менеджменту (при виборі стратегічних альтернатив розвитку компанії),

 інвестиційного менеджменту (вибір пріоритетних варіантів вкладення коштів),

 для вирішення завдань прогнозування,

 при виборі постачальників обладнання, сировини і матеріалів,

 при вибір кандидатів на вакантні посади,

 для оцінки конкурентної позиції компанії і т. д.

Розглянемо приклад використання методу аналізу ієрархії для вирішення завдання оцінки конкурентної позиції компанії.

приклад:

Телекомунікаційна компанія SIMKA надає послуги стільникового зв'язку на території Сибірського федерального округу. На регіональному ринку телекомунікаційних послуг працює ще 3 компанії:

1. X-telecom,

2. Y-telecom,

3. Z-telecom.

Необхідно оцінити конкурентну позицію компанії SIMKA, розробити рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності.

Рішення:

Метод аналізу ієрархії передбачає поетапне виконання розрахунків.

Приступаючи до оцінки конкурентної позиції необхідно вирішити 2 завдання:

1. сформувати групу експертів,

2. розробити систему критеріїв, за якими буде виконуватися аналіз.

Кількість експертів приймемо рівним 7 людей прийшов. Це незалежні кваліфіковані фахівці, що мають досвід роботи в даній сфері діяльності.

Оцінку будемо виконувати за наступними критеріями:

1. гнучкість тарифної політики (Т. Е. Можливість вибору найбільш підходящого тарифного плану, їх різноманітність, а також рівень тарифів на пропоновані послуги),

2. якість розмовного тракту (Чутність, впізнаваність, розбірливість, надійність з'єднання, відсутність роз'єднань після того, як з'єднання вже встановлено),

3. зона покриття (Площа території, що обслуговується, відповідність фактичної зони обслуговування зоні представленої на карті),

4. сервісне обслуговування (Ставлення до клієнтів, компетентність персоналу, відсутність черг, труднощів з дзвоном в абонентську службу),

семінар «-- попередня | наступна --» Популярність торгової марки.
загрузка...
© om.net.ua