загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 4 Мотивація як функція менеджменту

Контрольні питання

аналіз

контроль

Контроль буває 3-х видів:

q попередній,

q поточний,

q заключний.

 вид контролю
 час контролю
 мета контролю
 Попередній
 Поточний
 заключний
 До початку реалізації проекту
 Під час реалізації проекту
 Після закінчення реалізації проекту
 Визначення оптимальності планів
 Своєчасне виявлення відхилень-й
 Одержання інф-ії про результати деят-ти

Попередній контроль здійснюється до початку реалізації проекту.

Його метою є визначення оптимальності пропонованих планів.

Поточний контроль здійснюється в процесі досягнення цілей. Дозволяє отримати відповідь на питання наскільки успішно проходить реалізація нашого проекту.

Його метою є своєчасне виявлення відхилень від намічених планів.

заключний - Після закінчення термін реалізації проекту, показує, чи змогла організація досягти поставленої мети.

На даному етапі проводиться оцінка фактичних результатів роботи організації та їх порівняння з очікуваними (запланованими).

Аналіз передбачає виявлення причин недосягнення мети організації.

У разі серйозного розбіжності повинен бути розроблений комплекс заходів щодо недопущення настання цих подій в майбутньому.

Сполучними нитками всіх блоків управлінського циклу є КОМУНІКАЦІЇ.

комунікація- Це процес передачі інформації від одного суб'єкта до іншого. Суб'єктами можуть виступати як окремі люди, так і цілі підрозділи.

розрізняють:

q Вертикальні комунікації

q Горизонтальні комунікації

Вертикальні комунікації -це процес передачі інформації між різними рівнями управління (Фахівець - начальник відділу - начальник департаменту - ген. Директор).Передача інформації може здійснюватися як знизу вгору, так і зверху вниз. Горизонтальні комунікації припускають передачу інформації між відділами організації (ПФО - Бухгалтерія - Відділ кадрів),а також між окремими виконавцями на одному рівні управління.

Розглянуті функції менеджменту в спеціальній літературі прийнято називати ЗАГАЛЬНИМИ функціями менеджменту, Т. К. Вони характерні для всіх видів організацій.

 ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
 Загальні (відповідно до етапів процесу менеджменту)
 Конкретні (відповідно до виду керованого ресурсу)
 Спеціальні (відповідно до сфери діяльності організації)
 прогнозування
 планування
 організація
 мотивація
 координація
 контроль
 аналіз
 Управління фінансами
 Управління персоналом
 Керування нерухомістю
 Управління матеріальними ресурсами
 Управління продукцією і послугами
 Керування виробництвом
 управління маркетингом
 управління збутом
 управління інноваціями
 управління логістикою

Крім загальних функцій, існують також СПЕЦІАЛЬНІ и КОНКРЕТНІ функції менеджменту.

У загальному випадку функцією менеджменту називається вид діяльності працівників апарату управління, Заснований на поділі і кооперації управлінської праці.

1. У чому полягає відмінність формальної і неформальної організації? Наведіть приклади цілей діяльності організації.

2. Перерахуйте основні складові внутрішнього середовища організації?

3. У чому полягає мета аналізу внутрішнього середовища організації?

4. Наведіть приклади факторів середовища прямого і непрямого впливу.

5. В чому полягає суть методу STEP-аналізу?

6. Наведіть приклади сильних і слабких сторін організації, а також можливостей і загроз.

7. У чому полягає відмінність методів SWOT-аналізу та SNW-аналізу?

8. Перерахуйте основні етапи управлінського циклу.

9. У чому полягає сутність функцій прогнозування і планування?

10. Що таке делегування?

11. Які існують засоби здійснення координації діяльності підрозділів?

12. У чому полягає функція мотивації? Які форми мотивації вам відомі?

13. Що є метою попереднього, поточного і підсумкового контролю?

14. Наведіть приклад вертикальних і горизонтальних комунікацій.

мотивація «-- попередня | наступна --» поняття мотивації
загрузка...
© om.net.ua