загрузка...
загрузка...
На головну

І комплексних атласів

Особливості проектування системних серій карт

Лекція 5.

Комплексне картографування природи здійснюється з метою повного і різнобічного її пізнання для розробки конструктивних заходів по використанню природних ресурсів та їх охорони. Роботи зі створення серій карт і комплексних атласів виконуються великими колективами фахівців раз ного профілю, в тому числі і картографами. За тематикою виділяються комплекси (серії) карт широкого змісту, що охоплюють основні елементи природного ландшафту і тематичні комплекси, що містять групи карт, різнобічно характеризують один з компонентів природи, - надра, грунт та ін.

За масштабом і охопленням території виділяються: великомасштабні серії карт, призначені для вирішення конкретних | задач, наприклад меліоративних робіт, розробки конкретних типів родовищ і ін .; середньомасштабні, призначені для забезпечення заходів, що проводяться на великих територіях, наприклад при освоєнні нових районів, і дрібномасштабні, використовуються для вивчення території при розробці проектів організації робіт в масштабі республіки, краю, області.

Створені та створюються серії карт різного спрямування, призначення, змісту і масштабів. Для комплексного вивчення території до складу серій зазвичай включаються такі групи науково-довідкових карт:

- типологічні карти для основних компонентів природного

середовища;

- приватні карти вузької тематики для явищі, що мають найбільше практичне значення в даному регіоні;

- карти-висновки, що фіксують і пояснюють природні зв'язки і закономірності;

- оціночні карти природних умов і ресурсів;

- прогнозні карти.

До серіям карт пред'являються вимоги взаємодоповнюваності, порівнянності, порівнянності і узгодженості змісту.

Науково-технічне проектування серій карт виходить з призначення серії. Йому передують: визначення вимог до серії карт з боку споживачів, вивчення исследованности території, а також виявлення організацій і осіб, які проводять наукові дослідження за тематикою серії.

Проектування включає також розробку організаційних питань створення серії:

-обгрунтування необхідних видів робіт та їх послідовності,

- визначення організаційної структури, що забезпечує виконання та координацію робіт, що фіксує відповідальність виконавців.

проект комплексного атласу включає:

- програму,

- макет компонування,

- програму додаткових досліджень,

- організаційно-технологічний розділ.

програма атласу містить:

- Перелік карт, обґрунтування їх угруповання в розділи атласу,

-вибір масштабів. У ній дається анотація змісту основних карт атласу і його текстової частини.

макет компонування атласу як складова частина проекту визначає:

- послідовність розміщення карт і тексту.

ПРИКЛАД ЗМІСТУ ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОГО АТЛАСУ

1. Назва атласу, призначення, завдання. Вимоги замовника, контингент споживачів. Основні методичні установки.

2. Зміст атласу. Розділи. Список карт по розділах з короткими анотаціями. Текстові доповнення (їх тип).

3. Основні джерела. Організації - учасники створення атласу. Проектована розподіл карт.

4. Програма збору додаткових джерел на місцях. Обгрунтування (при необхідності) польових робіт. Організація і структура робіт. Тип видання атласу.

До проекту додаються:макет атласу - Компонування карт і основних додатків і креслення розміщення листів атласу на одному друкованому аркуші. Макет виконується на білому папері, складеної по 4 сторінки атласу, що дозволяє бачити, які карти розміщуються на розворотах - як правило, це найбільш «складні для друку двосторінкові багатобарвні карти. Макет містить всі проектовані листи атласу, включаючи титульний лист, місце для переліку учасників створення атласу, зміст, загальні умовні знаки, текстову частину атласу.

Основний зміст макета - компонування всіх карт з урахуванням їх масштабів. Карти розташовуються за тематичним принципом логічному порядку. Такий макет дозволяє виявити загальний обсяг атласу. Кожен з листів макета, що включає карти, містить: назви карт, масштаби, загальні контури зображуваної території, розміщення основних доповнень-врізок. Для зручності користування макет може виконуватися в зменшеному вигляді. Передбачається загальна система зарамкового оформлення карт (рамки, поля, компонування без рамок, «під обріз»), що дозволяє; визначити розмір листів атласу у пресі. До макету додається креслення, що показує розміщення листів атласу на одному друкованому аркуші з урахуванням стандартних розмірів паперу і друкарських форм, що дозволяє визначити обсяг робіт з підготовки к виданню і друку тиражу атласу.

В початку розробокоткі ___ проекту визначаються наукові керівники та редактори розділів, відповідальний редактор атласу. Для визначення змісту карт проводяться консультації з фахівцями різних галузей знання, зазвичай з майбутніми авторами або з працівниками організацій, які мають відповідними матеріалами. для

встановлення типу основних карт, ступеня їх подробиці, вибору загальних прийомів оформлення атласу передбачають експериментальні, роботи. Ознайомлення з вивченістю території, з колективами і спеціалістами по тематиці карт атласу сприяє обґрунтуванню необхідності проведення додаткових робіт в маловивчених районах. Розробляється програма збору матеріалів, що входить в проект атласу.

Виявлення видів і обсягів необхідних авторських і складальних робіт дозволяє розробити завершальний розділ проекту, що включає організаційну структуру робіт і технологію створення атласу. закінчитиний проект атласу после його; обговорення та затвердження служить основним документом для подальших робіт. В процесі роботи над атласом в проект при необхідності вносяться зміни і виправлення.

Прикладом роботі проводяться по детально розробленим проектом тематичної серії, може служити серія геологічних карт масштабу 1: 1 млн. Серія, що складається з восьми; взаємопов'язаних карт, доповнюється текстовим матеріалом, що містить короткий і конкретний опис геологічеського будови і корисних копалинми х і супроводжується кадастром родовищ і проявів всіх корисних копалин, відомих на території даного регіону. Кожен лист представляє собою частину єдиної карти території країни, цілісної не тільки по відношенню до єдності легенди і суворої взаємоузгодження змісту, а й опублікованій з дотриманням єдиних для всієї карти технологічних умов видання. В інструкції до серії, в короткій формі викладаються вимоги до змісту кожної карти комплексу і даються вказівки по їх складанню. Висвітлюються також вимоги до текстового матеріалу. До інструкції додаються умовні знаки (по кожній карті окремо) елементів змісту карт, розроблені для всієї території країни, а також позначення, які регламентують одноманітність оформлення аркушів карт. При плануванні картосоставітельскіх робіт, інструкція передбачає їх послідовність: терміни завершення карт магнітних полів і гравітаційних полів повинні на 6-9 місяців випереджати терміни закінчення робіт зі складання геологічної і геоморфологічної карти і карти четвертинних відкладень, а останні в свою чергу повинні бути готові за 6 9 місяців до закінчення всіх інших карт.

Явищ. «-- попередня | наступна --» Загальна редагування серії карт
загрузка...
© om.net.ua