загрузка...
загрузка...
На головну

ТЕМА 15. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇЇ АУДИТУ

План лекції:

1. Аудиторський звіт і порядок його підготовки

2. Структура і форми аудиторського звіту

3. Поняття фінансової звітності. форми фінансової звітності

4. Послідовність перевірки фінансової звітності.

5. Оформлення результатів аудиторської перевірки фінансової звітності

Мета заняття: дати визначення поняттю «аудиторський звіт», вивчити види аудиторського звіту і його структуру, розглянути етапи проведення аудиторської перевірки та оформлення результатів аудиторської перевірки фінансової звітності

Ключові слова: Аудиторський звіт (висновок), фінансоваяотчетность, бухгалтерський баланс,

1. Підсумки перевірки і висновки по ній аудитор викладає в аудиторському звіті і укладанні. Аудиторський звіт включає в себе 3 основні частини:

· Вступна.

· Аналітична.

Заключна.

Аудиторський висновок - це відкрита інформація, яка повинна бути доступна всім бажаючим, воно є незалежним свідченням достовірності та об'єктивності фінансової звітності підприємства.

Види аудиторських висновків:

- Позитивне;

- Умовно позитивне;

- Негативне;

- Відмова від аудиторського висновку.

Аудиторська документація - це робочі документи аудитора, які готуються їм перед початком і під час перевірки. Робочі документи аудитора зберігаються в папках «Досьє на клієнта», які діляться на:

- Поточні (документи і матеріали, зібрані в ході поточної перевірки, а також перелік питань і проблем, перенесених з попереднього аудиту);

- Постійні (містять інформацію, важливу для аудиту протягом тривалого часу, а саме: статутний договір, копії статуту, опис особливостей бухгалтерського обліку і СВК);

- Спеціальні (які відкриваються в залежності від обставин і включають: підшивки про кореспонденції, спеціальні постанови та укази, податкову документацію

2. В аудиторському висновку вказується об'єкт аудиту: найменування підприємства, всі форми бухгалтерської звітності, щодо яких проводився аудит, звітний період і звітна дата. Якщо підприємство має філії і представництва, то перевіряється звітність повинна містити показники їх діяльності. У висновку повинні бути враховані всі суттєві обставини, що впливають на достовірність звітності.

Істотність цих обставин визначається аудиторською організацією виходячи з вимог нормативних актів і аудиторських стандартів. Якщо висновок, що видається аудиторською організацією, яка не є безумовно позитивним, то в ньому повинні бути розкриті всі істотні обставини такого висновку.

Аудиторський висновок повинен містити вартісні показники, виражені в національній валюті РК, бути підписано керівником аудиторської організації та аудиторами, які брали участь в аудиті. До нього має бути додана бухгалтерська звітність, щодо якої проводився аудит. Виправлення в аудиторському висновку не допускаються.

Аудиторський висновок повинен складатися з трьох частин:

1. Вступна частина містить назву документа. Аудиторський висновок аудиторської організації про достовірності бухгалтерської звітності підприємства за рік і являє собою загальні відомості про аудиторську організації (найменування аудиторської організації, РНН, юридична адреса, номер, дата видачі та строк дії ліцензії, найменування органу, що її видав, номер і дата видачі свідоцтва про державної реєстрації, банківські реквізити, П. І. Б. аудиторів, що брали участь в аудиті, дані їх кваліфікаційних атестатів).

2. Аналітична частина являє собою звіт аудиторської організації підприємству про основні результати перевірки стану внутрішнього контролю, обліку та звітності, а також дотримання підприємством чинного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Аналітична частина повинна містити назву даної частини "Звіт аудиторської організації", кому вона адресована (адміністрації), найменування підприємства, об'єкт аудиту, загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку та звітності, дотримання підприємством чинного законодавства у фінансово-господарській діяльності, аналіз фінансового стану підприємства (фінансової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності, ефективності діяльності та інших).

Результати перевірки подаються в довільній формі.

Виклад результатів перевірки стану внутрішнього контролю на підприємстві має включати: вказівку на відповідальність виконавчого органу підприємства за стан і організацію внутрішнього контролю, мета характер його вивчення при аудиті, стінку відповідності системи внутрішнього контролю масштабам і характеру діяльності підприємства.

Характеристика загальних результатів перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві має включити: загальну оцінку дотримання встановленого порядку ведення обліку та звітності, опис виявлених в ході аудиту істотних порушень такого порядку. Опис загальних результатів перевірки дотримання підприємством чинного законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій має включати: загальну оцінку відповідності здійснених підприємством операцій, чинним нормативним актам, дотримання положень установчих документів, характеристику виявлених порушення.

Важливо також оцінити допущення безперервності діяльності підприємства, тобто його можливість продовжувати діяльність в осяжному майбутньому (не менше 12 місяців, наступних за звітним періодом) і виконувати свої зобов'язання. Для цього відповідно до правила (стандарту) аудиторської діяльності "Придатність припущення безперервності діяльності" в аудиторському висновку повинні знайти відображення докази, що дозволяють зробити висновок про можливість застосування (або незастосування) допущення про безперервність діяльності підприємства в доступному для огляду майбутньому. Такі докази можуть бути отримані за результатами виконання ряду процедур: аналіз і обговорення з управлінським персоналом грошових потоків і прибутку станом на дату, найближчу до дати підписання аудиторського висновку; розгляд умов договорів позики та інших боргових зобов'язань і аналіз фактів їх порушення; запит відомостей про будь-які істотні для підприємства правові проблеми та ін.

Якщо в процесі аудиторської перевірки виявлені викривлення бухгалтерської звітності, то в аналітичній частині слід відобразити конкретні порушення, які призвели до появи цих спотворень. Правило (стандарт) аудиторської діяльності. Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерської звітності "визначає наступні можливі види порушень відхилення від встановлених законодавством правил ведення та організації бухгалтерського обліку та звітності; відсутність або недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій та оцінки майна; порушення цивільного, податкового та валютного законодавства; інші види порушень, що впливають на спотворення бухгалтерської звітності.

В аналітичній частині аудиторського висновку повинна бути також відображена оцінка впливу істотних порушень нормативних актів на достовірність бухгалтерської звітності підприємства. Виходячи з вимог правила (стандарту) аудиторської діяльності "Перевірка дотримання нормативних актів при проведенні аудиту" в процесі такої оцінки аудитори повинні врахувати виникнення наступних негативних для підприємства наслідків порушення чинного законодавства: стягнення штрафних санкцій в перевіряється звітному періоді; поява загрози відчуження майна, вартісна оцінка якого позначиться ні структурі майна підприємства; припинення діяльності підприємства, поява сумнівів у правдивості та достовірності даних, відображених в бухгалтерській звітності.

3. Підсумкова частина являє собою думку аудиторської організації про достовірності бухгалтерської звітності підприємства і повинна включати: назву даної частини, кому адресована, назва підприємства, об'єкт аудиту ( "Висновок аудиторської організації акціонерам підприємства про бухгалтерської звітності підприємства за рік"): вказівку на нормативний акт , якому повинна відповідати звітність; розподіл відповідальності керівництва підприємства та аудиторської організації щодо бухгалтерської звітності (керівництво підприємства несе відповідальність за підготовку та достовірність звітності, а аудиторська організація - за висловлену думку про достовірність звітності); вказівка на нормативний акт, відповідно до якого проводився аудит, виклад обставин, що призвели до складання аудиторського висновку, відмінного від безумовно позитивного; думку аудиторської організації про достовірність звітності; висновок про можливість застосування (незастосування) до підприємства припущення безперервності діяльності; дату аудиторського висновку (встановлюється не раніше дати підписання бухгалтерської звітності).

3.Фінансова звітність являє собою структуроване уявлення фінансового стану та операцій, здійснюваних підприємством. Метою фінансової звітності загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, корисної для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень.

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх в широкі категорії відповідно до їх економічними характеристиками. Ці широкі категорії називаються елементами фінансової звітності. Елементами, безпосередньо пов'язаними з вимірюванням фінансового становища в балансі, є активи, зобов'язання і власний капітал. Елементами, безпосередньо пов'язаними з вимірами результатів діяльності в звіті про прибутки і збитки (звіті про доходи та витрати) є доходи і витрати.

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті подій минулих періодів, від яких підприємство очікує економічні вигоди.

Зобов'язання - це поточна заборгованість підприємства, що виникає з подій минулих періодів, врегулювання якої, призведе до відтоку з підприємства ресурсів, що містять економічні вигоди.

Власний капітал - це частка в активах підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов'язань.

Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі припливу або збільшення активів, або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні власного капіталу, не пов'язаного з внесками учасників акціонерного капіталу.

Витрати - це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі відпливу чи виснаження активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, не пов'язаного з його розподілом між учасниками акціонерного капіталу.

Довгострокові активи: основні засоби, нематеріальні активи, інвестиції, незавершене будівництво.

Короткострокові активи: грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції, товарно - матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів.

Довгострокові зобов'язання: кредити і позики, відкладені податкові зобов'язання, орендні зобов'язання.

Короткострокові зобов'язання: поточна частина довгострокових кредитів, позик, орендних зобов'язань; заборгованість по податках, по оплаті праці, за нарахованими витратами і ін.

Власний капітал: статутний капітал, неоплачений капітал, емісійний дохід, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Послідовність перевірки фінансової звітності: загальний огляд, перевірка правильності заповнення звітності за формою, перевірка правильності арифметичних підрахунків підсумкових показників, їх порівнянність і взаимоувязка в різних формах звітності. Оформлення результатів аудиторської перевірки фінансової звітності проводиться в аудиторських звітах (висновках).

4. Аудиторський висновок про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта представляє думку аудиторської фірми про достовірність цієї звітності.

У безумовно позитивному аудиторському висновку думку аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта означає, що ця звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів економічного суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період виходячи з нормативного акта , що регулює бухгалтерський облік і звітність в РК.

В умовно позитивному аудиторському висновку думку аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта означає, що, за винятком визначених у аудиторському висновку обставин, бухгалтерська звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів економічного суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період виходячи з нормативного акта, що регулює бухгалтерський облік і звітність в РК.

У негативному аудиторському висновку думку аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта означає, що в зв'язку з певними обставинами ця звітність підготовлена таким чином, що вона не забезпечує у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів економічного суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період виходячи з нормативного акта, що регулює бухгалтерський облік і звітність в РК. Відмова аудиторської фірми від висловлення своєї думки про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта в аудиторському висновку означає, що в результаті певних обставин аудиторська фірма не може висловити і не висловлює таку думку в одній з установлених цим Порядком формі.

Думка аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта має бути виражене так, щоб цьому суб'єкту і користувачам були очевидні зміст і форма його.

5.Аудиторська фірма повинна представити економічному суб'єкту не менше двох перших екземплярів аудиторського висновку:

- Не менше одного примірника у складі вступної, аналітичної та підсумкової частин з додатком бухгалтерської звітності, що стала об'єктом аудиту; - Не менше одного примірника у складі вступної та підсумкової частин з додатком бухгалтерської звітності, що стала об'єктом аудиту, для надання зацікавленим користувачам, включаючи податкові органи.

Кожен екземпляр аудиторського висновку разом з доданою до нього бухгалтерською звітністю є єдиним цілим і повинен бути зброшурований. Аудиторська фірма повинна представити аудиторський висновок економічному суб'єкту в терміни, узгоджені з цим суб'єктом.

Економічний суб'єкт несе відповідальність за надання копій аудиторського висновку зацікавленим користувачам, включаючи засновників (учасників), податкові органи та ін.

Зацікавлені користувачі, включаючи податкові та інші державні органи, не мають право вимагати від аудиторської фірми, а аудиторська фірма не має право і не зобов'язана надавати будь - яким користувачам копії аудиторського висновку цілком або в будь - якої частини, крім випадків, встановлених законодавством Республіки Казахстан .

Контрольні питання:

1. Які існують джерела і методи отримання аудиторських доказів?

2. Дайте визначення процедур отримання аудиторських доказів?

3. Що відноситься до документації аудитора?

4. Дайте визначення поточної, постійної і спеціальної документації.

5. Що розуміється під документацією аудитора?

6. Від чого залежать форма і зміст робочих документів аудитора?

7. Яким чином поділяються робочі документи?

8. Чиєю власністю є робочі документи?

9. Яка структура аудиторського висновку?

10. Яким чином оформляються результати аудиторської перевірки фінансової звітності суб'єкта?

Список літератури:

1. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності суб'єктів

2. Інструкція по розробці Робочого плану рахунків для організацій, що складають фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (наказ МФ РК від 22.12.05 р №426)

3. Радостовец В. К. Бухгалтерський облік на підприємстві. Алмати, 2000 р .;

4. Нурсеітов Е. О. Бухгалтерський облік в організаціях: Навчальний посібник, Алмати, 2010 р

5. Проскуріна Н. «Бухгалтерський облік». Практичний посібник, Алмати, 2011 р

ТЕМА 14. ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ. СУТТЄВІСТЬ в аудиті І АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК «-- попередня | наступна --» Рішення системи за формулами Крамера
загрузка...
© om.net.ua