загрузка...
загрузка...
На головну

Податок на майно

Платниками податку на майно є:

· Юридичні особи, які мають об'єкт оподаткування на праві власності, господарського відання або оперативного управління на території РК;

· Індивідуальні підприємці, які мають об'єкт оподаткування на праві власності на території РК;

Юридичні особи не резиденти РК є платниками податку за об'єктами оподаткування, які перебувають на території РК.

Об'єктом оподаткування є основні засоби та нематеріальні активи. Податковою базою щодо об'єктів оподаткування податку на майно є середньорічна залишкова вартість об'єктів оподаткування, що визначається за даними бухгалтерського обліку. Підприємства та індивідуальні підприємці обчислюють податок на майно за ставкою 1% у середньорічній вартості об'єктів оподаткування.

Податок на майно враховується на рахунку 3180. Нарахування податку відображають за кредитом рахунка 3180 «Податок на майно» і дебетом рахунка 7210 «Загальні адміністративні витрати».

6.Облік іншої кредиторської заборгованості та нарахувань ведеться на рахунках підрозділів 3 «Короткострокові зобов'язання»: 3410 «Гарантійні зобов'язання», 3350 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 682 «Заборгованість посадовим особам», 3360 «Орендні зобов'язання»,

3380 "Виплати до оплати», 4240 «Інші».

Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці ведеться на пасивному рахунку 3350 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

При нарахуванні заробітної плати кредитують рахунок 3350 і дебетують рахунки:

1340 «Незавершене будівництво»;

7110 «Витрати з реалізації готової продукції»;

7440 «Загальні адміністративні витрати» - на суми заробітної плати, нарахованої загальногосподарського і адміністративно-управлінського персоналу;

8012 «Оплата праці виробничих робітників»;

8032 «Оплата праці працівників» - на суми заробітної плати, нарахованої працівникам допоміжного виробництва;

8042 «Оплата праці працівників» - на суми заробітної плати, нарахованої цехового персоналу;

Нарахована заборгованість по відпустках робітників. Суми, віднесені з кредиту рахунку 3350 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» в дебет рахунків, що вимагають аналітичного обліку, повинні бути записані на відповідні статті, замовлення та інші об'єкти обліку.

Розподіл заробітної плати записують:

За рахунку 7110 - в відомість обліку витрат по реалізації товарів - по кожному субрахунку і відповідними статтями витрат обігу;

За рахунку 7440 - в відомість обліку загальних і адміністративних витрат - за статтями цих витрат;

За рахунку 8012 - в відомість «Витрати по цехах»; заробітна плата повинна бути віднесена на відповідні цеху, виробництва і об'єкти обліку або калькуляції;

За рахунку 8032 - в відомість «Витрати по цехах»; заробітна плата повинна бути віднесена на витрати цехів допоміжного виробництва об'єкти обліку або калькуляції;

За рахунку 8042 - в відомість «Витрати по цехах»;

орендні зобов'язання ведуться на пасивному рахунку 4150, які використовує підприємство - орендар. За кредитом рахунку відображається заборгованість підприємства - орендаря підприємству - орендодавцю за отримані від нього в довгострокову оренду основні засоби. За дебетом рахунка 683 відображається оплата заборгованості підприємству - орендодавцю.

Облік відсотків до оплативедеться на рахунку 4160 "Виплати до оплати». При нарахуванні всіх видів відсотків до оплати (за отриманими в банках кредитами, за договорами позики, за договорами на оренду майна, з цінних паперів та ін.) Дебетують рахунок 7320 «Витрати у вигляді винагороди» і кредитують рахунок 3380 "Виплати до оплати», і кредиту рахунків:

1030 «Гроші на розрахунковому рахунку» - при оплаті відсотків з розрахункового рахунку;

1010 «Гроші в касі в національній валюті» - при оплаті відсотків готівкою з каси.

Аналітичний облік відсотків до оплати ведеться в оборотній відомості по розрахункових рахунках, в якій аналітичні рахунки відкривають на кожного платника відсотків - юридична та фізична особа.

Облік інших нарахованих витратведеться на рахунку 3390 «Інші», на якому відображаються суми відрахувань в створені резерви на ремонт власних та орендованих основних засобів, на покриття витрат в сезонних галузях промисловості, на ліквідацію наслідків, пов'язаних із завершенням операцій з надрокористування та ін. Резерви (фонди) на підприємствах створюються тільки для цілей рівномірного розподілу окремих витрат протягом звітного періоду. Якщо протягом звітного періоду резерв було змарновано, в кінці звітного періоду невикористана частина резерву сторнується.

При створенні резервного фонду дебетують рахунок 8048 «Інші» і кредитують рахунок 3390 «Інші», субрахунок «Резервний фонд ліквідації наслідків, пов'язаних із завершенням операцій з надрокористування на родовищі». Перераховані суми створеного резервного фонду на спеціальний депозитний рахунок в банку відображаються за дебетом рахунка 1070 «Гроші на спеціальних рахунках в банку» і кредитом рахунка 1060 «Гроші на розрахунковому рахунку».

Для обліку іншої кредиторської заборгованості та нарахувань призначені рахунки підрозділу 3 «Короткострокові зобов'язання». Облік іншої кредиторської заборгованості ведеться на рахунку 3390 «Інші». За кредитом цього рахунку можуть бути відображені:

- Суми, які помилково зараховані на рахунки в банку. При їх зарахування дебетують рахунки з обліку грошових коштів (1070, 1040);

- Суми доходу учасників товариства відповідно до їх часток за рахунок нерозподіленого прибутку або за рахунок резервного капіталу. При нарахуванні дебетують рахунки 5400 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду», 5430 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попередніх років», 5310 «Резервний капітал, встановлений законодавством», 5340 «Інший резервний капітал»;

- Суми податку на додану вартість по повернутої готової продукції та купованих товарів, а також виконаним, але не прийнятим замовником робіт і послуг, які відображаються за дебетом рахунка 3130 «Податок на додану вартість»;

- Суми утримань з оплати праці працівників за шлюб, псування інструментів. За виконавчими листами - в кореспонденції з рахунком 3350 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;

- Нарахування заборгованості при поверненні реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), оплачених покупцями і замовниками повністю або в сумі виданих їм авансів;

- Нараховані суми витрат за поточною оренді - в кореспонденції з рахунками 7110 «Витрати з реалізації товарів, (робіт, послуг)»,

7440 «Загальні і адміністративні витрати», 8047 «Орендна плата».

За дебетом рахунку можуть відображатися:

- Суми погашення заборгованості, що виникла - в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;

- Суми прибуткового податку, утримані при нарахуванні суми доходу учасникам товариства відповідно до їх часток - в кореспонденції з рахунком 3190 «Інші»;

- Знижки з продажів і з ціни, надані покупцям і замовникам товарів - в кореспонденції з рахунками 6030 «Знижка з продажів», 6030 «Знижка з ціни».

7.До постачальників і підрядникам відносять підприємства та організації, які постачають ТМЗ або надають послуги та виконують різні роботи. Розрахунки з постачальниками та підрядниками, як правило, здійснюються в безготівковому порядку. Форма розрахунків визначається договором або угодою. Основними формами розрахунків є: акцептная, акредитивна, платіжними дорученнями, чеками, платіжними дорученнями в порядку планових платежів, в порядку заліку взаємних вимог, векселями.

Для відображення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками призначений рахунок 3310 «Рахунки до оплати».

За кредитом рахунку 3310 «Рахунки до оплати» відображається:

- Вартість придбаних ТМЗ, необоротних активів та ін., А також вартість послуг з їх доставки та переробки на стороні - в кореспонденції з відповідними рахунками обліку ТМЗ, необоротних активів та ін .;

- Вартість прийнятих робіт і спожитих послуг - в кореспонденції з рахунками 7110 «Витрати з реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)», 7440 «Загальні і адміністративні витрати»;

- Сума податку на додану вартість по придбаних товарах (роботах, послугах) - в кореспонденції з рахунком 1420 «Податок на додану вартість до відшкодування»;

- Сума виявлених нестач понад норми природного убутку проти отфактурованного кількості при прийманні на склад надійшли акцептованих (сплачених) ТМЗ і необоротних активів, а також невідповідність цін, обумовлених договором, і арифметичні помилки - в кореспонденції з рахунком 1 430 «Інші».

За дебетом рахунка 3310 «Рахунки до оплати» відображаються суми оплачених рахунків і суми заліків за попередньо виданими авансами в кореспонденції з відповідними рахунками обліку грошових коштів і 1610 «Аванси, видані під поставку ТМЗ», 1610 «Аванси, видані під виконання робіт і надання послуг ».

Облік розрахунків з постачальниками ведуть у журналі спеціальної форми або відомості по кожному рахунку - фактурі або платіжною вимогою, дорученням, що дозволяє контролювати розрахунки по кожному документу.

Надійшли рахунку - фактури спочатку реєструють в «Журналі обліку вступників вантажів». У міру надходження цінностей на склади або приймання виконаних робіт і наданих послуг в журналі зазначають номери прибуткових документів і проставляють дату надходження запасів на склади або запитів, пов'язаних з розшуком які не надійшли вантажів. Періодично дані журналу звіряють з даними облікових регістрів, які ведуть за рахунком 3310. За журналу контролюють також суми матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі. Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на підставі товарно - транспортних документів, прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів. У графі "Примітка" записують дані про оплату рахунку, відмову від акцепту або сумі часткового акцепту та ін. В журнал записують тільки акцептовані рахунки - фактури.

Акцептовані рахунки із зазначенням реєстраційного номера за журналом обліку вступників вантажів передають в бухгалтерію. Тут їх дані записують в журнал з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, який бухгалтерія заповнює в три етапи.

На першому етапі записи в журнал роблять при надходженні акцептових рахунків - фактур і інших розрахункових документів. При цьому записують реєстраційний номер і номер платіжного вимоги - доручення, найменування постачальника, суму акцептів рахунку - фактури. Потім рахунок-фактури постачальника передають відділу постачання або митній службі для отримання вантажу у місцевих постачальників або на залізничній станції, склади тимчасового зберігання - при надходженні цінностей від інших постачальників.

На другому етапі запис в журнал виробляють на підставі надійшли в бухгалтерію зі складу прибуткових документів. В журналі зазначають номери цих документів, вартість які поступили цінностей за обліковими або договірними цінами і їх фактичну вартість згідно з платіжним вимогу - доручення в розрізі кореспондуючих рахунків з обліку товарно - матеріальних цінностей або витрат на виробництво.

Прибуткові документи повинні бути ретельно перевірені, і відповідати кількості матеріальних цінностей в платіжній вимозі - дорученні. Якщо під час приймання вантажів виявляють нестачу чи псування цінностей, з вини постачальника або транспортної організації, то на підставі актів про приймання матеріалів і розрахунку суми претензій, суму претензій списують з кредиту рахунку 3310 в дебет рахунку 1430 «Інші». Якщо недостачу матеріальних цінностей встановлюють до акцепту розрахунково - платіжних документів, то на її суму зменшують акцепт відповідного розрахунково - платіжного документа.

У журналі відображають також операції з обліку розрахунків з постачальниками за виконані роботи та надані послуги. При записи в журнал даних рахунку - фактури, пред'явленого за роботи і послуги, вказують, за що він пред'явлений, а записи по дебету відповідних рахунків - споживачів робіт і послуг виробляють на підставі розмітки кореспондуючих

рахунків, зробленої бухгалтерією на рахунках - фактурах постачальників.

На третьому етапі в журналі відображають оплату рахунків - фактур. Відмітки про оплату роблять на підставі виписок по розрахунковому та інших рахунках в банку. При цьому вказується дата оплати рахунки, і з якого рахунку проведена оплата.

В кінці місяця в журналі підраховують підсумки і виводять залишки по неоплаченими рахунками. Висновок журналу проводять за чотирма рядками: разом за місяць, сторно матеріалів в дорозі на початок місяця, матеріали в дорозі на кінець місяця, всього по журналу.

Розглянемо кореспонденції рахунків з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками:

· Акцептовие рахунку - фактури постачальників за отримані товарно - матеріальні цінності:

- Дебет рахунку 1420 «ПДВ до відшкодування» - на суму ПДВ, включеного в рахунок - фактуру;

- Кредит рахунку 3310 «Рахунки до оплати».

· Зараховано суми ПДВ за рахунками - фактурами, цінності за якими отримані та оприбутковані на склад:

- Дебет рахунку 3130 «Податок на додану вартість»;

- Кредит рахунку 1420 «Податок на додану вартість до відшкодування».

У журналі з обліку розрахунків з постачальниками міститися - контрольні дані, які розшифровують залишок по рахунку 3310 на кінець місяця. Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити отримання відомостей про залишки за розрахунками з постачальниками та підрядниками в наступній угрупованню, необхідний для оперативного контролю розрахунків: постачальники за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав; постачальники по невідфактурованих постачання; постачальники по неоплаченим вчасно розрахунковими документами.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення зобов'язаннями

2. Як класифікуються зобов'язання?

3. Розкажіть про порядок обліку короткострокових і довгострокових кредитів і позик організацій?

4. Які розрахунки проводять господарюючі суб'єкти з бюджетом і як проводиться його облік?

5. Які види податкових зобов'язань Ви знаєте?

6. Як відбувається облік розрахунків з персоналом з оплати праці?

7. Які відрахування провадяться із заробітної плати?

8. Як враховуються розрахунки з постачальниками та підрядниками

Список літератури:

1. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності суб'єктів

2. Інструкція по розробці Робочого плану рахунків для організацій, що складають фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (наказ МФ РК від 22.12.05 р №426)

3. Радостовец В. К. Бухгалтерський облік на підприємстві. Алмати, 2000 р .;

4. Нурсеітов Е. О. Бухгалтерський облік в організаціях: Навчальний посібник, Алмати, 2010 р

5. Проскуріна Н. «Бухгалтерський облік». Практичний посібник, Алмати, 2011 р

Земельний податок. «-- попередня | наступна --» ТЕМА 10. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ
загрузка...
© om.net.ua