загрузка...
загрузка...
На головну

ТЕМА 8. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ

План лекції:

1. Характеристика основних засобів як об'єкта обліку

2. Оцінка ОС: первісна, поточна, балансова вартість, вартість реалізації і ліквідації вартості ОС

3. Облік руху ОС

4. Облік зносу ОС: фізичний і моральний знос

5. Облік оренди ОС: фінансована і поточна оренда

6. Поняття про нематеріальні активи і їх класифікація

7. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів

8. Облік амортизації нематеріальних активів

9. Документальне оформлення руху нематеріальних активів.

10. Інвентаризація нематеріальних активів

мета заняття -розкрити основні питання обліку основних засобів, уявити класифікацію основних засобів, розглянути оцінку основних засобів, особливості обліку придбання основних засобів, безоплатна передача основних засобів. уявити класифікацію нематеріальних активів, розглянути амортизацію нематеріальних активів, особливості обліку нематеріальних активів та їх амортизації, документальне оформлення руху нематеріальних активів.

Ключові слова - Основні засоби, нематеріальні активи, патент, гудвіл, ліцензія, знос, оцінка, амортизація, первісна вартість, ліквідаційна вартість,

1. Основні засобиявляють собою матеріальні активи, які протягом тривалого періоду часу (більше одного року) в якості засобів праці як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

До основних засобів відносяться: нерухомість (земельні ділянки, будівлі, споруди, багаторічні насадження та інші об'єкти, міцно пов'язані з землею, переміщення яких є неможливим без шкоди їх призначенню), транспортні засоби, обладнання, знаряддя лову, виробничий і господарський інвентар, дорослий робочий і продуктовий худобу, спеціальні інструменти та інші основні засоби.

Залежно від мети придбання матеріальні активи відображаються в обліку в складі основних засобів, товарно-матеріальні запасів, яких фінансових інвестицій.

Приклад. Автомобіль, що купується з метою використання у господарській діяльності суб'єкта за призначенням, відображається у складі основних засобів, а автомобіль, що купується з метою подальшого перепродажу, - в складі товарно - матеріальних запасів. Земельні ділянки та будівлі, придбані не для використання самим суб'єктом, а з метою вкладення фінансів на тривалий період часу, відображаються як фінансові інвестиції.

Наявність у суб'єкта основних засобів не означає їх постійного, з моменту придбання, використання, так як основні засоби можуть перебувати на складі як резерв, можуть бути законсервовані в установленому порядку або здані в оренду.

2. Важливою умовою правильної організації обліку ОС є прийнятий єдиний принцип їх оцінки.

Оцінка ОС в грошовому вираженні дозволяє визначити їх обсяг, структуру, знос, планувати виробництво. Розрізняють первинну, поточну, балансову вартість, вартість реалізації, ліквідаційну вартість ОС.

Первісна вартість - Вартість, що включає всі фактичні, необхідні витрати по зведенню або придбання ОС, в тому числі сплачені при покупці, невозмещаемие податки і збори, витрати з доставки, монтажу, установці, пуску в експлуатацію,% -ти за кредит, що надається в період будівництва і будь-які інші витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням активу в робочий стан для його використання за призначенням.

Поточна вартість - Вартість ОС за ринковими цінами на певну дату.

Балансова вартість - Первісна або поточна вартість ОС за вирахуванням суми накопиченого зносу, за якою актив відображається в обліку та ФО.

вартість реалізації - Вартість, за якою можливий обмін ОС між добре обізнаними і готовими до проведення операції незалежними сторонами.

ліквідаційна вартість - Вартість запасних частин, лому та інших цінних матеріалів, що виникли при ліквідації об'єктів ОЗ в кінці терміну корисної служби за вирахуванням зроблених витрат з вибуття, в оцінці за цінами можливого використання на суб'єкті.

3.Бухгалтерія закріплює об'єкт, що надійшов за матеріально - відповідальною особою, відкриває інвентарну картку, присвоює об'єкту інвентарний номер, вносить об'єкт в інвентарний список і робить запис оприбуткуванню ОС.

Аналітичний облік ОЗ ведеться в бухгалтеріях в інвентарних картках, які відкриваються на кожний інвентарний об'єкт, за винятком поодиноких предметів господарського інвентарю, інструментів та інших предметів, що мають один і той же виробниче або господарське призначення, однакові технічні характеристики, вартість і знаходяться в одному виробничому підрозділі . Ці предмети допускаються враховувати в одній інвентарній картці.

Картку заповнюють в основі Актів на що надійшли ОС, технічних паспортів та інших документів. Характеристика об'єктів і окремих їх конструктивних елементів повинна бути короткою і точно відображати індивідуальні особливості об'єкта, а не дублювати повністю дані технічної документації. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу окремих об'єктів.

У розділі «Коротка індивідуальна характеристика об'єкта" записуються тільки основні якісні та кількісні показники основного об'єкта, а також належні до нього найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, обмежуючись 2-3 найбільш важливими для даного об'єкта якісними показниками, виключаючи дублювання даних наявних в технічній документації об'єкта . Коротку індивідуальну характеристику в разі групового обліку ОС дають не по кожному об'єкту відділення, а в цілому по всій групі об'єктів, що враховуються в інвентарній картці.

Заповнені інвентарні картки в бухгалтерії реєструють в описах інвентарних карток оп обліку ОС, які ведуть в одному примірнику для кожної класифікаційної групи ОЗ.

При реєстрації картки нумерують, потім поміщають в спеціальну картотеку, де зберігають за класифікаційними групами ОС, а всередині цих груп - по місцях експлуатації матеріально - відповідальною особою і видам ОС.

Звід оборотів і залишків по кожній класифікаційної групи ОЗ за місяць при ручній обробці інформації проводять в картках обліку руху ОС, в яких на підставі документів записують обороти і залишки, показані в інвентарних картках, які звіряють з Головною книгою по рахунках підрозділу 12 «ОС». У картках вказують залишок ОС на початок року, надходження, вибуття, залишок на кінець місяця. На основі цих даних складають звітність на наявність і рух ОС.

4. ОС, беручи участь в процесі виробництва, під впливом часу, впливом сил природи і в процесі експлуатації поступово зношуються. Відповідно до СБУ 6, знос - це процес втрати фізичних і моральних характеристик об'єктів ОС. Розрізняють два види зносу: фізичний і моральний.

Фізичний знос ОС є результатом їх виконання та впливу зовнішніх факторів, тобто такий знос відбувається в результаті участі ОС в процесі виробництва в зв'язку з механічним спрацюванням частин і деталей обладнання, конструктивних елементів будівель і споруд, а також під впливом різних зовнішніх факторів: вологості, атмосферних опадів, іржавіння, старіння металу і інше. В результаті фізичного зносу втрачається частина первісної вартості ОЗ.

Моральний знос ОС являє собою процес, в результаті якого активи не відповідають сучасним вимогам розвитку науки і техніки, тобто, пов'язаний з технічним прогресом, удосконаленням і оновленням методів виробництва.

Для обліку зносу ОС застосовують рахунки підрозділу «Знос ОС», який включає в себе такі синтетичні рахунки: «Знос будівель і споруд», «Знос машин та обладнання, передавальних пристроїв», «Знос засобів», «Знос інших ОС».

Вартість, яка амортизується систематично розподіляється у вигляді амортизаційних відрахувань на витрати суб'єкта протягом усього терміну корисної чи нормативної служби.

Амортизація нараховується шляхом застосування різних методів:

1. Рівномірного (прямолінійного) списання вартості;

2. Списання вартості пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий метод);

3. Ускоренного списання:

Зменшення залишку, списання вартості за сумою чисел (кумулятивний метод).

5. Відповідно до СБУ 17 «Облік оренди» оренда підрозділяється на фінансовану та поточну.

фінансована оренда -Передача орендарю здебільшого вигод і ризиків, пов'язаних з правом власності на майно.

Поточна оренда - будь-яка інша оренда, за винятком фінансується.

Суб'єкти, відповідно до чинного законодавства і порядком, визначених в їх статутах, мають право на договірній основі здавати фінансовану оренду належні їм основні засоби.

Для обліку довгострокового орендованих основних засобів та розрахунків, пов'язаних з довгостроковою орендою, в Типовому плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності суб'єктів передбачено такі синтетичні рахунки і субрахунка.

Рахунки підрозділу «Основні засоби», субрахунок «Довгостроково орендовані основні рахунки». Рахунки основні, активні, складні, інвентарні. За дебетом рахунків відображається залишок довгостроково орендованих основних засобів на початок місяця, надходження за звітний місяць; по кредиту - їх вибуття. Аналітичний облік орендованих основних засобів ведеться в інвентарних картках обліку основних засобів (ф. № ОС-6), що відкриваються на кожний об'єкт чи групу однорідних об'єктів. Субрахунки «Довгостроково орендовані основні засоби» застосовують підприємства - орендарі.

Облік орендних зобов'язань до вступу ведеться на рахунку «Інша дебіторська заборгованість», до якого відкривають субрахунок «Орендні зобов'язання до вступу». Рахунок основний, активний, розрахунковий. Рахунок «Інша дебіторська заборгованість» застосовують підприємства - орендодавці. За дебетом рахунка відображається залишок заборгованості по орендних платежах за підприємствами - орендарями на початок і кінець місяця; суми орендної плати, нараховані за звітний місяць; за кредитом рахунка - погашення заборгованості по орендній платі підприємствами - орендарями.

Аналітичний облік ведеться по кожному підприємству - орендарю в «Відомості обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами» або аналогічної за формою машинограмі.

Для обліку розрахунків з підприємствами - орендодавцями по орендних платежах за отримані в довгострокову оренду об'єкти основних засобів застосовують рахунок 683 «Орендні зобов'язання». Рахунок основний, пасивний, розрахунковий; за кредитом рахунка відображається залишок заборгованості підприємству - орендодавцю за отримані в довгострокову оренду основні засоби на початок і кінець місяця; суми орендної плати, нараховані за поточний місяць; за дебетом - оплата заборгованості підприємству - орендодавцю. Аналітичний облік розрахунків ведеться в «Відомості обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами», або у відповідній машинограмі. Рахунок 683 застосовують підприємства - орендарі.

До рахунках підрозділу 13 «Знос основних засобів» (рахунки 131-134) відкриваються субрахунка «Знос довгостроково орендованих основних засобів», на яких підприємства - орендарі враховують суми зносу довгостроково орендованих засобів, нарахованого за діючими нормами амортизації. Після повної оплати вартості довгостроково орендованих основних засобів, знос нараховується за час оренди, приєднується до зносу власних основних засобів.

Майно, яке здається в поточну оренду, відображається у бухгалтерському балансі орендодавця за статтею «Основні засоби». Нарахування амортизації на майно, що здається в оренду, проводиться відповідно до методів, передбаченими стандартом бухгалтерського обліку №6 «Облік основних засобів».

Орендний дохід визнається на прямолінійній основі протягом усього терміну оренди, якщо тільки інша систематична основа не є більш прийнятною для відображення тимчасових характеристик отримання доходу, як це передбачено в договорі.

Наявність руху орендованих основних засобів у підприємства - орендаря ведеться на позабалансовому рахунку 001 «Орендовані основні засоби». Облік орендованих основних засобів на рахунку 001 ведеться в оцінці, зазначеної в договорі по кожному об'єкту (інвентарними номерами) в спеціальному журналі. Орендовані кошти, що знаходяться за кордоном, на рахунку 001 враховуються окремо.

При надходженні основних засобів оренду дебетують рахунок 001, при поверненні їх орендодавцю - кредитують (нарахування орендної плати та її відображення в обліку орендодавця і орендаря, організація позабалансового обліку розглянуті у відповідних розділах книги).

6. нематеріальний актив - Це ідентіфіруемий, не грошовий актив, який не має фізичної форми, призначений для використання у виробництві або при наданні товарів або послуг, для здачі в оренду іншим особам, або для адміністративних цілей.

Нематеріальні активи не мають фізичної сутності (невловимі) і можуть одночасно включати матеріальні та нематеріальні активи, наприклад, комп'ютерне програмне забезпечення, призначене для управління технологічним обладнанням, без якого воно не може функціонувати, і є невід'ємною частиною, і комп'ютерне програмне забезпечення, що не є невід'ємною частиною технологічного обладнання.

Деякі нематеріальні активи містяться на фізичних носіях. Наприклад, програмне забезпечення - на дискеті, фільм - на стрічці, юридична документація (ліцензія, патент) - на папері. В даному випадку на відповідність визначенню і критеріям визнання нематеріальних активів перевіряються безпосередньо програмне забезпечення, фільм, юридична правова документація, так як по відношенню до останніх дискета, стрічка, папір є допоміжними.

До нематеріальних активів відносять товарні знаки, зареєстровані місця походження товарів. «Ціну фірми» (Гуд-вілл), «Ноу-хау», «Патенти» і промислові зразки, ліцензії, інтелектуальну власність, організаційні витрати, на права користування природними ресурсами, права на використання виробничої інформації, програмне забезпечення ЕОМ, фірмові найменування і ін ..

Відповідно до чинного законодавства в Республіці Казахстан нематеріальні активи оцінюються в наступному порядку.

- Внесення засновниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал створюваного підприємства за домовленістю сторін. Оцінка такого вкладу повинна бути підтверджена незалежним аудитором;

- Придбані за плату у інших підприємств, організацій і громадян виходячи з фактично зроблених витрат з придбання і приведення в стан готовності цих об'єктів;

- Отримані від інших підприємств, організацій і громадян безоплатно (дарування) експертним шляхом або за договірною ціною.

Первісна вартість нематеріальних активів погашається шляхом нарахування амортизації і включення її у витрати виробництва або списання на рахунки інших джерел.

Вибуття нематеріальних активів відбувається при їх реалізації юридичним і фізичним особам, списання у зв'язку з втратою дохідних властивостей, внесеними в якості внесків до статутного капіталу інших суб'єктів.

До нематеріальних активів відносять:

· Товарні знаки (знаки обслуговування);

· Фірмові найменування;

· Зареєстровані місця походження товарів;

· Гуд-вілл (ціна фірми, що враховує ділові зв'язки, імідж, кваліфікацію колективу і т. П.);

· Ноу-хау [в буквальному перекладі «знаю як» (англ.) Термін застосовується в міжнародних відносинах знань, виражених в документації, виробничого досвіду, навичок і т. П.];

· Патенти, ліцензії, промислові зразки;

· Авторські права, права на користування природними ресурсами, права на використання виробничої інформації;

· Програмне забезпечення ЕОМ;

· Сервітути - право користування чужим майном в певних межах (право проходу або проїзду через сусідню ділянку землі, право користування дорогами і пасовищами і інші);

· Витрати на дослідно-конструкторські роботи;

· Організаційні витрати;

· інтелектуальна власність;

· Франшизи - право на створення комерційного підприємства, що надається на певні періоди і зафіксоване в договорі.

Нематеріальні активи, як правило, приносять організації економічні вигоди.

Облік НМА ведеться з використанням рахунків підрозділу 2700 «Нематеріальні активи». Рахунок 2740 «Амортизація інших нематеріальних активів» використовується для узагальнення інформації та погашенні вартості нематеріальних активів. На зазначених рахунках аналітичний рахунок ведеться по окремих об'єктах.

До нематеріальних активів відносять права на об'єкти інтелектуальної власності, на користування природними ресурсами, товарні знаки і знаки обслуговування, найменування місця походження товарів, торговельні марки, ліцензії, патенти та ін.

7.Будь-який об'єкт НМА, що приймається до обліку, повинен бути, виражений тій чи об'єктивної формою, що допускає у покупця його відтворення.

Придбання НМА у юридичних осіб за плату відображається наступним проведенням:

Дебет відповідних рахунків:

2 731 «Ліцензійні угоди»

2732 «Програмне забезпечення»

2733 «Патенти»

2734 «Організаційні витрати»

Кредит відповідних рахунків:

3310 «Короткострокова кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам»

3390 «Інша короткострокова кредиторська заборгованість»

По закінченню терміну корисного використання або в разі вибуття нематеріального активу, первісна вартість та накопичена амортизація підлягає списанню. Розрахунок залишкової вартості об'єкта виконується автоматично при проведенні документа. При цьому здійснюється нарахування та відображення в обліку амортизації об'єкта за останній місяць використання.

При проведенні документа формуються проводки по нарахуванню амортизації (якщо вона ще не була нарахована за останній місяць використання), списанню амортизаційних нарахувань на рахунок обліку НМА та списання залишкової вартості на рахунок обліку, зазначений в документі як рахунок витрат.

8.Нематеріальні активи, беручи участь в процесі виробництва, під впливом часу, в процесі експлуатації поступово зношуються. Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість НМА повинна рівномірно розподілитися протягом передбачуваного терміну їх експлуатації шляхом розподілу на звітні періоди, протягом яких ці об'єкти здатні приносити компанії економічні вигоди.

Амортизаційні відрахування - Один з основних елементів, що складають собівартість продукції, робіт і послуг.

Отримати зведену інформацію нарахованої амортизації по Нематеріальним активів можна за допомогою звіту Відомість амортизації НМА за період.

Для нарахування амортизації нематеріальних активів передбачені такі способи нарахування амортизації:

1.1. лінійний

1.2. зменшуваногозалишку

1.3. Виробничий (пропорційний обсягу продукції, робіт).

9. Як, все решта цінності, так і нематеріальні активи, що надходять з різних джерел і в зв'язку з цим вони оформляються також різними документами.

А) Нематеріальні активи, що надходять від постачальників оформляються актом приймання (Форма НОК №1):

- найменування організації

- Дата складання акта

- Вид нематеріальних активів

- коротка характеристика

- Найменування постачальника

- Номер наказу, дата і склад комісії.

Акти складаються в декількох примірниках. Крім того, в акті вказується найменування матеріалів, коротка характеристика, первісна вартість, норма і сума амортизації. Акт після його оформлення з доданою документацією, що описує сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його використання, або документа, що підтверджують ті або інше майнове права підприємства, що відносяться до даного об'єкта, передається в бухгалтерію, підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства.

Б) При передачі (продаж, безоплатну передачу) нематеріальних активів іншому підприємству, акт складається у двох примірниках; для підприємства, що здає та приймає нематеріальні активи.

На кожен вид нематеріальних активів в бухгалтерії відкривається інвентарна картка форма №НОК 2. Картка застосовується для обліку всіх видів нематеріальних активів. Картка заповнюється в одному екземплярі на підставі документа, що підтверджує факт отримання підприємством об'єкта нематеріальних активів. Акт приймання - передачі нематеріальних активів, технічної та іншої документації. Підставою для відміток про вибуття нематеріальних активів при передачі іншому підприємству є акт приймання-передачі нематеріальних активів.

В інвентарній картці вказується:

- найменування організації

- Найменування нематеріальних активів

- коротка характеристика

- Дата і номер документа, і інші дані, які вказані в акті приймання - передачі.

Інвентарні картки нематеріальних активів групують в «Відомості обліку нематеріальних активів». У відомості наводяться найменування нематеріальних активів, залишки на початку і кінець місяця, рух за місяць.

10.Всі кошти суб'єкти підлягають інвентаризації. При інвентаризації нематеріальних активів перевіряється: фактичну наявність нематеріальних активів, що належать підприємству на правах власності; правильність і своєчасність відображення їх в балансі; правильність нарахування зносу нематеріальних активів; Наявність морально застарілих активів. У первинних документах має міститися докладний опис об'єктів нематеріальних активів, вказана їх первісна вартість, строки корисного використання, норми зносу, підрозділ, в якому використовуються об'єкти і ін. Дані. При інвентаризації нематеріальних активів необхідно встановити наявність документів, що підтверджують існування самого об'єкту, і права підприємства на його використання.

ТЕМА 7. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ «-- попередня | наступна --» ТЕМА 9. ОБЛІК ПОТОЧНИХ І ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
загрузка...
© om.net.ua