загрузка...
загрузка...
На головну

ВСТУП

ЗМІСТ

Актобе 2012 р

КУРС ЛЕКЦІЙ

Актюбінськ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. К. Жубанової

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Економічний факультет

Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»

з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит»

для студентів денного і заочного відділень

спеціальності: 5В 050600 - Економіка

5В 050700 - Менеджмент

5В 050900 - Фінанси

5В 051000 - Державне та місцеве управління

5В 051100 - Маркетинг

Курс лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» для студентів економічних НЕ облікових спеціальностей денного та заочного відділень - Актобе: Актюбинский державний університет ім. К. Жубанова, 2012 р

укладачі:

К. е. н., доцент кафедри «Бухгалтерський облік і аудит» Тусупбекова Р. С.

Магістр обліку і аудиту, ст. викладач Рахманова А. С.

рецензенти:

К. е. н., доцент Актюбінської університету ім. С. Баїшева Бухарбаев Ш. М.

К. е. н., доцент кафедри «Фінанси і банківська справа»

Актюбінської державного університету ім. К. Жубанова Таскаріна Б. М.

Затверджено та рекомендовано до видання Методичною радою економічного факультету АМУ ім. К. Жубанова

Протокол № ____ від «____» _________________ 2012 р

© Актюбинский державний університет ім. К. Жубанова, 2012р.

   
 Вступ ................................................. ............................................
 Тема 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система. Концепції і принципи бухгалтерського обліку ............................................. .................................
 Тема 2. Елементи фінансової звітності та об'єкти бухгалтерського обліку .........
 Тема 3. Бухгалтерський баланс ............................................. ......................
 Тема 4. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис .......................................... ....
 Тема 5. Організація бухгалтерського обліку. Обліковий цикл і підготовка фінансової звітності ............................................ ...............................
 Тема 6. Облік поточних активів ............................................ ......................
 Тема 7. Облік товарно-матеріальних запасів .......................................... ......
 Тема 8. Облік довгострокових активів ............................................ ...............
 Тема 9. Облік поточних і довгострокових зобов'язань .......................................
 Тема 10. Облік доходів і витрат ........................................... ...................
 Тема 11. Облік власного капіталу ............................................ .............
 Тема 12. Подання фінансової звітності ...........................................
 Тема 13. Сутність, предмет і методи аудиту. Стандарти аудиту та професійна етика аудиторів ............................................ ...............
 Тема 14. Послідовність проведення аудиту та контроль якості. Суттєвість в аудиті та аудиторський ризик ............................................ ..
 Тема 15. Аудиторський звіт. Фінансова звітність і послідовність її аудиту ............................................ .................................................. ..
 Список використаної літератури ............................................... ............

Коротка характеристика курсу.Сучасна система бухгалтерського обліку - найважливіший елемент інфраструктури ринкової економіки, надає інформацію, необхідну для прийняття серйозних інвестиційних рішень всім зацікавленим користувачам фінансової звітності.

Основною метою бухгалтерського обліку є формування якісної і своєчасної інформації про фінансову і господарську діяльність суб'єкта, необхідної для управління і становлення ринкової економіки, для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень на різних рівнях, для визначення поведінки суб'єкта на ринку і виявлення конкурентів і т. Д .

Теорія бухгалтерського обліку є спільною основою організації системи бухгалтерського обліку. Успішний розвиток системи бухгалтерського обліку в чималому ступені визначається удосконаленням підготовки економічних і фінансових кадрів, зокрема фахівців з обліку і аудиту в різних галузях економіки, в умовах роботи підприємств при різних формах власності. У зв'язку з цим дисципліна "Бухгалтерський облік і аудит" є основоположним в цьому навчанні.

метою курсу «Бухгалтерський облік і аудит» студентами необлікового спеціальностей є:

- Обґрунтування системи організації бухгалтерського обліку та аудиту;

- Вивчення бухгалтерської термінології;

- Вивчення основних принципів обліку і фінансової звітності;

- Вивчення методики та організації бухгалтерського обліку відповідно до вимог, що пред'являються стандартами бухгалтерського обліку та аудиту.

У програму курсу "Бухгалтерський облік і аудит" включені теми, що розкривають теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту; питання обліку грошових коштів, запасів, фіксованих активів, капіталу; дебіторської заборгованості та кредиторських зобов'язань; доходів і витрат; фінансової звітності та обліку витрат на виробництво, а також місце і роль аудиту в ринковій економіці та його нормативно-правове регулювання; класифікація аудиту; істотність і ризики в аудиті; методика аудиту; аудиторський звіт і порядок його підготовки.

ТЕМА №1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

План лекції:

1.Історія виникнення бухгалтерського обліку як науки

2.Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

3.Метод бухгалтерського обліку та його основні елементи

4.Вимірювачі, застосовувані в бухгалтерському обліку

5.Концептуальна основа бухгалтерського обліку. Основоположні принципи фінансової звітності

мета заняття - Вивчення історичного аспекту виникнення бухгалтерського обліку, методів і елементів бухгалтерського обліку, облікових вимірників, видів обліку. Концептуальна основа бухгалтерського обліку, основні принципи облікової інформації.

Ключові слова: Бухгалтерський облік, облікові вимірники, кошти підприємства, документація, збір, реєстрація, спостереження, оцінка, калькуляція, баланс, звітність.

1.Управління економікою в організаціях різних форм власності неможливо без істотного підвищення ролі обліку і контролю.

В даний час всі організації, незалежно від їх виду, форм власності і підпорядкованості, ведуть бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій відповідно до чинного законодавства і нормативних документів.

Точно сказати, коли виник бухгалтерський облік неможливо. Основний же передумовою для його виникнення стало розвиток економічних відносин між людьми.

Становлення бухобліку можна розділити на три наступних етапи:

- Стародавній світ.

- Середньовіччя.

- Ренесанс і виникнення подвійної бухгалтерії.

Виникнення науки. Друга половина 19 століття.

20 в. - Інтенсивний розвиток бухгалтерського обліку.

Перші торгові операції були зареєстровані в 3200 г до н. е. на глиняних табличках. П'ять тисяч років тому для ведення рахунків використовувалися таблички зі слонової кістки.

Виділення бухгалтерського обліку як науки зобов'язане своєю появою торгівлі. Так, в 1458 році була надрукована перша книга купця Бенедетто Катрульі «Про торгівлю і досконалого купця», з якою зв'язується становлення бухгалтерського обліку як науки. Одна з глав називалася «Про порядок ведення торгових книг». А в 1494 році була видана перша книга з бухгалтерського обліку, написана видатним італійським математиком, ченцем Лукою Пачолі «Трактат про рахунки і записи». Протягом декількох століть їм користувалися в Італії, Франції, Німеччини, Англії як основним керівництвом з бухобліку. А спосіб подвійного запису (з його допомогою здійснюється контроль за збереження матеріалів, готової продукції, основних засобів та інших цінностей) не втратила свого значення і понині.

В існуючій системі обліку є три основних компоненти. Це, по-перше статистика, Яка використовує особливі методи збору та обробки інформації (угруповання, динамічні ряди, індекси). Статистичний облік вивчає явища, які носять узагальнююче-масовий характер в різних галузях економіки, вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною. Статистика використовує дані і оперативного, і бухгалтерського обліку.

По-друге, оперативний облік - Який здійснюють всередині і в межах підприємствах. Необхідність його полягає в тому, щоб забезпечити безпосереднє спостереження за окремими процесами, операціями в момент їх здійснення для оперативності в управлінні. Т. е. Служить для повсякденного контролю за діяльністю підприємства, є системою реєстрації окремих фактів певних господарських операцій, безпосередньо на місці в момент їх здійснення.

Основним видом обліку на підприємствах є бухгалтерський облік, Що забезпечує акціонерів, учасників, адміністрацію та інших користувачів інформацією про результати фінансово-господарської діяльності організації та її структурних підрозділів. Т. е. Це система документального, суцільного, безперервного спостереження і контролю за господарською діяльністю підприємства. Облік строго документальний, кожен запис проводиться тільки на підставі спеціально оформленого документа, що підвищує контрольне значення бухобліку, його достовірність, правдивість.

2.Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємства. Предметом бухгалтерського облікує власність суб'єкта, рух господарських засобів і їх джерел в процесі виробництва. Окремі складові частини називаються об'єктами бухгалтерського обліку.До них відносяться процеси:

- постачання (заготівлі), де об'єктами бухгалтерського обліку виступають придбані підприємством запаси сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних запасів, а також виникають при цьому розрахункові взаємовідносини з постачальниками, транспортними організаціями;

- процес виробництва, де об'єктами бухгалтерського обліку стають засоби виробництва, що використовуються для виготовлення продукції, і витрати з цим пов'язані. Об'єкти відображаються в бухгалтерському обліку шляхом нарахування заробітної плати, амортизації, списання коштів праці та визначення собівартості продукції;

- процес реалізації, де враховуються продукти виробництва, призначені для продажу; витрати по реалізації (упаковка, сортування, транспортування); виручка, отримана суб'єктом за продані вироби, виконання робіт, надання послуг.

3. Під методом бухгалтерського обліку розуміється сукупність прийомів і способів, за допомогою яких проводиться спостереження, вивчення і дослідження враховуються даних. Елементами методу бухгалтерського обліку є:

1) Документація - Спосіб первинної реєстрації господарських операцій і обгрунтування правильності бухгалтерських записів (це початок обліку). Жодна запис в бухобліку не може бути зроблена без відповідного оформлення його документом.

2) Документ- Це матеріальний носій, що містить у зафіксованому вигляді інформацію про совершившейся господарської операції, оформленої в установленому порядку.

3) Інвентаризація- Спосіб перевірки відповідності фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку. Метою інвентаризації є уточнення фактичного стану справ з метою подальшого контролю за збереженням коштів, забезпечення реальних облікових показників.

4) Оцінка- Спосіб вираження в грошовому вимірі майна підприємства на певний момент часу. Правильність оцінки засобів підприємства вимагає відображення дійсної величини витрат живої і матеріалізованої праці, які включаються в грошовий вимір об'єктів обліку. Неправильна оцінка ТМЗ, витрат на виробництво, неточне числення зарплати та інші витрати, які включаються в собівартість продукції, призводять до спотворення при виявленні результатів господарської діяльності.

У бухобліку в основу оцінки засобів підприємства покладена фактична собівартість (купівельна вартість з усіма витратами, пов'язані з доведенням об'єкта до робочого стану).

Найважливіші види майна підприємства відображаються в поточному обліку і в балансі в наступних оцінках:

- Основні засоби оцінюються за первісною, балансової або залишкової вартості;

- Матеріали, паливо, сировину обліковуються за фактичною собівартістю, а готова продукція - за фактичною собівартістю;

- Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами відображаються в бухгалтерському обліку в сумах, які вказані в документах.

5) Калькуляція -спосіб обчислення собівартості одиниці продукції, робіт і послуг в грошовому вираженні. Собівартість продукції складається з матеріальних, трудових витрат, витрат на управління, відрахувань соціального податку.

6) Рахунки - економічна група, в якій систематизується, накопичується поточна інформація про стан засобів, зобов'язання і капіталах. Запис на рахунках роблять на підставі документів - це вторинна реєстрація операції. На кожен вид господарських засобів або джерел відкриваються окремі рахунки.

7) Подвійна запис - спосіб реєстрації господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, що показує взаємний зв'язок об'єктів обліку. Він полягає в тому, що кожна господарська операція відображається на двох взаємопов'язаних рахунках.

8) Баланс -спосіб економічної угруповання і узагальнення інформації про майно, зобов'язання і капітал суб'єкта на певний момент (дату) - це основна звітна форма, що характеризує фінансовий стан суб'єкта. Баланс необхідний для зіставлення всіх господарських засобів з джерелами їх формування і здійснення контролю над всією сукупністю об'єктів обліку.

9) Звітність - система показників, яка характеризує господарську діяльність підприємства за певний період (місяць, квартал, рік).

І баланс, і звітність складаються після відповідної угруповання і обробки рахунків.

4.Важливе значення при організації бухгалтерського обліку має використання облікових вимірників, За допомогою яких виявляється обсяг, кількість, час та інші показники діяльності організації. Існує три види облікових вимірників: натуральні, трудові і грошові.

натуральні вимірники (Кг, м, шт, та ін.) Необхідні при обліку матеріальних запасів, основних засобів, готової продукції та ін. За допомогою натуральних вимірників здійснюється контроль за їх збереженням при різних формах власності, обсягом процесу заготовляння, виробництва і реалізації, порівнюються і аналізуються виробничі завдання і звітні показники.

трудові вимірники (Годину, день, місяць і т. П.) Дозволяють визначити витрачений час і працю. На їх основі нормуються завдання, нараховується заробітна плата, розраховується продуктивність праці.

грошовий вимірник - Узагальнюючий, т. К. Через національну валюту визначаються обсяг майнових прав організації, її витрати, раніше виражені в натуральних і трудових вимірниках, складаються кошториси, виробничі завдання, звіти і баланси.

Господарські засоби підприємства розрізняють по: складу (видами), розміщення, джерелами утворення і цільовим призначенням.

Друге встановлення радянської влади, утворення УРСР «-- попередня | наступна --» ТЕМА 2. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
загрузка...
© om.net.ua