загрузка...
загрузка...
На головну

Тема №4 Майно галузі туризму

план

4.1 Економічна сутність, склад і структура основних фондів

4.2 Економічна сутність, склад основних засобів

4.1 Обов'язковою умовою створення підприємства є наявність статутного капіталу, який спрямовується на придбання майна, необхідного для його діяльності.

Склад майна:

- основні фонди

- оборотні кошти

- нематеріальні активи

Економічна сутність основних фондів полягає в тому, що вони переносять свою вартість на знову виготовляється, поступово, протягом терміну служби.

Склад основних фондів:

Активні - (робочі машини і устаткування, силове обладнання, транспортні засоби, виробничий інвентар).

Пасивні - (будівлі, споруди, передавальні пристрої, господарський інвентар).

Структура основних фондів - це відсоткове співвідношення їх складових. Для сфери туризму особливістю структурних основних фондів є висока питома вага пасивних фондів. Показники ефективності використання основних фондів:

фондовіддача

фондомісткість

Фондоозброєність

Використання основних фондів вважається ефективною, якщо

В процесі експлуатації основні фонди піддаються фізичному і моральному зносу.

Моральний знос буває двох видів:

1) Коли створюються аналогічні основні фонди, але більш продуктивні

2) Коли виробляються аналогічні основні фонди але під впливом НТП, більш дієві і економічні.

Для недопущення передчасного фізичного зносу, основні фонди підлягають планово-попереджувальному ремонту (ППР) він передбачає: щозмінне обслуговування - ТО-1, щоденне обслуговування - ТО-2, поточний ремонт, капітальний ремонт.

Для усунення морального зносу основні фонди можуть бути частково або повністю модернізовані.

В процесі експлуатації основні фонди амортизують.

Амортизація - це грошове вираження зносу основних фондів. Повна сума амортизації визначається:

А = С п. С. + З к. Р. + З мод. + З лик. - С ост.

Де З п. С. - первісна вартість

З к. Р. - Вартість капітального ремонту

З мод. - Вартість модернізації

З лик. - Вартість ліквідації

З ост. - залишкова вартість

Амортизаційні відрахування здійснюються в бухгалтерському обліку щомісяця по кожному виду основних фондів.

Використовуються амортизаційні відрахування на:

- Повне відновлення

- капітальний ремонт

Шляхи поліпшення використання основних фондів:

- Суворе дотримання правил технічної експлуатації

- Дотримання графіка ППР

- Підвищення кваліфікації персоналу

- Максимальне скорочення порожніх пробігів транспортних засобів

Кількість обладнання та інших видів основних фондів визначається виробничою потужністю підприємства.

Виробнича потужність підприємства - це максимальний обсяг виробленої продукції в натуральному або грошовому вимірі за рік. За умови максимального використання основних фондів.

Нематеріальні активи - це кошти підприємства, спрямовані на:

1) Фінансування реєстрації підприємства

2) Придбання товарного знака

3) Придбання програмного забезпечення

4) Придбання ліцензій, патентів і т. Д.

4.2 Друга частина інвестицій (капітал) направляється на формування оборотних коштів.

Склад оборотних коштів:

Оборотні фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів)

Фонди обігу (готова продукція, кошти в розрахунках, гроші, дебіторська заборгованість)

Ефективність використання оборотних коштів визначається наступними показниками:

1) Коефіцієнт оборотності - показує, скільки оборотів за рік здійснюють оборотні кошти.

2) Коефіцієнт закріплення оборотних коштів - показує, скільки оборотних коштів необхідно для отримання певної кількості доходу.

3) Тривалість одного обороту визначається відношенням:

Використання оборотних коштів вважається ефективним, якщо:

Джерела утворення оборотних коштів:

- власні

- Прирівняні до власних

- позикові

підсумок:

Основні фонди переносять свою вартість на знову виготовлену продукцію поступово протягом терміну служби.

Оборотні кошти - в кожному виробничому циклі.

Тема №3 Підприємство як основна ланка ринкової економіки «-- попередня | наступна --» Тема №5 Трудові ресурси та оплата праці в туризмі.
загрузка...
© om.net.ua