загрузка...
загрузка...
На головну

товарний асортимент

Товарна номенклатура - зовокупность всіх вироблених і пропонованих фірмою для продажу товарів.

асортиментна група - Сукупність товарів, що входить в товарну номенклатуру, схожих за своїми споживчими характеристиками або покликаних задовольняти певну потребу.

Кожна асортиментна група складається з окремих асортиментних позицій.

Сукупність усіх асортиментних груп товарів, що виготовляються фірмою, визначає товарний асортимент.

Асортимент товарів - Набір товарів, що формується за певними ознаками і задовольняє різноманітність, аналогічні індивідуальні потреби.

Промисловий (виробничий) асортимент - Набір товарів, що випускається виробником виходячи з його виробничих можливостей.

Торговий асортимент - Набір товарів, що формується організацією торгівлі з обліків її спеціалізації, споживчого попиту і матеріально-технічної бази.

простий асортимент - Набір товарів, представлений невеликою кількістю груп, видів і найменувань.

складний асортимент - Набір товарів, представлений значною кількістю груп, видом і найменувань.

груповий асортимент - Набір однорідних товарів, об'єднаний загальними ознаками і задовольняє аналогічні потреби.

розгорнутий асортимент - Набір товарів, який включає значну кількість підгруп, видів, різновидів, найменувань.

марочний асортимент - Набір товарів одного виду марочних найменувань. Такі товари можуть задовольняти як фізіологічні потреби, так і соціальні, психологічні. Це престижні марки автомобілів, одягу, взуття, парфумів.

супутній асортимент - Набір товарів, що не належить до основних для даного торгового підприємства.

оптимальний асортимент - Набір товарів, що задовольняє реальні потреби з максимально корисним ефектом для споживача.

раціональний асортимент - Набір товарів, що задовольняє реально обгрунтовані потреби, які забезпечують найкращу якість життя.

Властивість асортименту - специфічна особливість асортименту, що виявляється при його формуванні.

показники асортименту - Кількісне вираження властивостей асортименту, при цьому вимірюванню підлягає кількість видів і найменувань товарів.

Показник може бути дійсним (Кількість видів, різновидів, найменувань, які є у продажу) і базовим (Базова кількість видів, різновидів, найменувань товару).

 показник  визначення  розрахунок коефіцієнта  пояснення
 повнота  Кількість видів, різновидів і найменувань в групі однорідної продукції  Коефіцієнт повноти (Кп) = Пд / Пб * 100%  Чим вище повнота асортименту, тим краще задовольняються потреби покупця
 широта  Кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп  Коефіцієнт широти (Дош) = ШД / ШБ * 100%  В якості базової широти може бути прийнято кількість видів товарів, регламентоване нормативними чи технічними документами (стандартами, прейскурантами, каталогами і т. П.), Або максимально можливе. Широта може бути непрямим показником насиченості ринку товарами: чим більше широта, тим більше насиченість.
 Новизна (оновлення)  Здатність набору товарів задовольняти змінилися потреби за рахунок нових товарів  Коефіцієнт новизни (Кн) = Н / ШД * 100%  Характеризується ступенем оновлення асортименту. Н кількість нових товарів в загальному переліку ШД - спільне дійсне кількість найменувань товарів
 стійкість  Здатність переліку товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари  Коефіцієнт стійкості (Ку) = У / ШБ * 100%  Виявлення товарів, що користуються стійким попитом, вимагає аналізу даних про реалізацію товарів і надходжень. У-кількість видів, різновидів, найменувань товарів, що користуються стійким попитом ШБ - загальна кількість товарів тих же однорідних груп
 структура  Частка кожного виду і / або найменування товару в загальному вигляді  Відносний показник структури окремих товарів (Ci) = Ai / 3i  Ai - кількість окремого товару в грошовому або натуральному вираженні 3i - сумарна кількість всіх товарів, наявних в грошовому або натуральному вираженні
 Асортиментний мінімум (перелік)  Мінімально допустима кількість товарів, що визначає торговий профіль торгового підприємства  Показник асортиментного мінімуму (Ам)  В умовах дефіциту за цим показником перевіряли роботу магазину
 раціональність  Здатність набору товарів найбільш повно задовольняти реально обгрунтовані потреби різних сегментів споживачів  Коефіцієнт раціональності (Кр) = (Кш * ВШ + Кп * вп + Ку * ву + Кн * вн) / 4  Вш, вп, ву, вн - коефіцієнти вагомості показників, повноти, широти, новизни, стійкості. Коефіцієнти вагомості визначають експертним шляхом, вони характеризують питому частку показника при формуванні споживчих переваг, що впливають на збут товарів.
 гармонійність  Властивість набору товарів різних груп, що характеризує ступінь їх близькості щодо забезпечення раціонального товароруху, реалізації та / або використання  Гармонійність забезпечує якісну характеристику асортименту і не вимірюється кількісно, т. Е. Властивість носить описовий характер  Найбільшою гармонійністю відрізняється груповий асортимент і його різновиди, найменшою - змішаний.

3.Для визначення оптимального обсягу виробництва товару, прийняття рішення про способи його просування, встановлення необхідної ціни, використовується аналіз життєвого циклу товару.

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) -времянахожденія товару на ринку з моменту його розробки і до того моменту, як він перестає користуватися попитом.

Для аналізу ЖЦТ будують криву ЖЦТ, Яка характеризує зміни у часі обсягів продажів товару або обсягу одержуваного прибутку від його реалізації.


Життєвий цикл товару це характеристика кожного товару окремо. Для того, щоб визначити загальну картину стану асортименту і оцінити кількість товарів, що входять в асортимент, що знаходяться на кожному з етапів ЖЦТ, використовується матриця БКГ (матриця Бостонської Консалтингової Групи). Матриця класифікує товари на 4 групи в залежності від темпів зростання обсягів продажів і відносної частки ринку, що належить кожному товару.

     Відносна частка на ринку
     висока  низька
 Темпи зростання обсягів продажів  високі  зірки  важкі діти
 низькі  дійні корови  собаки

«Важкі діти». Домінуюче становище на ринку займають товари конкурентів. Тому для збереження або посилення позицій на ринку фірмі потрібні значні кошти. Необхідно оцінити чи варто брати участь у конкурентній боротьбі.

«Зірки». Забезпечують істотний прибуток фірмі, але вимагають певних витрат на підтримку темпів зростання продажів. При зменшенні витрат перетворюються в ..

«Дійних корів». Мають постійних покупців, яких важко схилити до покупки аналогічних товарів конкурентів. Фірма може забезпечити значні обсяги продажів цих товарів без істотних витрат на маркетинг. Прибуток можна використовувати на утримання інших груп товарів.

«Собаки». Для цих товарів немає перспективи істотного зростання продажів, а фірма несе суттєві витрати, зумовлені з виробництвом і реалізацією. Щодо кожного товару треба вирішити чи варто залишатися на ринку

Тема 8. Товарна політика фірми «-- попередня | наступна --» Конкурентоспроможність товару -характеристика, що відображає здатність товару бути кращим для споживачів в порівнянні з товарами-конкурентами.
загрузка...
© om.net.ua