загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 2. Базисні категорії маркетингу

Міжвідомча рада з реклами

Основні завдання:

· Попередження та сприяння конфліктів в рекламній діяльності з питань про дотримання законодавства про рекламу

· Сприяння становленню і розвитку ринку рекламних послуг, рекламної діяльності вітчизняних товаровиробників

· Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання та механізмів саморегулювання рекламної діяльності

· Організація вивчення громадської думки з питань ефективності контролю за здійсненням рекламної діяльності

· Ініціювання виробництва, розміщення та розповсюдження соціальної реклами

Міжвідомча комісія з страновому маркетингу (2008, існує номінально)

Основні завдання:

· Аналіз зарубіжного досвіду держ. регулювання рекламної діяльності

· Створення іміджу країни

6.Еволюція поглядів на роль маркетингу в компанії:

a) Маркетинг як одна з діяльностей фірми (25% діяльності)

b) Маркетинг як одна з найбільш важливих функцій (бл. 40%)

c) Маркетинг як функція (ядро) виробництва

d) Споживач виконує функцію контролю

e) Споживач виконує функцію контролю через інтегруючу функцію маркетингу


7.Перспективи розвитку маркетингу:

1960-і - Ера довгострокового планування:

· Маркетинговий план визначає вибір продукту і ринку

1970-ті - Стратегічне планування (самоврядування, продуктивність, якість, інновації):

· Акцент на СБО (стратегічні бізнес-одиниці)

· Портфельний аналіз в розміщенні обмежених ресурсів

1980-е - Стратегічне управління:

· Акцент на стійку конкурентну перевагу

1990-2000-е - Феномен «нової економіки»: активний пошук нових форм організації бізнесу, які відповідають вимогам підвищення гнучкості та адаптивності ( «клітинні» фірми, індивідуалізовані корпорації, мережеві організації):

· Орієнтація на індивідуалізовані потреби

· Підвищення ролі інноваційної компоненти

· Орієнтація на ключові компетенції (спеціалізація і інтеграція)

· Розвиток колективного конкурентної переваги (через кооперацію)

· Накопичення і поширення знань, навичок, кваліфікацій

1. Потреба і потреба

2. Споживчий попит

3. Товар, як засіб задоволення потреб

4. Обмін і угода

5. Маркетингове розуміння ринку

1.Основні категорії маркетингу (по Котлеру):

Нужда>Потребность>Запрос>Товар>Обмен>Сделка>Рынок>Маркетинг>Потребитель

бажання - Почуття суб'єктивне і може зникнути само по собі.

Потреба - Почуття об'єктивне і завжди спонукає людину до активної дії.

бажання - Суб'єктивне переживання, обумовлене потягом, тяжінням людини до чого-небудь, до досягнення якої-небудь мети.

Потреба - Почуття, відчуття дискомфорту, яке спонукають людину до дії.

потреба - Нестаток, що прийняв специфічну форму в залежності від рівня розвитку суспільства і особистісних особливостей людини.

Рівні потреб:

· Первинні потреби або вроджені (фізіологічні, сексуальні, безпека)

· Вторинні потреби або придбані (соціальні, престижні, духовні)

2. Запит - Потреба, підкріплена купівельною спроможністю

попит - Сукупність запитів

Фактори, що формують попит:

· Загальноекономічні:

o Бюджет споживача

o Економічні умови

· Цінові:

o Ціна товару

o Ціна споживання

o Ціни на товари-замінники

· Особистісні:

o Вік, сімейний стан

o Робота і спосіб життя

o Місце проживання, побутові умови життя

o Ступінь забезпеченості

o Смаки й уподобання споживача

o Споживчі переваги

· Психологічні

o Сприйняття

o Думка, погляди

o Мотиви

· Національно-культурні:

o Національні та місцеві звичаї

o Мода

o Розвиток туризму і відпочинку

Види попиту:

o Макроспрос

o Мікроспрос

o Негативний (негативний)

o Нераціональний

o Прихований

o Надмірний

o Повноцінний

o Еластичний

o Нееластичний

3. Товар - Продукція у вигляді фізичних об'єктів, послуги або ідеї, запропонована ринку для продажу або обмін

Основні складові товару:

· Набір фізичних і споживчих властивостей товару

· Супутні товари

· Торгова марка

· Упаковка

· Супутні послуги

· Гарантії

Функції товару:

· Практична (здатність задовольняти потребу)

· Психологічна (задоволення емоційних домагань)

· Економічна (здатність принести економічну вигоду споживачеві)

Всі функції товару характеризують його корисність.

Корисність характеризує суб'єктивне ставлення людини до речі

Завдання маркетолога - виявити якомога більше прихованих корисних властивостей свого товару і підкреслити їх, пропонуючи товар покупцеві.

Додаткові види корисності товару:

· Корисність часу

· Корисність форми

· Корисність місця

4. Обмін - Спосіб отримання бажаного об'єкта через пропозицію чогось натомість.

Умови здійснення обміну:

· Присутність двох зацікавлених сторін

· Кожна сторона може запропонувати що-небудь цінне з точки зору іншої сторони

· Кожна сторона вважає, що доречно або бажано мати справу з іншою стороною

Пропозиція - Прагнення, бажання виробника (продавця) запропонувати до продажу свої товари.

величина пропозиції характеризує кількість товарів і послуг, яке виробник бажає, може, здатний продати за даною ціною в певний період часу.

Угода - Обмін, що відбувся в результаті попереднього узгодження умов.

Умови для здійснення угоди:

1. Наявність мінімум двох рівнозначних за цінністю об'єктів

2. Узгоджені умови угоди (кількість, ціна, спосіб доставки, місце і час доставки)

Корисна угода - Угода, в якій виграють обидві сторони.

Сторони угоди:

· Продавці

· Покупці

· Посередники

Місцем здійснення угоди є ринок.

5.Ринок можна розглядати як місце (магазин), простір (Інтернет) або метаринок.

Метаринок - Група взаємодоповнюючих продуктів і послуг, тісно пов'язаних між собою в свідомості споживача, але вироблених і розподіляються підприємствами з різних галузей (автомобільний: виробники, постачальники, дилери, банки, страхові компанії і т. Д.)

ринок - Сукупність реальних або потенційних покупців, об'єднаних або географічним положенням, або потребами, породили відповідний попит.

Класифікація видів ринку:

· За географічним положенням суб'єктів угоди:

o світової

o міжрегіональний

o регіональний

o місцевий

· За потребою, яка породила попит на товар:

o ринок товарів виробничого призначення

o ринок товарів народного споживання

o посередницький ринок

o ринок державних установ

· За потребою, яка породила попит на товар

· По виду товару, що продається

· По співвідношенню попиту і пропозиції на ринку:

o ринок продавця

o ринок покупця

· За рівнем конкуренції:

o вільний

o закритий

· По якісній структурі:

o досконалий

o недосконалий

o потенційний

· З точки зору вирішення маркетингових завдань:

o освоєний (основний або додатковий)

o цільової

o безперспективний (безплідний)

Характеристики ринку:

· Товарна структура ринку

· Кон'юнктура ринку

· Перспективність ринку

· Конкурентний стан ринку

· ємність ринку

Ємність ринку - Кількість товару, яке може бути реалізовано на ринку за певний період часу

Співвідношення обсягів понять: Ринковий потенціал> місткість ринку> ринкова позиція фірми.

ринковий потенціал - Максимальне значення, до якого може збільшитися ємність ринку, за умови надання на нього стимулюючого впливу.

Білоруська школа маркетингу «-- попередня | наступна --» Концепція маркетингу взаємин
загрузка...
© om.net.ua