загрузка...
загрузка...
На головну

Види і форми співучасті

Питання про види і форми співучасті ще в дореволюційному праві був одним з найскладніших і неоднозначно вирішуються. Певним підставою для цього стало те обставина, що до сих пір кримінальне законодавство не використовує такі терміни. Законодавство найбільших зарубіжних країн (США, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Швейцарії) в Загальній частині також не виділяє форми та види співучасті, але в Особливої частини вказується на групу осіб, злочинне співтовариство, банду (ФРН), змова шести ступенів, незаконне збіговисько (США), банду, змова, збіговисько, бойову групу, об'єднання злочинців (Франція), озброєну банду, формування, групу (Іспанія), натовп, організовану групу, співтовариство (Республіка Польща), банду, злочинну організацію (Швейцарія). КК Китайської Народної Республіки в Загальній частині згадує про злочинну групу і злочинному співтоваристві (ст. 26), а в Особливій виділяє збройний заколот і озброєний бунт (ст. 104), терористичну організацію (ст. 120), організацію (ст. 125), групу (ст. 228). На відміну від цього новітні КК Республіки Узбекистан (ст. 31) та Киргизької Республіки (ст. 29) прямо вживають терміни "форми співучасті".

Кримінальне укладення Російської імперії 1903 р не використовуючи терміни "форма" і "вид" співучасті, проте виділяла в Загальній частині співтовариство (для вчинення тяжкого злочину або злочину) і зграю (для вчинення кількох тяжких злочинів або злочинів) - ст. 52. Крім названих в Особливої частини виділялося також публічне скопище (натовп) - ст. 121-124.

Керівні начала з кримінального права РРФСР 1919 р згадували про групу осіб (зграї, банді або натовпі) і при призначенні покарання рекомендували розрізняти, "вчинено діяння групою, зграєю, бандою або однією особою". У КК 1922 р в якості обтяжуючої відповідальність обставини виділялося участь у зграї або банді, а в Особливої частини як кваліфікуюча ознака - група осіб. В Основних засадах 1924 р в Загальній частині КК 1926 р в числі обтяжуючих обставин згадувалися група і банда, в Особливої частини - банда, злочинна організація, організована злочинна група, співучасть з попередньою угодою. В Указах Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 "Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і громадського майна" та "Про посилення охорони особистої власності громадян" згадувалися такі форми, як організована група (зграя) і злодійська зграя. В Основах 1958 р в Загальній частині КК 1960 р в якості обтяжуючих обставин вказувалося на організовану групу, в Особливої частини згадувалися такі форми співучасті, як змова, антирадянська організація, банда, група осіб, група осіб за попередньою змовою. Вперше як інститут Загальної частини форми співучасті були виділені законодавчо в Основах кримінального законодавства Союзу РСР і республік 1991 р У 1994 р КК РРФСР 1960 р був доповнений ст. 17 [52], в якій передбачалося вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою або організованою групою. У Особливої частини організована злочинна група як кваліфікуючу ознаку була вперше виділена в складі вимагання та спекуляції в 1989 р

У спеціальній літературі спочатку питання про форми співучасті найбільш докладно було розглянуто А. Н. Трайнін. У своїй роботі він виділяв: а) співучасть просте; б) співучасть кваліфіковане з попередньою угодою співучасників; в) співучасть особливого роду, т. е. співучасть у злочинному об'єднанні; г) організовану групу. [53] Г. А. Крігер підрозділяють співучасть на співучасть без попередньої змови, співучасть з попередньою змовою, організовану групу, співучасть особливого роду - злочинну організацію. [54] М. І. Ковальов виділяв дві форми співучасті: совіновнічество і співучасть у тісному сенсі слова. [55] на думку Ф. Г. Бурчака, слід говорити про співучасть у власному розумінні цього слова (складному співучасті) як інституті Загальної частини, співучасті особливого роду, передбаченого Особливою частиною, і соисполнительство. [56]

У навчальній літературі також пропонуються різні варіанти класифікації співучасті, причому нерідко в одному підручнику йдеться про форму співучасті, а в іншому такий же зміст вкладається в поняття "вид співучасті" або одне й те саме явище іменується по різному. На нашу думку, найбільш оптимальним і таким, що відповідає вимогам всебічної оцінки спільної злочинної діяльності і диференціації відповідальності співучасників є підрозділ співучасті на види і форми. Це самостійні класифікації, що не підлягають змішання, в основі виділення яких лежать різні критерії. Підрозділ співучасті на види пов'язане з визначенням підстав відповідальності співучасників, а також індивідуалізацією їх відповідальності. Встановлення конкретної форми співучасті дозволяє дати оцінку характеру і ступеня суспільної небезпеки спільної злочинної діяльності в цілому. Пропонований підхід, на нашу думку, знаходить своє підтвердження і в законодавчій конструкції співучасті.

Разом з тим, надаючи самостійний характер зазначеним класифікацій співучасті на форми і види, ми не заперечуємо наявності між ними будь-яких форм зв'язку. У конкретних випадках вчинення злочину в співучасті можливе поєднання різних форм і видів. Наприклад, вчинення злочину організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією) найчастіше відбувається при розподілі ролей серед співучасників, але цілком можливо і в вигляді соисполнительства. При визначенні найпростішої форми співучасті законодавець підкреслює, що в скоєнні злочину групою осіб беруть участь два або більше виконавця (ч. 1 ст. 35 КК). В даному випадку зв'язок між формою і видом співучасті є однозначною.

Виділяючи в ст. 33 КК РФ виконавця, організатора, підбурювача і пособника, законодавець бере за основу оцінку характеру діяльності різних співучасників щодо виконання об'єктивної сторони злочину (виконувані ними ролі і ступінь участі). Таку класифікацію слід іменувати поділом співучасті на види. За критерієм відмінності в характері виконання об'єктивної сторони злочину можна виділити просте (соисполнительство), яке за суб'єктивною стороні іменується "совіновнічество і складне співучасть" - за суб'єктивною стороні - "співучасть у тісному сенсі слова". При простому співучасті кожен з співучасників без поділу ролей безпосередньо повністю або частково виконує об'єктивну сторону злочину. Спільність дій в цих випадках диктується єдністю часу і місця вчинення злочину. У випадках складного співучасті особливість спільної злочинної діяльності проявляється в тому, що серед співучасників має місце розподіл ролей і тому виділяються виконавець, організатор, підбурювач, пособник. Відповідно, кожен з названих співучасників виконує різні за своїм характером дії. Об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого конкретної статтею Особливої частини КК, при складному співучасті безпосередньо виконує лише виконавець (співвиконавці). Інші співучасники виконують об'єктивну сторону опосередковано через дії виконавця (співвиконавців).

Розмежування співучасті на види має істотне юридичне значення. Зокрема, воно дозволяє обґрунтувати відповідальність не тільки виконавця, але і відповідальність інших співучасників. Крім того, в залежності від виду співучасті визначаються і правила кваліфікації їх дій. Співвиконавці самі виконують об'єктивну сторону злочину, тому їх дії відповідно до ч. 2 ст. 34 КК кваліфікуються тільки за статтею Особливої частини КК без посилання на ст. 33 КК. Організатор, підбурювач та пособник не є головними фігурами і об'єктивної сторони злочину самі не виконують; це робить виконавець, а вони в різних формах надають йому сприяння. [57] Тому кримінальна відповідальність для них настає за статтею, що передбачає покарання за скоєний злочин, з посиланням на ст. 33 КК (види співучасників), за винятком тих випадків, коли Вони одночасно були співвиконавцями злочину (ч. 3 ст. 34 КК).

У деяких випадках визначити вид співучасті буває досить складно. Для цього необхідний ретельний аналіз об'єктивної сторони складу злочину. Так, чи не соисполнительством, а пособництвом були визнані дії М., який проти волі потерпілої заштовхнув її разом з Г. в напівзруйнований будинок, де в подальшому будь-якої допомоги Г. в подоланні опору потерпілої під час зґвалтування не чинив. [58]

У спеціальній літературі немає загальновизнаного переліку форм співучасті, що обумовлено перш за все розбіжностями у визначенні критеріїв розмежування співучасті на форми. Одні автори вважають, що критерієм розмежування співучасті на форми є ступінь узгодженості злочинної діяльності. [59] Інші кажуть про спосіб взаємодії співучасників (способі з'єднання зусиль). Треті пропонують враховувати два критерії: ступінь узгодженості співучасників і спільність (організованість) дій співучасників. [60] Четверті беруть за основу характер участі в злочині. [61]

Аналіз сучасної кримінально-правової літератури дозволяє в узагальненому вигляді виділити наступні пропоновані класифікаційні форми співучасті: а) співучасть без попередньої угоди і співучасть з попередньою угодою (група осіб за попередньою змовою, організована група, злочинне співтовариство (злочинна організація); [62] б) складне співучасть, соисполнительство, злочинна група, злочинне співтовариство; в) група осіб без попередньої змови, група осіб за попередньою змовою, організована група, злочинне співтовариство (злочинна організація). [63] На нашу думку, автори, що відстоюють дві перші класифікаційні форми, допускають два серйозних методологічних прорахунку. Один з них - загальний, суть якого в тому, що інститути Загальної та Особливої частин КК штучно відриваються одна від одної і норми Загальної частини втрачають свій універсальний характер. Співучасть без попередньої згоди і з попередньою угодою в першому випадку і складна співучасть і соісполнітельство - у другому розглядаються як інститут Загальної частини, а група осіб за попередньою змовою, організована група і злочинне співтовариство і, відповідно, злочинна група і злочинне співтовариство - як інститут Особливою частини. Насправді, немає різновидів співучасті, характерних для Загальної або Особливої частин; форми співучасті єдині для кримінального права в цілому. В силу універсальності норм Загальної частини їх визначення і класифікація містяться насамперед в ній, а вже потім в залежності від специфіки конкретного складу злочину вони однойменною чином формулюються в конкретних статтях Особливої частини КК. Інший порок першої точки зору полягає в тому, що вона будується на двох класифікаційних підставах: спочатку співучасть за одним критерієм підрозділяється на дві форми, а потім в рамках другої форми вже на іншій підставі виділяються ще три форми, що позбавляє цю класифікацію логічної стрункості. Нестача другої класифікаційної форми виражається в тому, що вона не виключає можливості взаимопересечения елементів, що складають цю класифікацію, оскільки при здійсненні конкретних злочинів у злочинній групі можливо як розподіл ролей між співучасниками, так і соісполнітельство. Таким чином, і ця класифікація втрачає свою логічну систему, що тягне за собою втрату її теоретичної і практичної цінності. На нашу думку, найбільш обґрунтованою є позиція тих авторів, які дотримуються останньої класифікаційної форми. Класифікаційним підставою виділення таких форм співучасті є соціально-психологічний критерій - ступінь узгодженості (сорганізованності) дій співучасників. Розподіл співучасті на форми безпосередньо випливає з закону (ст. 35 КК). Форма співучасті є зовнішню сторону співучасників як при підготовці, так і при вчиненні конкретного злочину. Чим більше ступінь узгодженості дій співучасників, тим небезпечніше дана спільна злочинна діяльність. Саме узгодженість визначає в кінцевому підсумку ефективність об'єднаних зусиль (більшої шкоди, найменші втрати часу, більший вплив на потерпілих і т. П.). Ступінь узгодженості співучасників залежить насамперед від змови і його змісту, проте він не є обов'язковим елементом всіх форм співучасті.

Перший проект КК РФ, представлений 19 жовтня 1992р. Президентом Російської Федерації до Верховної Ради Російської Федерації, в ст. 30 (форми співучасті) виділяв такі форми: співучасть з розподілом ролей і співучасть без поділу ролей (група без попередньої змови, група осіб за попередньою змовою і організована злочинна група). Ідея, що лежить в основі виділення таких форм співучасті, була сприйнята і розвинена в КК Республіки Узбекистан і Киргизької Республіки, які виділили просте співучасть, складне співучасть, організовану групу і злочинне співтовариство. Однак в остаточній редакції КК РФ система форм співучасті, хоча і без вказівки в найменуванні статті на форми співучасті, була викладена інакше, що, на нашу думку, є цілком обгрунтованим. У ст. 35 КК РФ визначаються наступні форми співучасті: група осіб, група осіб за попередньою змовою, організована група і злочинне співтовариство (злочинна організація). Такі ж форми виділяються і в модельному КК країн СНД (ст. 38), КК Республіки Таджикистан (ст. 39) і КК Республіки Білорусь (ст. 17-19). Кримінальний закон Латвійської Республіки в Загальній частині виділяє лише організовану групу (ст. 21), хоча в Особливої частини згадуються і група осіб (ст. 117), група осіб за попередньою змовою (ст. 154), банда (ст. 224).

Група осіб - найменш небезпечна і відносно рідко зустрічається форма співучасті, при якій в скоєнні злочину спільно беруть участь два або більше виконавця, діючі без попередньої змови (ч. 1 ст. 35 КК). Відмінною рисою цієї форми співучасті є відсутність попередньої змови, яке обумовлює або повна відсутність у співучасників узгодження про майбутній злочин, або воно носить настільки невизначений і незначний характер, що можна говорити лише про мінімальну суб'єктивної зв'язку співучасників. Ця залежність встановлюється або в момент початку скоєння злочину, або найчастіше в процесі його здійснення і фактично обмежується знанням про приєднується діяльності іншої особи. Тому група осіб може складатися тільки з співвиконавців, об'єднаних єдністю місця і часу скоєння злочину.

Наявність групи осіб можливо при здійсненні будь-яких умисних злочинів. Однак правова оцінка скоєного може бути різною. Група осіб може виділятися в якості кваліфікуючої ознаки окремих складів злочинів. У Особливої частини як кваліфікуюча ознака вона зустрічається досить рідко, в основному в злочинах проти особистості (п. "Ж" ч. 2 ст. 105, п. "А" ч. 3 ст. 111, п. "Г" ч. 2 ст. 112, п. "е" ч. 2 ст. 117, п. "б" ч. 2 ст. 131, п. "б" ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 213 КК). У випадках, прямо не вказаних в Особливої частини, вчинення злочину групою осіб в деяких випадках може бути ознакою основного складу злочину, і тоді воно враховується в якості обставини, що обтяжує покарання (п. "В" ч. 1 ст. 63 КК).

Група осіб за попередньою змовою - більш небезпечна форма співучасті, в якій беруть участь особи, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину (ч. 2 ст. 35 КК). У судовій практиці відзначається зростання злочинів, скоєних у цій формі співучасті. При цій формі співучасникам стає відомим не тільки загальний характер передбачуваного злочину, але і ряд інших обставин, що характеризують майбутній злочин. Однак ступінь угоди, яка з'являється в результаті змови, залишається досить низькою (відсутність конкретизації деталей злочину, планування його здійснення в самій простій формі, найпростіше або повністю відсутнє розділення ролей і т. Д.). Законодавець характеризує цю форму, вказуючи на такий істотний момент, як "заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину".

Таким чином, від простої групи осіб дана форма відрізняється наявністю змови і часом досягнення такої змови - заздалегідь. У зміст попередньої змови входить угода, по-перше, про спільності, т. Е. Про функції в скоєнні злочину і, по-друге, про самому скоєнні злочину. Найчастіше змову стосується таких елементів складу злочину, як місце, час, спосіб вчинення злочину. Він може досягатися словами, жестами, умовними знаками, а іноді навіть поглядами. Сорганізованності співучасників при даній формі співучасті незначна.

Змова на спільне вчинення злочину обов'язково повинен бути попередніми, т. Е. Випереджати злочин. У теорії і судовій практиці склалася стійка думка, що попередня змова повинен бути досягнутий до моменту початку вчинення злочину. За однією із справ Судова колегія Верховного Суду України вказала, що злочин може бути кваліфіковано як вчинене за попередньою змовою групою осіб тоді, коли учасники злочину домовилися про його скоєнні до початку злочину. [64] У кримінальному праві початком злочину прийнято вважати виконання об'єктивної сторони. Всі домовленості, які досягаються до початку замаху, є попередніми, ті ж, які виконуються в процесі або після замаху, не можуть розглядатися як попередні. При цьому проміжок часу між змовою і початком вчинення злочину може бути різним, і вирішального значення не має.

Складним і не отримали дозволу в теорії та судовій практиці питанням є також визначення виду співучасті (тільки соісполнітельство або можливість співучасті з розподілом ролей) при вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб. В період дії КК РРФСР 1960 р стосовно злочинів проти власності одні автори [65] вважали, що повинно бути тільки соісполнітельство, в іншому випадку повинна була бути посилання на ст. 17 КК, в той час як інші вважали, що такого роду розуміння групи щодо грабунку не випливає з закону. [66] Судова практика з цього питання також не відрізнялася одноманітністю. В одних випадках реко-мендовал визнавати групу осіб за попередньою змовою тільки тоді, коли співучасники були співвиконавцями злочину, [67] в інших - і при наявності розподілу ролей. [68] КК РФ 1996 значно розширив коло складів злочинів, в яких група осіб за попередньою змовою є кваліфікуючою обставиною, тому дане питання не втратив своєї актуальності.

Після введення в дію КК РФ 1996 р в кримінально-правовій доктрині також не сформувалося єдиної точки зору. Одна група авторів, як і раніше вважає, що в розглянутих випадках можливе як соисполнительство, так і співучасть з розподілом ролей [69]. Інші автори вважають, що дана форма співучасті повинна виконуватися тільки у вигляді соисполнительства. [70] Ми вважаємо, що вирішення цього питання залежить від того, як законодавець закріплює в КК групу осіб за попередньою змовою. У тих випадках, коли група осіб за попередньою змовою передбачається в Особливої частини КК як кваліфікуюча злочин ознака, вона повинна складатися тільки з співвиконавців. Суспільна небезпека такої форми спільного вчинення злочину зростає до рівня, що закріплюється законодавцем у вигляді кваліфікуючої обставини, саме завдяки єдності місця і часу дій співучасників. По-перше, в цих випадках можливе вчинення таких злочинів, які не під силу одній особі. По-друге, протидія або навіть повне усунення заходів щодо захисту об'єкта від злочинного посягання носять реальний об'єднаний характер і, отже, знижує ступінь його захищеності. По-третє, значно полегшується вчинення злочину (досягається максимальний ефект, швидше настає злочинний результат, тяжкість завданої шкоди збільшується).

Висловлена точка зору знаходить своє підтвердження і в судовій практиці. Пленум Верховного Суду РФ у п. 10 постанови від 27 січня 1999 № 1 "Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)" вказав: "Попередній змову на вбивство передбачає виражену в будь-якій формі домовленість двох або більше осіб , яка відбулася до початку вчинення дій, безпосередньо спрямованих на позбавлення життя потерпілого. При цьому, поряд із співвиконавцями злочину, інші учасники злочинної групи можуть виступати в ролі організаторів, підбурювачів чи пособників вбивства і їх дії слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 33 і п. "ж" ч. 2 ст. 105 КК РФ ". [71]

Разом з тим об'єктивна сторона різних злочинів нерідко носить складний характер. Коли при вчиненні розкрадання одну особу знаходиться на варті, забезпечуючи тим самим тайность вилучення майна, інше зламує двері квартири, а третє фізично вилучає майно, розподіл ролей пов'язано з технологією скоєння крадіжки, що не має юридичного значення. Всі ці особи є співвиконавцями, дії яких кваліфікуються тільки за ч. 2 ст. 158 без посилання на ст. 33 КК. Навпаки, особа, тільки надала різний інструмент для злому дверей, є пособником і тому його дії повинні кваліфікуватися з посиланням на ст. 33 КК. Таким чином, при здійсненні конкретного злочину в межах об'єктивної сторони всередині групи осіб за попередньою змовою цілком можливо "технічне" розподіл ролей, яке не впливає на кваліфікацію скоєного.

У тих випадках, коли розподіл ролей здійснюється за принципом виділення організатора, пособника, підбурювача і виконавця без участі трьох перших осіб в безпосередньому скоєнні злочину, такий розподіл розцінюватися як співучасть у формі групи осіб за попередньою змовою не може. [72]

Пленум Верховного Суду РФ у вищевказаному постанові від 27 січня 1999 р підтвердив необхідність посилання у відповідних випадках і на ст. 33 КК РФ. Однак, на нашу думку, таке рішення не є юридично бездоганним. Формулюючи умови кваліфікації скоєного за конкретною статтею Особливої частини КК як вчиненого групою осіб за попередньою змовою, законодавець передбачає, зокрема, вимогу виконання злочину у вигляді соисполнительства. Отже, якщо відповідна вимога не дотримується, то і кваліфікувати вчинене за ознакою групи осіб за попередньою змовою не можна. Така позиція в останні роки знаходить підтримку і в діяльності правоохоронних органів. Так, у справі П. і Ч. Судова колегія Верховного Суду РФ, враховуючи, що один з двох засуджених безпосередньо не брав участі в розбійному нападі на потерпілих, не проникало в їх квартиру, а лише надав виконавцю зброю, транспортний засіб і допомогу в приховуванні викраденого і слідів злочину, перекваліфікувала його дії в цій частині з п. "а", "г" ч. 2 ст. 162 КК РФ на ч. 5 ст. 33 і п. "Г" ч. 2 ст. 162 КК РФ як співучасть у формі пособництва у розбійному нападі із застосуванням зброї. Відносно виконавця злочину, засудженого за п. "В" ч. 3 ст. 162 КК РФ, вона виключила з вироку кваліфікуючу ознаку розбою - вчинення його групою осіб за попередньою змовою. Аналогічне рішення було прийнято Військовою колегією Верховного Суду РФ також у справі Є. і А; [73]

Групою осіб за попередньою змовою можуть відбуватися різні злочини. У деяких випадках ця обставина прямо виділяється законодавцем як кваліфікуючої (наприклад, п. "Ж" ч. 2 ст. 105, п. "А" ч. 3 ст. 111, п. "Г" ч. 2 ст. 112, п. "а" ч. 2 ст. 158-166) і тягне більш суворе покарання. В інших випадках ця обставина не розглядається як кваліфікується конкретний злочин. Тому тут цілком можливо юридична розподіл ролей серед співучасників. І з Особливої частини КК група осіб за попередньою змовою передбачається як кваліфікуюча ознака за досить значній кількості складів (злочини проти особистості, власності, проти громадської безпеки та ін.). У Загальній частині дана форма співучасті передбачається в якості обставини, що обтяжує покарання.

Група осіб за попередньою змовою була відома і дореволюційному кримінальному праву, де вона іменувалася "змова". В якості характерних ознак змови в літературі виділялися: а) можливість угоди не тільки на одне, а й на кілька злочинних діянь, причому не обов'язково передбачає спільність дій по місцю і часу; б) можливість розподілу ролей і необов'язковість участі в безпосередньому скоєнні злочину; в) можливість відповідальності за змову і в тих випадках, коли спільники і не приступали до виконання задуманого. Вельми близьким до змови був скопа, який передбачав не тільки спільність умислу, але, згідно з умовами свого виникнення, спільність дії за часом і за місцем, безвідносно до самого характеру і обсягу діяльності. [74]

Організована група як форма співучасті характеризується набагато більш високим рівнем спільності в скоєнні злочину, що надає їй більшу небезпеку в порівнянні з групою осіб за попередньою змовою. Вчинення злочину в складі організованої групи є кримінально-правовою формою прояву організованої злочинності. На сучасному етапі організована злочинність є одним з найнебезпечніших соціальних явищ, які загрожують російському суспільству і державності. Перехід України до ринкових відносин, що проводиться приватизація державної і муніципальної власності, ліквідація адміністративного контрольно-ревізійного апарату і слабкість економічного і податкового контролю значно збільшили можливості організованої злочинності і, перш за все, економічної.

З наведених у спеціальній літературі дані свідчать, що в 1993-1997 рр. під контролем злочинних організованих груп перебували 35 тис. господарюючих суб'єктів, в тому числі 400 банків, 47 бірж, 1,5 тис. підприємств державного сектора, а поборами було обкладено 70- 80% приватизованих підприємств і комерційних банків. За розрахунками Аналітичного центру РАН, 35% капіталу і 30% "голосуючих" акцій перейшло в руки кримінальних організацій. [75] Організовані злочинні групи легко вписалися в новий господарський механізм і паразитують на труднощі сучасного російського суспільства.

В історії попередником організованої групи як форми співучасті була зграя, відома ще Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р Укладення 1905 в ст. 52 визначало, що участь в зграї, склавши для вчинення кількох тяжких злочинів або злочинів, карається у випадках, особливо законом зазначених. Такі випадки вказувалися, зокрема, в ст. 279 Уложення. У КК РРФСР 1926 р група осіб (зграя) виділялася в якості кваліфікованого виду грабежу (ч. 2 ст. 183). Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р, "Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і громадського майна", який діяв разом з КК РРФСР 1926 р, вчинення злочину організованою групою (зграя) прямо передбачається в якості кваліфікуючих ознак розкрадання державного або громадського майна (ч. 2 і 4). Пленум Верховного Суду СРСР в постанові від 19 березня 1948 р № 6 / 4У "Про застосування Указів від 4 червня 1947" роз'яснив: ". Під організованою групою або зграєю слід розуміти групу з двох або більше осіб, попередньо організувалися для вчинення одного або декількох розкрадань. При цьому відповідальність за відповідними статтями Указів від 4 червня 1947 року зазнають не тільки організатори, а й учасники організованої групи ( зграї) ".

У КК організована злочинна група як кваліфікуючу ознаку була введена в 1989 р, зокрема, до складу вимагання та спекуляції. До цього вона передбачалася лише в Загальній частині в якості обставини, що обтяжує відповідальність. Пленум Верховного Суду України в п. 14 постанови "Про судову практику у справах про вимагання" від 4 травня 1990 року (з наступними змінами) вказав: "Під організованою групою, передбаченої в якості кваліфікуючої ознаки вимагання (ч. 5 ст. 148 КК РРФСР, ч. 3 ст. 163 КК РФ), слід розуміти стійку групу з двох і більше осіб, об'єднаних умислом на вчинення одного чи кількох злочинів. Як правило, така група ретельно готує і планує злочин, розподіляє ролі між співучасниками, оснащується технічно і т. д. "[76]

Згідно ч. 3 ст. 35 КК РФ організованою групою визнається "стійка група осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів". З даного визначення випливає, що характерними ознаками організованої групи є стійкість і попередня об'єднаність членів групи на вчинення одного чи кількох злочинів.

Стійкість характеризується наявністю досить міцних постійних зв'язків між членами групи і специфічними індивідуальними формами і методами діяльності. На ознака стійкості як основна ознака організованої групи вказується і в КК Республіки Білорусь (ст. 18), Кримінальному законі Латвійської Республіки (ст. 21) та інших КК країн СНД. У судовій практиці в якості показників стійкості виділяються:

а) високий ступінь організованості (ретельна розробка планів здійснення, як правило, не одного, а ряду злочинів, ієрархічна структура і розподіл ролей між співучасниками, внутрішня, нерідко жорстка, дисципліна, активна діяльність організаторів, продумана система забезпечення знаряддями і засобами вчинення злочину, нерідко наявність системи протидії різним заходам соціального контролю з боку суспільства, в тому числі і забезпечення безпеки учасників);

б) стабільність кістяка групи і її організаційної структури, яка дозволяє учасникам розраховувати на взаємну допомогу і підтримку один одного при здійсненні злочину, полегшує взаємини між членами і вироблення методів спільної діяльності;

в) наявність своєрідних, індивідуальних за характером форм і методів діяльності, що знаходять своє відображення в особливій методиці визначення об'єктів, способах ведення розвідки, специфіці способів скоєння злочину і поведінки членів групи, забезпеченні прикриття, відходів з місця скоєння злочинів і т, д .;

г) сталість форм і методів злочинної діяльності, які нерідко є гарантом надійності успішного скоєння злочину, оскільки вони зводять до мінімуму ймовірність помилок учасників у випадках непередбачених ситуацій. Про сталість можуть свідчити також стійке розподіл обов'язків серед членів групи, використання спеціальних форм одягу і спеціальних розпізнавальних знаків (жетонів, жезлів, пов'язок) і т. Д.

Стосовно до банди, яка в законі визначається як "стійка озброєна група", Пленум Верховного Суду РФ у п. 4 постанови від 17 січня 1997 року "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за бандитизм" зазначив: "Про стійкість банди можуть свідчити, зокрема, такі ознаки, як стабільність її, складу, тісний взаємозв'язок між її членами, узгодженість їх дій, сталість форм і методів злочинної діяльності, тривалість її існування і кількість скоєних злочинів ". [77]

Попередня об'єднаність членів організованої групи означає, що її учасники не просто домовилися про спільне вчинення злочину, що характерно для групи осіб за попередньою змовою, але досягли суб'єктивної і об'єктивної спільності з метою спільного здійснення одного, частіше декількох злочинів, причому нерідко різнорідних. Разом з тим не виключена можливість створення організованої групи для вчинення і одного злочину, яке вимагає досить серйозної і ретельної підготовки (напад на банк, захоплення заручника і т. Д.).

Учасники організованої групи можуть виконувати роль виконавців злочину, але можуть і не брати безпосередньої участі у виконанні об'єктивної сторони злочину, що найчастіше і відбувається. Члени групи для того і організовуються, щоб об'єднання відбувалося шляхом чіткого розподілу функцій по здійсненню злочинів. Всі співучасники з моменту вступу в організовану групу стають її членами і незалежно від місця і часу скоєння злочину і характерна фактично виконуваних ролей визнаються співвиконавцями. [78] Відповідно до ч. 2 ст. 34 КК вони несуть відповідальність за статтею Особливої частини, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин, без посилання на ст. 33 КК. У цьому випадку законодавець обгрунтовано переносить центр ваги відповідальності з ролі кожного співучасника на організований характер скоєння злочину.

У Особливої частини КК вчинення злочину організованою групою визнається особливо кваліфікуючою обставиною значного ряду злочинів (проти власності, у сфері економічної діяльності, проти громадської безпеки). У тих випадках, коли організована група не передбачається в Особливої частини КК як кваліфікуюча ознака, їх організатори в випадках припинення їх діяльності на стадії створення організованої групи несуть відповідальність за готування до тих злочинів, для вчинення яких вона створена (ч. 6 ст. 35 КК ). Вчинення злочину організованою групою відповідно до п. "В" ч. 1 ст. 63 КК є обставиною, що обтяжує покарання.

Злочинне співтовариство (злочинна організація) являє собою найбільш небезпечну для суспільства і держави форму співучасті і кримінально-правову форму вираження організованої злочинності, яка вперше закріплена в КК РФ. В одному з документів Дев'ятого конгресу ООН із запобігання злочинності і поводження з правопорушниками, що проходив в 1990 р, говорилося: "Організована злочинність створює пряму загрозу національній, міжнародній безпеці, стабільності і являє собою фронтальну атаку на політичні та законодавчі влади, а також створює загрозу самої державності. Вона порушує нормальне функціонування соціальних і економічних інститутів і компрометує їх, що призводить до втрати довіри до демократичних процесів. Вона підриває процес розвитку і зводить нанівець досягнуті успіхи. Вона ставить у положення жертви населення цілих країн і експлуатує людську уразливість, витягуючи при цьому доходи. Вона охоплює, обплутує і навіть поневолює цілі верстви суспільства, особливо жінок і дітей ... ". [79]

Організована злочинність складна, багатовимірна і разнопла-нова, що не дозволяє поки, на жаль, виробити універсальне її поняття. У доповіді Генерального секретаря ООН на другий сесії Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя Економічної і Соціальної Ради ООН 13-23 квітня 1993 р сформульований наступний перелік ознак організованої злочинності:

а) організована злочинність - це діяльність об'єднань злочинних груп або угрупувань, що об'єдналися на економічній основі. Ці угруповання дуже нагадують банди періоду феодалізму, які існували в середньовічній Європі. Економічні вигоди витягуються ними шляхом надання законних послуги товарів в незаконній формі;

б) організована злочинність припускає конспіративну злочинну діяльність, в ході якої з допомогою ієрархічно побудованих структур координується планування і здійснення незаконних діянь або досягнення незаконних цілей за допомогою незаконних засобів;

в) організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки таким чином гарантується отримання більш високих доходів;

г) організована злочинність не обмежується лише здійсненням завідомо незаконної діяльності, такої, як "відмивання" грошей через законні економічні структури і маніпуляції, здійснені за допомогою електронних засобів. Злочинні угруповання проникають в багато дохідні законні види діяльності;

д) організовані в угруповання злочинці використовують у своїй "роботі" різні заходи, які можуть бути витонченими і тонкими або, навпаки, грубими, прямими і гострими. Вони використовують для встановлення монополії на надання незаконних товарів і послуг, для проникнення в законні види діяльності і коррумпирования посадових осіб. [80] Одночасно обґрунтованим є і пропозиція І. Г. Галімова і М. Ф. Сундурова про додавання до даної характеристиці таких ознак, як професіоналізм злочинної діяльності та впровадження злочинних співтовариств в державні та громадські інститути. [81]

Перераховані вище сутнісні ознаки в сукупності, як видається, повністю відображають характеристику такого соціально небезпечного явища, як організована злочинність. Разом з тим необхідно мати на увазі, що таке поняття організованої злочинності - поняття криминологическое і в силу своєї недостатньої визначеності і багатогранності не може безпосередньо закріплюватися в кримінальному законі. Тому законодавець у КК РФ передбачає відповідні цьому поняттю кримінально-правові форми прояву організованої злочинності - організовану групу і злочинне співтовариство (злочинна організація).

Форми прояви злочинної організаційної діяльності можуть бути різними. Цікавою є класифікація, запропонована І. Г. Галімовим і М. Ф. Сундуровим на основі вивчення організованої злочинності в Республіці Татарстан. [82] Вони, зокрема, виділяють сім форм організованої злочинності: 1. Організовані злочинні групи. 2. Замкнуті злочинні організації. 3. Злочинні співтовариства, т. Е. Об'єднання організованих злочинних груп і організацій, побудованих на основі ієрархії або координації. 4. Об'єднання злочинних співтовариств, злочинних організацій та організованих злочинних груп в межах міста, регіону. 5. Міжрегіональні об'єднання злочинних співтовариств і організацій. 6. Загальнонаціональні злочинні асоціації. 7. Транснаціональні злочинні асоціації.

Слід зазначити, що серед юридичної громадськості в процесі підготовки нового кримінального законодавства питання про виділення злочинного співтовариства (злочинної організації) в якості самостійної форми співучасті, що передбачається безпосередньо в статтях Особливої частини, не отримав однозначного рішення. Були як активні прихильники такого рішення, [83] так і фахівці, категорично заперечували проти такого підходу, [84] треті сповідували більш обережний підхід до зміни законодавства. [85]

Чи не отримало підтримки і пропозиція передбачити кримінальну відповідальність для організаторів не в зв'язку з їх діяльністю по організації конкретних злочинів, доказ якої вимагає дуже серйозних зусиль з боку правоохоронних органів, а в зв'язку з їх участю в загальну злочинну діяльність. [86] Дана пропозиція мало в своїй основі прагнення максимального спрощення процедури процесуального доказування з боку правоохоронних органів причинного зв'язку між діями організаторів і злочинними епізодами групи, що цілком обгрунтовано не було сприйнято законодавцем.

Згідно ч. 4 ст. 35 КК злочинним співтовариством (злочинною організацією) визнається "згуртована організована група (організація), створена для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, або об'єднання організованих груп, створене в тих же цілях". Дане визначення в своїх основних рисах відтворює визначення злочинного співтовариства, передбачає в ст. 52 Кримінального уложення Російської Імперії 1903 р згідно з якою "погодився взяти участь в злочинному співтоваристві для вчинення тяжкого злочину або злочину і не відмовився від подальшого співучасті, але не колишній співучасником тяжкого злочину або злочину, відповідає тільки за участь в співтоваристві. Участь в співтоваристві для вчинення тяжкого злочину, або злочину, або в зграї, склавши для вчинення кількох тяжких злочинів або злочинів, карається у випадках, особливо законом зазначених ". У модельному Кримінальному кодексі країн СНД міститься інше визначення злочинного співтовариства: "Злочинним співтовариством визнається згуртоване об'єднання організованих злочинних груп з метою отримання незаконних доходів" (ч. 4 ст. 38). По-різному визначається злочинне співтовариство в новітніх КК країн СНД. Так, згідно із Кримінальним кодексом Киргизької Республіки "Злочинним співтовариством визнається попереднє об'єднання двох або більше організованих груп для заняття злочинною діяльністю" (ч. 5 ст. 29). За КК Республіки Узбекистан "Злочинним співтовариством визнається стійке згуртоване об'єднання двох або більше осіб або груп, попередньо зорганізувалися для систематичного вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів" (ч. 5 ст. 31). КК Республіки Таджикистан визнає злочинним співтовариством "двох або декількох злочинних груп, що організувалися для неодноразового вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, в стійку організацію, діяльність якої ґрунтується на поділі між членами спільноти і його структурами функцій управління, забезпечення та виконання злочинних цілей спільноти" (ч . 4 ст. 39). КК Республіки Білорусь упор робить на іншу обставину: "Злочинним організацією визнається об'єднання організованих груп або їх організаторів (керівників), інших учасників для розробки або реалізації заходів щодо здійснення злочинної діяльності або створення умов для її підтримки і розвитку" (ч. 1 ст. 19 ). Такі істотні відмінності у визначенні злочинного співтовариства свідчать про відсутність в кримінально-правовій доктрині останніх десятиліть чітких критеріїв і показників цього соціально небезпечного явища.

Виділяючи чотири групові форми об'єднання, законодавець повинен був при їх визначенні відобразити і відповідні отграничительной сутнісні ознаки. Однак зіставлення ознак організованої групи і злочинного співтовариства (злочинної організації) показує, що це завдання законодавець не виконав і відповідні форми не мають чітко виражених кордонів, що створює серйозні труднощі у правозастосовчій діяльності. У спеціальній літературі висловлюються у зв'язку з цим і більш радикальні пропозиції. Так, І. Г. Галімов і М. Ф. Сундуров вважають, що треба відмовитися від двоступеневої схеми визначення форм організованої злочинності в КК, дати універсальне загальне визначення організованого злочинного формування і в той же час передбачити його основні модифікації з урахуванням кількості учасників, сфер прояви, озброєності та структури організаційних зв'язків. [87] Дана пропозиція має під собою підставу і в перспективі може бути реалізовано в КК РФ, однак з точки зору визначення поняття більш привабливим є визначення злочинного співтовариства, що міститься в модельному КК. У кримінально-правовій доктрині злочинне співтовариство протягом досить значного періоду часу характеризувалося ознаками стійкості та згуртованості. [88] Однак при введенні в 1989 р законодавцем в Особливу частину КК РСФСР організованої групи в якості кваліфікуючої обставини судова практика стала тлумачити ознака стійкості в якості основного ознаки організованої групи. [89]

У зв'язку з цим доречно буде відзначити, що в першому офіційному проекті КК РФ 1992 р злочинне співтовариство (злочинна організація) як форма співучасті в ст. 30 (форми співучасті) взагалі не згадувалася. В ході подальшого обговорення проекту КК пропонувалося визначати сутнісну характеристику злочинного співтовариства крізь призму ознаки стійкості, але законодавець не підтримав дану пропозицію і постановив вважати поряд з іншими в числі основних ознак злочинного співтовариства згуртованість.

За змістом закону характерними ознаками злочинного співтовариства (злочинної організації) є організованість, згуртованість і спеціальна мета діяльності - вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Поняття організованості було розглянуто при аналізі організованої групи, тому відразу ж звернемося до виявлення змістовних характеристик

згуртованості.

Поняття згуртованості тісно пов'язане з поняттям стійкості, яке характеризує організовану групу, проте його використання законодавцем в якості самостійного ознаки спільноти слід розцінювати як намір надати його змістом інший характер, відмінний від змісту стійкості. Ознака згуртованості відображає більш високу ступінь узгодженості злочинної діяльності в порівнянні з організованою групою і проявляється в спаяності, соціально-психологічної спільності спільноти. У соціальній психології як детермінантів згуртування виділяють: а) кооперативний поведінка, що розуміється одночасно і як об'єктивна взаємозалежність учасників спільної діяльності, і як особлива форма мотивації; б) цілі групи, характер і складність яких визначають і відповідний рівень спеціалізації індивідуальних зусиль, і тісноту кооперації; в) схожість ціннісних орієнтацій і поглядів як основу тяжіння особи до групи.

Об'єднання членів спільноти відбувається внаслідок наявності єдиної системи соціальних цінностей і однакових соціальних орієнтації співучасників. Опосередковані через спільну злочинну діяльність, вони сприяють виробленню в співтоваристві власних поглядів, норм поведінки і ціннісної орієнтації, яких дотримуються всі його члени. Чим довше існує таке співтовариство, тим більшою мірою поведінка членів спільноти визначається внутрішньогрупових нормами, які представляють собою певні шаблони поведінки і орієнтовані на досягнення цілей конкретної спільноти за рахунок об'єднання фізичних і моральних сил всіх співучасників. Підпорядкування цим нормам може бути як добровільним, так і примусовим, в тому числі і на основі прямого фізичного або психічного насильства. Значний вплив на консолідацію суспільства, формування в ньому відповідного мікроклімату надають її лідери. Це можуть бути як організатори, здатні ставити спільноті програму протиправної поведінки, так і організатори, схильні лише до організації конкретної діяльності, конкретного злочину. Чим сильніше залежність співучасників від внутрішньогрупових норм, вище авторитет організаторів або керівників, тим вище соціально-психологічна спільність членів спільноти і, отже, тим більше воно згуртовані і з більшою ефективністю може діяти.

У спеціальній літературі в зміст згуртованості поряд із зазначеними обставинами включають і деякі інші: "кругову поруку", конспірацію, загальну касу (общак), наявність спеціальних технічних засобів і т. Д. [90] Безсумнівно, що ці обставини в тій чи іншій мірі знаходять своє відображення в співтоваристві, бо воно відповідно до закону є або одну згуртовану організовану групу (організація), або об'єднання таких груп (співтовариство - союз товариств). Отже, воно повинно мати певну системою ієрархічного зв'язку. На чолі ієрархічної структури спільноти знаходяться керівники або рада керівників, до складу ради також входять керівники структурних підрозділів, аналітики (радники), власники "общака", нерідко сюди ж входять корумповані особи державного апарату. Нижню частину цієї структури становлять бойовики, рядові виконавці, наводчики, пособники і т. Д.

Злочинне співтовариство може бути структуровано, т. Е. Підрозділятися на більш дрібні структурні підрозділи, але може бути і єдиним, і в цьому випадку воно являє собою згуртовану організовану групу (організацію). Структурний підрозділ злочинного співтовариства (злочинної організації) - це входить в співтовариство група з двох або більше осіб (бригада, ланка, угруповання і т. Д.), Яка може виконувати різні функції в рамках і цілях злочинного співтовариства. Одні з них займаються безпосереднім вчиненням злочинів, інші виконують "забезпечують" функції (зв'язок, розвідка, матеріальне забезпечення і т. П.). Спільнота може бути з обов'язковим жорстким підпорядкуванням керівництву спільноти, але може включати в себе і автономні структурні підрозділи, які в цілому виконують загальну лінію поведінки спільноти, підконтрольні його керівництву, однак зберігають відносну свободу і самостійність дій. Як правило, воно поширює свій вплив на певний територіальний район або на певну сферу діяльності, т. Е. Має спеціалізацію (торгівля зброєю або наркотиками, контрабанда, фінансові операції т. Д.). Однак найчастіше співтовариство має міжрегіональні і навіть міжнародні зв'язки.

Типовим прикладом злочинного співтовариства може служити діяла у Владивостоці велике злочинне угруповання під керівництвом братів Л., яка ставила перед собою завдання підкорити собі кримінальні структури і в кінцевому підсумку утвердитися лідером у Владивостоці. Дане угрупування (система - за визначенням її членів) включала в себе наступні структурні підрозділи: комерційні структури, що належать братам, штаб, аналітичний центр, що здійснював збір та аналіз інформації, яка надходила з різних джерел, в тому числі і агентурним шляхом, спецназ, який займався фізичним усуненням супротивників, контррозвідка, до функцій якої входило виявлення чужих агентів і неблагонадійних співробітників системи, бригади - низові ланки служби безпеки, які займалися збиранням данини з комерційних структур на контрольованій території, розвідка, яка займалася збором інформації в різних кримінальних і комерційних структурах, органах влади, вербуванням агентів і підготовкою вбивств, служба бойового і господарського забезпечення, що містила 16 конспіративних квартир, видобувала і зберігала зброю. Л. підтримували неформальні відносини з працівниками міліції, суду, прокуратури та адміністрації краю. Система була оснащена американським, японським і російським устаткуванням для прослуховування розмов через стіни, двері і вікна, чужих телефонних розмов і кодування своїх, виявлення підслуховуючих пристроїв, прослуховування та запису розмов на відстані, записів радіопереговорів між наземними і повітряними об'єктами, був навіть детектор брехні. На озброєнні угруповання були пістолети і револьвери, АКМ, гвинтівка, карабіни, гранати, вибухові пристрої, обріз, вибухові речовини. За час своєї діяльності угрупування скоїло 18 вбивств, 6 замахів на вбивства, ряд інших тяжких злочинів. [91]

Наступною ознакою злочинного співтовариства (злочинної організації) є наявність спеціальної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Даний ознака не є бездоганним хоча б уже в силу того, що визначати якість злочинного освіти через тяжкість вчиненого його учасниками злочину некоректно, оскільки за цією ознакою формування не може бути кваліфіковано як злочинне співтовариство. Група осіб за попередньою змовою і організована злочинна група також можуть створюватися для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів. Ніяких заборон з цього приводу закон не містить. Отже, створюється можливість невиправданої звуження поняття організованої групи, або, навпаки, оцінки як виконаних злочинним співтовариством випадків вчинення організованою групою тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до прийнятої в КК класифікації (ч. 4 і 5 ст. 15) тяжкими злочинами визнаються діяння, за вчинення яких максимальне покарання не перевищує 10 років позбавлення волі, а особливо тяжкими - на термін понад 10 років позбавлення волі або більш суворе покарання. Сказане, однак, не означає, що в процесі своєї діяльності злочинне співтовариство не може здійснювати й інші, не віднесені до тяжких і особливо тяжких, злочину. Разом з тим слід зазначити, що в даному випадку теж немає вичерпної визначеності і чіткості. З точки зору традиційної організованої злочинності, основними дохідними промислами для неї є незаконний обіг наркотиків і зброї, злочини в сфері економічної діяльності, контроль за гральним і розважальним бізнесом, а також проституцією і порнографією. Тим часом з числа злочинів, що входять в орбіту інтересів організованої злочинності, до тяжких і особливо тяжких відносяться лише злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та наркотиків, інші злочини, як правило, відносяться до числа злочинів середньої тяжкості. У цьому сенсі криминологически виправдана і більш того - знаходить застосування в міжнародній практиці інша мета, відтворена в модельному КК для країн - учасниць СНД: витяг незаконних доходів.

Кількісні характеристики злочинного співтовариства (злочинної організації) в законі не визначаються. Тому слід виходити із загальних вимог співучасті, передбачених ст. 32 КК, хоча в спеціальній літературі висловлювалися пропозиції про збільшення мінімальної чисельності злочинної організації. Наприклад, КК Італії в ст. 416 і 416 (1), які передбачають відповідальність за створення об'єднання та об'єднання мафіозного типу, прямо встановлює мінімальну кількість суб'єктів - 3 особи.

Законодавець настільки високо оцінює суспільну небезпечність злочинного співтовариства (злочинної організації), що не тільки виділяє її в Загальній частині серед форм співучасті і визнає її існування як обтяжуюча покарання обставина, а й передбачає в Особливої частини КК спеціальні склади, в яких спільнота вказується в якості конститутивних ознак. Дані злочини визнаються закінченими з моменту створення збройного формування (ст. 208 КК), банди (ст. 209 КК) і злочинного співтовариства (злочинної організації) - ст. 210 КК, незалежно від того, встигло чи формування, банда або співтовариство вчинити будь-який злочин чи ні. Діяльність, спрямована на створення зазначених об'єднань, але з незалежних від винного причин не завершилася створенням таких формувань, утворює замах на створення формування, банди або злочинного співтовариства (злочинної організації).

види співучасників «-- попередня | наступна --» Підстави і межі відповідальності співучасників
загрузка...
© om.net.ua