загрузка...
загрузка...
На головну

Яке питання не відноситься до вихідних питань вищих і вічних інтересів людського розуму, згідно з уявленнями І. Канта?

варіант IV

варіант III

варіант II

варіант I

III. Тестовий контроль знань

1. В якому з варіантів вказані імена тільки представників німецької класичної філософії?

а) Кант, Фіхте, Гегель, Фейєрбах;

б) Бекон, Декарт, Кант, Маркс;

в) Енгельс, Шеллінг, Гольбах, Ніцше;

г) Спіноза, Фіхте, Лейбніц, Гегель

2. Найбільш загальні і фундаментальні поняття, що відображають істотні, загальні властивості і відносини явищ дійсності і пізнання:

а) апріорі;

б) антиномії;

в) категорії;

г) імперативи

3. Розуміння істини шляхом безпосереднього її розсуду без обгрунтування за допомогою доказу:

а) інтуїція;

б) агностицизм;

в) трансценденція;

г) апріорі

4. Виберіть те, що не відноситься до апріорним формам по І. Канту:

а) ідеї;

б) космос, природа, людина;

в) поняття і категорії;

г) простір і час

5. «Річ у собі» у Канта означає:

а) закриту для інших особистість;

б) прихований сенс речі;

в) закон;

г) сутність

6. Виділіть поняття, які відносяться до філософії І. Канта:

а) субстанція і модуси;

б) «річ у собі»;

в) інтелектуальна інтуїція;

г) апріорні судження

7. Серед перерахованих вкажіть твір І. Фіхте:

а) «Критика чистого розуму;

б) «Наукоученіе»;

в) «Феноменологія духу»;

г) «Критика практичного розуму»;

д) «Наука логіки»;

е) «Система трансцендентального ідеалізму»;

ж) «Сутність християнства»

8. Виберіть стадію розвитку ідеї, яка не відноситься до тих стадіях, які виділив Г. Гегель:

а) теза;

б) судження;

в) антитеза;

г) синтез

9. Серед перерахованих вкажіть основний твір Г. Гегеля:

а) «Критика чистого розуму;

б) «Наукоученіе»;

в) «Феноменологія духу»;

г) «Критика практичного розуму»;

д) «Наука логіки»;

е) «Система трансцендентального ідеалізму»;

ж) «Сутність християнства»

10. Зіставте філософа і напрямок філософії, до якого він належить:

1) І. Кант; а) антропологічний матеріалізм;

2) Г. Гегель; б) об'єктивний ідеалізм;

3) Л. Фейєрбах; в) суб'єктивний ідеалізм;

4) І. Фіхте; г) агностицизм

5) І. Шеллінг


1. Філософське вчення, що заперечує можливість пізнання об'єктивного світу і досяжність істини:

а) скептицизм;

б) агностицизм;

в) інтуїтивізм;

г) сенсуалізм

2. Погляд, згідно з яким нічого немає, поза моєї свідомості:

а) агностицизм;

б) соліпсизм;

в) скептицизм;

г) гностицизм

3. Філософська концепція, вбачає в понятті людина основну категорію і виходить із неї в поясненні природи, суспільства, мислення:

а) об'єктивний ідеалізм;

б) антропологічний матеріалізм;

в) суб'єктивний ідеалізм;

г) агностицизм

4. Вкажіть, яке питання І. Кант розкриває в книзі «Критика чистого розуму»:

а) На що я можу сподіватися ?;

б) Що я можу знати ?;

в) Що я повинен робити ?;

г) Що таке людина?

5. Серед даних нижче виразів вкажіть етичні принципи філософії І. Канта:

а) поступай так, як вважаєш за потрібне;

б) підставою вчинків людини повинно бути усвідомлення того, що сама людина є найвища цінність, а не засіб досягнення мети;

в) кожен вчинок повинен бути спрямований на досягнення особистого благополуччя;

г) поступай згідно з правилами, які можуть стати загальним законом

6. Вкажіть головні твори І. Канта:

а) «Критика чистого розуму;

б) «Наукоученіе»;

в) «Феноменологія духу»;

г) «Критика практичного розуму»;

д) «Наука логіки»;

е) «Система трансцендентального ідеалізму»;

ж) «Сутність християнства»

7. Зіставте складові частини концепції І. Фіхте:

1) «Я»; а) суб'єктивний дух людини;

2) "не-я»; б) свідомість людської особистості;

3) «Абсолютна Я» в) навколишня дійсність

8. Вирішальну роль Абсолюту в природі стверджував у своїй філософії:

а) Л. Фейєрбах;

б) Г. Гегель;

в) І. Кант;

г) І. Ньютон

9. Напрямок, до якого можна віднести філософію І. Шеллінга:

а) об'єктивний ідеалізм;

б) антропологічний матеріалізм;

в) суб'єктивний ідеалізм;

г) агностицизм

10. Напрям, до якого належить філософія Л. Фейєрбаха:

а) об'єктивний ідеалізм;

б) антропологічний матеріалізм;

в) суб'єктивний ідеалізм;

г) агностицизм


1. Протиріччя двох рівносильних суджень або умовиводів:

а) антиномія;

б) парадокс;

в) софізм;

г) агностицизм

2. Загальний метод осягнення суперечностей розвитку буття, духу, історії:

а) ідеалізм;

б) діалектика;

в) метафізика;

г) матеріалізм

3. Зіставте терміни і їх значення:

1) агностицизм; а) філософське вчення, що заперечує можливість пізнання об'єктивного світу і досяжність істини;

2) антропологічний матеріалізм; б) погляд, згідно з яким нічого немає, поза моєї свідомості;

3) соліпсизм; в) загальний метод осягнення суперечностей розвитку буття, духу, історії;

4) діалектика г) концепція, вбачає в понятті людина основну категорію і виходить із неї в поясненнях природи, суспільства, мислення

4. Вкажіть, хто ввів поняття «категоричний імператив»:

а) Г. Гегель;

б) Ф. Шеллінг;

в) І. Кант;

г) І. Фіхте

5. Яке з тверджень належить І. Канту:

а) людина може пізнати лише «речі в собі», а «явища» недоступні пізнанню;

б) «речі в собі» недоступні пізнанню, а «явища» пізнавані;

в) людського пізнання недоступні ні «явища», ні «речі в собі»;

г) немає меж людського пізнання

6. Зіставте кантовские категорії:

1) категорії кількості; а) єдність;

2) категорії якості; б) реальність;

3) категорії модальності; в) причина і наслідок;

4) категорії відносини г) можливість і неможливість;

д) необхідність і випадковість;

е) безліч; ж) заперечення

7. Напрямок, до якого можна віднести філософію І. Фіхте:

а) об'єктивний ідеалізм;

б) антропологічний матеріалізм;

в) суб'єктивний ідеалізм;

г) агностицизм

8. Вихідний пункт філософії Г. Гегеля:

а) Абсолютна ідея;

б) матерія;

в) «річ у собі»;

г) свідомість суб'єкта

9. Вкажіть основний твір І. Шеллінга:

а) «Критика чистого розуму;

б) «Наукоученіе»;

в) «Феноменологія духу»;

г) «Критика практичного розуму»;

д) «Наука логіки»;

е) «Система трансцендентального ідеалізму»;

ж) «Сутність християнства»

10. Вкажіть основний твір Л. Фейєрбаха:

а) «Критика чистого розуму;

б) «Наукоученіе»;

в) «Феноменологія духу»;

г) «Критика практичного розуму»;

д) «Наука логіки»;

е) «Система трансцендентального ідеалізму»;

ж) «Сутність християнства»


1. Знання, що передує досвіду і незалежне від нього:

а) апостеріорі;

б) антиномія;

в) індукція;

г) апріорі

2. Те, що знаходиться за межами пізнання і свідомості:

а) апріорі;

б) трансцендентне;

в) інтуїція;

г) апостеріорі

3. Зіставте терміни і їх визначення:

1) антиномія; а) найбільш загальні і фундаментальні поняття, що відображають істотні, загальні властивості і відносини явищ дійсності і пізнання;

2) апріорі; б) знання, що передує досвіду і незалежне від нього;

3) категорія; в) протиріччя двох рівносильних суджень або умовиводів;

4) трансцендентність г) осягнення істини шляхом безпосереднього її розсуду без обгрунтування за допомогою доказу;

5) інтуїція; д) те, що знаходиться за межами пізнання і свідомості;

4. Родоначальник німецької класичної філософії:

а) І. Кант;

б) Ф. Шеллінг;

в) Л. Фейєрбах;

г) К. Маркс

а) Що я можу знати ?;

б) Що я повинен робити ?;

в) Що є моя кінцева мета ?;

г) На що я можу сподіватися?

II. Вправи і завдання «-- попередня | наступна --» Тема 9. Західна філософія XIX - XX століть
загрузка...
© om.net.ua