загрузка...
загрузка...
На головну

Що є предметом дослідження соціальної філософії?

варіант III

Назвіть функцію філософії, яка дозволяє прогнозувати майбутнє

Який історичний тип світогляду намагається пояснити світ на основі розуму і знань?

варіант II

Що таке емпіризм?

а) вчення про непізнаваності світу;

б) розділ філософії, що висвітлює методи досвідченого дослідження;
 в) матеріалістичне вчення про світ;
 г) теорія пізнання, згідно з якою джерелом і підставою пізнання є чуттєвий досвід.
10. Назвіть функцію філософії, яка формує картину світу

а) прогностична;

б) критична;

в) світоглядна;

г) соціальна


1. Вперше вжив поняття «філософія»:

а) Сократ

б) Піфагор

в) Аристотель

г) Платон

а) міфологія;

б) мистецтво;

в) філософія;

г) релігія.

3. Якого поняттю можна віднести дане визначення: "Емоційне сприйняття дійсності"

а) світорозуміння;

б) світовідчуття;

в) світогляд;

г) світовідчуття.

4. Що таке онтологія?
а) філософське вчення про людину;
 б) філософське вчення про буття;
 в) філософське вчення про цінності;
 г) філософське вчення про принципи людського мислення.
5. Що таке гносеологія?
а) теорія наукового пізнання;
 б) концепція сенсу життя;
 в) вчення про пізнання світу;
 г) вчення про вищу дусі.

6. Який розділ філософії вивчає систему загальнолюдських цінностей?

а) онтологія;

б) гносеологія;

в) філософська антропологія;

г) аксіологія
7. Який розділ філософії вивчає найбільш загальні закономірності розвитку суспільства?

а) аксіологія;

б) гносеологія;

в) соціальна філософія;

г) філософська антропологія.

8. Діалектика - це:

а) метод філософського дослідження, при якому речі розглядаються з урахуванням їх внутрішніх протиріч;

б) метод при якому об'єкти розглядаються самі по собі;

в) метод, при якому навколишній світ розглядається через призму догм;

г) метод, заснований на довільному з'єднанні не мають єдиного початку фактів

9. Раціоналізм - це:

а) метод, в основі якого лежить пізнання навколишнього світу за допомогою розуму;

б) метод, в основі якого лежить пізнання навколишнього світу через явища природи;

в) метод, в основі якого лежить пізнання сущого через надприродну силу Бога;

г) метод, в центрі якого - проблема людини

а) прогностична;

б) критична;

в) світоглядна;

г) соціальна


1. Основне значення поняття філософія:

а) форма світогляду

б) форма мистецтва

в) форма суспільної свідомості

г) форма релігії

2. Зіставте історичну форму світогляду і її особливості:

1) релігія а) символізм і алегоричність;

2) наука б) віра зводиться в принцип;

3) міфологія в) раціональне світосприйняття;

4) філософія г) теоретичні методи дослідження;

3. Відновіть історичний порядок виникнення форм світогляду:

а) філософія;

б) міфологія;

в) наука;

г) релігія

а) людина;

б) процес пізнання;

в) суспільство;

г) право.

Що досліджує філософія історії? «-- попередня | наступна --» Що відноситься до теоретичного рівня світогляду?
загрузка...
© om.net.ua