загрузка...
загрузка...
На головну

Що досліджує філософія історії?

Що вивчає гносеологія?

Що вивчає онтологія?

Назвіть основні елементи світовідчуття

варіант I

III. Тестовий контроль знань

II. Вправи і завдання

контроль знань

I. Питання для самоперевірки:

1. Про яку любов і до чого говорить філософія?

2. З чиїм ім'ям пов'язують появу терміна «філософія»?

3. Які ви знаєте символи мудрості?

4. Які основні позначення філософії?

5. Дайте визначення поняттю світогляд.

6. Чим відрізняється світорозуміння від світовідчуття і світорозуміння?

7. Перерахуйте основні елементи світогляду

8. Які рівні світогляду ви знаєте і в чому їх відмінність один від одного?

9. Які форми світогляду ви знаєте? Охарактеризуйте їх

10. Які відмінності філософії від міфології і релігії як перших форм світогляду?

11. У чому відмінність між філософією та наукою?

12. Назвіть і охарактеризуйте методи, використовувані в філософії

13. Які дисципліни входять в структуру філософії?

14. Розкрийте суть онтології, гносеології, аксіології.

15. Позначте основні функції філософії.

1. Поясніть, яким чином це висловлювання Р. Декарта відповідає змісту предмета філософії? «Уся філософія подібна як би дереву, корені якого - метафізика, стовбур - фізика, а гілки, що виходять з цього стовбура, - всі інші науки, що зводяться до трьох головних: медицини, механіки й етики ... Подібно до того, як плоди скликаються не з коренів і не зі стовбура дерева, а з кінців його гілок, так і особлива корисність філософії залежить від тих її частин, які можуть бути вивчені тільки під кінець »

2. Яка на ваш погляд, функція філософії відображена у висловлюванні Б. Рассела?

«... Обставини життя людей багато в чому визначають їх філософію, а й навпаки, їх філософія багато в чому визначає ці обставини».

3. Який вплив робить філософія на формування Вашого самосвідомості і вашої життєвої позиції?


1. Поняття «філософія» можна перевести як:

а) любов до життя;

б) любов до мудрості;

в) людинолюбство;

г) розум.

а) знання, погляди;

б) почуття, емоції;

в) переконання, ідеали;

г) інтелект, розум.

3. Визначте основні риси філософського світогляду:

а) емоційність, символізм;

б) опора на розум (раціоналізм), сумнів, універсалізм;

в) догматизм, опора на авторитет;

г) почуття, віра.

а) питання сенсу життя;

б) проблеми буття;

в) проблеми пізнання;

г) походження і розвиток людини.

а) питання буття;

б) питання сенсу життя;

в) питання пізнання;

г) походження і розвиток людини.

а) закономірності історичного розвитку людської цивілізації;

б) закономірності історико-філософського процесу;

в) закономірності процесу формування цінностей;

г) закономірності процесу пізнання.

7. Який розділ філософії вивчає систему загальнолюдських цінностей?

а) онтологія;

б) гносеологія;

в) філософська антропологія;

г) аксіологія.

8. Що таке раціоналізм?
а) вчення про найефективніші шляхи і способи пізнання;
 б) теорія пізнання, згідно з якою розум є джерелом і підставою пізнання;
 в) вчення про форми людського мислення;
 г) ідеалістичне вчення про сутність світу.

Основні поняття і терміни «-- попередня | наступна --» Що є предметом дослідження соціальної філософії?
загрузка...
© om.net.ua