загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 4. Аудит касових операцій

Питання 3. Аудит виробничих запасів.

Коло розглянутих аудитором питань при перевірці МПЗ дуже великий, але в основному вони можуть бути зведені до наступного:

1) оцінка організації обліку збереження і списання матеріальних цінностей;

2) перевірка організації та порядку ведення складського господарства;

3) перевірка наявності дорогої сировини, матеріалів та інших запасів;

4) вивчення договорів (контрактів) на поставку матеріальних цінностей;

5) перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних з придбанням, вибуттям та переоцінкою матеріальних цінностей.

Незалежно від організаційно-правової форми власності аудит виробничих запасів включає:

1) ознайомлення з обліковою політикою підприємства в частині організації обліку виробничих запасів;

2) встановлення забезпеченості бухгалтерії діючими нормативними документами;

3) ознайомлення з матеріалами проведених інвентаризацій;

4) перевірку актів прийому-передачі майнових цінностей при зміні матеріально відповідальних осіб;

5) перевірку відомостей обліку матеріальних цінностей;

6) перевірку вартості реалізації матеріальних цінностей, отриманих співробітниками (не нижче ринкової), і фактів внесення грошей в касу підприємства;

7) перевірку правильності списання вартості матеріальних цінностей, витрачених на виробничі та інші потреби;

8) перевірку дотримання методу оцінки матеріалів (ПБО 5/98, п. 15).

К типових помилок, Що виявляються при аудиті матеріально-виробничих запасів відносяться наступні:

1) невідповідність інформації про наявність виробничих запасів за даними Головної книги та журналів-ордерів;

2) несвоєчасне оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

3) зміна Методу оцінки запасів протягом року;

4) облік збереження і списання матеріальних цінностей ведеться з порушеннями;

5) відсутні акти прийому-передачі майнових цінностей при зміні матеріально відповідальних осіб;

6) необгрунтовано завищують витрата матеріалів;

7) сума уцінки виробничих запасів відноситься на фінансовий результат, в результаті чого зменшується оподатковуваний прибуток.

Аудит касових операцій включає перевірку взаємозв'язку між регістрами бухгалтерського обліку та перевіряються первинними документами. При цьому перевіряється відповідність:

1) даних касових звітів з даними первинних документів;

2) даних журналу-ордера № 1 і відомості № 1 з касовими звітами і касовою книгою;

3) даних журналу-ордера №1 і відомості №1 оборотам і сальдо за кожен місяць, відбитим у Головній книзі;

4) місячних оборотів за кредитом рахунка 50 «Каса», що відображають витрати, віднесені в дебет інших рахунків, із записами в Головній книзі за дебетом відповідних рахунків;

5) даних журналу-ордера № 1 даними за звітний період, відбитим у формі №4 додатки до балансу.

Аудит касових операцій також включає перевірку проведення інвентаризації каси. Аудитору слід ознайомитися з матеріалами проведених інвентаризацій. При цьому потрібно мати на увазі, що інвентаризація проводиться силами замовника в встановлені облікової політикою терміни.

В аудит касових операцій також входить перевірка правильності документального оформлення господарських операцій. При цьому слід перевірити:

1) наявність наказу керівника про призначення касира на роботу, договір про повну матеріальну відповідальність з касиром, ознайомлення касира з Порядком ведення касових операцій в РФ (наявність розписки);

2) порядок прийому готівки;

3) відповідність залишку в касі встановленого ліміту.

При аудиторських перевірках касових операцій зазвичай виявляються такі помилки:

1) відсутність наказу про повну матеріальну відповідальність касира;

2) використання для відображення приходу готівки в касу не прибуткових касових ордерів, а інших форм;

3) допущення необумовлені виправлень при залишенні касових документів;

4) перевищення ліміту залишку каси;

5) відсутність документів, що підтверджують факт інвентаризації каси;

6) відображення руху готівки в касовій книзі за кілька днів на одному аркуші;

7) відсутність у видаткових касових ордерах підпису керівника, головного бухгалтера або особи, уповноваженої на це письмовим розпорядженням керівника;

8) допущені підчищення і необумовлені виправлення в касовій книзі;

9) записи в касовій книзі зроблені олівцем і т. Д.

Питання 2. Аудит основних засобів. «-- попередня | наступна --» Питання 6. Аудит готової продукції та її реалізації.
загрузка...
© om.net.ua