загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 2. Письмова інформація керівництву економічного суб'єкта за результатами перевірки

У всіх випадках обов'язкового аудиту аудиторські організації зобов'язані готувати і надавати адресату письмову інформацію (звіт) аудитора керівництву (власникам) економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту. Аудиторські організації можуть готувати і передавати в усній або письмовій формі по ходу здійснення аудиту проміжні результати.

Дані, що містяться в письмовій інформації аудитора, наводяться з метою доведення до керівництва об'єкта аудиту відомостей про недоліки в облікових записах, бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, які можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності. У письмовій інформації також містяться конструктивні пропозиції щодо вдосконалення систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю економічного суб'єкта.

В разі ініціативного аудиту аудиторські організації зобов'язані готувати і надавати економічним суб'єктам письмову інформацію аудитора в наступних випадках:

якщо договором на здійснення ініціативного аудиту передбачається підготовка за підсумками аудиту висновку аудитора;

якщо договором на здійснення ініціативного аудиту хоча і не передбачається підготовка висновку аудитора, але передбачається підготовка письмової інформації аудитора.

Аудиторська організація зобов'язана вказати в письмовій інформації аудитора всі пов'язані з фактами господарського життя економічного суб'єкта помилки і перекручення, які надають або можуть зробити істотний вплив на достовірність його бухгалтерської звітності.

Письмова інформація аудитора повинна бути адресована керівникам і (або) власникам економічного суб'єкта.

Письмова інформація аудитора повинна бути підписана аудиторами та іншими фахівцями, які безпосередньо проводили аудит (в разі аудитора, який здійснює свою діяльність самостійно, цим аудитором). У разі, якщо аудиторську перевірку проводила група в складі значної кількості співробітників аудиторської організації, письмова інформація аудитора повинна бути підписана керівником всієї групи співробітників і може бути підписана не всіма співробітниками персонально, але керівниками окремих підгруп (бригад, ланок і т. П.) В складі загальної групи.

У письмовій інформації аудитора повинні міститися в обов'язковому порядку такі відомості:

1) реквізити аудиторської організації (офіційне найменування і юридична (поштова) адреса аудиторської фірми, номер і дата реєстраційного свідоцтва; номер і дата видачі ліцензії на здійснення аудиторської діяльності; перелік та спеціалізація всіх аудиторів та інших фахівців, які брали участь в аудиті, їх прізвища, ініціали, номери і дати видачі кваліфікаційних атестатів в разі їх наявності., вказівка обов'язків в ході проведення аудиту);

2) реквізити економічного суб'єкта (офіційне найменування і юридична (поштова) адреса юридичної особи; номер і дата реєстраційного свідоцтва; перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за складання бухгалтерської звітності юридичної особи; вказівка на період часу, до якого відноситься документація економічного суб'єкта, перевірена в ході аудиту);

3) дата підписання письмової інформації аудитора;

4) виявлення в ході аудиту суттєві порушення встановленого законодавством Російської Федерації порядку ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності, які впливають або можуть вплинути на її достовірність;

5) результати перевірки організації і ведення бухгалтерського обліку, складання відповідної звітності і стану системи внутрішнього контролю економічного суб'єкта.

Деякі відомості можуть включатися в письмову інформацію додатково. Це дані про кількісний склад працівників, які виконують бухгалтерський облік, про структуру бухгалтерії; відомості про методику аудиторської перевірки; вказівка на те, які розділи бухгалтерської документації були перевірені суцільним способом, а які - вибірковим порядком. Також в письмову інформацію можуть включатися зауваження, вказівки на недоліки і рекомендації по їх усуненню і деякі інші доповнення.

У письмовій інформації аудитора Обов'язково має бути зазначено, які із зроблених зауважень є суттєвими, а які - ні, впливають або не впливають (або можуть впливати) перераховані зауваження та недоліки на висновки, що містяться в аудиторському висновку. У разі підготовки аудиторською організацією думки із застереженням, негативного висновку або відмови від висловлення думки в письмовій інформації аудитора повинна міститися розгорнута аргументація причин, що призвели до такої думки аудитора.

Аудиторська організація, зобов'язана підготувати в ті ж терміни, що і аудиторський висновок, остаточний варіант письмової інформації аудитора.

Письмова інформація аудитора складається не менше ніж у двох примірниках. Один примірник цієї письмової інформації передається під розписку тільки і виключно особі, зазначеній в якості адресата, другий примірник залишається в розпорядженні аудиторської організації та долучається до іншої робочої документації аудитора.

Письмова інформація аудитора є конфіденційним документом. Відомості, що містяться в ньому, не підлягають розголошенню аудиторською фірмою, її співробітниками або аудитором, який працює самостійно, за винятком випадків, прямо передбачених федеральними законами Російської Федерації.

Тема 9. Аудит окремих господарських операцій.

Питання 1. Принципи і цілі спілкування з керівництвом економічного суб'єкта. «-- попередня | наступна --» Питання 1. Аудит установчих документів та облікової політики.
загрузка...
© om.net.ua