загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 2. Дата підписання аудиторського висновку. Події після звітної дати

Аудиторський висновок повинен мати дату підписання, Після якої на закінчення не може бути внесено жодних змін, які не обумовленого з економічним суб'єктом. До цієї дати мають бути завершені дослідження і збір аудиторських доказів про події, їх, що передують даті підписання аудиторського висновку.

Аудиторська організація зобов'язана підписати аудиторський висновок не раніше дати складання бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, т. Е. Дати закінчення робіт зі складання цієї звітності.

під датою подання бухгалтерської звітності користувачам розуміється найбільш рання з наступних чотирьох можливих дат:

1) дата передачі бухгалтерської звітності засновникам, учасникам юридичної особи відповідно до установчих документів;

2) дата передачі бухгалтерської звітності територіальним органам статистики за місцем реєстрації економічного суб'єкта;

3) дата передачі бухгалтерської звітності в інші адреси відповідно до законодавства Російської Федерації;

4) дата опублікування бухгалтерської звітності.

Датою подання бухгалтерської звітності для економічного суб'єкта вважається день фактичної передачі її за належністю або дата відправлення, позначена на штемпелі поштової організації. дата подання бухгалтерської звітності користувачам не може відбутися раніше дати складання бухгалтерської звітності.

Якщо аудиторам стало відомо про події, що відбулися за період після дати підписання аудиторського висновку, Але до дати подання бухгалтерської звітності користувачам, їм слід обговорити виниклі проблеми з керівництвом економічного суб'єкта і в разі, якщо такі події істотно впливають на бухгалтерську звітність, вимагати внесення відповідних змін до дані звітності. Якщо такі поправки будуть в звітність внесено, аудиторської організації слід продовжити перевірку і підготувати нове аудиторський висновок, в якому повинна міститися посилання на раніше підготовлену аудиторський висновок.

При виявленні фактів, що відбулися після дати подання бухгалтерської звітності користувачам, аудиторам також слід обговорити виникли проблеми з керівництвом економічного суб'єкта.

Якщо керівництво економічного суб'єкта не зробить заходів щодо виправлення помилок і неточностей або відображенню всіх істотних обставин, виявлених після дати подання бухгалтерської звітності, аудиторська організація повинна:

1) письмово повідомити керівництво економічного суб'єкта про даний факт;

2) перенести на керівництво економічного суб'єкта всю відповідальність за наслідки рішення про те, щоб не вносити зміни до звітності;

3) розглянути питання про інформування користувачів бухгалтерської звітності про даних істотних обставин.

Питання 3. Висновок за спеціальними аудиторським завданням.

Аудиторські організації можуть отримувати спеціальні аудиторські завдання від 3кономіческіх суб'єктів, державних органів і інших зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності будь-якого економічного суб'єкта.

Спеціальне аудиторський завдання - Це надання встановлених договором з аудиторською організацією послуг з перевірки, спеціальної звітності економічного суб'єкта, відмінної від офіційної бухгалтерської звітності, включаючи перевірку спеціальної звітності про окремі статті бухгалтерської звітності, якісному стані майна, використанні капіталу та з інших питань, безпосередньо пов'язаних з фінансово-господарською діяльності економічного суб'єкта.

Спеціальне аудиторський завдання може бути обов'язковим та ініціативним. Обов'язкове спеціальне аудиторське завдання виконується за дорученням державних органів у випадках, передбачених актами законодавства Російської федерації, ініціативне - У всіх інших випадках.

Зміст, характер і обсяг роботи, виконуваної аудиторської організацією по спеціальним аудиторським завданням, залежить від обставин, пов'язаних з вознікновеііем необхідності надання даної послуги. На відміну від аудиту бухгалтерської звітності при виконанні спеціальних аудиторських завдань визначення рівня суттєвості утруднено. Якщо для виконання спеціального аудиторського завдання не представлена бухгалтерська звітність економічного суб'єкта в цілому, то величина оборотів за будь-якою бухгалтерському рахунку видається величиною відносної (однакові обороти по одному і тому ж бухгалтерському рахунку можуть бути великими, з точки зору одного економічного суб'єкта, і малими , з точки зору іншого). Не маючи можливості з достатнім ступенем точності оцінити рівень суттєвості, аудиторська організація не може визначити і ступінь аудиторського ризику. Одна і та ж стаття бухгалтерської звітності в ході виконання спеціального аудиторського завдання відповідно до завдання на його виконання може бути досліджена з більшою ретельністю, ніж при аудиті достовірності бухгалтерської звітності в цілому.

Щоб уникнути введення в оману користувачів бухгалтерської звітності аудиторська організація повинна письмово повідомити керівництво економічного суб'єкта про необхідність включення до складу бухгалтерської звітності, що містить відповідно до чинного законодавства аудиторський висновок, висновку аудиторської організації за спеціальними завданнями тільки разом з аудиторським висновком про бухгалтерської звітності в цілому.

Плануючи виконання спеціального завдання, аудиторська організація повинна уявляти собі, для яких цілей необхідно особі поручившему (замовив) виконання роботи, висновок за спеціальними аудиторським завданням, а також визначити можливий склад і коло осіб, які будуть знайомитися з ним.

Підсумкова частина висновку за спеціальним завданням повинна містити остаточну думку аудиторської організації з питань, сформульованим у спеціальному аудиторському завданні. Підсумкову частину рекомендується починати словами «На нашу думку».

У текст аналітичній частині аудиторського висновку за спеціальними аудиторським завданням можуть бути включені графіки, таблиці, що відображають хід і результати проміжних розрахунків, підсумки звірки документації, порядок її руху та інші питання. Ці матеріали можуть бути оформлені у вигляді додатків до висновку. На них в тексті висновку робляться посилання, а самі матеріали розглядаються як складова частина ув'язнення.

В аудиторській практиці можуть зустрічатися спеціальні аудиторські завдання:

1) з перевірки окремих статей бухгалтерської звітності;

2) за юридичною та економічноїекспертизі договорів, що регулюють цивільно-правові відносини;

3) по бухгалтерській звітності, складеної відповідно до принципів бухгалтерської звітності, відмінними від російських правил бухгалтерського обліку;

4) за звітом, підготовленим за ряд суміжних років;

5) отримане від державного. органу. '

Відповідно до спеціального аудиторським завданням аудиторської організації може бути доручено висловити думку щодо одного або декількох статей бухгалтерської звітності, наприклад, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність стані матеріально-виробничих запасів, основних засобів. Також може знадобитися вираз думку аудиторської організації щодо будь-якого показника бухгалтерської звітності наприклад, оцінки реальної частки прибутку, належної учаснику товариства (товариства) відповідно до договору.

Висновок аудиторської організації з перевірки окремих статей бухгалтерської звітності має включати в себе вказівку на регулюють бухгалтерський облік нормативні акти, якими економічний суб'єкт керувався при оцінці і обліку статей звітності. У висновку також має бути висловлено думку аудиторської організації про відповідність у всіх істотних відносинах методів оцінки і порядку ведення бухгалтерського обліку вказаним нормативним актом що регулює бухгалтерський облік. При виконанні спеціального аудиторського завдання аудиторської організації доцільно ознайомитися. з аудиторським висновком про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта за той же період.

При проведенні правової експертизи договорів вирішуються такі питання, як складання висновку про правильність використовуваних схем бухгалтерських записів, принципів оцінки, порядку оподаткування та форми відповідальності за договорами, підготовленим економічним суб'єктом у зв'язку з появою у нього нових форм договорів; а також складання висновку про фінансові та правові наслідки договорів з вкладення коштів в нерухомість, цінні папери, підготовлених економічним суб'єктом у зв'язку з початком нового напрямку діяльності, та інші питання.

Висновок по спеціальним аудиторським завданням з перевірки фінансової інформації, підготовленої відповідно до принципів бухгалтерського обліку, відмінними від російських, повинно містити вказівку на що застосовувалися принципи обліку або на параграф звітності, в якому міститься таке посилання. У висновку повинно бути зазначено, чи підготовлена бухгалтерська звітність у всіх її суттєвих аспектах відповідно до цих принципів.

Економічний суб'єкт може готувати спеціальні звіти, що представляють узагальнені дані річних бухгалтерських звітів за ряд суміжних років, з метою інформування користувачів, які цікавляться основними даними діяльності організації та її результатами.

Висновок аудиторської організації за спеціальним аудиторським завданням, проведеним за дорученням державних органів, Прирівнюється до висновку експертизи, призначеної відповідно до процесуального законодавства Російської Федерації.

Зміст висновку за спеціальними аудиторським завданням повинно забезпечувати державним органам, доручивши виконання завдання, можливість однозначно визначити обґрунтованість висновків аудиторської організації і доказову цінність ув'язнення.

Тема 8. Спілкування аудиторів з керівництвом економічного суб'єкта.

Питання 1. Види і основні елементи аудиторського висновку. «-- попередня | наступна --» Питання 1. Принципи і цілі спілкування з керівництвом економічного суб'єкта.
загрузка...
© om.net.ua