загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 1. Підготовка загального плану і програми аудиту

Планування аудиту аудиторської організації включає в себе три основних етапи:

1) попереднє планування аудиту;

2) підготовку та складання загального плану аудиту;

3) підготовку і складання програми аудиту.

При проведенні аудиторської перевірки організації (при первинному аудиті) аудиторська фірма повинна починати попереднє планування аудиту до підготовки листа-зобов'язання і до укладення договору з клієнтом.

На відміну від етапу попереднього планування час, що витрачається на проведення самого планування аудиторської перевірки конкретної організації, передбачається бюджетом робіт і оплачується клієнтом.

Планування аудиту повинно проводитися аудиторською організацією відповідно до загальних принципів проведення аудиту, а також відповідно до такими приватними принципами, як комплексність, безперервність і оптимальність планування.

принцип комплексності планування аудиту передбачає забезпечення взаємозв'язку і узгодженості всіх етапів планування - від попереднього планування до складання загального плану і програми аудиту.

Принцип безперервності планування аудиту виражається у встановленні сполучених завдань групі аудиторів і ув'язці етапів планування за термінами і по суміжних господарюючим суб'єктам (структурним підрозділам, виділеним на окремий баланс, філіям, представництвам, дочірнім організаціям).

Принцип оптимальності планування аудиту полягає в тому, що в процесі планування аудиторської організації слід забезпечити варіантність планування для можливості вибору оптимального варіанта загального плану і програми аудиту на підставі критеріїв, визначених самою аудиторською організацією.

Загальний план аудиту є керівництвом у здійсненні програми аудита. У загальному плані аудиторська організація повинна передбачити терміни проведення аудита і скласти графік проведення перевірки, підготовки звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку.

У процесі планування витрат часу аудитору необхідно врахувати:

1) реальні трудові затрати;

2) розрахунок витрат часу в попередньому періоді (у випадку проведення повторного аудиту) та його зв'язок з поточним розрахунком;

3) рівень суттєвості;

4) проведені оцінки ризиків аудита.

У загальному плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудита на підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю та ризиків аудиту.

При вирішенні провести вибірковий аудит аудитор формує аудиторську вибірку відповідно до правила (стандарту) аудиторської діяльності «Аудиторська вибірка».

У загальному плані аудиту рекомендується розглянути питання формування аудиторської групи, чисельність, кваліфікацію і розподіл аудиторів по конкретних ділянках аудиту, ознайомлення їх з діяльністю підприємства, контроль керівника за виконанням плану і якістю роботи асистентів аудитора, роз'яснення керівником аудиторської групи методичних питань, пов'язаних з практичною реалізацією аудиторських процедур.

Аудиторська організація визначає в загальному плані роль внутрішнього аудиту, а також необхідність залучення експертів у процесі проведення аудиту.

Після складання загального плану аудитор приступає до підготовки і складання програми аудиту.

програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є для керівників аудиторської організації й аудиторської групи засобом контролю якості роботи.

Аудитору слід документально оформити програму аудиту, позначити номером чи кодом кожну проведену аудиторську процедуру щоб аудитор в процесі роботи мав можливість робити посилання на них в своїх робочих документах.

Аудиторську програму варто складати у вигляді програми тестів засобів контролю й у вигляді програми аудиторських процедур по суті.

Програма тестів засобів контролю являє собою перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку, Призначення тестів засобів контролю полягає в тому, що вони допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта.

Аудиторські процедури по суті містять у собі детальну перевірку вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках. Програма аудиторських процедур по суті являє собою перелік дій аудитора для таких детальних конкретних перевірок.

При підготовці програми аудиту аудитору доцільно підготувати план перевірки рахунків, залишки або обороти за якими за період, що перевірявся є суттєвими, вказавши при цьому, які докази необхідні для підтвердження записів по рахунках. Аудитор призводить в плані опис помилок, виявлених на стадії.

Після закінчення процесу планування аудиту загальний план аудиту і програма аудиту повинні бути оформлені документально і завізовані у встановленому порядку.

Питання 3. Договір на надання аудиторських послуг. «-- попередня | наступна --» Питання 2. Аудиторський ризик.
загрузка...
© om.net.ua