загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 1. Рівень суттєвості порядок його визначення

істотність - Це ймовірність того, що застосовувані аудиторські та інші, в тому числі юридичні, експертні і т. Д., Процедури дозволяють визначити наявність помилки у звітності економічного суб'єкта і оцінити їх вплив на прийняття відповідних рішень е користувачами. Слід пам'ятати, що ця ймовірність відображає можливість (або неможливість) визначити наявність помилки, що впливає на достовірність звітності економічних суб'єктів, оцінити цю помилку для прийняття відповідного аудиторського висновку. це якісна складова суттєвості. кількісна складова виражається через визначення рівня суттєвості.

під рівнем суттєвості розуміється то граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою ймовірності перестане бути в змозі робити на її основі правильні висновки і приймати правильні економічні рішення.

При знаходженні абсолютного значення рівня суттєвості аудитор повинен приймати за основу найбільш важливі показники, що характеризують достовірність звітності економічного суб'єкта, що підлягає аудиту - базовими показниками бухгалтерської звітності.

Аудиторські організації зобов'язані встановити систему базових показників та порядок знаходження рівня суттєвості, які повинні оформлені документально і застосовуватися на постійній основі. Для аудиторських фірм такий документ затверджується рішенням виконавчого органу аудиторської фірми.

Підставою для зміни аудиторською організацією системи базових показників і порядку перебування рівня суттєвості можуть служити:

* Зміни законодавства в області бухгалтерського обліку та оподаткування, що зачіпають порядок визначення статей балансу або базових показників бухгалтерської звітності;

* Зміни законодавства в сфері аудиту, що встановлюють вимоги до методів визначення рівня суттєвості,

* Зміна спеціалізації аудиторської організації;

* Значна зміна складу економічних суб'єктів, які підлягають аудиту (їх приналежності до інших галузей виробництва або іншого діяльністю);

* Зміна керівництва аудиторської організації.

Документ, що описує систему базових показників та порядок знаходження рівня суттєвості, повинен мати характер. Аудиторська організація може знайомити зацікавлених осіб на їх вимогу до прийнятого аудиторською організацією порядком знаходження рівня суттєвості.

аудиторські організації зобов'язані обчислювати рівень суттєвості, Беручи певну частку від будь-яких базових показників: підсумкових значень рахунків бухгалтерського обліку, статей балансу або показників бухгалтерської звітності. При цьому можуть використовуватися як базові показники поточного року, так і усереднені показники поточного і попередніх років, а також будь-які розрахункові процедури, які можуть бути формалізовані. Допускається як єдиний показник рівня суттєвості для даної конкретної перевірки, так і набір різних значень рівня суттєвості, кожен з яких повинен бути призначений для оцінки певної групи рахунків бухгалтерського обліку, статей балансу, показників звітності.

Значення рівня суттєвості для конкретної аудиторської перевірки має бути визначено після завершення етапу планування аудиторської перевірки. Отримане значення рівня суттєвості в обов'язковому порядку фіксується в загальному плані аудиту.

Аудитор у разі обставин, які стануть відомі йому по ходу перевірки, має право змінити (скорегувати) значення рівня суттєвості. При цьому факт зміни рівня суттєвості, нове його значення, відповідні розрахунки і розгорнута аргументація аудитора в обов'язковому порядку фіксуються в робочих документах аудиторської перевірки.

Необхідно брати до уваги рівень суттєвості:

1. на етапі планування при визначенні змісту, витрат часу і обсягу застосовуваних аудиторських процедур;

2. під час виконання конкретних аудиторських процедур;

3. на етапі завершення аудиту при оцінці ефекту, що чиниться виявленими спотвореннями і порушеннями на достовірність бухгалтерської звітності.

істотність має 2 сторони: Якісну і кількісну

З якісної точки зору аудитор повинен визначити носять або не носять істотний характер виявлені в ході перевірки відхилення порядку здійснення фінансових і господарських операцій від вимог нормативних актів (наприклад, недостатнє опис облікової політики), коли існує ймовірність того, що користувач фінансової (бухгалтерської) звітності буде введений в оману.

З кількісної точки зору аудитор повинен оцінити перевершують чи окремо і в сумі виявлені спотворення в бухгалтерській звітності прийнятий для аудиту рівень суттєвості.

Аудитору слід запропонувати керівництву об'єкта аудиту організацій внести в установленому порядку виправні з усунення виявлених ним порушень. Якщо зазначені в ході аудиту та передбачувані спотворення бухгалтерської звітності мають суттєве значення, незгоду керівництва підприємства, що перевіряється з внесенням виправлень може служити для аудитора підставою для підготовки за підсумками перевірки аудиторського висновку, відмінного від беззастережно-позитивного.

Ініціативний і обов'язковий аудит. «-- попередня | наступна --» Питання 2. Система базових показників і порядок знаходження рівня суттєвості.
загрузка...
© om.net.ua