загрузка...
загрузка...
На головну

Стратегія економічного зростання країни. Роль держави в стимулюванні економічного зростання

Розрізняють три моделі економічного зростання: екстенсивна, інтенсивна, змішана. екстенсивна модель характерна тим, що зростання здійснюється завдяки збільшенню обсягів традиційних ресурсів. при інтенсивної моделі зростання відбувається завдяки якісним чинникам впливу на кінцеві результати. Матеріальною основою інтенсивного росту служать інновації.

До перешкодам для економічного зростання необхідно віднести:

- Надмірне втручання держави в підприємницьку діяльність;

- Недосконалу податкову систему;

- Корупцію;

- Несумлінне ставлення до праці, страйки.

Загальна формула для розрахунку економічного зростання має вигляд:

?Q = ? ?L + (1 - ?) ?K + ТП,

де ?Q - Приріст обсягу виробництва за рік; ?L - Приріст праці; ?K - Приріст капіталу; ТП - Технологічний прогрес, який визнає приріст сукупної продуктивності факторів виробництва;
? и (1 - ?) - Відносний внесок кожного фактора виробництва в економічне зростання.

Особливістю сучасного інтенсивного економічного зростання є безперервний інноваційний прогрес, який застосовується в практиці управління підприємствами. При цьому державна науково-технічна, інноваційна і освітня політика визначає умови застосування науково-технічного прогресу (НТП). Постійно повинна зростати частка витрат з держбюджету на розвиток науки. Значення державного стимулювання НТП визначається об'єктивними причинами: високий ризик, значна капіталомісткість наукових досліджень, необхідність правового захисту інтелектуальної власності. Таким чином, для перемоги в економічній конкуренції на світовому ринку необхідно забезпечити сприятливі умови для наукових досліджень.

Вибір правильного напрямку розвитку, чітких пріоритетів на шляху втілення обраної моделі економічного зростання актуальні як для України, так і для інших країн з транзитивною економікою.

Після розпаду СРСР радикальні реформи в Україні ґрунтувалися на так званій «шокової терапії», яка передбачала прискорену приватизацію державної власності, відмова від державного регулювання цін і валютних курсів, відмова від централізованого планування економіки. Монетарна політика, спрямована на зменшення грошової маси в країні, сприяла демонетизації економіки, масового застосування бартерних розрахунків і поширенню тіньової економіки.

В умовах сучасної глобалізації стратегічним напрямком для розвитку будь-якої країни є економічне зростання за рахунок створення конкурентних переваг. Стратегією України в повинен стати інноваційний шлях розвитку. Умовою забезпечення економічного зростання є созданіяе привабливого інвестиційного середовища в країні. Україна потенційно приваблива для іноземних інвесторів як перспективний ринок збуту, як джерело порівняно дешевого сировини і кваліфікованої робочої сили. Стратегія економічного зростання України повинна передбачати стабілізацію фінансово-грошової системи, глибоку лібералізацію податкової системи, диверсифікацію форм реалізації власності, надання більших повноважень і відповідальності регіонах, надання пріоритетності наукомістких, високотехнологічних галузях економіки.

Для економічного зростання України також необхідна аграрна реформа, яка буде сприяти ефективному господарюванню, заснованому на ринкових принципах. У 2013 р Україна зайняла 1-е місце в світі з експорту соняшникової олії і 2-е з експорту зерна (після США). Однак, бажані зміни односторонньої метало-сировинної та аграрної спеціалізації експорту, яка не може бути надійною основною довгострокової стабільності.

Як найближчі завдання зовнішньоекономічної діяльності уряду України можна виділити наступні:

- Стимулювання експорту продукції високотехнологічних галузей;

- Впровадження гнучкого протекціонізму до галузей, потенційно конкурентоспроможними на зовнішньому ринку.

Важливим напрямком стратегії економічного зростання є і соціальна політика, що стимулює підприємницьку і трудову діяльність населення, активізує ділову активність малого та середнього бізнесу.

Тільки перехід до інноваційного розвитку може забезпечити стійке економічне зростання. Стратегія економічного та соціального розвитку України до 2015 року, названа «Шляхом європейської інтеграції», визначила необхідність реалізації національних конкурентних переваг, заснованих на інноваціях, НТП, кадровий потенціал, геоекономічних переваги, зокрема, за напрямками: «Україна - транзитивне держава», «Україна - високотехнологічне авіакосмічне держава».

Але на сьогоднішній день Україна адаптувалася до статусу сировинної периферії. Основу виробництва і експорту становлять метали з невисоким ступенем обробки, вугілля, хімікати, зерно, соняшник. Швидкого розвитку інноваційним шляхом розвитку не спостерігається.

Питання для самоконтролю

1. Якими показниками вимірюється економічне зростання?

2. Охарактеризуйте чинники економічного зростання країни.

3. Які чинники мають найбільший вплив на економічне зростання в Вашій країні?

4. Які моделі економічного зростання дозволяють досягти кращих результатів?

Тема 13. ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

13.1. Характеристика відкритості національної економіки

13.2. Принципи інтеграції національної економіки у світову економічну систему

13.3. Забезпечення безпеки національної економіки країни

Економічне зростання національної економіки і способи його вимірювання «-- попередня | наступна --» Принципи інтеграції національної економіки у світову економічну систему
загрузка...
© om.net.ua