загрузка...
загрузка...
На головну

Способи прогнозування розвитку національної економіки

Позитивні риси Негативні риси

Цільові комплексні програми

Вирішують пріоритетні Неможливість охоплення

проблеми держави. всіх аспектів проблеми.

Обов'язковість Можливі розбіжності

виконання на всіх рівнях. між різними документами.

Мають фінансування Недостатність бюджетних коштів, необхідність звернення до інших джерел фінансування

Малюнок 11.2 - Переваги і недоліки цільових комплексних програм

Прімеромспеціальной програми розвитку може служити програма підготовки до чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012».

Для стабільного розвитку країни необхідно бачення перспектив, тому держава, галузі, регіони розробляють середньострокові і довгострокові прогнози розвитку відповідних об'єктів. Точне передбачення майбутнього підвищує ефективність процесу прийняття рішень.

прогноз - Це розподіл усіх, аргументоване на підставі фактів і доказів судження про стан об'єктів, процесів в майбутньому або альтернативних шляхів і термінів досягнення певних результатів.

прогнозування (Грецьке слово, що означає «знання наперед») - це процес формування прогнозів на основі аналізу, тенденцій і закономірностей розвитку об'єктів і процесів. Соціологічні-економічне прогнозування є складовою ширшого поняття - передбачення. передбачення - Це відображення майбутньої дійсності, засноване на визначенні законів природи, суспільства, мислення. Існує наступні форми передбачення в залежності від ступеня конкретизації процесів: прогноз і план у вигляді моделі.

прогноз базується на якісних і кількісних параметрах. Він має деяку визначеність і достовірність, але носить імовірнісний характер.

Модель відображає найбільш суттєві риси, основні властивості, сутність реального явища, відволікаючись від другорядного.

план - Це комплекс заходів, спрямованих на досягнення певних цілей. План повинен мати визначеність завдань. Прогнозування створює умови для наукового обґрунтування планів.

Прогноз і план можуть розроблятися одночасно, тому що і план і прогноз спираються на показники прогнозного походження (очікування змін індексів цін, ефективності використання ресурсів). Прогнозування та планування може існувати окремо, коли об'єкти не можуть бути заплановані. До таких прогнозів ставляться політичні, демографічні, процеси, творчість в сфері науки, мистецтва.

Чим вище якість прогнозів, тим ефективніше економічні рішення і діяльність держави в цілому.

Класифікація прогнозів приведена в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1 - Класифікація прогнозів

 класифікаційний ознака  прогнози
 масштаб прогнозування  Макроекономічні, структурні, народногосподарські, комплексні, галузеві, регіональні
 час попередження  Довгострокові (5-15 років), середньострокові (1-5 років), короткострокові (1 міс. - 1 рік), оперативні (до 1 міс.)
 спосіб побудови  Точкові, інтервальні
 функціональність  Нормативні, пошукові
 структура об'єктів  Детерміновані, імовірнісні

методами прогнозування називають сукупність прийомів і оцінок, що дозволяють на основі аналізу колишніх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, притаманних об'єкту, а також їх змін зробити достатньо ймовірні судження щодо майбутнього розвитку об'єкта.

Інтуїтивні (експертні) методи базуються на використанні експертної інформації. Вони використовуються, коли не вистачає чітких тенденцій розвитку об'єкта, немає історичних аналогів, неможливо формалізувати оцінку впливу на розвиток об'єкта багатьох чинників. До формалізованих методів прогнозування відносяться екстраполяція і моделювання. При прогнозуванні необхідно мати достатню інформацію і знанням чітких тенденцій розвитку об'єкта. Методи екстраполяції засновані на припущенні того, що закономірність розвитку об'єкта в минулому буде незмінною в майбутньому. Залежно від особливостей змін в динамічних рядах екстраполяції можуть бути простими і складними.

До функцій прогнозування можна віднести науковий аналіз процесів і тенденцій, дослідження зв'язків, оцінку об'єкта прогнозу і виявлення альтернатив розвитку.

Принципами прогнозування служать цілеспрямованість, системність, наукова обгрунтованість, альтернативність.

Сучасний стан національної економіки вимагає подальшого вдосконалення системи прогнозів і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку та впровадження стратегічного планування в практичну роботу державної влади.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть приклади цільових комплексних і спеціальних програм розвитку у Вашій країні.

2. Назвіть і поясніть форми передбачення.

3. Що таке економічний прогноз, модель?

4. Охарактеризуйте методи прогнозування.

Тема 12. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

12.1. Економічне зростання національної економіки і способи його вимірювання

12.2. Стратегія економічного зростання країни. Роль держави в стимулюванні економічного зростання

Програмування соціально-економічного розвитку країни та види державних програм. «-- попередня | наступна --» Економічне зростання національної економіки і способи його вимірювання
загрузка...
© om.net.ua