загрузка...
загрузка...
На головну

Напрямки структурної перебудови національної економіки

У роботі К. Кларка «Концепція трьох секторів» всі галузі розбиті на три сектори: первинний - виробництво сировини, вторинний - виробництво кінцевої продукції, третинний - обслуговування перших двох і відтворення робочої сили.

Послідовники К. Кларка ввели нові сектори: четвертинний - інформаційний та наукове обслуговування; п'ятиричної - виробництво знань та інформаційних продуктів. Це доповнення обумовлено тим, що сьогодні особлива роль відводиться розвитку освіти, науки, інформаційних систем як джерел забезпечення стабільного розвитку економіки в майбутньому.

Відомий також підхід, який би розглядав економіку як сукупність трьох сфер: аграрній, промисловій та сфери послуг. Доіндустріальні суспільства базувалися на переважання аграрного виробництва, індустріальні - на розвиток промисловості, а в постіндустріальних домінує сфера послуг.

В даний час галузева структура економіки України явно неефективна і потребує нових технологій і глибокого реформування.

структурна перебудова передбачає зміну пропорцій при розміщенні трудових, природних та капітальних ресурсів з метою отримання структури національного продукту, що відповідає внутрішнім потребам країни і посилення її позицій у світовій господарській системі.

Особливості структурних перетворень в постсоціалістичних країнах, в тому числі, в Україні обумовлені наступними причинами:

1. У розвинених країнах структурні трансформації відбувалися еволюційним шляхом, починаються з галузей, що задовольняють потреби споживачів. В Україні структурні перетворення відбуваються в умовах скорочення обсягів виробництва, нерозвиненість галузей, що задовольняють потреби споживачів.

2. Дія ринкових законів призводить до поступового переходу від вільної конкуренції до монополій, від індивідуальної до колективної (акціонерної) власності, підвищенню державного втручання в економіку і соціальний захист населення. У постсоціалістичних країнах структурна перебудова носить зворотний характер: відбувається відхід від конкурентних засад приватної власності, зростає соціальна нерівність, знижується ступінь державного втручання в соціальні проблеми.

3. Відбулася втрата традиційних ринків збуту і зруйнувалися тривалі коопераційні зв'язки.

4. Структурна перебудова носить «наздоганяє» характер, тобто впроваджуються технології, які вже використовуються в розвинених країнах. Для прискорення процесу розвитку важливо створювати «інноваційні полюса» економіки - кластери, орієнтовані на створення інноваційних продуктів, які не мають аналогів в світі.

5. Структурні трансформації піддаються впливу з боку: науково-технічної революції, глобалізації, соціалізації економічних процесів.

6. Структурні перетворення відбуваються в умовах браку коштів у національних економічних суб'єктів і постійної потреби в іноземних засобах.

У загальному вигляді можна виділити наступні напрямки структурної перебудови України:

- Виділення пріоритетних видів виробництв, де Україна має певні досягнення: авіакосмічна техніка, військова техніка, нанотехнології, інформаційні технології, розробки нових матеріалів, біотехнології, телекомунікації;

- Зниження енергозалежності від Росії шляхом власних розробок внутрішніх родовищ газу і нафти, розвиток альтернативних видів енергії, головну увагу слід приділити впровадженню енергозберігаючих технологій;

- Подолання бідності в країні, розвиток внутрішнього ринку, підвищення якості соціальних послуг, розвиток медицини, освіти, культури і спорту;

- Пріоритетний розвиток сільського господарства, для ведення якого існують сприятливі умови;

- Розширення сфери туризму;

- Модернізація існуючих виробництв;

- Подолання нерівності розвитку західного і східного регіонів країни.

Види економічної структури національної економіки «-- попередня | наступна --» Конкурентоспроможність національної економіки
загрузка...
© om.net.ua