загрузка...
загрузка...
На головну

Структура господарського комплексу національної економіки

Система органів державного управління

У демократичному, правовому суспільстві державна влада ділиться на законодавчу, виконавчу і судову.

К суб'єктам державного управління відносяться: президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, міністерства, місцеві державні адміністрації, Національний банк, Конституційний суд України, загальні та господарські суди, Антимонопольний комітет, податкова і митна служби.

об'єктамидержуправління є: відносини власності, підприємництво, інвестиції, галузева структура, соціальний розвиток, ринок праці, грошовий обіг, природокористування, зовнішньоекономічні відносини, подолання криз.

Сьогодні передгосударственним регулюванням стоять такі першочергові завдання:

- Забезпечення керованості державного сектора економіки;

- Надання переваг наукомістких галузей;

- Розвиток національного виробництва на основі інтеграції освіти, науки, виробництва, банківської системи;

- Надання пріоритету конкурентоспроможним напрямками розвитку економіки - машинобудування, транспорту, сільського господарства, судно- і літакобудування, туризму.

Інтересами постійного державного уваги повинні бути:

- Інноваційний розвиток, пошук інвестицій;

- Конкурентоспроможність національної економіки;

- Збільшення експортного потенціалу.

Питання для самоконтролю

1. Що таке суверенітет держави?

2. Які методи прямого і непрямого державного регулювання економіки?

3. Назвіть суб'єкти державного управління у Вашій країні.

4. Що відноситься до економічної функції держави?

Тема 9. СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ.

9.1. Структура господарського комплексу національної економіки

9.2. Особливості міжгалузевих комплексів в Україні. Завдання вдосконалення міжгалузевих комплексів

господарський комплекс національної економіки - це співвідношення основних сфер, галузей, видів діяльності об'єктів різних форм власності на засоби виробництва, система їх інтеграції.

У господарському комплексі виділяються дві сфери господарства: виробнича сфера, В которойрезультати праці втілюються в матеріальні блага, і сфера послуг - Діяльність одних для задоволення потреб інших.

Галузева структура господарства відображає процес суспільного поділу праці, служить цілям управління економікою, в якій сьогодні виділяють близько 300 галузей і 500 видів виробництва.

Термін «галузь» вживається в 3х значеннях:

1. На макроекономічному рівні - для позначення, великих областей матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт).

2. Для позначення специфіки великих частин господарського комплексу (добувна, паливна, хімічна).

3. Для позначення більш дрібних частин господарського комплексу (наприклад, у складі паливної промисловості виділяються нафтова, вугільна, газова промисловості).

Міжгалузевий комплекс - Це сукупність видів діяльності в певному місці і об'єднаних в групу тісними виробничо-комерційними зв'язками.

Міжгалузеві комплекси:

 1. Паливно-енергетичний 2. Металургійний 3. Хімічний 4. Машинобудівний 5. Лісопромисловий 6. Агропромисловий 7. Будівельний 8. Транспортний  9. Соціальний 10. Військово-промисловий 11. Рекреаційний 12. Морегосподарський 13. Зовнішньоекономічний 14. Комплекс природокористування 15. Інформаційний 16. Управлінський

В Україні в період з 1991 по 2010 рік питома вага промисловості в структурі ВВП знизився з 41,4 до 28,2%, сільського господарства - з 19,4 до 8,1%, будівництва - з 8,5 до 3,5% , транспорт і зв'язок збільшилися з 6,3 до 13,9%, торгівля та послуги - з 6 до 31,1%.

За період 1990-2013 рр. питома вага продукції машинобудування в структурі промисловості знизився з 30,5% до 14,6%.

Істотно зменшилася частка легкої промисловості: з 10,8% у 1990 році до 2,4% в 2013 році.

У класифікації міжгалузевих комплексів виділяють три підходи - цільовий, технологічний, відтворювальний.

Форми і методи державного регулювання економіки. «-- попередня | наступна --» Особливості міжгалузевих комплексів в Україні. Завдання вдосконалення міжгалузевих комплексів
загрузка...
© om.net.ua