загрузка...
загрузка...
На головну

Предмет національної економіки

ВСТУП

Даний конспект призначений для іноземних студентів, які вивчають дисципліну «Національна економіка».

Метою вивчення дисципліни є розвиток у студентів аналітичного мислення в сфері економіки, що набуває все більшого значення в умовах поглиблення інтеграційних процесів, використання досягнень науки і техніки, прагнення до зростання життєвого рівня населення.

Конспект складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Національна економіка». У ньому коротко представлені основні особливості національних моделей організації суспільства в різних країнах: цивілізовано ринкових, схильних до трансформації з командно-адміністративної системи, що залишаються тоталітарними.

Питання до тем спрямовані на засвоєння студентами найбільш важливих категорій дисципліни, що вивчається, закріплення економічної лексики і вироблення наукового стилю мовлення. На завершення наведено перелік тем рефератів і список джерел інформації для їх написання.

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ

1.1. Предмет національної економіки

1.2. Особливості сучасного етапу розвитку національної економіки України

термін «Національна економіка» має кілька значень:

1. Продукт історичного розвитку даного суспільства, результат економічної діяльності багатьох поколінь населення країни.

2. Сучасна господарська система, сукупність всіх галузей і регіонів, об'єднаних в цілісний організм багатосторонніми економічними зв'язками.

3. Наукова дисципліна, що виникла в 20 столітті, коли став можливий аналіз розвитку країн за допомогою статистичного матеріалу.

Умовами виникнення національної економіки є:

1. Взаємозалежність і активна взаємодія основних економічних суб'єктів - індивідів, домогосподарств, виробників, держави в процесі економічної діяльності.

2. Наявність верховної влади, яку визначають всі суб'єкти економічної діяльності.

3. Духовне і ментальне єдність, паралелізм в поведінці населення, однорідність реакцій, що надає економічного співтовариства певну цілісність.

предметом дисципліни «Національна економіка» є вся сукупність продуктивних сил, економічних відносин, соціокультурних, політичних, морально-етичних традицій і цінностей ведення господарської діяльності, які встановилися в деякій державі і впливають на особливості її економічного розвитку.


Ознаки національної економіки як складного господарського організму:

1. Прямі та зворотні зв'язки між елементами соціально-економічної системи - ринками ресурсів, товарів і послуг, основними суб'єктами соціально-економічної системи і секторами економіки.

2. Ієрархічність структури національної економіки включає мікроекономічний рівень (економіка домогосподарств), мезоекономічних рівень - (галузі економіки) і макроекономічний рівень - економічні процеси країни в цілому.

3. Керованість як результат саморегулируемости ринкової економіки і втручання в економіку держави. Суспільство делегує державі повноваження правового та інституційного оформлення економічних відносин (існує владне примус).

4. Динамічність - здатність адаптації до змін. Сьогодні факторами розвитку стають: знання, наука, технології, інформаційні системи, збільшення рівня наукоємного і якісного розвитку національної економіки.

5. Цілісність передбачає тісні зв'язки між галузями, сферами, господарськими комплексами.

6. Відкритість полягає в тому, що сучасна національна економіка розвивається як частина світової економіки.

В умовах глобалізації всі країни шукають моделі розвитку, які активізують національні конкурентні переваги, що дозволяє протидіяти міжнародній конкуренції і невизначеності ринку. Національна економічна система виступає об'єктом вивчення наукової дисципліни «Національна економіка».

Курс «Національна економіка» відображає наукові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку країни, виходячи з його конкурентних переваг і наявних недоліків.

Національна економіка входить в блок конкретно-економічних наук, вона показує, яким чином потрібно поєднувати теоретичні підходи різних економічних шкіл (класичної, історичної, кейнсіанської, інституціональної) з реальними процесами функціонування конкретної економіки. Оскільки національна економіка складається з політичної, соціальної та економічної підсистем, то вона як наукова дисципліна не є відокремленою від психології, філософії, соціології, етнографії, демографії, історії.

Найважливішими показниками рівня розвитку національної економіки є валовий внутрішній продукт (ВВП) и національне багатство.

ВВП - це сукупність кінцевих продуктів, вироблених на території країни всіма підприємствами і домашніми господарствами, незалежно від їх національної приналежності, які здійснюють виробничу діяльність і перебувають на її території не менше року.

Національне багатство - це сукупність вироблених і накопичених суспільством матеріальних і духовних благ, придбаних протягом усього його існування, а також природний потенціал країни.

Філософія як різновид світогляду «-- попередня | наступна --» Поняття національної економіки в економічних теоріях і школах
загрузка...
© om.net.ua