загрузка...
загрузка...
На головну

Економічні ресурси підприємства: поняття, джерела формування та роль в діяльності підприємства

7). Оборотний капітал підприємства та джерела його утворення.До оборот. виробниц. фондам відноситься частина засобів виробництва, речові елементи котор. в процесі праці на відміну від основних фондів витрачаються в кожному произв. циклі, і їх вартість переноситься на продукт праці цілком і відразу. Речові елементи оборотних фондів у процесі праці зазнають змін своєї натуральної форми і фізико-хімічних. властивостей. Вони втрачають свою споживчу вартість у міру їх вироб-го споживання. Нова вартість виникає у вигляді виробленої з них продукції. Оборотні фонди складаються з 3-х частин: 1). произв. запаси (предмети праці, одготовленние для запуску в виробничий процес); 2). сировину (осн. і допом. матеріали, паливо, пальне, покупні напівфабрикати, апасние частини, МБП); 3). незавершене вир-во і напівфабрикати власної. виготовлення; 4). предмети праці, що вступили в произв. процес: матеріали, деталі, вузли, вироби, що знаходяться в процесі обробки чи зборки, напівфабрикати власної. изгот-ия, незакінчені повністю пр-вом в одних цехах перед-ку і повинні стати предметом обробки в ін. цехах того ж перед-ку; 5). витрати майбутніх періодів - це нематеріальні елементи оборотного фонду, що включають витрати на підготовку і освоєння нової прод-ції, кіт. вироб-ся в даному періоді, але відноситься на прод-цію майбутнього періоду. Оборотні фонди в своєму русі пов'язані з фондами звернення, які обслуговують сферу обігу. Вони включають гот. прод-цію на складах, товари в дорозі, ден. ср-ва і ср-ва в розрахунках зі споживачами прод-ції (дебіт. задолж-ть). Сукупність ден. ср-в перед-ку, призначен-их для утворення оборотних фондів і фондів обігу, складають оборотні ср-ва перед-ку. За джерелами формування оборотні фонди поділяються на: 1. власної. про. ф. - Це ср-ва постійно знаходяться в розпорядженні перед-ку і формуються за рахунок власної. ресурсів (прибуток і ін.) У процесі руху власної. про. ср-ва можуть заміщатися ср-вами, які є по суті частиною власних, авансіровочнимі на оплату праці, але тимчасово вільними, ці ср-ва наз-ся прирівняними до собст-им або стійкими пасивами. 2. Позикові - кредити банку, кредит-ая заборгованість (комерційний кредит) та інші пасиви. Еф-ва робота перед-ку - це досягнення максим. рез-тов при мінімальних витратах. Мінімізація витрат - це в першу чергу оптимізація стр-ри джерел формування об. ср-в перед-ку, т. е. розумне поєднання влас-них і кредитних ресурсів.

8). Основні фонди підприємства: сутність, класифікація і склад.Основні фонди - Це сукупність виробничих, матеріально-речових цінностей, що діють у процесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігають при цьому протягом всього періоду часу натурально-речову форму і переносять їх вартість на продукцію частинами в міру зношування у вигляді амортизаційних відрахувань. Відповідно до системи бухгалтерського обліку до основних фондів відносяться засоби праці з терміном служби більше дванадцяти місяців і вартістю (на дату придбання), що перевищує стократний розмір мінімальної величини місячної оплати праці за одиницю. Основні фонди діляться на основні виробничі і основні невиробничі фонди. До основних виробничих фондів відносяться ті основні фонди, які беруть участь у виробничому процесі безпосередньо, (т. е. верстати, обладнання та інше) або створюють умови для виробничого процесу (т. е. будівлі і споруди виробничого призначення і т. п.). До них відносяться не тільки фонди безпосередньо промислового призначення, але також і фонди будівельного, сільськогосподарського призначення, автомобільного транспорту, зв'язку, торгівлі та інших видів діяльності матеріального виробництва. Основні невиробничі фонди - Це об'єкти культурно-побутового призначення (клуби, їдальні і т. П.). Вони призначені для обслуговування потреб житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти, культури підприємства. Для підприємства важливо вибудувати раціональну та ефективну структуру цих фондів. Основних виробничих фондів повинно вистачати для забезпечення процесу виробництва, при цьому повинен бути певний резерв на випадок вибуття з процесу виробництва задіяних фондів. При цьому надлишок основних виробничих фондів не повинен бути більшим - на незадіяні виробничі фонди також доводиться нараховувати амортизацію, що в кінцевому підсумку призведе до зниження прибутку і рентабельності. Основні невиробничі фонди в основній своїй масі не приносять явною вигоди, прибутку для підприємства. Зазвичай вони функціонують або безкоштовно (за рахунок підприємства) для співробітників, або на рівні беззбитковості. Тому ці фонди відтягують на себе значну частину фінансів підприємства, які можна використовувати більш ефективним чином.

9). Витрати на виробництво і реалізацію продукції підприємства і їх класифікація.Витрати на виробництво і реалізацію продукції класифікуються за рядом ознак. За ролі в процесі виробництва: 1). Основні витрати безпосередньо формуються при створенні продукції, становлять його фізичну оцінку: сировина, матеріали, напівфабрикати, з / п і т. д. 2). накладні витрати пов'язані з обслуговуванням процесу виробництва: утримання обладнання, цехового і загальнозаводського персоналу і т. п. За способом включення до собівартості продукції: 1). прямі витрати можна безпосередньо віднести на собівартість одиниці кожного виду виробів: сировина, енергія технологічна, з / п верстатників та інше. 2). непрямі витрати розподіляються за групами продукції пропорційно обраної базі. За залежності витрат від зміни обсягу випуску продукції: 1). величина постійних витрат залишається однаковою при зміні обсягу виробництва. 2). змінні витрати збільшуються або зменшуються під впливом динаміки випуску продукції. За способами обліку та групування витрат: 1). прості - Сировина, матеріали, з / пл., Знос, енергія і т. П. 2). комплексні т. е. що збираються в групи або за функціональної ролі в процесі виробництва, або за місцем здійснення витрат. За термінами використання у виробництві: 1). щоденні або поточні. 2). одноразові - Рідше, ніж один раз на місяць. Все затратигруппіруются за ознакою їх економічної однорідності. Документ, в якому здійснюється таке угрупування називається кошторисом витрат на виробництво. У кошторисі витрати групуються за такими економічними елементами: 1. Матеріальні витрати (Включається вартість: придбаних з боку всіх видів сировини і матеріалів, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, всіх видів палива та енергії, втрат матеріальних ресурсів у межах природного убутку, платежі за допустимі викиди в атмосферу). Вартість матеріальних витрат формується виходячи з цін придбання, націнок, мита, плати за транспортування, зберігання і доставку. 2. Витрати на оплату праці (Включають: витрати на оплату праці штатного і нештатного персоналу, зайнятого в основній діяльності підприємства). 3. Відрахування на соціальні потреби (Включають: обов'язкові відрахування до фонду соціального захисту населення, на соціальне страхування; пенсійний фонд, фонд зайнятості). 4. Амортизація основного капталу (Відбивається сумою амортизаційних відрахувань на його повне відновлення виходячи з балансової вартості). 5. Інші витрати (Відносяться податки, збори, відрахування в бюджет і позабюджетні фонди). Класифікація за статтями витрат: 1). Сировина і матеріали; 2). покупні комплектуючі вироби; 3). зменшення або збільшення витрат; 4). паливо і енергія; 5). основна зарплата виробничих робітників; 6). додаткова зарплата виробничих робітників; 7). відрахування на соцстрахування; 8). витрати на освоєння та підготовку виробництва; 9). відшкодування зносу; 10). витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 11). цехові витрати; 12). втрати від шлюбу; 13). загальнозаводські витрати; 14). інші виробничі витрати.

10). Структура витрат підприємства та їх оптимізація.Всі витрати на виробництво прийнято групувати за певними окремими ознаками. До основної групи витрат прийнято відносити витрати: 1) за економічними елементами - всі витрати зводяться в окремі групи по їх економічної однорідності незалежно від місця їх витрачання і цільового призначення. Вони діляться на: - матеріальні витрати - вартість сировини і всіх матеріалів за вирахуванням зворотних витрат; - Зарплата; - Відрахування на соціальні потреби - 38,5% від зарплати йде у позабюджетні фонди (пенсійний - 28%; соціальне страхування - 5,4%; фонд зайнятості - 1,5%; фонд соціального страхування - 3,6%); - Амортизація; - Інші витрати (на ремонт; оплата відсотків за кредити, платежі за викиди в навколишнє середовище; нематеріальні активи; витрати на рекламу). 2) за статтями витрат (під статтями витрат розуміються витрати включають один або кілька економічних елементів). Статті калькуляції враховують призначення та їх місце виникнення. Вона називається калькуляцією собівартості продукції. Основні витрати пов'язані безпосередньо з виробництвом продукції, а накладні - з обслуговуванням і управлінням підрозділів або виробництвом в цілому.

11). Економічне обгрунтування торговельних (оптово-збутових) надбавок в умовах конкуренції.Основні вимоги, що пред'являються до обгрунтованості торгових надбавок, полягають в наступному: вони повинні створювати умови для прибуткової роботи торгового підприємства; відображати специфіку реалізації окремих товарів, стимулювати ефективне використання наявних ресурсів, враховувати територіальне розміщення виробництва (постачальників) і шляхи просування окремих товарів до споживача, сприятиме скороченню перевезень продукції від місця виробництва до споживання, сприятиме спрощенню практики розрахунків і вдосконалення відносин торгових підприємств між собою, з підприємствами інших галузей діяльності, з банками, фінансовими та податковими органами. При визначенні розміру середньої торговельної надбавки (оптово-збутової) рекомендується використовувати наступну формулу: Т н = ІВ + Н + П, де ІС - плановий розмір витрат обігу; Н - розмір податків (ПДВ та інші обов'язкові відрахування і податки, які обчислюються від валового доходу); П - прибуток.

Система законодавчих і нормативних актів, що регулюють підприємницьку та господарську діяльність підприємств. «-- попередня | наступна --» Показники вимірювання і ефективності витрат підприємства.
загрузка...
© om.net.ua