загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення зони ризику з урахуванням очікуваних втрат

неформалізовані

формалізовані

кількісний

Спрямований на те, щоб висловити силу ступінь впливу очікуваних ризикових подій на результат діяльності, провести порівняльну оцінку можливого збитку, з'ясувати сукупний вплив ризикових подій на очікуваний результат.

Сила ризикової події має значимість для організації з позиції кількісного вираження потенційно можливого розміру втрати схильною до ризику цінності. А в якості кількісної міри можливості настання цієї втрати виступає ймовірність цієї події.

Основне значення маю два параметри: 1) ймовірність настання ризикової події, 2) розмір втрат, викликаних настанням цієї події.

ступінь ризику - Відношення розміру можливої втрати до сукупної величини даної цінності.

При кількісній оцінці ризику використовують такі методи:

Застосування формалізованих методів засновано на тому, що певні економічні закономірності причинно-наслідкові зв'язки і результати їх впливу можуть бути виміряні та виражені через функції, формули, нерівності. До цих методів належать:

· Економіко-статистичні

· Моделювання (ігрове, імітаційне)

· Розрахунково-аналітичні (аналіз чутливості, багатофакторний аналіз, балансовий метод)

· Економіко-математичні

Застосовуються в формі суб'єктивної оцінки ймовірності здійснення різних процесів і явищ та пов'язаних з ними втрат. Вони дозволяють врахувати сукупний вплив ризикових подій, які оцінити за допомогою апарату точних наук неможливо.

При проведенні аналізу ризику краще використовувати сукупність методів, що дозволить досягти комплексної оцінки, т. К. Жоден з методів не може охопити всього різноманіття прояву ризику.

Підсумок цієї оцінки - визначення ймовірності досягнення очікуваного ефекту по кожному з варіантів дій. Ця ймовірність розглядається в якості сукупного інтегрального показника оцінки ризику.

І тоді планова величина ефекту коригується відповідно до ймовірністю її отримання.

Пс = Ппрогн * р

прибуток скоригована

прибуток прогнозна

(Р - ймовірність отримання прибутку)

На цій основі вибирається варіант дій в найбільшою мірою відповідає прийнятому в організації критерієм ефективності діяльності.

___________________________________________________________________________________________

Ппрогноз-Пс = Z

де Z - сукупні втрати від реалізації рішення

Аналіз ризику передбачає оцінку ймовірності досягнення успіху, але і розробку механізму зниження можливих негативних наслідків ризику. З метою обґрунтування цих механізмів в процесі аналізу вивчають можливі втрати в разі настання ризикових подій. При цьому важливо спочатку відстежити якість втрат. Види втрат:

1) матеріальні (знищення майна)

2) трудові (робочого часу, трудових ресурсів)

3) фінансові (грошові збитки у вигляді штрафів, неповернень кредитів, санкцій і т. Д.)

4) втрати часу (запізнення продукту виходу на ринок)

5) ін. (Використання товарного знака іншими суб'єктами, нанесення шкоди престижу фірми і т. Д.)

При аналізі якості втрат важливо не тільки визначити їх зміст, але і переконатися в дотриманні принципу допустимості ризику, простежити, щоб можливі втрати не виходили за межі прийнятих в суспільстві соціальних норм і законодавчо встановлених нормативів, що не суперечать критеріям життєзабезпечення.

При кількісній оцінці можливих втрат слід враховувати, що їх наступ поряд з прямим збитком часто супроводжується вимушеними витратами, які несе організації по мінімізації втрат і відновленню майна.

Розмір можливих втрат і вимушених витрат від настання ризикових подій на етапі прогнозування можна врахувати тільки приблизно за допомогою розрахунково-аналітичних методів:

· Прямого рахунку

· Аналізу чутливості

· Сценарного аналізу та ін.

А також на основі досвіду минулих років, дослідження результатів аналогічних ситуацій, опитувань експертів.

Така оцінка має важливе значення для визначення прийнятності ризику того чи іншого варіанту дій. Методично вона передбачає встановлення певних меж, що характеризують потрапляння результатів діяльності в ту чи іншу зону ризику.

Залежно від величину сукупних втрат, враховуючи і пов'язані з ними змушені витрати, розрізняють слід. зони ризику:

якісний «-- попередня | наступна --» Застосування ігрового моделювання в ситуації ризику
загрузка...
© om.net.ua