загрузка...
загрузка...
На головну

Передумови і умови виникнення ризику. Поняття господарського ризику

Значення ризикології як науки в управлінні конкурентоспроможністю організації

Типи ставлення до ризику і їх використання в господарській практиці

Види господарського ризику

Причини ріскообразованія в сфері економіки

Ознаки та функції ризику в господарській діяльності

Передумови і умови виникнення ризику. Поняття господарського ризику

_______________________________________________________________________________________________

Господарська діяльність будь-якої організації здійснюється в постійно мінливому середовищі. Прагнення перемогти в конкурентній боротьбі стимулює появу на ринку нових продуктів і технологій ведення бізнесу, значно прискорює обмін інформацією та іншими ресурсами, підсилює процеси нагромадження виробничого потенціалу (капіталу), т. Е. В умовах конкуренції середовище організації є дуже динамічною.

Основні характеристики середовища, В якій працює організація:

1) складність (Визначається присутністю безлічі чинників, які значущим чином впливають на господарську діяльність)

2) взаємопов'язаність факторів (визначається силою, з якою зміна одного фактора впливає на організацію і на інші фактори)

3) рухливість (Визначається відносною швидкістю зміни середовища)

В цій об'єктивно що складається динаміці середовища господарська діяльність не відбувається сама по собі. Її здійснюють конкретні люди і організації, т. Е. суб'єкти господарських відносин.

У процесі вироблення управлінських рішень суб'єкт спирається на власне сприйняття і розуміння характеру стану і розвитку середовища. Але властивість складності в постійній мінливості середовища не дозволяють суб'єкту (ЛПР - особі, що приймає рішення) Судити про ситуації, що склалася і можливість її подальшого розвитку з абсолютним ступенем достовірності.

На здатність адекватно сприймати події значно впливають індивідуальні характеристики самого суб'єкта (його знання, досвід, інтуїція, рівень інформованості).

Відсутність точних достовірних знань про майбутній стан середовища (зовнішньої і внутрішньої) викликає необхідність в процесі прийняття рішень моделювати різні варіанти розвитку подій і оцінювати ризик, що супроводжує той чи інший спосіб поведінки в тій чи іншій ситуації.

Тому передумови виникнення ризику носять як об'єктивний, так і суб'єктивний характер.

Об'єктивно ризик пов'язаний зі складністю взаємозумовленістю і рухливістю оточуючого нас світу. А суб'єктивно - з обмеженою здатністю нашої свідомості відобразити все різноманіття елементів, зв'язків і способів розвитку цього світу.

У теорії і практиці господарювання до теперішнього часу відсутня єдність поглядів на категорію ризику. 48 аркушів монографії - визначення ризику.

Підходи до визначення:

1) Багато хто розуміє ризик як можливість відхилення від поставленої мети в процесі діяльності. Але будь-які відхилення можуть призводити як в сторону погіршення, так і в бік поліпшення бажаного результату (вважати можна через середньоквадратичне відхилення).

2) Більшість економістів розглядають ризик як ймовірність настання втрат цільових показників діяльності - Прибутку, доходу, - т. Е. Пов'язують ризик з очікуванням погіршення результату діяльності. Але ймовірність - це оціночна категорія, вона не для визначення. Економісти кажуть «можливість». Ризик не можна пов'язувати тільки з можливістю настання втрат, т. К. Це «збіднює» поняття. Якщо ми вдало попрацювали, планували отримати мільйон і отримали його, втрат не було, так що значить і ризику не було ?!

3) Існує точка зору, згідно з якою ризик - це діяльність в умовах невизначеності. Але ризик часто формується в нашій свідомості ще на етапі прогнозування діяльності. І сам суб'єкт може істотно ризикувати навіть тоді, коли не діє, і саме тому несе ризик. Тому ототожнювати ризик тільки з діяльністю не можна.

Ризик - це не просто економічна категорія. Це більше філософська категорія. Тому її і не можуть чітко визначити.

Виникнення ризику тісно пов'язане з ціннісним ставленням суб'єкта до навколишнього світу. Визначати присутність ризику ми починаємо тільки тоді, коли володіємо будь-якої цінністю (Реальної або заданої у вигляді мети діяльності), втрата якої небажана або навіть згубна для нашого стану.

Кожен суб'єкт реалізує на ринку власні інтереси, відповідно до яких формулює цілі господарювання та способи їх досягнення. Але постійні зміни середовища можуть не тільки сприяти, а й протидіяти ефективної реалізації мети. Одночасно і дії самого суб'єкта як частини середовища можуть суперечити інтересам інших суб'єктів цього середовища.

Властивості середовища чинити опір і протидіяти інтересам і цілям суб'єкта характеризує її небезпека, т. Е. Здатність при певних обставинах завдати шкоди вживаються з боку суб'єкта зусиллям і їх результату.

Відповідно виникнення ризику завжди супроводжує поєднання трьох необхідних і об'єктивно складних умов:

1) небезпека як форма вираження суперечностей, які викликають негативний вплив середовища

2) доцільна активність суб'єкта, в якій суперечності знаходять своє дозвіл

3) наявність цінності, яке може бути частково або повністю втрачено (не отримано) в процесі його активності.

Діалектичну єдність цих умов формує наступне визначення:

ризик - Невід'ємна властивість життєдіяльності суб'єкта, яке характеризує її схильність небезпеки і реалізується в 2-х формах: 1) повної або часткової втрати наявної цінності і 2) повного або часткового недосягнення переслідуваного інтересу (створюваної цінності).

Т. к. В сучасному світі суб'єкт здійснює різні види діяльності, то кажуть про ризик в сфері політики, у сфері економіки, у соціальній та інших сферах.

Економічно, або господарський ризик (Відмінності є) - це ризик, що супроводжує діяльність по розробці, виробництву продукції, товарів і послуг, за їх реалізації, а також супроводжуючі товарно-грошові та фінансові операції, соціально-економічні та науково-технічні проекти і процеси обслуговують ці види діяльності.

економічний ризик - Це властивість реалізації економічних відносин.

_______________________________________________________________________________________________

Іванова Є. М. Психотехнология вивчення людини в трудовій діяльності «-- попередня | наступна --» Ознаки та функції ризику в господарській діяльності
загрузка...
© om.net.ua