загрузка...
загрузка...
На головну

II. Порядок укладення та форма договору банківського рахунку та поточного розрахункового банківського рахунку

До укладення договору банківського рахунку власник рахунку подає до банку документи передбачені законодавством або локальними НПА банку.

Дивитися НПА: Ст.199 БК, ст.200 БК, постанову правління Нац Банку № 40 п.3, Декрет № 1, постанова правління Нац Банку № 34 2008р.

Договір банківського рахунку укладається банком і власником в письмовій формі шляхом складання одного документа підписаного сторонами (тобто 1 виняток: якщо договір укладається між банками, то може бути укладений шляхом обміну документами переданими із засобів зв'язку і дозволяють достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором - договір кореспондентського рахунку). Недотримання форми не тягне недійсність. Письмова форма.

Сторони: "банк" "власник рахунку"

III. Види договору банківського рахунку:

1. Договір тимчасового рахунку - за цим договором банк зобов'язується відкрити банківський рахунок засновнику створюваної комерційної організації уповноваженій іншими засновниками для формування ними її статутного фонду. Буває відкривається вже створеної комерційної організацією для збільшення розміру статутного фонду. Особливість полягає в чітко цільовому зарахування грошових коштів і неможливості їх списання. Ст.208 БК.

2. Договір кореспондентського рахунку - за цим договором банк (кореспондент) зобов'язується відкрити банку (власнику рахунки) кореспондентський рахунок для зберігання його грошових коштів та (або) зарахування на цей рахунок коштів надходять на користь власника рахунку, а також зобов'язується виконувати доручення власника рахунку про перерахування і видачу відповідних грошових коштів з рахунку в порядку встановлених законодавством. Дивитися постанову правління Нац Банку від 26.06.2009 № 88 (система BISS).

3. Договір благодійного рахунку. Строго цільової порядок витрачання коштів (йдуть в безготівковому порядку і банк повинен упевнитися, що гроші йдуть на ці цілі).

4. Договір кард-рахунку (виключений з БК).

5. Договір спеціального банківського рахунку і субрахунку - одна сторона банк зобов'язується відкрити іншій стороні власнику рахунку поточний банківський рахунок із спеціальним режимом функціонування, який встановлюється в договорі спеціального рахунку або договорі субрахунка на підставі акта законодавства відповідно до якого спеціальний рахунок або субрахунок відкритий (з ст.203 прим. Слід що субрахунок і спеціальний рахунок - різновид договору поточного банківського рахунку, відкривається відповідно до акта законодавства, а не волевиявленням).

Тема: Договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги)

Поняття та ознаки договору співвідношення із суміжними правовідносинами.

Активна банківська операція.

За договором фінансування під відступлення грошової вимоги (факторингу) одна сторона (фактор) зобов'язується другій стороні (кредитору) вступити в грошове зобов'язання між кредитором і боржником на стороні кредитора шляхом виплати кредитору суми грошового зобов'язання боржника з дисконтом (різниця між сумою грошового зобов'язання боржника та сумою , що виплачується чинником кредитору) з повідомленням боржника про перехід прав кредитора до фактору (відкритий факторинг) або без повідомлення про такий перехід (прихований факторинг) - ст.772 ЦК, ст.153 БК.

 продавець
 покупець


 договір КП


факторинг

 Банк (фактор)


Дисконту (d) = зобов'язання боржника - фінансування фактора.

Ознаки визначають правову природу договору:

1. консенсусний

2. двосторонній

3. БЕЗОПЛАТНО (дисконт + плата за додаткові послуги фактора).

Відмінність факторингу від суміжних зобов'язань (загальногромадянської цесії): за суб'єктним складом (фактор тільки банк); цесія може бути як оплатній так і безоплатній, а факторинг завжди БЕЗОПЛАТНО.

ст.772 п.4 відносини з факторингу регулюються законодавством. БК глава 19.

Види договору факторингу.

Залежно від інформованості боржника про відступлення права вимоги розрізняють прихований (боржник може бути не повідомлений щодо укладення договору факторингу за яким права кредитора перейшли до фактору) і відкритий (відбувається зміна осіб у зобов'язанні про що інформується боржник).

факторинг.

За способом здійснення платежів: з правом регресу і без права регресу. При факторингу без права регресу фактор несе ризик несплати боржником грошових вимог і має право повернути вимога кредитору в тому випадку якщо уступленное вимога є недійсним. З правом зворотної вимоги (регресу) фактор має право пред'явити кредитору вимога про відшкодування суми грошового зобов'язання неоплаченого боржником і заподіяних збитків в разі якщо боржник не сплатив фактору суму грошового зобов'язання або сплатив її в меншому розмірі ніж передбачено договором. Заподіяних збитків в разі якщо боржник прострочив сплату фактору суми грошового зобов'язання.

За місцем проведення: внутрішній і міжнародний (якщо одна зі сторін договору факторингу є не резидентом).

Факторинг з метою забезпечення (практики зазначають, що це не факторинг т. До немає оплатне). Грошова вимога до боржника відступається кредитором фактору з метою забезпечення виконання зобов'язань кредитора перед фактором.

Предметом договору факторингу може бути лише право грошової вимоги (воно може бути як справжнім так і майбутньому).

Тема: Розрахунки

1. Поняття розрахунків і розрахункових правовідносин.

Розрахунок - у цивільному праві під розрахунком розуміється окремий випадок платежу. Платіж - це виконання будь-якого зобов'язання, як в грошовій, так і в натуральній формі. Розрахунок - це виконання (погашення) грошового зобов'язання. 3 способи припинення грошових зобов'язань: 1. Розрахунок готівковими коштами 2. Безготівковий розрахунок 3. Негрошові способи погашення грошових зобов'язань (залік зустрічних вимог, відступне, новація, прощення боргу).

Безготівкові операції - посередницька банківська операція. Безготівкові розрахунки - це здійснювані на підставі договору поточного (розрахункового) банківського рахунку або на інших законних підставах і спрямовані на погашення грошових зобов'язань банківські операції (розрахункові операції) в результаті яких відбувається рух грошових коштів як мінімум між двома банківськими рахунками. При проведенні безготівкових розрахунків виникають самостійні розрахункові правовідносини, які відмінні від основного зобов'язання

Правове регулювання безготівкових розрахунків

Глава 46, стаття 775 ЦК. Глава 24 БК. Указ від 29.06.2000 р № 359. Інструкція Нацбанку № 66, 67, 63.

Обмеження обігу білоруського рубля (готівковий розрахунок) не допускається (ст.775 ЦК), але дане правило застосовується коли розрахунки між фіз. особами і не ВП. Обмеження використання іноземної валюти "Закон про валютне регулювання і валютний контроль" + ст.11 БК.

Учасники розрахункового правовідносини: найменування учасників залежить від способу розрахунку. Завжди бере участь - Платник (приказодатель); Одержувач (бенефіціар); Обслуговуючі банки (банк платника "Емітент або відправник" і банк одержувача "виконуючий банк або банк ремітент"). Інші кредитно-фінансові організації необов'язково (можуть виконувати посередницькі, забезпечувальні функції).

об'єкт розрахункового правовідносини - банківські операції, що опосередковують рух грошових коштів і мають на меті погашення будь-якого грошового зобов'язання.

предмет розрахункових правовідносин - грошові кошти в безготівковій формі.

змістрозрахункового правовідносини залежить від застосовуваного виду безготівкових розрахунків.

Самостійність розрахункового правовідносини

Ознаки, що вказують на самостійність розрахункового правовідносини: 1. Суб'єктний склад розрахункового відносини відрізняється від суб'єктного складу основного зобов'язання 2. Сторони розрахункового правовідносини підпорядковуються спеціальним правилам встановленим банківським законодавством 3. Кожна зі сторін основного договору повинна вступити в договірні відносини з банком 4. Банки не пов'язані умовами основного договору 5. Банк не має права контролювати виконання основного договору.

2. Форми безготівкових розрахунків. Види розрахунків в безготівковій формі.

Згідно ч.1 ст.231 БК - формами безготівкових розрахунків є готівкова і безготівкова форма. Згідно ч.3 ст.231 БК видами безготівкових розрахунків є банківський переказ, інкасо, акредитив. У банківській практиці 3 види іменуються формами безготівкового розрахунку.

Форми безготівкових розрахунків - передбачені НПА умови здійснення розрахунків за участю банків відрізняється обсягом прав і обов'язків сторін, видами платіжних інструкцій, порядку документообігу, механізмом списання грошових коштів з рахунку платника і зарахування їх на чет одержувача.

Підстави для проведення банком розрахунків в безготівковій формі: 1. Договір укладений між банком і клієнтом (4 варіанти договорів - банківського вкладу (депозиту); поточного (розрахункового) банківського рахунку; договір кореспондентського рахунку; інший договір). 2. Існуюча обов'язок банку прийняти до виконання (акцепту) платіжні інструкції виходячи з приписів НПА. 3. Для здійснення розрахунків у формі банківського переказу необхідно також видача платіжних інструкцій клієнта за допомогою: по-перше, подання розрахункових документів (платіжного доручення, платіжної вимоги, платіжного ордера); по-друге Використання платіжних інструментів (чека, банківською платіжною карткою та інших інструментів) і засобів платежу при здійсненні відповідних операцій; По-третє шляхом подання відповідного використання інших документів і інструментів у випадках передбачених Нацбанком.

3. Банківський переказ

2 види банківського переказу: кредитовий переклад, дебетовий переклад (інструкція 66).

Кредитовий переклад - банківський переказ, при якому ініціатором здійснення платежу є боржник за основним зобов'язанням. Оформляється у вигляді платіжних доручень і платіжних ордерів.

Платіжне доручення - це платіжна інструкція (розрахунковий документ) згідно з якою один банк (банк-відправник) за дорученням клієнта (платника) здійснює за винагороду переказ грошових коштів в інший банк (банк-одержувач) особі зазначеного в дорученні (бенефіціару). Під виконанням платіжного доручення банком-відправником розуміється видача платіжного доручення банку-одержувачу з одночасним наданням йому грошових коштів необхідних для виконання цього платіжного доручення. Переказ грошових коштів завершується акцептом банку-одержувача платіжного доручення. Момент акцепту вважається моментом виконання платником зобов'язання по перерахуванню грошових коштів на користь бенефіціара.

Платіжний ордер - це платіжна інструкція оформлена банком при здійсненні переказу коштів в білоруських рублях і іноземній валюті від свого імені і за свій рахунок або від свого імені, але за дорученням і за рахунок клієнта, від імені та за рахунок клієнта. Банк оформляє !!! У разі оформлення банківського переказу по засобом платіжних ордерів правила встановлюються Нацбанком, а також договором між банком і клієнтом.

Дебетовий переклад здійснюється за допомогою платіжної вимоги.

Платіжна вимога - це платіжна інструкція, що містить вимоги одержувача коштів до платника про сплату певної грошової суми через банк.

Розрахунки платіжними вимогами регулюються ст.252 БК + інструкція 66. При дебетовом перекладі ініціатива платежу виходить від кредитора за основним зобов'язанням.

4. Розрахунки за допомогою інкасо.

"Уніфіковані правила по інкасо" (Публікація МТП N 522) "

Ініціатива виходить від одержувача (приказодатель; в міжнародних розрахунках - принципал) коштів (кредитора за основним зобов'язанням), який звертається до свого обслуговуючий банк (банк-ремітент) з дорученням стягнути (інкасувати) належні приказодателю від боржника (платника) суми. Якщо платник обслуговується в іншому банку в інкасової операції бере участь і цей банк (який представляє банк). Особливістю інкасо є обов'язок приказодателя обгрунтувати пред'являються до рахунку платіжні вимоги шляхом передачі на адресу платника відповідних документів.

 представляє банк
 Банк-ремітент
 п документи


 гроші

 постачальник
 документи що товар пішов гроші документи

 платник
 д-р поставки

товар

2 види інкасо: 1. чисте (інкассодатель виставляє на адресу платника тільки фінансові документи: платіжні вимоги, прості / перекладні звеселяючи, чеки) 2. Документарне (крім фінансових документів пересилаються документи свідчать про виконання приказодателем зобов'язань за основним договором: ТТН, рахунки, акти виконаних робіт).

Ланцюжок банків що беруть участь в здійсненні інкасової операції за винятком банку-ремітента іменується "інкасуючий банк". При чистому інкасо правове регулювання здійснюється на підставі інструкції № 66 (дебетовий переклад). Документарне інкасо регулюється інструкцією № 67.

5. Розрахунки за допомогою акредитива

Акредитив - це зобов'язання в силу якого банк діє за дорученням клієнта-наказодавця (банк-емітент) повинен здійснити платіж одержувачу коштів (бенефіціару) або акцептувати і сплатити або врахувати перекладної вексель виставлений бенефіціаром або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такий платіж або акцептувати і сплатити або врахувати перекладної вексель виставлений бенефіціаром, якщо дотримані всі умови акредитива.

Розрахунки за допомогою акредитива повинні бути обов'язково передбачені в основному договорі (за замовчуванням не застосовується). Акредитив самостійне зобов'язання по відношенню до зобов'язань що випливають із договору купівлі-продажу або іншого договору яким передбачена ця форма розрахунків (для банків такі договори не є обов'язковими). малюнок 2

Акредитив - безумовне зобов'язання банку оплатити (не тільки зобов'язання боржника а й додатково зобов'язання банку оплатити). У заяві вказується: список бенефіціарів, № договорів за якими відкрито акредитив, перелік документів які повинен надати суб'єкт для здійснення платежу.

Виконуючий банк забезпечує надходження грошових коштів на рахунок бенефіціара за рахунок додаткових гарантій платежу. Виконуючий банк як правило знаходиться в країні експортера (продавця).

Акредитив може бути вкритим в тому випадку, якщо гроші перераховуються в виконуючий банк попередньо.

Торгове фінансування - це ситуація коли виконуючий банк отримує гроші від банку-емітентів пізніше і за це стягує відсотки.

Види акредитива:

1. Безвідкличний - акредитив, який не може бути скасований або змінений без згоди бенефіціара.

Виконання акредитива (4 способи виконання): 1. платіж по пред'явленню документа, 2. платіж з розстрочкою, 3. акцепт і оплата переказного векселя векселедавцем за яким зазвичай є приказодатель. 4. облік негоціація переказного звеселяючи - його покупка. Розрахунки регулюються 67 інструкцією.

Тема: Договір зберігання

I. Поняття договору банківського рахунку «-- попередня | наступна --» Поняття, предмет боку.
загрузка...
© om.net.ua