загрузка...
загрузка...
На головну

V. Виконання договору

IV. Зміст договору поставки

III. Висновок і форма договору поставки (ст.477 ЦК).

II. Особливості правового регулювання

I. Поняття та ознаки.

Договір поставки

За договором поставки одна сторона "Постачальник-продавець", який здійснює підприємницьку діяльність зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються товари покупцеві для використання їх у підприємницькій діяльності в цілях не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням (ч.1 ст476).

ознаки:

1. В якості постачальника виступає тільки особа здійснює підприємницьку діяльність. НКО може бути постачальником якщо діяльність дозволена установчими документами і здійснюється в рамках правоздатності.

2. В якості постачальника виступає комерційна організація спеціалізується на виробництві або закупівлю товарів професійно.

3. Мета придбання - використання у підприємницькій діяльності або іншої не пов'язаної з особистим, сімейним, домашнім та іншим використанням.

4. Існує розрив за часом між моментом укладення договору поставки та передачею товару.

Факультативні ознаки:

1. Договір створює тривалі відносини.

2. Наявність товару в момент укладення договору не обов'язково.

3. Постачальник не завжди є виробником товару.

4. Предметом договору зазвичай є речі визначені родовими ознаками.

5. Виконання договору здійснюється по частинах.

п.5 ст.424 визначає порядок заповнення правового регулювання:

O параграф 3 глави 30 ЦК

O Положення про поставки товарів - Постанова Кабінету Міністрів № 444 від 08.07.1996 р

O Положення про приймання товарів - Постанова Радміну № 1290 від 03.09.2008 р

O Загальні положення про купівлю-продаж

O Постанова пленуму Верховного суду № 13

O Загальні норми про купівлю-продаж (параграф 1 глави 30 ЦК)

O Загальні норми ЦК про договір, угоди та зобов'язання

O Положення про поставки застосовується субсидиарно, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

O Положення про поставки не застосовується до зовнішньоекономічної діяльність (ЗЕД).

O Положення про приймання за кількістю і якістю застосовується якщо актами законодавства, технічними НПА або договором не передбачений інший порядок приймання товарів за кількістю і якістю.

Невжиття заходів щодо врегулювання розбіжностей в 30 денний термін не тягне визнання договору поставки укладеним. Однак сторона не виконала вимоги зобов'язана відшкодувати збитки утворилися у контрагента у зв'язку з ухиленням від узгодження умов.

Договір вважається укладеним з моменту узгодження всіх істотних умов. Укладається в простій письмовій формі.

Істотні умови: Предмет (найменування, кількість), Штрихове кодування.

Іноді виділяють Мета.

Звичайні умови: Ціна (якщо не визначена, то керуємося ст.394 ГК - сплачується ціна яка зазвичай сплачується за аналогічні товари), Термін (якщо термін не визначений, то керуємося ст.295 ГК - розумний термін.

Звичайні умови повинні бути закріплені в договорі(П.4 Положення про поставки).

Обов'язки постачальника(Поставити в термін, кількість, якість, асортимент, комплектність, тара і упаковка):

1. Поставити покупцеві товар в строк.

2 шляхи виконання (відвантаження, вибірка):

1) Відвантаження товару (2 варіанти):

a. Покупцеві (вид транспорту і умови поставки визначаються в договорі, якщо не визначені вибір належить постачальнику)

b. Особі вказаною в договорі в якості покупця (Використовується форма відвантажувальної рознарядки. Зміст рознарядки, строк направлення рознарядки вказуються в договорі, якщо не вказані, то рознарядка має бути направлена постачальникові не пізніше 30 днів до настання періоду поставки. Ненадання рознарядки в зазначений термін дає постачальнику право відмовитися від виконання договору або передати товар покупцеві і зажадати оплати і відшкодування збитків).

Зобов'язання вважається виконаним в момент передачі товару покупцеві (доставка транспортом постачальника або передача товару перевізнику на підставі укладеного договору перевезення).

Неодноразове порушення термінів поставки є істотним порушенням договору => покупець має право відмовитися від виконання договору.

2) Вибірка товарів покупцем.

Отримання товарів покупцем в місці знаходження постачальника. Якщо термін відсутній, то проводиться покупцем в розумний строк після отримання повідомлення постачальника про готовність товарів до передачі (ст.485 ЦК). Обов'язок продавця вважається виконаним в момент надання товару в розпорядження покупця (пп.2 п.1 ст.428 ЦК).

Неодноразова невибірка товару - Істотне порушення договору поставки товару і може спричинити одностороння відмова постачальника від виконання договору.

Обов'язки продавця щодо характеристик товару.

1. Обов'язок передати товар в узгодженому сторонами кількості.

Законодавством встановлюється порядок виконання недопоставки товарів допущеної в окремому періоді поставки: обов'язок постачальника заповнити недопоставлена кількість товарів в наступних періодах поставки в межах терміну дії договору (ст.481 ЦК, п.6 Постанови пленуму ВС № 13). п.91 положення про постачання встановлює неустойку в розмірі 10% від непоставленого / поставленої не в строк товару.

Обов'язок щодо здійснення поставки товару в належному асортименті (ст.482 ЦК, п.7 Постанови пленуму ВС № 13). "Асортимент товарів, недопоставка яких підлягає заповненню, визначається угодою сторін. При відсутності такої угоди постачальник зобов'язаний заповнити недопоставлена кількість товарів в асортименті, установленому для такого періоду, в якому допущена недопоставка" - ч.1 ст.482 ЦК.

"Поставка товарів одного найменування в більшій кількості, ніж передбачено договором поставки, не зараховується в покриття недопоставки товарів іншого найменування, що входять в той же асортимент, і підлягають заповненню, крім випадків, коли така поставка проведена з попередньої письмової згоди покупця" - ч.2 ст.482 ГК.

Відповідальність за порушення обов'язку поставки товарів в асортиментізакріплена в п.92 Положення про поставки: неустойка в розмірі 10% від товару непоставленого в асортименті.

2. Обов'язок щодо здійснення поставки товару відповідає умовам договору про якість (ст.439 ЦК) і комплектності (448, 449 ЦК).

Якщо постачальник передав неякісний товар, то(Ст.445 ЦК):

Покупець виявив звичайні недоліки має право:

1. Розмірне зменшення купівельної ціни

2. Безоплатне усунення недоліків в розумний строк

3. Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків

Покупець виявив суттєві недоліки має право:

1. Відмовитися від виконання договору і вимагати повернення сплаченої суми

2. Вимагати заміни товару

Наслідки передачі некомплектного товару або порушення обов'язку передати комплект товару(Ст.450 ЦК) - покупець має право вимагати від продавця:

1. пропорційного зменшення ціни

2. доукомплектування товару в розумний строк => якщо не виконав в строк, то право вимагати заміни некомплектного на комплектний; відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої суми.

Особливість договору поставки: вимоги до постачальнику не пред'являються, якщо після повідомлення покупця постачальник негайно замінить поставлені товари, товарами належної якості або доукомплектує (замінить комплектність) товари.

Якщо покупець здійснює продаж товарів у роздріб і йому поставили товари неналежної якості або некомплектні товари покупець має право вимагати заміни товару.

Неустойка передбачена п.93 Положення про поставки і становить 25% вартості неякісного / некомплектного товару (єдина штрафна).

Законодавством передбачена спеціальна міра оперативного впливу, що передбачає самостійні правомочності покупця: Покупець має право відмовитися від оплати, а якщо товар оплачений, то вимагати повернення суми надалі до усунення недоліків.

3. Обов'язок щодо здійснення поставки товару в належній тарі та упаковці.

При розірванні договору внаслідок невиконання вимог по кількості, якості, комплектності покупець отримує право придбати товари в інших осіб з віднесенням на первинного постачальника витрат на їх придбання (ст.494 ЦК).

Недопоставка включає в себе: несвоєчасну поставку, поставку в меншій кількості.

Обов'язки покупця(Дії по прийняттю товару, оплата товару, повернення постачальнику тари і упаковки).

1. Необхідні дії по прийняттю товару:

u Приймається товар повинен бути оглянути в термін передбачений законодавством або договором.

u Перевірити якість і кількість поставленого товару в порядку визначеному договором або законодавством.

u Про виявлені порушення покупець повинен негайно письмово повідомити постачальника (п.2 ст.483 ЦК).

u Якщо товар отримано від транспортної організації, то покупець зобов'язаний перевірити характеристики в транспортних документах + прийняти товар від організації з дотриманням правил встановлених транспортним законодавством.

u У випадку вибірки покупець зобов'язаний здійснити огляд товарів в місці передачі (термін огляду збігається з моментом передачі товару).

Від обов'язки покупця прийняти товар слід відрізняти "прийняти товар на відповідальне зберігання" - має місце при неправомірному поведінці постачальника (ст.484 ЦК).

2. Обов'язок оплатити товари.

Порядок і форми розрахунків визначаються в договорі. Якщо договором не встановлено форми розрахунків, то оплата здійснюється платіжними дорученнями (ініціатор покупець).

Попередня оплата - договірне умова, якщо не передбачено, то покупець зобов'язаний оплатити товар до або після передачі постачальником.

Безпосередньо - 1 банківський день. За несвоєчасну сплату підлягають сплаті% за ст.366 ГК.

3. Повернути постачальнику тару і упаковку.

Ст.487 ГК - зобов'язаний повернути постачальнику багатооборотні тару і засоби пакетування.

За неповернення тари і упаковки відповідальність настає лише тоді, коли закріплена в договорі (п.96 Положення про поставки).

У договорі поставки стягуються абстрактні збитки (підраховуються за допомогою категорії "поточна ціна" - зазвичай стягується за таких же обставин за аналогічні товари в місці де мав би будуватись передача товару). Якщо немає "поточної ціни" може бути використана ціна прийнятна в іншому місці, яка може служити розумною заміною з урахуванням різниці витрат від транспортних товарів.

V. Особливості виконання договору роздрібної купівлі-продажу. «-- попередня | наступна --» II. Особливості виконання зобов'язань
загрузка...
© om.net.ua