загрузка...
загрузка...
На головну

Регламент проведення лекції

Лекція № 1

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації

Summary

- Omitted variable causes bias (but decreases variance)

- Sign of this bias can be predicted

- Bias is signaled by unexpected values of coef fi cients

- Included irrelevant variable increases variance (but does not cause bias)

- Such variable is insigni fi cant in the regression

- It does not contribute to the overall fi t of the regression

- There is a set of criteria that help us to recognize misspeci fi cation:

- These criteria have to be applied with precaution

- Theoretical justi fi cation has always priority over statistical properties

(ГБОУ ВПО НГМУ МОЗ Росії)

Тема 1.1: Введення в економіку

Дисципліна - С1. Б.4 «Економіка»

Спеціальність - 030401 «Клінічна психологія»

Кваліфікація (ступінь) - фахівець

Форма навчання - очна


Методичні рекомендації для викладачів складені з урахуванням вимог:

- Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від «24» грудня 2010 року № 2057;

- Робочої програми з дисципліни С1. Б.4 «Економіка», розглянутої і схваленої на засіданні кафедри «Економіка і управління в охороні здоров'я» 23.03.2011р., Протокол № 7.

Методичні рекомендації розробив (і):

 Прізвище І.Б.  Посада  Вчений ступінь, вчене звання  Кафедра
 Арсенідзе Наталія Анзоріевна  викладач -  Економіки і управління в охороні здоров'я ГБОУ ВПО НГМУ
       

Рецензент (и)

 Прізвище І.Б.  Посада  Вчений ступінь, вчене звання  Кафедра
 Русалева Людмила Юріївна  професор  д. е. н., професор  Державного регулювання економіки інституту-філії РАНХиГС
       

Методичні рекомендації розглянуті і затверджені на засіданні кафедри

економіки і управління в охороні здоров'я ГБОУ ВПО НГМУ
 Протокол № 7 від «23» березня 2011 р

Зав. кафедрою к. е. н., доцент Т. А. Авер'янова _______________________

Методичні рекомендації розглянуті і схвалені на засіданні циклової методичної комісії факультету менеджменту

Протокол № 3 від «23» березня 2011 р

Голова ЦМК д. М. Н., Професор А. В. Калініченко __________________


на кафедрі Економіки та управління в охороні здоров'я

з дисципліни «ЕКОНОМІКА»

 № п / п  етап лекції  Зразкове розподіл навчального часу
 1.  Вступ  15 хв ~ 8%
 1.1.  Привітання. контроль знань
 1.2.  Подання теми, її актуальність, мета і план лекції
 2.  Змістовна частина лекції визначена робочою програмою з дисципліни. Виклад теоретичного матеріалу спирається на сучасні наукові напрямки, закони, факти. При викладі матеріалу виділяється головне і другорядне. Лекція супроводжується ілюстративним матеріалом з використанням технічних засобів навчання, демонстрацією  150 хв ~ 84%
 3.  заключний етап  15 хв ~ 8%
 3.1.  Резюме, висновки
 3.2.  Подання списку літератури, використаного при підготовці лекції (слайд)
 3.3.  Відповіді на запитання. Повідомлення теми наступної лекції
 3.4.  Перевірка присутніх за поданими під час перерви списками. Завершення лекції. Оформлення лекційного журналу
   Разом  180 хв

актуальність:

Слово «економіка» грецького походження (oikonomike - «мистецтво домогосподарства»), воно означає «закони господарювання». В цілому під терміном «економіка» розуміють господарство, в широкому сенсі цього слова - науку про господарство і господарюванні, а також відносинах між людьми в процесі господарювання. Економіка, як і будь-яка навчальна дисципліна, має свій предмет вивчення.

В результаті вивчення даної теми навчається повинен опанувати компетенціями, передбаченими ФГОС, а також освоєння даної теми необхідно студентам для вивчення наступних тем дисципліни і дисциплін за фахом 030401 «Клінічна психологія».

Мета лекції:

Дати уявлення про економіку як науку, економічних процесах і явищах.

Питання лекції:

1. Система економічних наук і перші економічні теорії ................................ 4

2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів ...................................... 5

В результаті студент повинен:

знати:

Зн.1 - основні категорії, поняття, закони, напрямки розвитку економіки

Зн.3 - систему категорій і методів (загальнонаукових та економічних), спрямованих на формування аналітичного і логічного мислення психолога

вміти:

Ум.1 - аналізувати і оцінювати соціально-економічну та політичну інформацію

Лекція 7. Р / А ОС і НМА «-- попередня | наступна --» Система економічних наук і перші економічні теорії
загрузка...
© om.net.ua