загрузка...
загрузка...
На головну

Членство в міжнародній організації

Правові підстави установи міжнародних організацій.

Класифікація міжнародних організацій.

76

Міжнародні організації можна класифікувати за різними підставами:

Залежно від кількості членів і членського складу:

1) універсальні (організації, потенційно розраховані на участь всіх дер-

дарств),

2) регіональні або обмеженого складу (об'єднують держави одного географи-

чеського регіону або пов'язані спільністю мови, культури, релігії (Організація Іслам

ська конференція - релігії), Рада Європи, Африканський Союз, загальні економічні ін-

Тереси (ОПЕК - експортери нафти)).

Залежно від цілей організації:

1) переслідує загальні цілі (можуть бути і універсальні і регіональні організації),

2) спеціальні цілі (спеціалізовані організації: МОП, МВФ, ІКАО).

За компетенції:

1) Організації співробітництва (компетенція поширюється на співробітництво у

всіх або в певних областях). Сьогодні абсолютна більшість організацій являють-

ся саме міждержавними. Вони не мають наддержавної владою, їх члени

зберігають свій суверенітет у всіх сферах і не передають їм своїх владних функцій. ре-

шення з основних питань компетенції мають рекомендаційний характер.

2) Організації інтеграції (наднаціональні, наддержавні), яким дер-

дарства передали здійснення деяких суверенних повноважень з тих питань, кото

які входять в її компетенцію (Європейський Союз). Рішення таких організацій мають обов'яз-

ково характер для держави. З певних питань вони можуть приймати ре-

шення, безпосередньо зобов'язують фізичних і юридичних осіб. Більш того, такі

рішення можуть прийматися більшістю голосів. Ці організації мають механізм при-

нудительного здійснення своїх функцій.

Традиційний спосіб установи організації - укладення міжнародного договору,

який є установчим актом. В силу цього до нього застосовується право між-

рідних договорів. Разом з тим статут - це договір особливого роду. специфіка засновник-

них актів як міжнародних договорів а) відноситься, перш за все, до порядку участі та

припинення участі; б) за змістом: міжнародний договір регулює права і обов'яз-

занности суб'єктів, установчий акт містить розділ про структуру міжнародної орга-

нізації; в) установчі акти обов'язково підлягають ратифікації; г) до статуту між-

рідний організації застереження можна зробити тільки за згодою компетентного органу дан

ної організації; д) правила правонаступництва не поширюються на статути.

Зовсім особливе становище в міжнародному праві займає Статут ООН, який

розглядається як своєрідна конституція світової спільноти. Відповідно до Статуту в

Що стосується протистояння йому інших зобов'язань переважну силу мають зобов'язання

за Статутом ООН (ст.103).

Нетипове освіту. Міжнародні організації можуть бути створені і в від-

відно до резолюцій інших міжнародних організацій, що мають більш загальну компе-

тенціі (в 1993р. - резолюція Генеральної Асамблеї ООН про надання СНД статусу

спостерігача як регіональної міжнародної організації). ООН може сприяти

створення міжнародної організації в спрощеному порядку, у формі прийняття рішення.

У своїй практиці ООН створювала автономні організації зі статусом допоміжного

органу Генеральної Асамблеї (ЮНКТАД, ПРООН, ЮНІДО - з 1985 р - спеціалізовані

ве установа ООН). Організації створювалися і на основі резолюції міжнародних

конференцій / нарад (ОПЕК, ОБСЄ). Організація може виникнути на основі резолю-

ції вищих органів держав-членів такої майбутньої організації (Північний Союз).

77

Як правило, члени організації підрозділяться на дві категорії: первинні і при-

з'єдналися. Але в залежності від правового статусу членів виділяють також асоційовані

ванне членство, спеціально запрошена членство, часткове членство.

Початкові члени - ті держави, які брали участь в розробці устано-

дітельного акту і ратифікували статут до його вступу в силу (або до початку першої

сесії вищого органу). Початкові члени часто вказані в самому статуті. Для них ха-

рактерно те, що вони не проходять процедуру вступу до міжнародної організації.

Члени, що приєдналися - держави, які стали членами міжнародної органі-

зації після початку її діяльності за допомогою приєднання до Статуту. Вони повинні з-

відповідати певним вимогам, зафіксованим в Статуті міжнародної орга-

нізації, і пройти процедуру прийому в її члени.

Асоційоване членство раніше застосовувалося щодо несамоврядних терри-

торій. В даний час застосовується для держав, які не повністю від-

вечают критеріям, які висуваються до членів міжнародної організації, але заінтересова-

ни в її діяльності. Між державою і міжнародною організацією полягає з-

ошення про асоціювання. Причому від імені організації виступає не тільки вона сама,

але і її члени. Асоційований член має право брати участь в роботі сесій вис

шого органу, але без права голосу; вносити пропозиції щодо порядку денного сесії; отримувати

всю документацію. Статус асоційованих членів в правах більш обмежений, ніж в перед-

дущих видах членства. Така держава не може бути обрано до органів міжнародної

організації.

Статус спеціально запрошеного члена ввів Рада Європи. Такий статус відповідно до Статуту

Ради Європи може бути надано державі на основі рішення Комітету Міні-

стрів, який посилає запрошення державі. Тоді статус спеціально запрошеного

члена не відрізняється від асоційованого (право брати участь в сесіях парламент-

ської Асамблеї без права голосу і ін.).

Часткове членство має місце в разі, коли держава, не вступаючи в міжнародній

ву організацію, бере участь в роботі окремих органів на правах повноправного

члена. Від часткового членоства слід відрізняти статус спостерігача.

Членами організації можуть бути інші міжнародні організації. Наприклад, ЄС є при

ся членом ФАО.

Призупинення членства в міжнародній організації може бути примусовим

(В якості санкції) і добровільним. Примусово членство в міжнародній организа-

ції може бути призупинено за порушення зобов'язань, пов'язаних з фактом членства

держави в організації, наприклад, невиконання зобов'язань по сплаті внесків до бюд

жет організації. Призупинення членства може виражатися в різних формах: позбавлення

права брати участь в черговій сесії або позбавлення права голосу на термін сесії, чи-

шення представника держави права виступати на сесії або обмеження часу ви-

надходження, а також у позбавленні прав і привілеїв, пов'язаних з членством в організації. В

відміну від виключення призупинення носить тимчасовий характер.

Припинення членства в міжнародній організації може бути добровільним (вихід)

і примусовим (виняток). Останнє має місце в разі систематичних і грубих

порушень принципів діяльності організації, її статутних положень. припинення

членства може статися внаслідок виходу держави з організації або її ліквіда-

ції (РЕВ, ОВД).

Родного співробітництва. «-- попередня | наступна --» Організаційна структура міжнародних організацій.
загрузка...
© om.net.ua