загрузка...
загрузка...
На головну

Припинення і призупинення дії міжнародних договорів

Подільність міжнародних договорів.

Сторони договору можуть погодитися про те, що будь-яка частина договору не буде при-

змінюватися. Але не кожен міжнародний договір може бути ділимо в сенсі застосування.

Якщо договір має складну структуру, включає додатки, які є невід'ємними

лемой його частиною, то договір неподільний. Договір може бути неподільний внаслідок того, що він

складається з однієї або декількох статей, а також, якщо з її змісту випливає, що сторо-

на визнає юридичну силу всього договору в цілому. Якщо договір укладений внаслідок

обміну документами, то питання про його подільності не ставиться.

Питання про подільність договірних положень не ставиться 1) коли не можна застосовувати отде-

лімие частини самостійно, 2) сторони під час підписання заявили, що будуть застосовувати до-

говір в цілому.

Інститут подільності використовується при визнанні договору недійсним. Недей-

сно може бути визнаний як сам міжнародний договір, так і окремі його по-

положення. В останньому випадку договір (інші положення) продовжує діяти в від-

ношениях між його учасниками.

Відповідно до п.3 ст.44 Віденської конвенції якщо підстава недійсності дого-

злодія стосується лише окремих положень договору, то на нього можна посилатися лише в

щодо цих положень, коли 1) названі положення віддільними від решти

договору щодо їх тлумачення, 2) продовження виконання решти до-

ра не було б несправедливим і т. п.

Держава, яка має право посилатись на обман або підкуп може робити це або в від-

носінні всього договору, або в передбачених п.3 ст. 44 Конвенції випадках, в отноше-

ванні лише окремих його положень.

Подільність договірних положень договору не допускається, їли договір укладено в ре-

док примусу представника держави, самої держави і якщо положення до-

говірки суперечать імперативним нормам загального міжнародного права.

Припинення договору, т. Е. Втрата ним юридичної сили (у відносинах між його учас

никами) або вихід з нього учасника (у відносинах між іншими учасниками договір

залишається в силі) можуть мати місце відповідно до положень договору або в будь-який

час за згодою його учасників.

Традиційним способом припинення дії міжнародного договору є з-

Глас всіх учасників договору. При припиненні дії багатостороннього договору

73

попередньо скликається конференція держав-учасниць і його припинення оформ-

ся відповідним Протоколом.

Правомірні способи припинення договору поділяються на автоматичні і воле-

ші.

Договір може бути припинений без спеціально вираженого наміру учасників між-

родного договору в результаті:

- Закінчення терміну його дії,

- Виконання зобов'язань за договором,

- Скорочення кількості учасників,

- Настання відкладальної умови,

- Виникнення нової імперативної норми jus cogens,

- Зникнення суб'єкта міжнародного договору,

- Збройного конфлікту між державами-контрагентами.

До вольовим способам припинення договору відносяться:

? Денонсація - припинення державою дії міжнародного договору на перед-

бачених в ньому умовах. Таким чином, в основі денонсацію також лежить угода

сторін. Денонсація повинна бути дозволена самим міжнародним договором, в якому

закріплюються термін і форма денонсацію.

? Новація. Міжнародний договір може бути припинений внаслідок укладення його

учасниками нового договору по такому ж питання. Згідно ст.59 Віденської конвенції по

Наступного договір може скасувати попередній, якщо положення наступного договору

несумісні з положеннями попереднього, або з наступного договору випливає

намір учасників регулювати свої стосунки саме цим договором.

? Анулювання - одностороння відмова держави від укладеного договору. аннули-

вання як спосіб припинення міжнародних договорів допускається в порівняно

рідкісних випадках і в суворій відповідності з міжнародним правом. Наприклад, підставою

для припинення договору в односторонньому порядку може бути: істотне порушення

договору іншим його учасником (ст. 60 Віденської конвенції), докорінну зміну обстоя-

нізацією, що відбулися після укладення договору (ст.62), а також неможливість виконати

нання договору, якщо ця неможливість є наслідком безповоротного зникнення

або знищення договірного об'єкта (ст.61).

Припинення договору звільняє учасників від обов'язку виконувати його поста-

лення, але не впливає на права та обов'язки, отримані раніше в результаті виконання до-

говірки.

Призупинення означає тимчасова перерва в дію і застосування міжнародних

договорів. У цей період його учасники звільняються у відносинах між собою від обов'яз-

зательства виконувати договір. Призупинення не впливає в іншому на правовідносини

між учасниками, визначені договором (ст.72 Віденської конвенції).

Згідно ст. 57 Конвенції призупинення дії договору щодо всіх учас

ників або щодо будь-якого одного учасника можливо: а) відповідно до поло-

жениями договору або б) в будь-який час за згодою всіх учасників.

Підстави для припинення та призупинення дії договору аналогічні, але раз-

Особисто наслідки. Припинення договору - це втрата ним юридичної сили, пріостанов-

ня ж носить тимчасовий характер, і дія договору може бути поновлено після усунення

причин, що викликали призупинення договору (зокрема, після закінчення військових дей

ствий). Призупинення договору можливе внаслідок новації (ст.59 п.2), істотного

порушення договору одним з його учасників (ст.60).

Останнім часом все частіше зустрічаються випадки припинення та призупинення дей

наслідком договорів відповідно до рішень міжнародних організацій а) в якості

санкцій за порушення міжнародного права і б) при виключенні держави з міжнародними

рідний організації, якщо його участь в договорі обумовлено членством в міжнародній

організації.

74

Підстави та правові наслідки недійсності міжнародних договорів. «-- попередня | наступна --» І МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
загрузка...
© om.net.ua