загрузка...
загрузка...
На головну

договорах

Поняття і класифікація міжнародних договорів. Сторони в міжнародних

Поняття, суб'єкти, джерела права міжнародних договорів.

Право міжнародних договорів - галузь загального міжнародного права, представля-

ющая собою сукупність правових норм, що регулюють відносини держав та інших

суб'єктів міжнародного права з приводу укладення, дії та припинення між-

рідних договорів.

Суб'єктами права міжнародних договорів є суб'єкти міжнародного права.

Їх головна ознака - договірна правоздатність. Серед них типовими суб'єктами яв-

ляють держави, народи, міжнародні організації. До нетиповим суб'єктам відносять

релігійні центри (Ватикан), вільні міста (в історії), повстанські рухи. за-

ключение договору неналежним суб'єктом може спричинити за собою визнання такого до-

говору недійсним.

Джерела права міжнародних договорів:

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року (набула чинності в 1980

році), стосується договорів, укладених між державами. БССР приєдналася в 1986

році;

Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними органі-

заціями або між міжнародними організаціями 1986 року (у силу не вступила). РБ -

Договірна Сторона Конвенції.

Нарівні з договірними в цій галузі продовжують діяти і звичайні норми між-

родного права.

Важливе місце в процесі створення норм права міжнародних договорів займають кон-

статиці і інші внутрішньодержавні акти, а також діючі в деяких дер-

дарства спеціальні закони. У Республіці Білорусь таким актом є Закон «Про між-

родного договорах Республіки Білорусь »від 23 липня 2008 року.

Міжнародний договір (для цілей Віденських конвенцій 1969 і 1986 рр.) - Международ-

ве угоду, укладену між державами та іншими суб'єктами міжнародного

права в письмовій формі і регулюється міжнародним правом, незалежно від того, з-

тримається така угода в одному документі, двох чи кількох взаємозалежних

між собою документах, а також незалежно від його конкретного найменування.

З визначення міжнародного договору випливає висновок про його характерні риси: 1) не-

обхідних елементом договору є явно виражене згоду сторін; 2) правом за-

ключать договір мають суб'єкти міжнародного права; 3) договір може бути складність

вим за структурою (мати додатки); 4) немає єдиного найменування договору (конвенція,

Угода, пакт, хартія, основи співробітництва і т. д.); 5) він накладає юридичні орга

тва на його учасників. Резолюції, односторонні декларації держав не накладають

на держави юридичних обов'язків їх виконувати; 6) міжнародні договори під-

лежать реєстрації в Секретаріаті ООН.

Для визначення договору як джерела міжнародного права має значення його з-

тримання. Необхідно відрізняти міжнародний договір від договору-угоди в між-

66

рідному приватному праві. Міжнародний договір встановлює норму міжнародного пра-

ва, а угоди підпорядковуються національному законодавству.

При укладанні міжнародних договорів використовуються різні терміни для позначення

значення статусу їх суб'єктів: сторона, учасник договору. Ці поняття не тотожні,

вони співвідносяться як загальне та спеціальне. Учасник завжди виступає стороною в договорі,

але сторона не завжди стає учасником договору. Крім того, сторона може представ

лять кілька учасників, коли стороною договору є група держав або навіть

держав і міжнародних організацій, наприклад, угода про партнерство між РФ,

з одного боку, і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, - з іншого.

Стороною в договорі може виступати і суб'єкт федерації, якщо це передбачено Феде

ральной конституцією.

Міжнародні договори можна класифікувати за різними критеріями:

по колу учасників: двосторонні і багатосторонні договори. Останні, в свою

чергу, підрозділяються на універсальні і регіональні.

за способом приєднання: відкриті (універсальні договори), напівзакриті (при-

з'єднатися можуть і інші суб'єкти, але тільки за згодою його учасників), закриті

(Беруть участь тільки уклали їх держави);

по об'єкту регулювання: політичні міжнародні договори (договори про сою-

зе, взаємодопомоги, ненапад, нейтралітет, мирні договори, договори в області

роззброєння і т. д.), економічні міжнародні договори (угоди про еко-

ському, науково-технічне співробітництво, торговельні договори і т. д.), договори по спеці

альних питань (в області транспорту, зв'язку, сільського господарства, освіти, про правову

допомоги, консульські конвенції та т. д.).

в залежності від рівня, на якому укладено договір: міждержавні дого-

злодії; міжурядові договори; міжвідомчі.

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ «-- попередня | наступна --» Порядок розробки та укладення міжнародних договорів.
загрузка...
© om.net.ua