загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття, джерела та об'єкти правонаступництва в міжнародному праві

ІНСТИТУТ Правонаступництво в міжнародному праві

ТЕМА

Форми і юридичні наслідки визнання.

Залежно від обсягу юридичних наслідків виділяють дві форми офіційного

визнання: de jure і de facto. Вони використовуються при визнанні держав і урядів.

Обидві форми визнання тягнуть за собою певні правові наслідки для прізнавае-

мій боку, хоча і в різному обсязі. (При визнання де-факто обсяг наступаючих право-

вих наслідків вже).

Повна офіційна визнання виражається в де-юре. Воно є остаточним і не може бути

відкликано. Визнання де-юре може бути явно вираженим (офіційну заяву, нота)

або імовірною. При ньому з визнаним державою або урядом устанав-

ливаются дипломатичні, консульські та інші офіційні відносини; визнається його

договірна правоздатність; імунітет від юрисдикції іноземних судів. вважається,

що тільки визнане де-юре держава або уряд може претендувати на дер-

дарственное майно за кордоном, наприклад, архіви, банківські вклади, нерухоме

майно.

Визнання де-факто - тимчасове, обмежене визнання. При ньому визнає дер-

жава не чинить відповідних заяв, можуть встановлюватися тільки консульські

або торгово-економічні відносини з визнаній стороною. Воно носить тимчасовий і

перехідний до визнання де-юре характер (обмежена рамками укладеної угоди),

але може бути і відкликано. Обсяг такого визнання змінюється від випадку до випадку. найчастіше ця

форма визнання застосовується до нового уряду.

Іноді держави, уряду вступають в офіційний контакт з невизнаним

державою, урядом вимушено, для вирішення конкретних питань, але разом з

тим не бажають визнавати один одного. У цьому випадку говорять про визнання ad hoc (у даній

ситуації, у конкретній справі). Подібні контакти нерідко супроводжуються заявою,

що вони не повинні розглядатися як визнання з боку держави, що вступає в

такі контакти.

Правонаступництво як зміна одного суб'єкта іншим в несенні відповідних прав і

обов'язків бере витоки в римському праві і передбачає дві обов'язкові умови:

смерть спадкодавця і перехід правових відносин від останнього до законному наследні-

ку.

Правонаступництво в міжнародному праві пов'язано з територіальними змінами, т. Е. З

заміною на певній території суверенітету однієї держави суверенітетом дру-

гого. Зміни чисельності населення або організації характеру державної влади

таких наслідків не породжують.

Правонаступництво може мати місце і в стосунках між іншими суб'єктами між-

народного права, зокрема, міжнародними організаціями. Але правонаступництво між-

народних організацій, на відміну від правонаступництва держав, здійснюється не на тер

риторіальної, а на функціональній основі. Відсутність територіального елемента ограни-

чивает правонаступництво міжнародних організацій «заміщенням правомочностей» і суще-

ного відрізняє його від правонаступництва держав

З теоретичної точки зору поняття правонаступництва держав включає два компо-

нента, відомих в англосаксонській доктрині як фактичне правонаступництво і юридичну

ське правонаступництво. Г. Кельзен визначив їх наступним чином: по-перше, правопреем-

ство як територіальне зміна і, по-друге, правонаступництво як перехід прав та обов'яз-

занностей від однієї держави до іншої в результаті цієї зміни.

Дія юридичного механізму регулювання правонаступництва держав распро-

ється на наслідки тільки тих територіальних змін, які настали пра-

вомерно, т. е. відповідно до міжнародного права. Наслідки неправомірних терри-

торіальних змін (анексії, незаконну окупацію, інших форм необґрунтованого

обмеження суверенітету держав на всій або частині його території) взагалі не можуть

бути об'єктом правового регулювання, так як ці дії, будучи спочатку нічтож-

ними юридично, не викликають правових наслідків.

Правонаступництво - це перехід прав та обов'язків в результаті зміни одного дер-

ства (попередника) іншим (наступником) в несенні відповідальності за міжнародні

відносини будь-якої території.

На сьогоднішній день за допомогою Комісії міжнародного права ООН виділені не-

які об'єкти правонаступництва держав: правонаступництво щодо договорів; пра-

вопреемство щодо державної власності, державних боргів, дер-

дарчих архівів; правонаступництво щодо громадянства фізичних і держава

жавної власності юридичних; правонаступництво щодо членства в між-

родного організаціях; правонаступництво урядів. За рамками нормотворчого

процесу досі залишається така сфера наслідків територіальних змін, як пра-

вопреемство щодо міжнародно-правової відповідальності держав.

Лише на двох напрямках роботи над проблемами правонаступництва держав комі-

ці ООН вдалося домогтися успіху. На багатосторонніх дипломатичних конференціях, з-

покликаних ООН, були прийняті: в 1978 році - Віденська конвенція про правонаступництво держав

щодо міжнародних договорів (вступила в силу в 1996 р), в 1983 році - Віденська

конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, дер-

дарчих архівів і державних боргів. У 1999 році Комісією було прийнято проект

статей про громадянство фізичних осіб в зв'язку з правонаступництвом держав.

Основне призначення інституту правонаступництва полягає в забезпеченні максимальної

стабільності і передбачуваності міжнародних відносин при територіальних зраді

пах, інакше кажучи - в зведенні до мінімуму міжнародно-правових і політичних по-

наслідків таких змін. Прагненням до досягнення цієї мети і обумовлено загальне

правило правонаступництва, згідно з яким «права і обов'язки старого суб'єкта права не

вмирають, а переходять до нового ».

Віденські конвенції передбачають два принципу при вирішенні питань, пов'язаних з

правонаступництвом міжнародних зобов'язань: 1) принцип континуитета (Безперервності)

- Міжнародні зобов'язання держави-попередниці стосовно території, яв-

ляющая об'єктом правонаступництва, переходять до держави-наступниці і 2) принцип tabula

rasa (Чистої дошки) - держава-наступник не пов'язане міжнародними зобов'язаннями

держави-попередника.

Повсталої (воюючою) сторони. «-- попередня | наступна --» Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів.
загрузка...
© om.net.ua