загрузка...
загрузка...
На головну

Міжнародний механізм імплементації міжнародного права

Механізм імплементації міжнародного права і зміст його елементів.

Поняття, основні форми імплементації міжнародного права.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Тема7

Як і інші правові регулятори, міжнародне право в реальному житті виступає в

Як система міжнародних договірних і звичайних норм, що створюються державами

і іншими суб'єктами міжнародного права, і що дозволяє їм обирати загальноприйнятні

стандарти поведінки в різних областях взаємин. Однак самі по собі право-

ші норми є лише вираженням абстрактної можливості і повинності до дей

ствительность поведінки суб'єктів, а тому реальний зміст їх регулятивних

властивостей може проявитися лише через процес реалізації. Тільки реалізація правових

приписів в практичній діяльності дозволяє досягти того результату, до якого

прагнуть творці міжнародно-правових норм.

Імплементація норм міжнародного права - це діяльність держав по всебічного

нього, своєчасного, повного втілення в життя приписів, що містяться в нормах

міжнародного права, а також правове та інше забезпечення цієї діяльності, підпри-

Німа ними на внутрішньодержавному рівні самостійно, або на міжнародному

рівні індивідуально або спільно з іншими державами, в тому числі і в рамках між-

родного організацій.

Як і у внутрішньому праві, норми міжнародного права в залежності від характеру

дій його суб'єктів реалізуються в різних формах, до яких відносяться дотримання,

виконання, використання і застосування.

Дотримання є формою, за допомогою якої реалізуються норми-заборони. суб'єктів

ти міжнародного права утримуються від здійснення дій, які заборонені

нормами міжнародного права.

Виконання як форма імплементації міжнародного гуманітарного права предпола-

Гаета активну діяльність суб'єктів по здійсненню норм.

При такій формі імплементації, як використання, відбувається втілення в життя

так званих уповноважують норм. На відміну від перших двох форм імплементації

в цьому випадку немає жорсткого припису конкретного поведінки (дії або бездіяльності).

Особливою формою імплементації міжнародного права є застосування. при примі

неніі суб'єкти міжнародного права організовують, з одного боку, виконання предпі-

саний міжнародно-правових норм за допомогою прийняття їх органами індивідуальних

актів, а з іншого - охорону і захист права від порушення.

Правові засоби реалізації міжнародного права існують в певних правових і

організаційних формах, які є зовнішнім виразом їх сутності, і які в своїй з-

вокупности складають специфічний юридичний «канал», який з'єднує інтереси суб'єктів

міжнародного права до визначаються ними цінностей. Правова форма висловлює зовні юри-

дичні властивості, притаманні внутрішнім змістом правових засобів реалізації між-

родного права. Організаційна форма характеризує властивості, властиві характеру,

внутрішню структуру правового засобу або сукупності засобів, їх підпорядкованість,

стійкість по відношенню один до одного.

Під механізмом імплементації норм міжнародного права розуміється сукупність

правових засобів, що існують в певних правових і організаційних формах,

які використовуються суб'єктами міжнародного права як на міжнародному рівні,

так і державами в межах їх внутрішньодержавної юрисдикції для забезпечення до-

стижения цілей міжнародно-правового регулювання різних сфер міжнародного

співробітництва.

Міжнародний механізм імплементації норм міжнародного права можна визна

лити як сукупність правових засобів, що існують в певних правових і орга

ганізаційні формах, які використовуються як індивідуально державою, так і сов

місцево декількома державами, для всебічної, своєчасної і повної реалізації

прийнятих відповідно до міжнародного права зобов'язань.

Аналіз міжнародних договорів та інших міжнародно-правових актів дозволяє клас-

сифицировать правові та організаційні форми, в яких існують правові за-

ства забезпечення реалізації міжнародного права на міжнародному рівні на три груп-

пи:

міжнародні процедурні правові засоби реалізації міжнародного права

(Міжнародні процедури);

міжнародні інституційні правові засоби реалізації міжнародного пра-

ва;

міжнародні правові засоби реалізації міжнародного права, що застосовуються держ-

ударством індивідуально або спільно з іншими державами-учасниками міжнародним

рідних договорів в тих чи інших сферах міжнародного співробітництва, в тому числі і в

рамках міжнародних організацій.

В даний час до числа міжнародних процедурних правових засобів реалізації

міжнародного права можна віднести, наприклад, розслідування відповідно до Женев-

ськими конвенціями про захист жертв збройних конфліктів 1949 року.

Процес здійснення міжнародного права стає все більш багатогранним, що

призводить до все більшої інституціоналізації міждержавних відносин, т. е. наблю-

дається стійка тенденція зростання ролі правових засобів реалізації міжнародно

го права і переходу до їх існуванню в певних порівняно стійких право-

вих і організаційних формах.

Підставою для установи міжнародних інституціональних правових засобів реа-

лизации міжнародного права є міжнародні договори або інші международ-

но-правові акти.

Крім того для обговорення ходу реалізації міжнародного права, для здійснення

додаткового нормотворчості і реагування на порушення держави можуть викорис

зувати як двосторонні, так багатосторонні переговори, міжнародні конференції,

які є найбільш поширеною формою обговорення і вирішення международ-

них проблем, в тому числі і виникають в правореалізаціонной процесі.

У випадках, коли відбуваються порушення міжнародного права, держави можуть як

спільно, так і індивідуально, з використанням можливостей окремих інституціональних

нальних правових засобів, а також у співпраці з ООН та іншими міжнародними

організаціями здійснювати заходи, пов'язані з наданням дипломатичного тиску

ня на порушника і заходи міжнародно-правового примусу.

Причому, це можуть бути тільки допустимі з точки зору міжнародного права заходи,

які можуть зробити держави щодо порушника міжнародного права.

Одним з найважливіших інструментів, наявних у держав для забезпечення імпле-

ції положень міжнародного права, є міжнародні міжурядову

ні організації, і, перш за все ООН.

На практиці заходи щодо забезпечення реалізації міжнародного права санкціонуються

органами ООН в різних формах: прийняття спеціальних резолюцій Генеральної Ассам-

блеі ООН, призначення спеціальних доповідачів, звернення до Міжнародного суду з

проханням дати консультативний висновок про те, чи дійсно встановлений факт

порушення міжнародного права державою, що перебуває в конфлікті, є по-

ням його міжнародного зобов'язання і т. п.

Вплив міжнародного права на функціонування національного права. «-- попередня | наступна --» Внутрішньодержавний механізм імплементації міжнародного права.
загрузка...
© om.net.ua