загрузка...
загрузка...
На головну

Структура фондовій лекції

висновок

В ході лекційного заняття нами були розглянуті механізми освіти і типові ознаки ушкоджень від дії технічного і атмосферної електрики, місцевої та загальної дії крайніх температур, найбільш часто зустрічаються причини смерті при пожежах, ознаки прижиттєвого дії високих температур і полум'я, а також особливості ушкоджень від дії променистої енергії і змін барометричного тиску.

Таким чином, підбиваючи підсумок по даній темі, слід зазначити, що при пошкодженні технічним електрикою ступінь і особливості пошкодження тканин тіла залежать від характеристик електричного струму, умов його дії на організм, характеристик одягу і стану самого організму. Найбільшу небезпеку становлять шляху руху струму через головний мозок і серце. Ушкоджують властивості струму визначаються його термічним, механічним і електролітичним дією.

Дія крайніх температур може бути як загальним (перегрівання, сонячний удар, загальне охолодження тіла), так і місцевим, що виявляється у вигляді опіків і відморожень, які в залежності від глибини ураження поділяються на 4 ступені.

Розлад здоров'я та смерть можуть настати від дії високої температури (полум'я), отруйної дії утворюються при горінні газів, травматичної дії падаючих перекриттів, стін, дії вибухають об'єктів. При огляді трупів, виявлених на згарище, слід звертати увагу на наявність ознак прижиттєвого або посмертного впливу високих температур і полум'я, що може допомогти у встановленні обставин настання смерті, її категорії, роду, виду і причини.

Вплив радіоактивного й рентгенівського випромінювання викликають променеві опіки та / або променеву хворобу. Підвищення або зниження нормальних значень барометричного тиску можуть мати як локальний характер (з утворенням синців, розривів органів), так і загальний характер (розриви барабанної перетинки, травма легенів).

Тема № 13 «Судово-медична експертиза у випадках отруєнь»

для курсантів 4 курсу факультету міліції,

слідчо-експертного та кримінально-виконавчого факультетів

Мінськ 2011

автори:

Кухарьков Ю. В., доцент кафедри криміналістики, кандидат медичних наук, доцент;

Гусенцями А. О., викладач кафедри криміналістики.

рецензент:

Е. В. Туманов, проректор ДУ «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної служби медичних судових експертиз», кандидат медичних наук, доцент.

Рекомендована до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри криміналістики. Протокол № 15 від 22.11.2011 р

1. Тема лекції: «Судово-медична експертиза у випадках отруєнь».

2. Цілі лекції:

навчальні: сформувати систему теоретичних знань про поняття «отрута», умовах його дії і шляхи потрапляння організм, класифікаціях отрут, найбільш характерні ознаки отруєння отрутами місцевої та загальної дії, а також про причини настання смерті при отруєннях.

виховні: формування правової, комунікативної і дискусійної культури; розвиток пізнавального інтересу; бажання оволодівати новими знаннями; розвиток таких необхідних якостей для майбутнього співробітника правоохоронних органів як: уважність, спостережливість, самостійність і критичність мислення, логічне вибудовування аргументації.

3. План лекції:

Вступ.

Основна частина (виклад навчальних питань):

1 питання: Поняття про отруту (токсини). Умови дії отрути. Шляхи потрапляння отрут в організм.

2 питання: Класифікації отрут.

3 питання: Отруєння отрутами місцевої дії.

4 питання: Отруєння отрутами загального дії. Харчові отруєння.

Висновок.

4. Навчальна література:

4.1. Нормативні правові акти:

1. Інструкція про виробництво судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь. Затверджена наказом Державної служби медичних судових експертиз № 67-з від 11.10.2002 р

2. Правила судово-медичної експертизи характеру і тяжкості тілесних ушкоджень у Республіці Білорусь. Затверджено наказом Білоруської державної служби судово-медичної експертизи від 01.07.1999 р № 38-з.

3. Правила судово-медичної експертизи трупа в Республіці Білорусь. Затверджено наказом Білоруської державної служби судово-медичної експертизи від 01.07.1999 р № 38-з.

4.2. Основна:

1. Гурочкін, Ю. Д. Судова медицина: Курс лекцій: Для курсантів і слухачів образоват. установ МВС Росії юрид. профілю / Ю. Д. Гурочкін, В. І. Вітер.- М.: Право і закон, 2003.- 319 с.

2. Дзвонів, Г. Р. Судова медицина: курс лекцій: [для студентів юрид. і мед. вузів] / Г. Р. Колоколов.- М.: Іспит, 2006.- 252, [1] с .- (Курс лекцій). - Библиогр .: с. 251-253 (25 назв.).

3. Кустов, А. М. Судова медицина в розслідуванні злочинів: Курс лекцій: Навчальний метод. посібник / А. М. Кустов, С. С. Саміщенко.- М.: МПСІ, 2002.- 446 с .- (Криміналістика). - Библиогр .: с. 439-440 (32 назв.) І в кінці ч.

4. Самищенко, С. С. Судова медицина. Підручник для юридичних вузів / С. С. Самищенко. - М .: Право і закон, 1996. - 432 с. (З мул.)

5. Судова медицина. Підручник для ВНЗ / За заг. ред. В. В. Томіліна. - М .: Видавнича група ИНФРА-М - НОРМА, 1996. - 376 с.

4.3. Додаткова:

1. Авдєєв М. І. Судово-медична експертиза трупа. / Керівництво - Москва - «Медицина» 1976, 437с.

2. Акопов, В. І. Судова медицина: Практ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- М.: Дашков і К, 2003.- 446, [1] с. - Библиогр .: с. 404-411. - Алф. указ. основних понять і термінів: с. 412-416.

3. Акопов, В. І. Судова медицина в питаннях і відповідях: Справ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- зростання НД: Фенікс, 1998.- 446 с. - Бібліогр. до розд .: с. 437-442. - Алф. указ .: с. 443-446.

4. Атлас по судовій медицині: Избр. розділи: [Учеб. посібник для мед. ін-тів / А. А. Солохин, В. М. Смольянинов, П. П. Ширинский, Ю. Л. Мельников] .- М.: Медицина, 1981.- 264 с.

5. Датій, А. В. Судова медицина і психіатрія: підручник: для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція" і напрямку "Юриспруденція" / А. В. Датій.- М.: РІОР, 2007.- 309 с .-(Вища освіта).

6. Калеміна, В. В. Основи судової медицини і психіатрії: навчальний посібник: [для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та медичних вузів] / В. В. Калеміна, Г. Р. Колоколов.- М.: Дашков і К, 2008.- 355, [1] с. - Библиогр .: с. 354-356 і в кінці ст. прямуючи.

7. Муханов, А. І. Атлас-керівництво з судової медицини: [Учеб. посібник для мед. ін-тів] / А. І. Муханов.- Київ: Вища шк., 1989.- 232 с.

8. Попов, В. Л. Курс лекцій з судової медицини: Для студентів мед. вузів / В. Л. Попов, Р. В. Бабаханян, Г. І. Заславскій.- СПб. : ДЕАН, 1999.- 399 с.

9. Попов, В. Л. Судова медицина: (Для студентів юрид. Вузів) / В. Л. Попов.- СПб. : СПбІВЕСЕП, 2000.- 399 с.

10. Попов, В. Л. Судова медицина: Підручник / В. Л. Попов, Ю. Д. Гурочкін.- М.: Спарк, 1999.- 463 с., [32] л. мул.

11. Пучков, Г. Ф. Судово-медична танатологія і експертиза трупа / Г. Ф. Пучков, Ю. В. Кухарьков, А. Е. Гучок. - Мн .: Акад. МВС Республіки Білорусь, 2003. - 160с.

12. Керівництво до практичних занять з судової медицини: [Учеб. посібник для мед. ін-тів / І. А. Концевич і ін.]; Під ред. І. А. Концевіч.- Київ: Вища шк., 1988.- 327 с. - Библиогр .: с. 321-322 (29 назв.). - Предм. указ .: с. 323-324.

13. Судова медицина // під ред. професора В. В. Томіліна. Москва «Юридична література», 1987, 326с.

14. Судова медицина // Підручник під ред. Професора А. Р. Деньковского. Ленінград, 1976, 365с.

15. Судова медицина: Навчальний посібник: для студентів медичних вузів / [Єфімов А. А. та ін.] .- М.: Вузівський підручник, 2009.- 334, [1] с .- (Вузівський підручник - Библиогр .: с . 332-335 (82 назв.).

16. Судова медицина: Учеб. для вузів / [Л. О. Барсегянц, В. Н. Крюков, А. А. Солохин и др.]; За заг. ред. В. В. Томіліна.- М.: Норма, 2001.- 369 с.

17. Хохлов В. В., Кузнєцов Л. Є. Судова медицина. / Керівництво - Смоленськ, 1998, 800с.

18. Дргонец, Я. Сучасна медицина і право. Пер. зі словац. / Я. Дргонец, П. Холлендер. - М .: Юрид. лит., 1991. - 336 с.

19. Мережко, Г. В. Судово-медична експертиза у питаннях слідчого: Учеб. посібник / Г. В. Мережко. - Мн. Акад. МВС Респ. Білорусь, 2005. - 64 с.

20. Огляд трупа на місці його виявлення: Керівництво для лікарів / [Е. П. Александров та ін.]; Під ред. А. А. Матишева.- Л.: Медицина. Ленингр. отд-ня, 1989.- 263 с. - Библиогр .: с. 261-263.

21. Пиголкин, Ю. І. Судово-медичне визначення віку / Ю. І. Пиголкин, М. В. Федулова, Н. Н. Гончарова; під ред. І. Н. Сеченова, Ю. І. Піголкіна.- М.: Мед. інформ. агенство, 2006.- 223 с. - Библиогр .: с. 202-223 (282 назв.).

22. Пленк, І-Я. Повчання по судовій медицині / І.-Я. Плівки. Короткий виклад судової медицини С. А. Громов; [Науч. ред., сост., предисл .: Петров В. В.] .- М.: С.-Петерб. держ. ун-т, 2004.- 430, [1] с .- (Антологія криміналістики, судової медицини та судової психіатрії). - Вих. дан. ориг .: 1799, 1832. - Бібліогр .: с. 420-426 (208 назв.), В кінці параграфів і в кінці ст. прямуючи.

23. Судово-медична експертиза у випадках загибелі плодів і новонароджених / В. В. Колкутін, Е. Х. Баринов, К. В. Ноздряков, Т. І. Русакова.- М.: Юрлітінформ, 2002.- 125, [2 ] с .- (Судова медицина. ХХІ століття).

24. Судово-медичне дослідження трупа / Под ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна. - М .: Медицина, 1991. - 320 с. (Мул.)

25. Судово-медичне дослідження трупа / [А. П. Громов, В. І. Алісіевіч, А. В. Капустін та ін.]; Під ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна.- М.: Медицина, 1991.- 317 с. - Библиогр .: с. 310-315.

Питання 3. Причини смерті при пожежах, ознаки прижиттєвого дії високих температур і полум'я. «-- попередня | наступна --» Питання 1. Поняття про отруту (токсини). Умови дії отрути. Шляхи потрапляння отрут в організм.
загрузка...
© om.net.ua