загрузка...
загрузка...
На головну

Структура фондовій лекції

висновок

Питання 4. Огляд у кримінальному та цивільному процесі.

Медичні відомості про індивідуумі можуть бути виявлені при його огляді. Для встановлення особливих прикмет, виявлення фактичних даних (відомостей про факти) проводиться огляд тіла фізичної особи. При цьому огляд проводиться слідчим, дізнавачем, судом за участю лікаря. Таким лікарем може бути як судово-медичний експерт, так і лікар іншої спеціальності.

Лікар проводить огляд самостійно (складає акт огляду), тоді, коли необхідно оголення обстежуваного, а підлогу слідчого, дізнавача, судді відрізняється від статі обстежуваного. У будь-якому випадку при огляді присутні поняті однієї статі з обстежуваних. В результаті огляду за участю лікаря встановлюють медичні факти, значимі для вирішення справи по суті, а також вирішують питання про необхідність призначення судово-медичної експертизи.

Так, при огляді можуть бути виявлені сліди поранення у вигляді рубців (що є приводом для призначення судово-медичної експертизи характеру і тяжкості тілесних ушкоджень), виявлені біологічні сліди (вилучаються як речові докази і призначається відповідна експертизи) - наприклад при статевих злочинах, встановлені ідентифікують особистість ознаки і т. п.

Таким чином, підбиваючи підсумок з даного питання, необхідно відзначити, що огляд може проводитися для встановлення особливих прикмет, виявлення фактичних даних про індивідуумі. При необхідності огляду він проводиться слідчим, дізнавачем, судом за участю лікаря. При огляді можуть бути виявлені тілесні ушкодження, рубці, сліди біологічного походження.

В ході лекційного заняття нами були розглянуті порядок і особливості призначення та проведення судово-медичної експертизи при статевих злочинах, встановлення дійсного віку, стану здоров'я людини, а також особливості проведення огляду в кримінальному та цивільному процесі.

Підводячи підсумок по даній темі, слід зазначити, що для кваліфікації діяння як статевий злочин результати судово-медичних досліджень відіграють дуже важливу роль. В ході проведення дослідження у потерпілих, підозрюваних, обвинувачених можуть бути виявлені як тілесні ушкодження, так і об'єкти біологічного походження.

У процесі дізнання, слідства, суду може виникнути питання про вік людини, дозвіл якого зажадає проведення судово-медичної експертизи. Слід розрізняти такі поняття як «хронологічний вік» і «біологічний вік», який визначається за сукупністю всіх встановлених даних з урахуванням факторів, що впливають на них. Точність встановлення біологічного віку варіюється від декількох днів до 10 і більше років.

При необхідності визначення стану здоров'я проходять у справі осіб призначається судово-медична експертиза стану здоров'я людини. Розрізняють такі варіанти обману щодо стану здоров'я: симуляція, диссимуляция, агравація, дезаггравація, штучні захворювання (членоушкодження).

Для встановлення особливих прикмет, виявлення фактичних даних про індивідуумі може проводитися огляд. При необхідності огляду він проводиться слідчим, дізнавачем, судом за участю лікаря. При огляді можуть бути виявлені тілесні ушкодження, рубці, сліди біологічного походження.

Тема № 5 «Основні положення танатології»

для курсантів 4 курсу факультету міліції,

слідчо-експертного та кримінально-виконавчого факультетів,

слухачів заочної форми навчання

Мінськ 2011

автори:

Кухарьков Ю. В., доцент кафедри криміналістики, кандидат медичних наук, доцент;

Гусенцями А. О., викладач кафедри криміналістики.

рецензент:

Е. В. Туманов, проректор ДУ «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної служби медичних судових експертиз», кандидат медичних наук, доцент.

Рекомендована до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри криміналістики. Протокол № 15 від 18.10.2011 р

1. Тема лекції: «Основні положення танатології».

2. Цілі лекції:

навчальні: сформувати систему теоретичних знань про судово-медичної танатології, вмирання як процесі, термінальних станах, смерті і можливостях її констатації, про клінічної та біологічної смерті, понятті «смерть головного мозку», «переживання тканин», значенні ознак переживання тканин, а також про судово-медичної (соціально-правовий) класифікації смерті;

виховні: формування правової, комунікативної і дискусійної культури; розвиток пізнавального інтересу; бажання оволодівати новими знаннями; розвиток таких необхідних якостей для майбутнього співробітника правоохоронних органів як: уважність, спостережливість, самостійність і критичність мислення, логічне вибудовування аргументації.

3. План лекції:

Вступ.

Основна частина (виклад навчальних питань):

1 питання: Вмирання як процес. Термінальні стану, смерть, констатація смерті.

2 питання: Клінічна і біологічна смерть, смерть головного мозку.

3 питання: Поняття про переживання тканин, значення ознак переживання тканин.

4 питання: Судово-медична (соціально-правова) класифікація смерті.

Висновок.

4. Навчальна література:

4.1. Нормативні правові акти:

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2007. - 48с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 16.07.1999 р № 295-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами та доповненнями від 27.12.2010 № 223-З

3. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь від 09.07.1999 р № 275-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2010 року № 223-З.

4. Цивільний Кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р N 218-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 8, 2/1793, ; зі змінами і доповненнями від 10 січня 2011 № 241-З.

4.2. Основна:

1. Гурочкін, Ю. Д. Судова медицина: Курс лекцій: Для курсантів і слухачів образоват. установ МВС Росії юрид. профілю / Ю. Д. Гурочкін, В. І. Вітер.- М.: Право і закон, 2003.- 319 с.

2. Дзвонів, Г. Р. Судова медицина: курс лекцій: [для студентів юрид. і мед. вузів] / Г. Р. Колоколов.- М.: Іспит, 2006.- 252, [1] с .- (Курс лекцій). - Библиогр .: с. 251-253 (25 назв.).

3. Кустов, А. М. Судова медицина в розслідуванні злочинів: Курс лекцій: Навчальний метод. посібник / А. М. Кустов, С. С. Саміщенко.- М.: МПСІ, 2002.- 446 с .- (Криміналістика). - Библиогр .: с. 439-440 (32 назв.) І в кінці ч.

4. Самищенко, С. С. Судова медицина. Підручник для юридичних вузів / С. С. Самищенко. - М .: Право і закон, 1996. - 432 с. (З мул.)

5. Судова медицина. Підручник для ВНЗ / За заг. ред. В. В. Томіліна. - М .: Видавнича група ИНФРА-М - НОРМА, 1996. - 376 с.

4.3. Додаткова:

1. Авдєєв М. І. Судово-медична експертиза трупа. / Керівництво - Москва - «Медицина» 1976, 437с.

2. Акопов, В. І. Судова медицина: Практ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- М.: Дашков і К, 2003.- 446, [1] с. - Библиогр .: с. 404-411. - Алф. указ. основних понять і термінів: с. 412-416.

3. Акопов, В. І. Судова медицина в питаннях і відповідях: Справ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- зростання НД: Фенікс, 1998.- 446 с. - Бібліогр. до розд .: с. 437-442. - Алф. указ .: с. 443-446.

4. Атлас по судовій медицині: Избр. розділи: [Учеб. посібник для мед. ін-тів / А. А. Солохин, В. М. Смольянинов, П. П. Ширинский, Ю. Л. Мельников] .- М.: Медицина, 1981.- 264 с.

5. Датій, А. В. Судова медицина і психіатрія: підручник: для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція" і напрямку "Юриспруденція" / А. В. Датій.- М.: РІОР, 2007.- 309 с .-(Вища освіта).

6. Калеміна, В. В. Основи судової медицини і психіатрії: навчальний посібник: [для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та медичних вузів] / В. В. Калеміна, Г. Р. Колоколов.- М.: Дашков і К, 2008.- 355, [1] с. - Библиогр .: с. 354-356 і в кінці ст. прямуючи.

7. Мерецкий, Н. Е. Тактичні прийоми огляду трупа на місці його виявлення: навч. посібник / Н. Є. Мерецкий, В. В. Прутових.- М.: МПСІ, 2004.- 175 с .- (Криміналістика) (бібілотека юриста). - Бібліогр .: с.171-172 (34 назв.).

8. Муханов, А. І. Атлас-керівництво з судової медицини: [Учеб. посібник для мед. ін-тів] / А. І. Муханов.- Київ: Вища шк., 1989.- 232 с.

9. Попов, В. Л. Курс лекцій з судової медицини: Для студентів мед. вузів / В. Л. Попов, Р. В. Бабаханян, Г. І. Заславскій.- СПб. : ДЕАН, 1999.- 399 с.

10. Попов, В. Л. Судова медицина: (Для студентів юрид. Вузів) / В. Л. Попов.- СПб. : СПбІВЕСЕП, 2000.- 399 с.

11. Попов, В. Л. Судова медицина: Підручник / В. Л. Попов, Ю. Д. Гурочкін.- М.: Спарк, 1999.- 463 с., [32] л. мул.

12. Пучков, Г. Ф. Судово-медична танатологія і експертиза трупа / Г. Ф. Пучков, Ю. В. Кухарьков, А. Е. Гучок. - Мн .: Акад. МВС Республіки Білорусь, 2003. - 160с.

13. Керівництво до практичних занять з судової медицини: [Учеб. посібник для мед. ін-тів / І. А. Концевич і ін.]; Під ред. І. А. Концевіч.- Київ: Вища шк., 1988.- 327 с. - Библиогр .: с. 321-322 (29 назв.). - Предм. указ .: с. 323-324.

14. Судова медицина // під ред. професора В. В. Томіліна. Москва «Юридична література», 1987, 326с.

15. Судова медицина // Підручник під ред. Професора А. Р. Деньковского. Ленінград, 1976, 365с.

16. Судова медицина: Навчальний посібник: для студентів медичних вузів / [Єфімов А. А. та ін.] .- М.: Вузівський підручник, 2009.- 334, [1] с .- (Вузівський підручник - Библиогр .: с . 332-335 (82 назв.).

17. Судова медицина: Учеб. для вузів / [Л. О. Барсегянц, В. Н. Крюков, А. А. Солохин и др.]; За заг. ред. В. В. Томіліна.- М.: Норма, 2001.- 369 с.

18. Хохлов В. В., Кузнєцов Л. Є. Судова медицина. / Керівництво - Смоленськ, 1998, 800с.

19. Дргонец, Я. Сучасна медицина і право. Пер. зі словац. / Я. Дргонец, П. Холлендер. - М .: Юрид. лит., 1991. - 336 с.

20. Мережко, Г. В. Судово-медична експертиза у питаннях слідчого: Учеб. посібник / Г. В. Мережко. - Мн. Акад. МВС Респ. Білорусь, 2005. - 64 с.

21. Огляд трупа на місці його виявлення: Керівництво для лікарів / [Е. П. Александров та ін.]; Під ред. А. А. Матишева.- Л.: Медицина. Ленингр. отд-ня, 1989.- 263 с. - Библиогр .: с. 261-263.

22. Пленк, І-Я. Повчання по судовій медицині / І.-Я. Плівки. Короткий виклад судової медицини С. А. Громов; [Науч. ред., сост., предисл .: Петров В. В.] .- М.: С.-Петерб. держ. ун-т, 2004.- 430, [1] с .- (Антологія криміналістики, судової медицини та судової психіатрії). - Вих. дан. ориг .: 1799, 1832. - Бібліогр .: с. 420-426 (208 назв.), В кінці параграфів і в кінці ст. прямуючи.

23. Судово-медична експертиза у випадках загибелі плодів і новонароджених / В. В. Колкутін, Е. Х. Баринов, К. В. Ноздряков, Т. І. Русакова.- М.: Юрлітінформ, 2002.- 125, [2 ] с .- (Судова медицина. ХХІ століття).

24. Судово-медичне дослідження трупа / Под ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна. - М .: Медицина, 1991. - 320 с. (Мул.)

25. Судово-медичне дослідження трупа / [А. П. Громов, В. І. Алісіевіч, А. В. Капустін та ін.]; Під ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна.- М.: Медицина, 1991.- 317 с. - Библиогр .: с. 310-315.

26. Томілін, В. В. Судово-медичне дослідження речових доказів / В. В. Томілін, Л. О. Барсегянц, А. С. Гладкіх.- М.: Медицина, 1989.- 302 с. - Библиогр .: с. 296-303.

27. Шаманова, Т. Н. Використання досягнень біології в криміналістиці і судовій експертизі // Експерт-криміналіст. - 2008. - № 4. - С. 24-26.

Питання 3. Судово-медична експертиза та медичні дослідження стану здоров'я людини. «-- попередня | наступна --» Питання 1. Умирання як процес. Термінальні стану, смерть, констатація смерті
загрузка...
© om.net.ua