загрузка...
загрузка...
На головну

Структура фондовій лекції

висновок

Питання № 4. Медичний компонент фізичних і моральних страждань при моральну шкоду.

Ще одна ситуація, коли потрібно застосування спеціальних медичних (судово-медичних) знань - оцінка моральної шкоди при заподіянні тілесних ушкоджень або захворювання.

Заподіяння моральної шкоди має на увазі виникнення фізичних і моральних страждань людині. Оцінка моральних страждань здійснюється в результаті на розсуд суду.

Фізичні страждання не можуть оцінюватися без медичних знань.

У подібних випадках лікар може допомогти:

1. В оцінці наявності патологічних (хворобливих) проявів (хворобливості, зміни артеріального тиску, функціональні розлади та інше).

2. У встановленні можливої причинно-наслідкового зв'язку між впливає чинником і фізичним розладом.

Таким чином, підбиваючи підсумок з даного питання, необхідно відзначити, що для об'єктивної оцінки моральної шкоди при заподіянні тілесних ушкоджень або захворювання також потрібне застосування спеціальних медичних (судово-медичних) знань, що дозволяють встановити не тільки наявність патологічних проявів, а й можливої причинно-наслідкового зв'язку між впливає чинником і фізичним розладом.

В ході лекційного заняття нами були розглянуті порядок і особливості призначення та проведення судово-медичної експертизи характеру і тяжкості тілесних ушкоджень, основні розв'язувані питаннях, поняття «тілесні ушкодження» і «шкода здоров'ю», особливості судово-медичної експертизи і медичних досліджень при визначенні шкоди здоров'ю , які вирішуються питання, а також медичний компонент фізичних і моральних страждань при моральну шкоду.

Підводячи підсумок по даній темі, слід зазначити, що при проведенні експертизи фізичних осіб можуть бути вирішені наступні завдання: встановлення факту заподіяння тілесних ушкоджень, їх параметрів, встановлення факту статевих зносин, протиприродних форм сексуальних взаємин, визначення віку, дослідження стану здоров'я людини, визначення заподіяння шкоди здоров'ю, встановлення обману щодо стану здоров'я, виявлення стану алкогольного або наркотичного сп'яніння, вирішення питань про зараження інфекційним захворюванням, дослідження станів репродуктивної функції, ідентифікація особистості за медичними показниками.

Відповідно до Кримінального кодексу Республіки Білорусь тілесні ушкодження поділяються на ступені: тяжкі тілесні ушкодження, менш тяжкі тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку втрату працездатності. Відповідно до Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення також слід виділяти легкі тілесні ушкодження, що не призвели до короткочасного розладу здоров'я або незначну стійкої втрати працездатності.

Кваліфікуючі ознаки (критерії) ступенів тяжкості тілесних ушкоджень наведені у відповідних статтях Кримінального кодексу. Роз'яснення критеріїв для практичної експертної діяльності наводяться в Правилах судово-медичної експертизи характеру і тяжкості тілесних ушкоджень у Республіці Білорусь.

Під шкодою здоров'ю слід розуміти або тілесні ушкодження, або захворювання, яке спровоковано або викликано зовнішнім впливом. Тому в будь-якому судовому процесі, в разі наявності необхідності вирішення питань медичного характеру та оцінки медичних даних, бажано участь лікаря, який має спеціальність медичного судового експерта.

Для об'єктивної оцінки моральної шкоди при заподіянні тілесних ушкоджень або захворювання також потрібне застосування спеціальних медичних (судово-медичних) знань, що дозволяють встановити не тільки наявність патологічних проявів, а й можливої причинно-наслідкового зв'язку між впливає чинником і фізичним розладом.

Тема № 4 «Особливості проведення судово-медичної експертизи при статевих злочинах,

встановлення дійсного віку, стану здоров'я людини; проведення огляду »

для курсантів 4 курсу денної форми навчання

факультету міліції, слідчо-експертного та кримінально-виконавчого факультетів

Мінськ 2011

автори:

Кухарьков Ю. В., доцент кафедри криміналістики, кандидат медичних наук, доцент;

Гусенцями А. О., викладач кафедри криміналістики.

рецензент:

Е. В. Туманов, проректор ДУ «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної служби медичних судових експертиз», кандидат медичних наук, доцент.

Рекомендована до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри криміналістики. Протокол № 15 від 18.10.2011 р

1. Тема лекції: «Особливості проведення судово-медичної експертизи при статевих злочинах, встановлення дійсного віку, стану здоров'я людини; проведення огляду ».

2. Цілі лекції:

навчальні: сформувати систему теоретичних знань про особливості призначення та проведення судово-медичної експертизи при статевих злочинах, встановлення дійсного віку, стану здоров'я людини, проведення огляду;

виховні: формування правової, комунікативної і дискусійної культури; розвиток пізнавального інтересу; бажання оволодівати новими знаннями; розвиток таких необхідних якостей для майбутнього співробітника правоохоронних органів як: уважність, спостережливість, самостійність і критичність мислення, логічне вибудовування аргументації.

3. План лекції:

Вступ.

Основна частина - 70 хвилин (виклад навчальних питань):

1 питання: Судово-медичні експертизи та дослідження фахівцем при статевих злочинах - 25 хв.

2 питання: Біологічний і хронологічний (паспортний) вік, вікові біологічні періоди- 25 хв.

3 питання: Судово-медична експертиза та медичні дослідження стану здоров'я людини-15 хв.

4 питання: Огляд у кримінальному та цивільному процесі - 5 хв.

Висновок.

4. Навчальна література:

4.1. Нормативні правові акти:

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2007. - 48с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 16.07.1999 р № 295-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами та доповненнями від 27.12.2010 № 223-З

3. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь від 09.07.1999 р № 275-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2010 року № 223-З.

4. Цивільний Кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р N 218-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 8, 2/1793, ; зі змінами і доповненнями від 10 січня 2011 № 241-З.

4.2. Основна:

1. Гурочкін, Ю. Д. Судова медицина: Курс лекцій: Для курсантів і слухачів образоват. установ МВС Росії юрид. профілю / Ю. Д. Гурочкін, В. І. Вітер.- М.: Право і закон, 2003.- 319 с.

2. Дзвонів, Г. Р. Судова медицина: курс лекцій: [для студентів юрид. і мед. вузів] / Г. Р. Колоколов.- М.: Іспит, 2006.- 252, [1] с .- (Курс лекцій). - Библиогр .: с. 251-253 (25 назв.).

3. Кустов, А. М. Судова медицина в розслідуванні злочинів: Курс лекцій: Навчальний метод. посібник / А. М. Кустов, С. С. Саміщенко.- М.: МПСІ, 2002.- 446 с .- (Криміналістика). - Библиогр .: с. 439-440 (32 назв.) І в кінці ч.

4. Самищенко, С. С. Судова медицина. Підручник для юридичних вузів / С. С. Самищенко. - М .: Право і закон, 1996. - 432 с. (З мул.)

5. Судова медицина. Підручник для ВНЗ / За заг. ред. В. В. Томіліна. - М .: Видавнича група ИНФРА-М - НОРМА, 1996. - 376 с.

4.3. Додаткова:

1. Акопов, В. І. Судова медицина: Практ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- М.: Дашков і К, 2003.- 446, [1] с. - Библиогр .: с. 404-411. - Алф. указ. основних понять і термінів: с. 412-416.

2. Акопов, В. І. Судова медицина в питаннях і відповідях: Справ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- зростання НД: Фенікс, 1998.- 446 с. - Бібліогр. до розд .: с. 437-442. - Алф. указ .: с. 443-446.

3. Датій, А. В. Судова медицина і психіатрія: підручник: для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція" і напрямку "Юриспруденція" / А. В. Датій.- М.: РІОР, 2007.- 309 с .-(Вища освіта).

4. Калеміна, В. В. Основи судової медицини і психіатрії: навчальний посібник: [для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та медичних вузів] / В. В. Калеміна, Г. Р. Колоколов.- М.: Дашков і К, 2008.- 355, [1] с. - Библиогр .: с. 354-356 і в кінці ст. прямуючи.

5. Попов, В. Л. Курс лекцій з судової медицини: Для студентів мед. вузів / В. Л. Попов, Р. В. Бабаханян, Г. І. Заславскій.- СПб. : ДЕАН, 1999.- 399 с.

6. Попов, В. Л. Судова медицина: (Для студентів юрид. Вузів) / В. Л. Попов.- СПб. : СПбІВЕСЕП, 2000.- 399 с.

7. Судова медицина // під ред. професора В. В. Томіліна. Москва «Юридична література», 1987, 326с.

8. Судова медицина // Підручник під ред. Професора А. Р. Деньковского. Ленінград, 1976, 365с.

9. Судова медицина: Учеб. для вузів / [Л. О. Барсегянц, В. Н. Крюков, А. А. Солохин и др.]; За заг. ред. В. В. Томіліна.- М.: Норма, 2001.- 369 с.

10. Томілін, В. В. Судова медицина / В. В. Томілін, І. В. Віноградов.- М.: Юрид. лит., 1978.- 224 с.

11. Хохлов В. В., Кузнєцов Л. Є. Судова медицина. / Керівництво - Смоленськ, 1998, 800с.

12. Дргонец, Я. Сучасна медицина і право. Пер. зі словац. / Я. Дргонец, П. Холлендер. - М .: Юрид. лит., 1991. - 336 с.

13. Кухарьков, Ю. В. ДНК-типування в судовій медицині. Наукове видання / Ю. В. Кухарьков, Г. Ф. Пучков Г. Ф. та ін. - Мн .: БелАКК, 2003. 94с. (Мул.)

14. Мережко, Г. В. Судово-медична експертиза у питаннях слідчого: Учеб. посібник / Г. В. Мережко. - Мн. Акад. МВС Респ. Білорусь, 2005. - 64 с.

15. Сердюков, М. Г. Судова гінекологія і судове акушерство / М. Г. Сердюков. - М., 1964. - 302 с.

16. Судово-медична експертиза у випадках загибелі плодів і новонароджених / В. В. Колкутін, Е. Х. Баринов, К. В. Ноздряков, Т. І. Русакова.- М.: Юрлітінформ, 2002.- 125, [2 ] с .- (Судова медицина. ХХІ століття).

17. Томілін, В. В. Судово-медичне дослідження речових доказів / В. В. Томілін, Л. О. Барсегянц, А. С. Гладкіх.- М.: Медицина, 1989.- 302 с. - Библиогр .: с. 296-303.

18. Шаманова, Т. Н. Використання досягнень біології в криміналістиці і судовій експертизі // Експерт-криміналіст. - 2008. - № 4. - С. 24-26.

Судово-медична експертиза та медичні дослідження при визначенні шкоди здоров'ю, які вирішуються питання. «-- попередня | наступна --» Питання 1. Судово-медичні експертизи та дослідження фахівцем при статевих злочинах.
загрузка...
© om.net.ua