загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 1. Підстави, порядок для призначення і випадки обов'язкового призначення судово-медичних експертиз

Вступ

У випадках розкриття і розслідування злочинів проти життя і здоров'я громадян співробітникам правоохоронних органів - слідчим, дізнавача, оперативним уповноваженим, дільничним інспекторам міліції - часто доводиться призначати медичні судові експертизи і, в подальшому, долучати їх результати до матеріалів кримінальних справ, перевірок та ін.

Для правильного призначення судово-медичних експертиз, формулювання питань експерту, об'єктивної оцінки та повноцінного використання результатів судово-медичних досліджень з метою розкриття і розслідування злочинів проти життя і здоров'я громадян співробітнику правоохоронних органів необхідно отримати і міцно засвоїти знання про підстави, порядок призначення судово-медичних експертиз, їх видах, права, обов'язки, відповідальність експерта і фахівця, структурі і оцінці висновку судово-медичного експерта, процесуальної регламентації проведення судово-медичної експертизи, документації при призначенні та проведенні медичних судових експертиз, участі фахівця в галузі судової медицини в слідчих діях, в судовому провадженні, підстави для відводу судово-медичного експерта.

Підстави, порядок призначення судово-медичної експертизи визначаються процесуальними законами Республіки Білорусь (КПК, ЦПК, ПІКоАП). Виробництво судово-медичних експертиз додатково регулюється відповідними відомчими інструкціями, правилами, положеннями (наприклад - «Інструкція про виробництво судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь», «Правила судово-медичної експертизи трупа в республіці Білорусь», «Правила судово-медичної експертизи характеру і тяжкості тілесних ушкоджень у Республіці Білорусь »та інші).

Підстава призначення СМЕ.

У відповідності до процесуальних законів судово-медична експертиза призначається при необхідності спеціальних медичних знань для забезпечення доказів і вирішення питань по суті справи.

У кримінальному процесі передбачено обов'язкове призначення і проведення експертизи (стаття 228 КПК). Всі випадки, наведені в цій статті КПК, є підставою для призначення або судово-медичної експертизи, або судово-психіатричної. З перерахованих випадків безпосередньо до судово-медичної експертизи відноситься необхідність встановити:

1) причину смерті, характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень;

2) вік підозрюваного, обвинуваченого, коли це має значення для кримінальної справи, а документи про вік отсутствую або викликають сумнів;

3) фізичний стан підозрюваного або обвинуваченого, коли виникає сумнів з приводу їх здатності самостійно захищати свої права і законні інтереси; фізичний стан потерпілого, коли виникає сумнів у його здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для кримінальної справи, і давати про них показання.

Порядок призначення СМЕ.

У кримінальному процесі судово-медична експертиза може бути призначена до порушення кримінальної справи: для визначення причин смерті і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а також в інших випадках, коли необхідні медико-біологічні дослідження і висновки експертизи можуть мати суттєве значення для вирішення питання про порушення кримінальної справи (по ст.226 КПК). Експертиза може бути призначена (відповідно і повинна бути проведена) в стадії попереднього розслідування аж до його закінчення і передачі справи прокурору для направлення до суду. У кримінальному судочинстві першої інстанції експертиза може бути призначена під час судового слідства до судових дебатів та останнього слова обвинуваченого; а також при відновленні судового слідства, якщо виступаючі в судових дебатах особи або обвинувачений в останньому слові повідомлять про нові обставини, що мають значення для кримінальної справи. Рішення про відновлення справи суд може прийняти як до видалення в дорадчу кімнату для постановлення вироку, так і перебуваючи в нарадчій кімнаті (по ст. 347 КПК). Експертизу доручають експертам, які давали висновок у ході досудового провадження, або іншим експертам, призначеним судом (ст. 334 КПК). Однак якщо призначається експертиза повторна по відношенню до експертиз у досудовому або в судовому провадженні, її проведення доручається іншим експертам (ст. 239 КПК).

У цивільному судочинстві в першій інстанції СМЕ (як і інша судова експертиза) може бути призначена при підготовці справ до судового розгляду, в процесі судового розгляду до видалення суду для винесення рішення в дорадчу кімнату. При цьому можливе призначення СМЕ і в заключній частині судового розгляду, якщо в ході судових дебатів і судових реплік, і після них, до видалення суду для винесення рішення, головуючий суду визнає за необхідне з'ясувати нові факти у справі, дослідити нові докази і відновлює розгляд справи ( по ст. 292 ЦПК).

Судово-медична експертиза (як і інша судова експертиза) як у кримінальних, так і по цивільних справах може бути призначена в касаційному провадженні за рішенням суду касаційної інстанції. В адміністративному процесі судово-медична експертиза може бути призначена (відповідно, повинна бути проведена) при підготовці справи про адміністративне правопорушення до розгляду.

Призначаючи експертизу, слідчий, дізнавач, прокурор, посадова особа органу, провідного адміністративний процес, виносять постанову. У судочинстві в цивільних справах в першій і в касаційній інстанції експертиза призначається ухвалою суду. В судовому провадженні у кримінальній справі експертиза може бути призначена як постановою, так і визначенням: одноосібно суддя виносить постанову, колегія суддів - визначення.

Постанова та ухвала мають однакову структуру і зміст. У постанові (ухвалі) в обов'язковому порядку наводяться:

1) Час, місце призначення експертизи, хто призначив експертизу (посада, ПІБ);

2) підстави призначення СМЕ - коротко обставини справи, з яких випливає необхідність застосування спеціальних медико-біологічних знань і посилання на статті законів, що визначають призначення експертизи;

3) найменування установи або прізвище експерта (експертів), яким доручено виробництво експертизи;

4) питання, поставлені перед експертом;

5) матеріали, надані в розпорядження експерта.

Визначено, що експертом є не був зацікавлений у результаті справи особа, що володіє спеціальними знаннями з поставлених питань та яким доручено виробництво експертизи (по ст. 61 КПК, ст. 96 ЦПК, ст. 4.7 ПІКоАП). Кримінальний процесуальний закон (ч.2 ст. 227 КПК) передбачає можливість доручити виробництво судової експертизи 1) експертним установам; 2) установам і організаціям (державним або недержавним), які не є експертними; 3) досвідченим особам (фахівцям певної галузі знань), призначеним слідчим, дізнавачем, тобто поза будь-якої установи. У цивільному процесі експертиза може бути призначена або експертним установам, або експерту (експертам); не допускається проведення експертизи юридичною особою, яка не є експертною установою (ст.221 ЦПК). В адміністративному процесі експертиза може бути доручена експертній установі, а також іншим особам, які мають необхідні знання, за їх згодою (ч.2 ст.10.16 ПІКоАП).

Таким чином, в цілому визначається два порядки призначення і проведення судової експертизи: 1) в експертній установі; 2) поза експертною установою.

При призначенні судової експертизи в експертних установ керівник або уповноважена особа доручає працівникам (фахівцям) цієї установи проведення експертизи (по ст. 230 КПК, 223 ЦПК, ст. 10.17 ПІКоАП). При цьому він повинен роз'яснити права та обов'язки експерта, передбачені процесуальними кодексами Республіки Білорусь - в залежності від того, проводиться експертиза по кримінальній, цивільній або адміністративній справі. Керівник експертної установи (уповноважена замість нього особа) також попереджає призначеного експерта (експертів) про відповідальність за невиконання процесуальних обов'язків - за ухилення або відмову від проведення експертизи, завідомо неправдивий висновок. Підписка експерта про це додається до висновку експерта або є його складовою частиною.

При проведенні в експертній установі комісійної СМЕ за вказівкою осіб, які призначили експертизу, або з ініціативи самого експертної установи в комісію при необхідності можуть бути включені фахівці (лікарі різних спеціальностей), які не є працівниками установи, якому доручено виробництво експертизи. На таких осіб поширюються правила проведення судової експертизи в експертній установі.

Практично судово-медичні експертизи частіше призначаються в експертні установи. Виробництво експертизи доручається відповідним підрозділам Державної служби медичних судових експертиз (ГСМСЕ), а при призначенні судово-медичних експертиз військовими судами та слідчими військових прокуратур - також судово-медичної лабораторії Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Призначення СМЕ в кримінальному процесі фахівцям установ і організацій, які не є експертними, а також досвідченим особам в кримінальному, цивільному та адміністративному процесі поза будь-якої установи визначається як проведення судової експертизи поза експертною установою (по ст. 231 КПК, ст. 225 ЦПК , ст. 10.16 ПІКоАП). За кримінальними справами при призначенні СМЕ установам і організаціям, які не є експертними, до винесення постанови (ухвали) слідчий, дізнавач, суд узгоджують фахівців, які в установі або в організації будуть проводити експертизу. Практично узгодження фахівців зазвичай здійснюється через керівництво установи (організації), де буде проводитися експертиза.

При винесенні постанови (ухвали), доручаючи виробництво експертизи у кримінальній справі конкретним фахівцям установ і організацій, які не є експертними, або доручаючи виробництво експертизи в кримінальному, цивільному або адміністративному процесі обізнаним особам поза будь-якої установи, - дізнавач, слідчий, суддя (суд ) засвідчуються в особистості особи, якій доручається проведення експертизи, його компетентності (спеціальності і кваліфікації, стаж роботи та інше), перевіряють наявність у експерта зацікавленості в результаті справи і інших підстав для його відводу. Постанова вручається експертам, при цьому слідчий, дізнавач, суд роз'яснюють їм права і обов'язки, попереджають про відповідальність за ухилення або відмову від проведення експертизи, завідомо неправдивий висновок, невиконання процесуальних обов'язків. По кримінальних і цивільних справах виконання цих дій відзначається в постанові (ухвалі), засвідчується підписом експерта. У справах про адміністративні правопорушення підписка експерта про те, що він попереджений про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, відмова або ухилення без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків проводиться у висновку експерта (ст. 10.20 ПІКоАП)

Практично поза експертною установою призначення і проведення судово-медичної експертизи спостерігається досить рідко. Це можуть бути випадки повторної судово-медичної експертизи фізичної особи або СМЕ за матеріалами справи, коли попередні експертизи неодноразово виконувалися в експертних установах, проте є підстави не довіряти їх результатами.

Крім вищевикладеного, в сучасних умовах ГСМСЕ здійснює виробництво медичних експертиз на платній основі за зверненнями фізичних і юридичних осіб без відповідної постанови (ухвали). Підставою проведення експертизи може бути укладений договір про її виробництві.

Таким чином, підбиваючи підсумок з даного питання, необхідно відзначити, що судово-медична експертиза призначається при необхідності спеціальних медичних знань для забезпечення доказів і вирішення питань по суті справи. У кримінальному процесі судово-медична експертиза може бути призначена до порушення кримінальної справи. Призначаючи експертизу, слідчий, дізнавач, прокурор, посадова особа органу, провідного адміністративний процес, виносять постанову. У судочинстві в цивільних справах в першій і в касаційній інстанції експертиза призначається ухвалою суду.

Структура фондовій лекції «-- попередня | наступна --» Питання 2. Види судово-медичних експертиз. Випадки проведення судово-медичних експертиз комісією експертів.
загрузка...
© om.net.ua