загрузка...
загрузка...
На головну

Вступ

З метою забезпечення однакового застосування митного законодавства Російської Федерації, упорядкування контролю за правильністю класифікації товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Федеральною митною службою видано Наказ від 17 березня 2010 р N 500 «Про затвердження інструкції« Про діях посадових осіб, які здійснюють класифікацію товарів в відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та контроль правильності визначення класифікаційного коду згідно з товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності ».

Питання 1 Мета і завдання діяльності митних органів по контролю правильності класифікації товарів

Ця Інструкція про дії посадових осіб, які здійснюють класифікацію товарів відповідно до ТН ЗЕД та контроль правильності визначення класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД (далі - Інструкція), визначає дії посадових осіб митних органів РФ з контролю за правильністю визначення класифікаційного коду при декларуванні товарів і після випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також порядок прийняття рішення про класифікацію товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Порядок митного контролю правильності визначення класифікаційного коду по ТН ЗЕД при електронному декларуванні товарів визначається окремим правовим актом ФМС Росії.

Визначення класифікаційного коду (класифікаційних кодів) товарів, що переміщуються через митний кордон РФ, здійснюється відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Митного союзу (далі - ТН ЗЕД).

Посадові особи митних органів класифікують товари:

а) у разі встановлення порушення правил класифікації товарів при їх декларуванні;

б) за запитами, поданими до митного органу відповідно до статті 42 ТК Росії;

в) за запитами органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів прокуратури, нижчестоящих митних органів;

г) в інших випадках, передбачених правовими актами Російської Федерації.

Форма і порядок прийняття попереднього рішення про класифікацію товару визначається нормативно-правовим актом ФМС Росії.

5. При контролі правильності визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД при декларуванні товарів і після випуску товарів у відповідності з обраним митним режимом посадові особи митних органів здійснюють:

а) контроль достовірності та повноти відомостей, заявлених у вантажній митній декларації (далі - ВМД) для цілей ідентифікації товару, а також класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД (для цілей застосування цієї Інструкції під ВМД розуміється заповнена письмова митна декларація на зброшурованих у комплекти бланках "Вантажна митна декларація / Транзитна декларація (ТД1)", "Вантажна митна декларація / Транзитна декларація (ТД3)", "Додатковий аркуш до вантажної митної декларації / транзитної декларації (ТД2)", "Додатковий аркуш до вантажний митної декларації / транзитної декларації ( ТД4) "встановлених форм);

б) перевірку відповідності та повноти опису товару у ВМД встановленим вимогам, в тому числі опису його упаковки;

в) перевірку відповідності відомостей про товар, заявленому в ВМД і представленому для митного контролю, відомостями про товар, пойменованому і описаному в рішенні про класифікацію товару, отриманого відповідно до підпункту "б" пункту 4 цієї Інструкції.

Питання 2 Контроль за правильністю визначення класифікаційного коду при декларуванні товарів

Контроль достовірності і повноти відомостей, заявлених у ВМД для цілей ідентифікації товару, а також контроль правильності визначення класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД під час митного оформлення товарів проводять посадові особи митного поста, відділу або відділення митного оформлення і митного контролю митного поста або митниці, в посадові обов'язки яких входять питання контролю правильності класифікації товарів відповідно до ТН ЗЕД (далі - уповноважена посадова особа митного поста).

Перевірка документів і відомостей (далі - документальний контроль), заявлених ВМД для мети ідентифікації та класифікації товару, здійснюється на підставі відомостей про товари, зазначених у ВМД і документах, доданих до неї, акті митного огляду (за наявності).

При відсутності інформації, необхідної для контролю правильності класифікації товару та його ідентифікації, уповноважена посадова особа митного поста направляє декларанту відповідно до встановленого порядку повідомлення про те, які саме відомості і документи повинні бути представлені (наприклад, опис товару, фотографії, малюнки, технологічні схеми виготовлення, оригінали або завірені відповідно до встановленого порядку копії висновків фахівців експертних організацій, в яких наведені результати дослідження товару і т. п.).

Якщо за результатами документального контролю уповноважена посадова особа митного поста підтверджує класифікаційний код ТН ЗЕД, заявлений декларантом в графі 33 ВМД, то в нижньому підрозділі графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 вноситься запис згідно з пунктом 44 Інструкції про дії посадових осіб митних органів, що здійснюють митне оформлення та митний контроль при декларуванні та випуску товарів, затвердженої Наказом ГТК Росії від 28 листопада 2003 р N 1356.

При виявленні порушення правил класифікації товарів при їх декларуванні уповноважена посадова особа митного поста приймає рішення про класифікацію товару, оформлене згідно з формою, наведеною в додатку N 1 до цієї Інструкції.

Рішення про класифікацію товару заповнюється з використанням комп'ютера і друкується на принтері. Підчистки, помарки і виправлення в рішенні про класифікацію товару не допускаються.

Рішення про класифікацію товару підлягає реєстрації в журналі реєстрації та обліку рішень про класифікацію товарів митного поста.

Рішення про класифікацію товару додається до ВМД і зберігається разом з нею.

Копія рішення про класифікацію товару може бути представлена декларанту за його запитом.

Реквізити рішення про класифікацію товару (реєстраційний номер і дата прийняття рішення) вносяться в графу "C" ВМД і в відповідне їй поле електронної копії ВМД.

У нижній підрозділ графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 вносяться записи:

а) "KK / BB / CCCCC / DDDDDDDDDD / EEEEEEEEEE", де

KK - цифрове позначення випадків коригування коду ТН ЗЕД, коли:

"01" - коригування, в результаті якої код ТН ЗЕД, заявлений декларантом в графі 33 ВМД, відкоректований одним кодом ТН ЗЕД;

"02" - коригування, в результаті якої прийнято рішення, що код ТН ЗЕД, заявлений декларантом в графі 33 ВМД, розбивається на кілька кодів ТН ЗЕД;

"03" - коригування, в результаті якої прийнято рішення, що кілька товарів, заявлених декларантом в одній ВМД, класифікуються одним кодом ТН ЗЕД;

"04" - коригування, в результаті якої код, прийнятий митним органом, відкоректований вищим митним органом одним кодом ТН ЗЕД;

"05" - коригування, в результаті якої вищим митним органом прийнято рішення, що код, прийнятий митним органом, розбивається на кілька кодів ТН ЗЕД;

"06" - коригування, в результаті якої вищим митним органом прийнято рішення, що кілька товарів класифікуються одним кодом ТН ЗЕД;

BB - цифрове позначення випадків коригування коду ТН ЗЕД, коли:

код відкоректований митним постом:

"11" - в процесі документального контролю;

"12" - на підставі митного огляду (огляду);

"13" - за результатами додаткової перевірки;

"14" - на підставі висновку експерта;

"15" - на підставі профілю ризику;

"19" - інші випадки;

код відкоректований митницею:

"21" - на підставі документального контролю;

"24" - на підставі висновку експерта;

"25" - на підставі профілю ризику;

"29" - інші випадки;

код відкоректований РТУ:

"31" - на підставі документального контролю;

"39" - інші випадки;

код відкоректований ФТС Росії:

"41" - на підставі документального контролю;

"49" - інші випадки;

CCCCC - номер товару за ВМД;

DDDDDDDDDD - коректований код ТН ЗЕД;

EEEEEEEEEE - відкоригований код ТН ЗЕД (при коригуванні коду ТН ЗЕД випадку "02" або "05" вказується код ТН ЗЕД товару, для якого застосовуються максимальні ставки митних зборів, податків);

б) "Коригування коду (товар N __" (під номером, відповідним операції документального контролю "Контроль за правильністю визначення класифікаційного коду товару згідно з УКТ ЗЕД", порядок визначення якого наведено в пункті 44 Інструкції про дії посадових осіб митних органів, що здійснюють митне оформлення та митний контроль при декларуванні та випуску товарів, затвердженої Наказом ГТК Росії від 28 листопада 2003 р N 1356).

Записи завіряються підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного поста, а також дати.

Відомості відповідно до встановленого порядку вносяться до електронної копії ВМД.

Якщо виявлені ознаки, що вказують на те, що заявлений при декларуванні код ТН ЗЕД може бути недостовірним, або заявлені відомості про товар не підтверджені належним чином, уповноважена посадова особа митного поста проводить додаткову перевірку заявлених відомостей.

При проведенні додаткової перевірки заявлених відомостей уповноважена посадова особа митного поста може запросити документи і відомості, необхідні для визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД, а також у випадках, передбачених статтею 378 ТК Росії, призначити експертизу товарів.

Запит додаткових документів і відомостей, їх перевірка, напрямок проб і зразків товару та проведення експертизи товару не перешкоджають випуску товару, в тому числі із забезпеченням сплати митних платежів (пункт 3 статті 153 ТК Росії), якщо інше не передбачено ТК Росії.

При цьому в нижньому підрозділі графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 під номером, відповідним операції документального контролю "Контроль за правильністю визначення класифікаційного коду товару згідно з УКТ ЗЕД", порядок визначення якого наведено в пункті 44 Інструкції про дії посадових осіб митних органів, що здійснюють митне оформлення та митний контроль при декларуванні та випуску товарів, затвердженої Наказом ГТК Росії від 28 листопада 2003 р N 1356, проставляється запис "Додаткова перевірка (товар N __)", яка завіряється підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного поста, а також часу і дати через розділовий знак "/" (після завершення перевірки) запис "Перевірено (товар N __)" (в разі підтвердження заявленого коду ТН ЗЕД) або "Коригування коду (товар N __)" (в випадку прийняття рішення про класифікацію товару). Запис завіряється підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного поста, а також дати.

У разі прийняття рішення про класифікацію товару графу "C" ВМД, в нижній підрозділ графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 і до відповідних їм поля електронної копії ВМД уповноваженою посадовою особою митного поста вносяться записи відповідно до пункту 10 цієї Інструкції.

При прийнятті рішення про направлення товару на експертизу уповноважена посадова особа митного поста погодить в робочому порядку зі структурним підрозділом митниці, наділеним відповідно до положення про підрозділ посадовими інструкціями і посадовими регламентами повноваженнями щодо здійснення класифікації товару згідно з ТН ЗЕД та контролю правильності визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД (далі - відділ митниці), перелік питань, які необхідно поставити перед експертом.

Уповноважена посадова особа митного поста за результатами експертизи приймає рішення про підтвердження коду ТН ЗЕД або рішення про класифікацію товару.

Якщо на підставі результатів експертизи неможливо прийняти однозначне рішення про класифікацію товару, копія ВМД з комплектом документів та копією висновку експерта направляються до відділу митниці для прийняття рішення про класифікацію товару.

Відділ митниці приймає рішення про підтвердження заявленого у ВМД коду ТН ЗЕД або приймає рішення про класифікацію товару, оформлене згідно з формою, наведеною в додатку N 2 до цієї Інструкції.

Термін прийняття рішення не повинен перевищувати 30 днів з дня отримання відділом митниці документів.

У разі необхідності проведення додаткової перевірки (додаткової експертизи) або отримання пояснень експерта термін прийняття рішення про класифікацію товару може бути продовжений.

Уповноважена посадова особа митного поста в процесі митного контролю може проводити консультації з відділом митниці. При цьому уповноважена посадова особа митного поста направляє до відділу митниці копії ВМД та документів до неї.

Відділ митниці на підставі поданих документів в терміни, передбачені для прийняття рішення про випуск товару, готує роз'яснення щодо класифікації товару, на підставі якого уповноважена особа митного поста приймає рішення.

Контроль за правильністю визначення класифікаційного коду згідно з ТН ЗЕД товарів, що містяться в профілі ризику

Якщо при проведенні документального контролю виявлені ризики, що містяться в профілі ризику (терміновому профілі ризику), то в залежності від зазначених в ньому заходів щодо мінімізації ризиків уповноважена посадова особа митного поста здійснює їх застосування на рівні митного поста або передає в установленому порядку в митницю напрямок для прийняття рішення (рішень) з комплектом документів (далі - Напрямок).

У випадках виявлення при декларуванні товару в електронній формі ризиків, що містяться в профілі ризику, які передбачають прийняття рішень структурними підрозділами митниці при перевірці митної декларації, митний пост направляє електронну декларацію і електронні документи за наявними каналами зв'язку в координуючий підрозділ митниці з одночасним повідомленням координуючого підрозділи митниці по оперативним каналам зв'язку.

Якщо за результатами проведеного митного контролю уповноважена посадова особа митного поста підтверджує класифікаційний код ТН ЗЕД, заявлений декларантом в графі 33 ВМД, то в нижньому підрозділі графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 під номером, відповідним операції документального контролю " контроль за правильністю визначення класифікаційного коду товару згідно з УКТ ЗЕД ", порядок визначення якого наведено в пункті 44 Інструкції про дії посадових осіб митних органів, що здійснюють митне оформлення та митний контроль при декларуванні та випуску товарів, затвердженої Наказом ГТК Росії від 28 листопада 2003 р N 1356 , вноситься запис "Коригування коду (товар N __)", яка завіряється підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного поста, а також дати.

При виявленні в результаті проведеного митного контролю невірної класифікації товарів уповноважена посадова особа митного поста приймає рішення про класифікацію товару, оформлене згідно з формою, наведеною в додатку N 1 до цієї Інструкції.

У ВМД та її електронну копію вносяться записи відповідно до пункту 10 цієї Інструкції.

Якщо за результатами проведеного митного контролю відділ митниці підтверджує класифікаційний код ТН ЗЕД, заявлений декларантом в графі 33 ВМД, в Напрямок вноситься запис: "Правильність класифікації товару N __ в ВМД N __ підтверджую", яка завіряється підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного органу, а також дати.

При виявленні невірної класифікації товарів відділом митниці приймається рішення про класифікацію товару, оформлене згідно з формою, наведеною в додатку N 2 до цієї Інструкції.

У Напрям вноситься запис: "У відношенні товару N __ в ВМД N __ прийнято додається рішення від __ N __ про класифікацію в товарні категорії ____ ТН ЗЕД", яка завіряється підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного органу, а також дати.

Напрямок з відповідними відмітками та оригіналом рішення (рішень) про класифікацію товару (у разі прийняття), з представленими для перевірки правильності визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД документами повертаються в координуючий підрозділ митниці.

Уповноважена посадова особа митного поста в нижньому підрозділі графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 вносить запис "Правильність коду товару N __ підтверджена (Напрямок від ___ N __)" (при підтвердженні заявленої коду ТН ЗЕД), або " коригування коду (товар N ___) "(при прийнятті рішення про класифікацію товару). Записи завіряються підписом із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи митного поста, а також дати.

У разі прийняття рішення про класифікацію товару ВМД та її електронну копію вносяться записи відповідно до пункту 10 цієї Інструкції.

Якщо в ході розгляду Напрямки з комплектом документів для прийняття рішення відділом митниці виникла необхідність витребувати у особи, яка подала ВМД, додаткові документи і відомості, то повідомлення про необхідність подання додаткових документів і відомостей, що формується в порядку, встановленому іншим правовим актом ФМС Росії (далі - повідомлення), заповнюється уповноваженою посадовою особою структурного підрозділу митниці і негайно надсилається за оперативними каналами зв'язку (електронна пошта, факс і т. д.) на митний пост. При цьому повідомлення про необхідність подання додаткових документів або відомостей має бути мотивованим.

Контроль за правильністю визначення класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД після випуску товарів

Відділ митниці, структурний підрозділ РТУ, наділена відповідно до положення про підрозділ посадовими інструкціями і посадовими регламентами повноваженнями щодо здійснення класифікації товару згідно з ТН ЗЕД та контролю правильності визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД (далі - відділ РТУ), структурний підрозділ ФМС Росії, наділене відповідно до положення про підрозділ посадовими інструкціями і посадовими регламентами повноваженнями щодо здійснення класифікації товару згідно з ТН ЗЕД та контролю правильності визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД (далі - Управління ФМС Росії), здійснюють контроль за правильним визначенням класифікаційного коду ТН ЗЕД на підставі відомостей про товарах, зазначених як в електронних копіях ВМД, так і в примірниках ВМД на паперовому носії, документах, доданих до ВМД, і акті митного огляду (за наявності).

Відділ митниці, відділ РТУ і Управління ФМС Росії відповідно до пункту 4 статті 363 ТК Росії при необхідності може запросити письмово у декларанта або іншої особи, що має відношення до операцій з товарами:

а) додаткову інформацію про перевіряються товари, якщо на підставі відомостей, зазначених у електронних копіях ВМД, примірниках ВМД на паперовому носії, актах митного огляду та документах, поданих до митного оформлення, перевірити правильність визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД не представляється можливим;

б) інформацію про подальші операції, що проводяться з товаром, ввезеним на митну територію Російської Федерації.

При виявленні невірної класифікації товарів відділ митниці, відділ РТУ, Управління ФМС Росії відповідно до статті 412 ТК Росії приймають рішення про скасування рішення митного поста про підтвердження заявленого декларантом коду товару та (або) рішення митного поста або митниці про класифікацію товару, в тому числі прийнятих відповідно до профілю ризику (терміновим профілем ризику), і приймають рішення про класифікацію товару за формою, наведеною в додатку N 2 до цієї Інструкції.

Якщо знову певний код ТН ЗЕД товару впливає на розмір належних до сплати митних зборів, податків, на прийняття рішення про приміщенні товару під заявлений митний режим, на застосування до товарів заборон та обмежень, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, уповноважена посадова особа відділу митниці або відділу РТУ, або Управління ФМС Росії доповідає в письмовій формі (доповідна або службова записка) керівництву митниці або РТУ, або Управлінню ФТС Росії, відповідно, про виявлені факти неправильної класифікації товарів відповідно до ТН ЗЕД з пропозиціями про проведення відповідних перевірок структурними підрозділами митних органів (далі - структурні підрозділи) (правильності обчислення митних платежів, визначення митної вартості, дотримання заборон і обмежень).

Рішення про класифікацію товару подається в митницю, в регіоні діяльності якої проводилося оформлення товару.

У графу "C" ВМД і в нижній підрозділ графи "E" комплекту ТД1 або "E / J" комплекту ТД3 при вивезенні товарів з митної території Російської Федерації, або в нижній підрозділ графи "E / J" комплекту ТД3 при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації і до електронної копії ВМД уповноважена посадова особа митного органу вносить записи відповідно до пункту 10 цієї Інструкції.

Відділ митниці інформує декларанта про прийняте рішення про класифікацію товару у формі листа відповідно до встановлених вимог для листування. Даний лист підписує начальник митниці або особа, ним уповноважена.

При виникненні необхідності перевірки правильності визначення класифікаційного коду ТН ЗЕД в ході перевірок, проведених іншими структурними підрозділами, до функцій яких не входить прийняття рішень про класифікацію товарів відповідно до ТН ЗЕД, структурні підрозділи спрямовують у відділ митниці, відділ РТУ і Управління ФМС Росії мотивований запит про класифікацію перевіряються товарів з додатком копії ВМД та документів до неї, а також інших документів, що відносяться до досліджуваних товарів.

Роз'яснення про класифікацію товару або рішення про класифікацію товару (у разі прийняття), підготовлені в установлені терміни, направляються до структурного підрозділу, що підготував запит про класифікацію товару.

Порядок оформлення митними органами рішення про класифікацію товару та рішень, що виносяться відповідно до статті 412 ТК Росії

Рішення про класифікацію товару та додатки до нього готуються відділом митниці, відділом РТУ і Управлінням ФМС Росії.

Рішення підписується начальником митного органу, його заступником або посадовою особою, уповноваженою начальником митного органу на прийняття від імені цього митного органу рішень про класифікацію товару та рішень відповідно до статті 412 ТК Росії.

Рішення про класифікацію товару оформляється згідно з формою, наведеною в додатку N 2 до цієї Інструкції.

Якщо необхідне прийняття рішення про класифікацію товару, то рішення про скасування в порядку відомчого контролю рішення про підтвердження заявленого декларантом коду товару та (або) рішення нижчестоящого митного органу про класифікацію товару оформляється на бланку рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД, наведеному в додатку N 2 до цієї Інструкції, шляхом заповнення граф 8 і 10.

При цьому в графі 8 бланка рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД вноситься запис: "Відповідно до ст. 412 Митного кодексу Російської Федерації".

У графу 10 бланка рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД вноситься запис: "Рішення митного поста (ОТОіТК) про підтвердження класифікаційного коду XXXX XX XXX X ТН ЗЕД (десятизначні кодове позначення, вказане декларантом в графі 33 ВМД) товару (вказується найменування і номер товару) визнати, що не відповідає вимогам законодавства Російської Федерації і скасувати "і (або)" рішення митного органу (найменування митного органу) про класифікацію товару (вказується дата і номер рішення про класифікацію товару) визнати, що не відповідає вимогам законодавства Російської Федерації і скасувати ".

Якщо не потрібно прийняття нового рішення про класифікацію товару, то рішення про скасування в порядку відомчого контролю рішення нижчестоящого митного органу про класифікацію товару оформляється окремим документом.

Рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД оформляється в двох примірниках:

- Перший примірник рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД прикладається до ВМД і зберігається в митному органі відповідно до встановлених вимог, що визначають порядок зберігання ВМД або документів, необхідних для митного оформлення;

- Другий примірник рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД підлягає обліку та зберіганню в справі відділу митниці, відділу РТУ або Управління ФМС Росії спільно з копіями розглянутих документів (ВМД, доданих до неї та інших документів) відповідно до вимог, що визначають порядок зберігання документів, необхідних для митних цілей.

Рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД заповнюється з використанням комп'ютера і друкується на принтері. Підчистки, помарки і виправлення в рішенні про класифікацію товару не допускаються.

Якщо в якій-небудь графі рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД недостатньо місця для відомостей, необхідних для митних цілей, допускається вказувати їх на додатковому аркуші. У відповідну графу рішення про класифікацію товару вноситься запис: "см. Доп. Лист". На додатковому аркуші рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД робиться запис: "Додатковий аркуш рішення про класифікацію товару від __ N __", проставляється номер графи і зазначаються відомості, заявлені в цій графі.

Додаткові аркуші є невід'ємною частиною рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД та обов'язкові для подання до рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД.

Копія рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД та рішення про скасування в порядку відомчого контролю рішення про підтвердження заявленого декларантом коду товару та (або) рішення нижчестоящого митного органу про класифікацію товару направляється на адресу декларанта і митного органу, що прийняв не відповідає вимогам законодавства Російської Федерації рішення, супровідними листами, які оформляються відповідно до встановлених вимог до листування.

Рішення про класифікацію товару згідно з ТН ЗЕД підлягає реєстрації в журналі реєстрації та обліку рішень про класифікацію товарів відділу митниці, відділу РТУ або Управління ФМС Росії.

Рішення про класифікацію товару діє тільки у відношенні товару, відомості про який заявлені у ВМД, зазначеної в рішенні про класифікацію товару.

Облік супровідних листів здійснюється правовим підрозділом митного органу відповідно до порядку реєстрації та обліку рішень, винесених за результатами відомчого контролю діяльності митних органів.

Змагання можуть проводитися в ускладнених або полегшених умовах по відношенню до тих, які характерні для офіційних змагань. «-- попередня | наступна --» В атмосферу
загрузка...
© om.net.ua