загрузка...
загрузка...
На головну

білінгвізм

акультурації

КУЛЬТУРНИЙ ШОК

Культурний шок (cultural shock) - це стани подиву учня або навіть неприйняття ним фактів культури, що вивчається. Він є наслідком неповної акультурації учня, незнання або нерозуміння ним норм нової для нього культури; зникає в міру знайомства з чужою культурою. Стан культурного шоку відчуває кожен іноземець, але гострота фрустрації буває різної на різних стадіях процесу адаптації до чужої культури.

Виділяються наступні етапи акультурації.

1. Нульова фаза - до від'їзду за кордон, коли людина відчуває
 або хвилювання і радість, або побоювання і тривогу. Йде процес збору інформації про країну, доучіваліе мови.

2. Після приїзду в нову країну починається вживання в культуру. В цей
 період іноземець може зовсім не брати особливості культури

чужої країни. І це призводить його до ворожого і навіть агресивному відношенню; Надалі наслідком цього може бути хвороба, пов'язана з синдромом культурного пристосування ".

3. Адаптивна (adoptive) - деякий примирення з тією культурою, в
 якій опинився іноземцем.

4. Етап рівноваги (coming to terms) - може наступати іноді тільки
 після дворічного перебування в країні іноземця. У нього складається більш-менш об'єктивну думку про країну; знижується агресивність і ступінь критики чужої культури.

5. Фаза адаптації передує від'їзду додому (pre-departure phase).
 На цьому етапі розвиваються стресові симптоми, пов'язані з проблемою ідентичності.

6. Останній етап - стан людини, який повернувся додому з дру-
 гой країни. Він відчуває себе іноземцем у своїй країні, постійно звертається до спогадів, порівнює те що він бачить з тим, що він бачив в іншій країні. Необхідна психологічна перебудова, "адаптація по поверненню" (post-return adjustment).

Знання іноземної мови полегшує тяжкість аккультурации лише наполовину.

Білінгвізм визначається як здатність володіти двома або більше мовами. Білінгв - людина, яка може спілкуватися як мінімум на двох мовах. Зустрічається і багатомовність (або мультилінгвізм, полілінії-гвізм), яке буває національне й індивідуальне. В основі білінгвізму лежать ті ж мовні механізми, за допомогою яких здійснюється говоріння рідною мовою. Тільки при білінгвізм вони дозволяють людині використовувати дві мовні системи. Розрізняють декілька типів білінгвізму.

За часом засвоєння другої мови розрізняють білінгвізм ранній, обумовлений життям в двомовній культурі з дитинства, і пізній, при якому вивчення другої мови відбулося в старшому віці. Розрізняють також білінгвізм за кількістю здійснюваних дій. Рецептивний (сприймає) білінгвізм існує тоді, коли людина задовольняється приблизними розумінням іноземної мови. Репродуктивний білінгвізм дозволяє білінгву сприймати тексти іноземної мови, і відтворювати прочитане або почуте. Продуктивний (виробляє) білінгвізм дозволяє білінгву виробляти тексти. Продуктивний білінгвізм - це мета, яку ставлять при вивченні і викладанні іноземної мови.

При переході на іншу мову людина за інерцією застосовує звичні йому синтаксичні структури та способи категоризації, його мова не вільна від рухів артикуляційного апарату, характерних для рідної мови. Прийнято наступне поділ помилок:

Фонетичні - спотворення фонетичного малюнка слова або інтонаційної конструкції. Графічні та орфографічні помилки в написанні, які яких виникають в наступних випадках: а) не сформований графічний навик; б) немає досвіду перекодування звуків в відповідні букви; в) немає власне орфографічного досвіду, т. е. володіння системою вживання письмових знаків в конкретних випадках (напр., замість щастя пишеться Щастя); г) немає досвіду використання "неалфавітних елементів" мови (лапок, знаків пунктуації). Морфологічні помилки. До них відносяться порушення в узгодженні одиниць мови (типу велика стіл). Лексичні помилки - це неправильне слововживання а) в мовну норму і б) в узусі. Синтаксичні помилки - відхилення у вживанні форми слова в словосполученнях і порушення в конструкції пропозиції. При комунікативному підході до помилок розрізняють такі помилки, які заважають розумінню змісту промови і такі, які не заважають.

іНТЕРКУЛЬТУРНОГО КОНТАКТИ «-- попередня | наступна --» Питання для самоперевірки
загрузка...
© om.net.ua